• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 843
 • 610
 • Tagged with
 • 1454
 • 1441
 • 1186
 • 1170
 • 1169
 • 1168
 • 1168
 • 1168
 • 1165
 • 342
 • 155
 • 129
 • 109
 • 107
 • 104
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Förbättring av utnyttjandegrad hos stansmaskin

Andersson, Christian January 2008 (has links)
<p>Bakgrunden till examensarbetet är att det finns ett behov av att höja utnyttjandegraden i stans- och lasermaskiner hos Lars Höglund AB. Anledningen till att utnyttjandegraden behöver höjas är att företaget vill bli mera lönsamt och mera konkurrenskraftigt.</p><p>Uppgiften har varit att mäta utnyttjandegraden, göra en probleminventering och ta fram förslag på åtgärder som kan lösa de problem som kom fram i probleminventeringen.</p><p>Vid probleminventeringen visade det sig att det går att höja utnyttjandegraden genom att bl.a. göra en ställtidsreducering, skapa ordning och reda, samt att förebygga flaskhalsar.</p><p>5S är en metod som har använts för att ta fram förbättringsåtgärderna. Genom att följa denna metod, samt att göra några nya investeringar i företaget, ser det ut som att målet i detta arbete ska kunna uppnås.</p>
2

Förbättring av utnyttjandegrad hos stansmaskin

Andersson, Christian January 2008 (has links)
Bakgrunden till examensarbetet är att det finns ett behov av att höja utnyttjandegraden i stans- och lasermaskiner hos Lars Höglund AB. Anledningen till att utnyttjandegraden behöver höjas är att företaget vill bli mera lönsamt och mera konkurrenskraftigt. Uppgiften har varit att mäta utnyttjandegraden, göra en probleminventering och ta fram förslag på åtgärder som kan lösa de problem som kom fram i probleminventeringen. Vid probleminventeringen visade det sig att det går att höja utnyttjandegraden genom att bl.a. göra en ställtidsreducering, skapa ordning och reda, samt att förebygga flaskhalsar. 5S är en metod som har använts för att ta fram förbättringsåtgärderna. Genom att följa denna metod, samt att göra några nya investeringar i företaget, ser det ut som att målet i detta arbete ska kunna uppnås.
3

Förmontering av lyftramverk

Olsson, Erik, Jonsson, Christian January 2007 (has links)
<p>Volvo Hauler & Loader Division in Arvika produces wheel loaders which they deliver</p><p>throughout the world. The factory which is situated in Arvika is the largest wheel loader plant in the whole world, with its 1 100 employees. The different models stretch from L60E all the</p><p>way up to the brand new L350F, with a loader capacity from six tons up to a staggering 35.</p><p>The assembly of the different models are divided into three different assembly lines, Small</p><p>(L60-L90), Medium (L110-L120) and Large (L150-L220). The assembly of Heavy (L350)has just been started with an upcoming pre series.</p><p>This examination paper gives recommendations of improvements and necessary modifications to rationalize the pre-assembly of boom units. Three different scenarios are presented in the paper. One scenario, where the work-station resembles the current workstation,</p><p>but with a improved layout and safer working environment.</p><p>The second scenario states a working-station where fully pre-mounted boom units should be produced, although this station requires some alterations in the construction which are mentioned in the paper.</p><p>The last scenario is a vision of the future, where all three lines are gathered into one big line, accordingly with the visions of the company outline.</p>
4

