• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

FACTORS INFLUENCING WILLINGNESS TO ADOPT ADVANCED ANALYTICS IN SMALL BUSINESSES

Grant, Navneet Chattha 15 September 2020 (has links)
No description available.
2

Innovating with information technology in a globalized world:being proactive about culture

Lawrence, C. (Carl) 14 June 2013 (has links)
Abstract The diffusion of information technologies (ITs) throughout the globe provides both opportunities and challenges for information systems (IS) researchers and practitioners. New perspectives on culture that reflect our global society has prompted significant research of the role of culture in IS innovation. Research in this area has contributed knowledge and understanding of how culture mediates organizational innovation with IT. While IT adoption and implementation dominate the research stream, emerging studies have drawn our attention to the frequently ignored pre-adoption phase of IS innovation –“comprehension”. Organizations interested in adopting IT must first understand its context of use. To accomplish this, they must acquire knowledge and make sense of IT through various modes of interaction and across diverse cultural contexts. Theoretical and empirical research on the comprehension of IS innovation with a cultural perspective are lacking in the research stream. The goal of this thesis is to contribution theoretical and empirical knowledge to this area and to IS innovation research in general. Theoretically, this thesis contributes, (1) a contemporary conceptualization of culture, (2) an explanation of the cultural challenges facing innovators with IT, and (3) a deeper understanding of culture’s mediating effects on IS innovation. Guided by the theoretical contributions, the empirical investigations focused on the comprehension phase with a cultural perspective. The results contribute knowledge through the study of three contemporary contexts of comprehension– active, passive and virtual. The findings revealed that in an active mode of comprehension, locally driven collaboration across cultures aided innovators overcome IT knowledge deficits. In a passive mode of comprehension, normative culture values were identified that were instrumental in shaping IT discourse. In a virtual mode of comprehension, unique taken-for-granted methods of interaction were shown to facilitate effective cross-cultural knowledge sharing that improved comprehension of IT innovations. Collectively the findings provide knowledge that can aid organizational innovators with IT act proactively by improving their understanding of the mediating effect of culture on IS innovation. / Tiivistelmä Informaatioteknologian (IT) globaali levittäytyminen luo mahdollisuuksia ja haasteita tietojärjestelmäalan tutkijoille ja ammattilaisille. Uudet globalisaatiolle perustuvat kulttuuriset näkökulmat ovat mahdollistaneet uusia merkittäviä tutkimuksia kulttuurin roolista tietojärjestelmäinnovaatioissa. Aiemmat tutkimukset ovat paljastaneet kulttuurin merkityksen organisaatioiden tietojärjestelmäinnovaatioissa. Tietojärjestelmien hankinta ja toteutus -teemat dominoivat alan tutkimusta, tosin uusimmat tutkimukset käsittelevät hankintaa edeltäviä vaiheita tietojärjestelmäinnovaatioissa. Jos organisaatio aikoo hankkia IT:tä, ensin IT:n käytön konteksti on ymmärrettävä. Jotta tämä saavutettaisiin, yritysten täytyy hankkia tietoa ja ymmärrystä IT:n suhteesta kulttuurilliseen kontekstiin. Tämän tutkimuksen teoreettiset ja empiiriset tulokset lisäävät tieteellistä tietoa tällä tutkimussuunnalla. Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsaus lisää ymmärrystä (1) kulttuurin käsitteellistämisestä, (2) IT innovaatioiden kehittäjien kohtaamista kulttuurisista haasteista, (3) kulttuurin välittävästä roolista tietojärjestelmäinnovaatioissa. Kirjallisuuskatsauksen perusteella työn empiirinen osuus keskittyi käsittelemään IT innovaatioita kulttuurin näkökulmasta. Tulokset lisäävät ymmärrystä kolmesta IT innovaatioiden käsitystyylistä, aktiivinen, passiivinen ja virtuaalinen tyyli: Aktiivisen tyylin mukaan yhteistyö, jossa on mukana paikallisia ja globaaleja toimijoita, auttaa saavuttamaan yhteisymmärryksen IT:n käytöstä. Passiivisen tyylin mukaan normatiivisten kulttuuristen elementtien paljastaminen IT-diskurssista voi johtaa kehittyneempään ymmärrykseen IT:n arvoista. Virtuaalisen tyylin mukaan itsestään selviltä vaikuttavien vuorovaikutusmenetelmien käyttäminen mahdollistaa tehokkaan tietämyksen jaon. Kokonaisuutena tulokset tarjoavat tietoa, jonka avulla organisaatioiden innovaatioiden kehittäjät voivat proaktiivisesti tunnistaa kulttuuriin liittyviä näkökulmia.
3

Combining lean thinking and agile software development:how do software-intensive companies use them in practice?

