Return to search

Utanförskap i barngruppen : vikten av samspel och gemenskap / Preschool Children : togetherness and fellowship

BAKGRUND: Forskningen i vår bakgrund tar upp vikten av att alla barn känner sig som en del av gruppgemenskapen, och också hur angeläget det är för varje barn att ha en vän att samspela med. I bakgrunden belyser forskningen även hur grundläggande pedagogens roll i arbetet mot utanförskap är.SYFTE: Vi vill med vårt syfte undersöka hur pedagoger agerar när ett eller flera barn är utanför i barngruppen. För att få en bredare bild av hur utanförskap i förskolan kan se ut, och hur pedagoger anser att utanförskap påverkar utsatta barn, har vi även valt att undersöka dessa två områden.METOD: Studien har gjorts utifrån två redskap: intervjuer med sex pedagoger och observationer där pedagogers agerande har studerats. Vi har även observerat två barngrupper för att få en helhetsbild av hur utanförskap i förskolan kan se ut. Studien har genomförts kvalitativt med utgångspunkt i Vygotskijs och Säljös teori om barns utveckling i samspel med andra individer.RESULTAT: Barn som på något sätt är annorlunda gentemot de andra barnen i barngrupperna tenderar att lättare hamna utanför. Gemensamt för de barn som är utanför är att de har svårigheter i att delta i leken med andra barn. Pedagoger har en stor roll i barns utanförskap, där de kan starta eller förvärra ett utanförskap genom sitt agerande. Pedagogers förhållningssätt, bemötande och värderingar är tre grundläggande delar i arbetet mot utanförskap i förskolan. Pedagogerna i studien anser allihop att utanförskap påverkar utsatta barn negativt.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hb-19355
Date January 2009
CreatorsLjungqvist, Pernilla, Hirsch, Sofia
PublisherHögskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik, Högskolan i Borås, Institutionen för Pedagogik, University of Borås/School of Education and Behavioural Sciences
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
RelationKandidatuppsats,

Page generated in 0.0024 seconds