• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Samordnat förfarande och oligopolmarknad : En framställning av problematiken vad gäller avgränsningen och bevisningen av ett samordnat förfarande inom konkurrensrätten / Concerted practices and oligopolistic markets : A presentation of the problems concerning the demarcation and demonstration of a concerted practice in European competition law

Wagner, Filippa, Hanell, Amanda January 2016 (has links)
I både den Europeiska unionen och i Sverige som enskilt land finns nu för tiden en utvecklad konkurrensrätt, som har till syfte att främja den fria konkurrensen, som i sin tur anses främja marknadsekonomin. En företeelse som hotar den fria konkurrensen är när företag som tillhör samma marknad går ihop i avtal om prissättningar eller uppdelning av marknaden. Denna företeelse förekommer även i mindre formella former, i så kallade samordnade förfaranden, där det inte finns några egentliga avtal som grund för samordningen, utan företagen agerar i samförstånd utan att ett avtal kan visas som styrker orsakssambandet mellan agerandet och samförståndet. Samordnade förfaranden förekommer på alla olika typer av marknader och svårigheten att skilja på ett förfarande i samförstånd och ett naturligt parallellt uppträdande mellan företag är stor. Ett parallellt uppträdande är när företag agerar självständigt men ändock följer varandra i prissättningen av liknande produkter, som en följd av en naturlig konkurrens, och är en del av en välfungerande marknad. Gränsen mellan parallellt uppträdande och ett samordnat förfarande kan vara svår att urskilja. Svårigheten blir större på så kallade oligopolmarknader, där det är få aktörer som styr över en stor andel av marknaden, varför ett parallellt uppträdande ter sig mer naturligt och förekommer i en annan utsträckning än på andra marknader. I denna uppsats kommer problematiken med bevisningen av samordnade förfaranden att framställas och även svårigheten att bedöma gränsen mellan samordnat förfarande och parallellt uppträdande som uppkommer när en marknad är ett oligopol.
2

PRODUCT MANAGEMENT SYSTEM : A BRIDGE BETWEEN THE CUSTOMER ANDCOMPANY’S BUSINESS MODEL AND STRATEGY FORNICHE COMPANIES IN OLIGOPOLY MARKETS / PRODUKTHANTERINGSSYSTEM : EN BRO MELLAN KUNDEN OCH FÖRETAGETSAFFÄRSMODELL OCH STRATEGI FÖR NISCHFÖRETAG I OLIGOPOLMARKNADER

Berggren, Christina January 2021 (has links)
For smaller niche companies in an oligopoly market to survive and grow, they need to focus on either having unique products and/or unique, more efficient internal processes compared to their larger competitors. One possible success factor for these smaller companies is to exploit the business potential found in an increasingly digitalized world. To fully utilize this potential, it is necessary for companies to ensure that their business models and strategies include performing a digital transformation as one of their key focus areas. This study focuses on the benefits that a company can derive from creating a digitalized back-end product management system that is integrated with a front-end, online user interface. The two research questions answered in this study are related to the interrelationship between business model and strategy and the creation of a digitalized product management system. In order to answer these questions, two case studies of three smaller, niche companies operating on the Swedish oligopoly markets of telecommunication and power distribution were performed. Interviews were held with representatives from these companies and the results of the interviews were coded by utilizing a Research Framework created for this study. The Research Framework was created based on the performed literature review including the dynamic capabilities concept that encompasses a company’s ability to sense, seize and transform itself to create a successful business model. The results of the case studies showed the benefits of digitalization in designing and utilizing a product management system that is integrated with a front-end user interface. Such an integrated platform should support in achieving increased customer satisfaction, as customers increasingly expect their suppliers to have a platform that enables them to online make their product choices, administrate their own accounts and retrieve historical data. This is part of a societal trend that smaller niche companies can utilize in their business model and strategy to in an agile manner meet the competition from their larger competitors. Besides increasing customer satisfaction, a well designed, digitalized product management system integrated with an online user interface makes it possible to decrease the need for manual administrative processes. This results in an increase in efficiency and reduced costs within a company or gives the employees the opportunity to focus on more value added activities. In this manner, the product management system has shown to be an important bridge between customers, product offerings, internal business management processes and a company’s business model and strategy. / För att mindre nischföretag på en oligopolmarknad ska kunna överleva och växa måste de fokusera på att ha unika produkter och/eller unika, effektivare interna processer jämfört med sina större konkurrenter. En möjlig framgångsfaktor för dessa mindre företag är att dra fördel av den affärspotential som finns i en alltmer digitaliserad värld. För att fullt ut kunna utnyttja denna potential är det nödvändigt för företag att se till att deras affärsmodell och strategi inkluderar att genomföra en digital omvandling som ett av dess viktigaste fokusområden. Denna studie fokuserar på de fördelar som ett företag kan få av att skapa ett digitaliserat produkthanteringssystem som är integrerat med ett online kundanvändargränssnitt. De två forskningsfrågorna som besvaras i denna studie är relaterade till sambandet mellan affärsmodell och strategi och skapandet av ett digitaliserat produkthanteringssystem. För att svara på dessa frågor utfördes två fallstudier av tre mindre nischföretag som verkar på de svenska oligopolmarknaderna för telekommunikation och kraftdistribution. Intervjuer hölls med representanter från dessa företag och resultaten av intervjuerna kodades genom att använda ett ramverk som skapats för denna studie. Ramverket skapades baserat på den utförda litteraturstudien, inklusive konceptet om dynamisk kapabilitet som omfattar ett företags förmåga att känna, agera och förändra för att skapa en framgångsrik affärsmodell. Resultaten från fallstudierna visade värdet av en digitalisering i utformningen och användningen av ett produkthanteringssystem som är integrerat med ett online kundanvändargränssnitt. Dessa fördelar inkluderar ökad kundnöjdhet, eftersom kunder i allt högre grad förväntar sig att deras leverantörer har produkthanteringssystem som gör det möjligt för dem att online göra sina produktval och administrera sina egna konton. Detta är en del av en samhällelig trend som mindre nischföretag kan använda i sin affärsmodell och strategi för att på ett agilt sätt möta konkurrensen från sina större konkurrenter. Förutom ökad kundnöjdhet gör ett väl utformat och digitaliserat produkthanteringssystem integrerat med ett online kundanvändargränssnitt det möjligt att minska behovet av manuella administrativa processer. Detta resulterar i en effektivitetsökning och minskade kostnader i ett företag och ger medarbetarna möjlighet att fokusera på arbetsuppgifter som ger mervärde. På detta sätt har produkthanteringssystemet visat sig vara en viktig bro mellan kunder, produktutbud, interna affärshanteringsprocesser och företagets affärsmodell och strategi.

Page generated in 0.0718 seconds