Rodríguez, P. (Pilar) 06 December 2013 (has links)
Abstract Software engineering is advancing according to market needs. Consequently, software development methods that initially caused controversies such as Agile, and more recently Lean, are increasingly being adopted by the software industry. Particularly, Lean Software Development, which was initially regarded as one of the Agile methods, is acquiring an identity of its own as a means to scale Agile. However, Lean thinking is still open to interpretation in the domain of software development, which differs fundamentally from the manufacturing domain where Lean originally emerged. Specific issues such as the essence of Lean Software Development, the compatibility of Lean and Agile and the best combination of them are not properly understood. This dissertation addresses Lean thinking and its combination with Agile in the field of software development, by providing empirical evidence on how software-intensive organisations use them in practice. The research was performed in four phases. First, the relevant literature was analysed to identify research opportunities. Second, a survey strategy was used to investigate status and trends in the adoption of Agile and Lean. The third phase explored in detail how Agile and Lean are combined in practice, by conducting case studies on two large-scale, industry-leading companies that were transforming their processes from Agile Software Development into Lean Software Development. Finally, in the fourth phase, the results of the previous research phases were synthetized to draw conclusions and outline implications. The results of the study confirmed the interest of practitioners in using a combination of Agile and Lean. Unlike in manufacturing, the borders of Agile and Lean are not clearly defined in the software domain. The results provided evidence of numerous compatibilities between Agile and Lean in software development. Generally, the use of Agile methods at a prescriptive level is guided by Lean principles. However, Lean thinking also brings new practical elements to software development processes, such as Kanban, work-in-progress limits, a ‘pull’ and ‘less waste’-oriented culture and an extended emphasis on transparency and collaborative development. The results showed the fundamental importance of practices that enable quick feedback, fast learning and adaptation. / Tiivistelmä Ohjelmistotuotanto kehittyy markkinoiden tarpeiden mukaisesti. Aiemmin kiisteltyjä ketteriä menetelmiä, ja nykyään myös Lean-menetelmiä sovelletaan yhä useammin ohjelmistoteollisuudessa. Lean-menetelmiin perustuva Lean-ohjelmistokehitys erottuu selkeämmin välineenä laajentaa ketterien menetelmien käyttöä. Lean on yhä monitulkintainen ohjelmistotuotannossa, joka poikkeaa teollisuustuotannosta, josta Lean on peräisin. Lean-ohjelmistokehitystä, Lean- ja ketterien menetelmien yhteensopivuutta ja niiden parasta yhdistelmää ei vielä ymmärretä riittävän hyvin. Tämä väitöskirja käsittelee Lean-menetelmien yhdistämistä ketteriin menetelmiin ohjelmistotuotannossa. Tutkimus esittää kokemusperäistä tietoa, kuinka näitä menetelmiä käytetään ohjelmisto-alan organisaatioissa. Tutkimus oli nelivaiheinen. Aluksi tutkimusmahdollisuudet kartoitettiin tutkimalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. Seuraavaksi tutkittiin kyselytutkimuksen avulla Lean- ja ketterien menetelmien käyttämisen nykytilaa ja kehitystä. Kolmannessa vaiheessa tapaustutkimuksilla selvitettiin Lean- ja ketterien menetelmien yhdistämistä käytännössä. Tapaustutkimuksia tehtiin kahdessa suuressa yrityksessä, jotka olivat muuttamassa prosessejaan ketteristä menetelmistä kohti Lean-ohjelmistokehitystä. Lopuksi aiemmat tutkimusvaiheet yhdistettiin johtopäätöksiä ja vaikutusten hahmottamista varten. Tutkimuksen tulokset vahvistavat Lean- ja ketterien menetelmien yhdistämisen kiinnostavan ohjelmistotuotannonharjoittajia. Lean- ja ketterien menetelmien rajat eivät ole selkeästi määriteltyjä ohjelmistotuotannossa. Tulokset tukevat käsitystä Lean- ja ketterien menetelmien yhteensopivuudesta. Lean ohjaa yleisellä tasolla ketterien menetelmien käyttöä. Lean tuo kuitenkin myös uusia elementtejä ohjelmistotuotantoon, kuten Kanban-menetelmän, keskeneräisen työn rajoittamisen, kysyntään perustuvan ’pull’-menetelmän ja turhan työn vähentämistä tavoittelevan ’less-waste’-työkulttuurin. Lean-ajattelu myös lisää painotusta läpinäkyvyyteen ja yhteistyöhön.

Page generated in 0.1192 seconds