• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Microinteractions: Don’t forget to raise your hand! : A qualitative study concerning microinteractions in digital meeting platforms and the impact they have on workflow efficiencies in the creative industry.

Andersson, Elsa, Strömland, Moa, Quassdorf, Catherine January 2021 (has links)
This research paper studies the extent of how microinteractions are utilized in Microsoft Teams and the impact that they have on workflow efficiencies, specifically in the creative industry. In a novel time where Covid-19 virus has increased the demand of digital platforms, the importance of research within remote meeting utilization, and the interaction possibilities within, is of utter importance. Also, since we are missing out on the spontaneous interactions that occur when meeting face-to-face, the microinteractions within digital meeting platforms now carry a heavier weight when interactions are solely occuring remotely. The data collection was achieved through a qualitative approach consisting of participant observations and semi-structured interviews. The results of this research proved that microinteractions are used frequently within digital meetings in Microsoft Teams, but in different contexts and in different constellations. The results also identified that microinteractions, which hold the right conditions, can streamline workflows in certain scenarios. This study concluded in interesting data that answered the research questions but also opened up for further research due to the topic being of a novel field and in a special time, in this case referring to the pandemic and Covid-19.
2

Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst / Supercharge Your Journey : Microinteractions at Your Service

Nordenson, Anette, Nordqvist, Sofia January 2022 (has links)
För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. Ökningen av elbilar i Sverige medför dock en belastning på nuvarande laddinfrastruktur. För att hitta laddplats kan bilens inbyggda navigator eller en navigeringstjänst som integreras med bilen via smartphone användas. Dessa alternativ fungerar dock först när resenären sitter i bilen, vilket gör att reseplanering i förväg försvåras. Denna studie undersöker hur planering och långresa med elbil kan underlättas via en tjänst som optimerar alternativa resvägar med stopp för snabbladdning. Studien genomfördes med mixade metoder och lades upp som en adaption av processen i Design Thinking. Genom funktionsanalys av fyra mobiltjänster nåddes insikt om att användare behöver ha god kännedom om fordonstekniska specifikationer för att tjänsterna ska fungera tillförlitligt. Med fokus på en aktivitets minsta beståndsdelar, beskrivna i Activity-centered design, formulerades ett lösningsförslag enligt principer funna i design av mikrointeraktioner. Den föreslagna lösningen i form av en digital prototyp utvärderades av sex deltagare genom en SUS (System Usability Scale)-enkät. Resultatet excellent är inte generaliserbart med tanke på det relativt sett låga deltagarantalet, men kan ändå antyda att elbilsresande kan förenklas via en mikrointeraktion där fordonets registreringsnummer anges för att automatiskt hämta fordonsdata. Sammantaget kan resultaten från studien bidra vid utveckling av tjänster för långresande med elbil riktade till en bredare allmänhet. Flera iterationer av designprocessen med observationer av användare, kvalitativa intervjuer och formativa utvärderingar skulle kunna ge bättre förståelse för användbarheten. / To reach the objectives of the Paris agreement, to limit global warming to 1,5 degrees, the transport sector is a key means by owing responsibility for nearly a quarter of Europe’s greenhouse gas emissions. The use of sustainable sources of energy has increased significantly in the transport sector over the recent years, where Sweden places itself in the lead. Though, the increase of battery electrical vehicles (BEV) in Sweden causes a considerable strain on the present charging infrastructure. To find charging stations; the traveler might use the built-in navigation system in the car, or by integrating a navigation system via a smartphone. Nevertheless, these possibilities are limited to in-car use thus making beforehand route planning difficult. This thesis investigates how planning and conducting a long journey with a BEV could be simplified by a service that optimizes alternative routes with fast charging breaks. The study was conducted using mixed methods and built on an adaptation of the process in Design Thinking. By examining four mobile services via functional analysis, insight was given on the need for the traveler to have thorough knowledge of vehicle specific technical data for the services to perform trustworthy. With focus on an activity’s smallest components, described in Activity-centered design, a solution proposal was formulated according to principles found in design of microinteractions. The suggested solution in the shape of an interactive prototype was evaluated by six participants via a SUS (System Usability Scale)-survey. The result excellent cannot be generalized due to the limited numbers of participants, though it clearly suggests that travel by BEV could be simplified and facilitated by a microinteraction that uses the license plate number to retrieve vehicle specific data. The overall results from the study could support development of services for traveling with BEV, aimed for a broader public. Several iterations of the design process with observation of users, qualitative interviews and formative evaluations could bring deeper understanding for the usability.

Page generated in 0.1265 seconds