• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

En studie av TPMS-baserade nätverksstrukturer tillverkade i PA11 : A study of TPMS-based network structures made in PA11

Sundbom, Johan, Delahunt, Jakob January 2023 (has links)
SammanfattningTriply Periodic Minimal Surface (TPMS)-baserade nätverksstrukturer har snabbt blivit populära i flera tillämpningar, exempelvis medicinska implantat, värmeväxlare, stötdämpareoch lättviktskonstruktioner. Gyroidstrukturen är förmodligen den mest kända och använda, men en mängd varianter existerar med extremt goda egenskaper vid additiv tillverkning. Nätverkenkan printas helt utan stödstrukturer och kan erhålla mekaniska egenskaper i nivå̊ med de relativa bulkegenskaperna. I detta projekt skall mekaniska egenskaper för TPMS-baserade provbitar SLS-printade i PA11 undersökas genom dragprov, böjprov, slagseghetsprov och kompressionsprov. Dessutom ska det undersökas om byggriktning och orientering i skrivarens byggkammare har betydelse för materialets mekaniska egenskaper. Utöver detta kommer även en materialmodell byggas upp för analys med hjälp av Abaqus.Slutsatserna från examensarbetet var att både byggriktning och orientering i skrivarens kammare har betydelse för materialegenskaperna. Med resultaten från proverna ges rekommendationen att rikta stavarna från kammarens dörr inåt och med orienteringen liggandes. Även drogs slutsatsen att nätverksstrukturer når upp i nivå med de relativa bulkegenskaperna för trepunkts böjprov, dock endast med en ram runt hela provbiten. Det räckte ej med endast ram under och över / Triply Periodic Minimal Surface (TPMS)-based structures have quickly become popular inmany applications, for example medicinal implants, heat exchangers, shock absorbers and lightweight constructions. The gyroid structure is probably the most known and used, but plenty of variations exist with extremely good properties for additive manufacturing. The networks can be printed completely without support structures and can obtain mechanical properties in line with the relative bulk properties.This project shall evaluate the mechanical properties of TPMS-based test specimens SLSprinted in PA11 through compression testing, tensile testing, impact testing and three-point flexural testing. It shall also be determined if build direction and orientation in the printer’s build chamber effects the material’s mechanical properties. In addition to this will a material model be constructed for finite element analysis in Abaqus.The conclusions from this bachelor’s thesis are that both build direction and orientation in the printer’s build chamber effects the material mechanical properties. Based on the results from the tests the recommendation is given to direct the test specimens inward from the chamber’s door and to orient the specimens flat. The conclusion is also drawn that network structures can reach the relative bulk properties in three-point flexural test, however only with a frame encompassing the entire specimen. A frame only on top and bottom wasn’t enough.
2

Modelling and Evaluation of the Methods for Compression Testing of Thermoplastics / Modellering och utvärdering av metoder för kompressionsprovning av termoplaster

Itani, Abdul Rahman January 2021 (has links)
The application of thermoplastics as load-carrying components in furniture applications is an attractive prospect at IKEA. Thermoplastics can be used instead of metal where advanced geometries and aesthetics are considered. In this thesis work in solid mechanics, it is of interest to investigate different test setups proposed in the literature for compression testing of thermoplastics while taking into account the complex stress fields induced in the test samples during the compression test.  The simulations have showed that the main cause of complex stress fields in compression test specimens is the presence of friction between the specimen and the machine heads. Friction prevents perfect Poisson contractions during the test which shifts the orientation of the local stress tensors from the direction of loading. Out of the shapes investigated in this thesis, it has been concluded that cube-shaped specimens were the most suitable to utilize in compression tests. The results were based on exploiting measures that pertain to accuracy and robustness parameters within stress and strain. Furthermore, manufacturing impact and ease of test measurements were considered. / Användningen av termoplaster som lastbärande komponenter i möbelapplikationer har ökat under de senaste åren inom IKEA. Då det förutom att vara estetiskt tilltalande för hela möbler är främsta användningen i komponenter som har mer komplicerade geometrier. I detta examensarbete i hållfasthetslära är det av intresse att undersöka olika provkroppar vilket föreslås i litteratur för kompressionsprovning av termoplaster med hänsyn till de komplexa spänningstillstånden som orsakas under provning.  Simuleringarna har påvisat de komplexa spänningstillstånd i kompressionsprov som uppkommer på grund av friktion mellan provstaven och grepen. Friktion förhindrar perfekt tvärkontraktion, vilket förändrar orienteringen av de lokala spänningstensorerna från belastningsriktningen, vilket är enaxlig. Utifrån de former som undersöktes i detta examensarbete blev slutsatsen att kubformade provkroppar var de mest lämpliga att använda i kompressionsprovning. Resultaten baserades på att utnyttja åtgärder som avser noggrannhetsparametrar inom spänning och töjning men även tillverknings och provmätningens lätthet.

Page generated in 0.2941 seconds