Inmätning av formeringssko : och snedställda maskinelements kvalitetspåverkan

Mithander, Pehr January 2006 (has links)
<p>KM8 på Stora Enso Skoghall som producerar kartong har länge haft ett problem med deras fuktprofil. Problemet har inte drabbat kunderna på något sätt men ändå så har ledningen velat hitta orsaken till problemet. Fuktprofilen är sned och har varit det en längre tid. På KM8 produceras en rad olika kartongkvalitéer. Exempelvis vätskekartong, liner och Coated Kraft Back.</p><p>Målsättningen har varit att ta reda på ifall sneda formeringsskor kan vara orsaken till den sneda fuktprofilen samt att finna ett lämpligt mätsystem som mäter formeringskorna online. Sedan att sammanställa de olika mätresultaten som mätfirmorna kommit fram till.</p><p>KM8 kan delas upp i fyra olika sektioner: Viraparti, pressparti, torkparti och bestrykningspartiet. Efter att genomsökt bestrykningen utan resultat så togs det in en mätfirma för att mäta hur valsarna i presspartiet stod. Dessa stod snett och misstanke om att andra maskindelar stod snett tvärs maskinen började växa. Därför togs det in ytterligare en mätfirma för att mäta hela presspartiet samt virapartiet. Det visade sig att valsarna stod väldigt snett och en tredje firma hyrdes in för att mäta och rikta in samtliga maskinelement. Mätfirman heter Maskin&Mätservice och har varit den dominerande mätfirman på KM8.</p><p>Under tiden för uppriktningar har ett mätsystem har tagits fram för att kunna mäta formeringskon online och heter DSL-A15 med en tillhörande processor som visar avståndet. Denna heter minipede.</p><p>Resultatet blev inte som väntat, det gick inte att se någon skillnad på de loggade profilerna,</p><p>(fukt och formeringsprofiler). Formeringskorna utgör alltså inte orsaken till problemet med fuktprofilen och inte heller är det motiverat att införskaffa det föreslagna mätsystemet. Dock har uppriktningen gjort att slitaget på virorna har minskat samt att en uteslutning av press och virapartiet som orsak till problemet kunnat göras.</p><p>Ett fortsatt arbete med att finna orsaken är motiverat då problemet leder till en sämre kvalitetsgrad och på det sättet påverkar produktionen. Sökandet efter en temperaturskillnad på torkcylindrarna i torkpartiet kan vara en lämplig fortsättning</p> / <p>BM8 on Stora Enso Skoghall packaging board has had a problem with their profile of moisture content for a long time. The problem has not affected customers, but still it has been a problem and the management wanted to get to the bottom of it.</p><p>BM8 is a board machine that produces several different types of board. For example, liquid carton board, liner and Coated Kraft Back.</p><p>The purpose was to find out if the diagonal formers were the cause of the problem, and to find an online measuring system to measure the formers. Also to put together the different measure results given by the measuring companies.</p><p>The board-machine can be divided up to four different parts: wire part, press section, drying section and the coating section. The idea was to search the problem in every section. After having searched for the problem without any results in the coating section, they began to search the press section and found out that there were a lot of machine elements who were diagonal. With this knowledge the management brought in a measuring company that measured the rolls in the press section and the wire part. A lot of rolls were diagonal. Another company was called in to measure the rolls and the former, and also to align the different parts. This company is named Maskin & Mätservice and has been the superior company for measuring the different elements on BM8.</p><p>While aligning the elements, a online measuring system was presented for measuring the formers. The measuring system is named DSL-A15 and the displayer is named Minipede.</p><p>The results after measuring and aligning the different elements weren’t as pleasing as it was expected to be. There was no difference in the profiles that had been saved. So the problem still remains. The problem is not a consequence of diagonal formers or rolls and an online measuring system is not motivated to install. The good news is that the management can exclude the press section and the wire part in their search after the problem. Also the alignment has reduced the wear and tear of the wires.</p><p>A continuous work to find the reason that causes the problem is warranted, as the problem results in a lower efficiency factor. The continuous work should be to search in the drying section, looking for a heat difference on the drying cylinders.</p>
5

Inmätning av formeringssko : och snedställda maskinelements kvalitetspåverkan

Mithander, Pehr January 2006 (has links)
KM8 på Stora Enso Skoghall som producerar kartong har länge haft ett problem med deras fuktprofil. Problemet har inte drabbat kunderna på något sätt men ändå så har ledningen velat hitta orsaken till problemet. Fuktprofilen är sned och har varit det en längre tid. På KM8 produceras en rad olika kartongkvalitéer. Exempelvis vätskekartong, liner och Coated Kraft Back. Målsättningen har varit att ta reda på ifall sneda formeringsskor kan vara orsaken till den sneda fuktprofilen samt att finna ett lämpligt mätsystem som mäter formeringskorna online. Sedan att sammanställa de olika mätresultaten som mätfirmorna kommit fram till. KM8 kan delas upp i fyra olika sektioner: Viraparti, pressparti, torkparti och bestrykningspartiet. Efter att genomsökt bestrykningen utan resultat så togs det in en mätfirma för att mäta hur valsarna i presspartiet stod. Dessa stod snett och misstanke om att andra maskindelar stod snett tvärs maskinen började växa. Därför togs det in ytterligare en mätfirma för att mäta hela presspartiet samt virapartiet. Det visade sig att valsarna stod väldigt snett och en tredje firma hyrdes in för att mäta och rikta in samtliga maskinelement. Mätfirman heter Maskin&amp;Mätservice och har varit den dominerande mätfirman på KM8. Under tiden för uppriktningar har ett mätsystem har tagits fram för att kunna mäta formeringskon online och heter DSL-A15 med en tillhörande processor som visar avståndet. Denna heter minipede. Resultatet blev inte som väntat, det gick inte att se någon skillnad på de loggade profilerna, (fukt och formeringsprofiler). Formeringskorna utgör alltså inte orsaken till problemet med fuktprofilen och inte heller är det motiverat att införskaffa det föreslagna mätsystemet. Dock har uppriktningen gjort att slitaget på virorna har minskat samt att en uteslutning av press och virapartiet som orsak till problemet kunnat göras. Ett fortsatt arbete med att finna orsaken är motiverat då problemet leder till en sämre kvalitetsgrad och på det sättet påverkar produktionen. Sökandet efter en temperaturskillnad på torkcylindrarna i torkpartiet kan vara en lämplig fortsättning / BM8 on Stora Enso Skoghall packaging board has had a problem with their profile of moisture content for a long time. The problem has not affected customers, but still it has been a problem and the management wanted to get to the bottom of it. BM8 is a board machine that produces several different types of board. For example, liquid carton board, liner and Coated Kraft Back. The purpose was to find out if the diagonal formers were the cause of the problem, and to find an online measuring system to measure the formers. Also to put together the different measure results given by the measuring companies. The board-machine can be divided up to four different parts: wire part, press section, drying section and the coating section. The idea was to search the problem in every section. After having searched for the problem without any results in the coating section, they began to search the press section and found out that there were a lot of machine elements who were diagonal. With this knowledge the management brought in a measuring company that measured the rolls in the press section and the wire part. A lot of rolls were diagonal. Another company was called in to measure the rolls and the former, and also to align the different parts. This company is named Maskin &amp; Mätservice and has been the superior company for measuring the different elements on BM8. While aligning the elements, a online measuring system was presented for measuring the formers. The measuring system is named DSL-A15 and the displayer is named Minipede. The results after measuring and aligning the different elements weren’t as pleasing as it was expected to be. There was no difference in the profiles that had been saved. So the problem still remains. The problem is not a consequence of diagonal formers or rolls and an online measuring system is not motivated to install. The good news is that the management can exclude the press section and the wire part in their search after the problem. Also the alignment has reduced the wear and tear of the wires. A continuous work to find the reason that causes the problem is warranted, as the problem results in a lower efficiency factor. The continuous work should be to search in the drying section, looking for a heat difference on the drying cylinders.
6

Förmontering av lyftramverk

Olsson, Erik, Jonsson, Christian January 2007 (has links)
Volvo Hauler &amp; Loader Division in Arvika produces wheel loaders which they deliver throughout the world. The factory which is situated in Arvika is the largest wheel loader plant in the whole world, with its 1 100 employees. The different models stretch from L60E all the way up to the brand new L350F, with a loader capacity from six tons up to a staggering 35. The assembly of the different models are divided into three different assembly lines, Small (L60-L90), Medium (L110-L120) and Large (L150-L220). The assembly of Heavy (L350)has just been started with an upcoming pre series. This examination paper gives recommendations of improvements and necessary modifications to rationalize the pre-assembly of boom units. Three different scenarios are presented in the paper. One scenario, where the work-station resembles the current workstation, but with a improved layout and safer working environment. The second scenario states a working-station where fully pre-mounted boom units should be produced, although this station requires some alterations in the construction which are mentioned in the paper. The last scenario is a vision of the future, where all three lines are gathered into one big line, accordingly with the visions of the company outline.
7

Materials Supply, Measurability and Guidelines towards efficiency

Eklund, Anders January 2010 (has links)
Measurability in production is a cornerstone in all production, but to determine if chosen key performance indicators (KPI’s) are right and in the right amount, to be of help in the daily work, is a challenge. In materials supply processes, there are in some companies not easy to manage KPI’s, resulting in the end in overcapacity in different areas. The question is whether this is acceptable, or if it is a source of cost that has significant improvement potential? In many companies, you do not really know, since there is a lack of facts to draw conclusions from. Today materials supply is becoming more and more in focus within production development with many theses and ongoing research and development projects. In global companies, management has recognized the importance of the development of this area with new methods and routines for production improvements in the materials supply area. In this thesis, the author will try to deal with these challenges and give the reader some proposals and solutions. The first area is KPI’s and the author proposes some measurements to be used in the daily work within materials supply. The second area in the thesis is to develop guidelines for materials supply concepts to be used in different types of production set-ups. The author has made several case studies, in one case company as well as in three reference companies, as well as literature and document studies. / PREPARE
8

Materials Supply, Measurability and Guidelines towards efficiency

Eklund, Anders January 2010 (has links)
<p>Measurability in production is a cornerstone in all production, but to determine if chosen key performance indicators (KPI’s) are right and in the right amount, to be of help in the daily work, is a challenge. In materials supply processes, there are in some companies not easy to manage KPI’s, resulting in the end in overcapacity in different areas. The question is whether this is acceptable, or if it is a source of cost that has significant improvement potential? In many companies, you do not really know, since there is a lack of facts to draw conclusions from.</p><p>Today materials supply is becoming more and more in focus within production development with many theses and ongoing research and development projects. In global companies, management has recognized the importance of the development of this area with new methods and routines for production improvements in the materials supply area.</p><p>In this thesis, the author will try to deal with these challenges and give the reader some proposals and solutions. The first area is KPI’s and the author proposes some measurements to be used in the daily work within materials supply. The second area in the thesis is to develop guidelines for materials supply concepts to be used in different types of production set-ups.</p><p>The author has made several case studies, in one case company as well as in three reference companies, as well as literature and document studies.</p> / PREPARE
9

Modell för arbete med duglighet : Utformad vid Volvo CE Component Division

Kristensson, Jessica January 2007 (has links)
<p>Examensarbetets uppdrag är att skapa en bild av dagens situation gällande duglighet vid de två bearbetande verkstäderna TMA och TMG. Vidare ska en analys av duglighetsarbete i dagsläget utföras och en modell för hur arbetet kan ske i framtiden tas fram.</p><p>Syftet med examensarbetet är att erbjuda berörd personal vid Volvo Construction Equipment AB Component Division i Eskilstuna en modell för arbete med duglighetsstudier och uppföljning så att dugligare processer kan uppnås. Det primära syftet är att skapa rutiner så att man fortsätter arbetet efter ett duglighetsindex beräknats och inte endast konstaterar att resultatet är bra eller dåligt. I efterarbetet ska man försöka koppla bidragande faktorer från ett otillfredsställande utfall till de 4M:en (Maskin, Människa, Metod och Material).</p><p>På CMP sker självklart ett kontinuerligt kvalitetsarbete då ett av Volvos starka kärnvärden är kvalitet, men trots det ständiga arbetet når man inte alltid de uppsatta kvalitetsmålen. Ett steg i att förändra situationen är införandet av ”The CMP Zero Tolerance Program” som är ett led till att förbättra kvaliteten och sänka antalet defekter till 600 PPM. Detta examensarbete är en del i det programmet och fokuserar på duglighetsarbetet.</p><p>För att nå dugligare processer krävs ett kontinuerligt förbättringsarbete. Det förutsätter att man aktivt fortsätter projektet efter att man beräknat ett duglighetsindex samt lokaliserar orsakande faktorer och förbättrar läget. För att få till detta arbete krävs rutiner och engagemang. Rapporten levererar en modell för hur man vardagligt kan arbeta med duglighet men även rutiner för en effektivt förbättringsarbete.</p>
10

Optimering av fixtur och operationer : för effektivare produktion

Larsson, Johan January 2010 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1329 seconds