Return to search

Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB / Opportunities and obstacles to get Lean to endure : Case study at LKAB

Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LKAB är ett svenskt gruvföretag som infört olika verksamhetsstrategier i försök att effektivisera organisationen, samtliga satsningar har dock misslyckats. Under våren 2019 togs beslut om att införa Lean på förädlingsverken i Kiruna, fem Leancoacher rekryterades vars huvudsyssla är att implementera arbetssättet. Arbetet är i uppstartsfasen men målet är att Lean ska genomsyra hela verksamheten inom några år. Syftet med detta examensarbete är att få en förståelse för hur Leancoachernas arbete bedrivs idag, detta för att sedan kunna identifiera vilka hinder och möjligheter som finns med implementeringsarbetet vid förädlingen på LKAB. Examensarbetet ska resultera i rekommendationer för vad LKAB bör arbeta vidare med för att få ett framgångsrikt Leanarbete som består. För att få en korrekt bild av Leancoachernas arbete har en fallstudie gjorts med kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och kompletterades med en observerande studie. Då en stor mängd empiri evaluerats har teoretiska ramverket utformats efter en induktiv teoriinsamling. Respondenternas svar har analyserats och jämförts med teorin för att identifiera eventuella hinder och möjligheter med Leanarbetet i nuläget. Slutsatsen från studien är att hinder och möjligheter är kopplat till tre övergripande teman vilka är ledarskap, synen på Lean samt kultur och förändringsbenägenhet. Hinder som framkom i undersökningen är att det saknas en gemensam målbild och syn på Lean. Det saknas tydliga riktlinjer från högsta ledning vilket medfört att Leancoachernas arbetssätt inte är enhetligt. Kommunikationen i organisationen upplevs vara bristfällig med flaskhalsar iinformationsflödet. I nuläget ligger fokus på resurseffektivitet snarare än flödeseffektivitet. Det har även uppdagats att det finns ett visst motstånd mot förändring från medarbetare och chefer. Några möjligheter som identifierats i studien berör främst att LKAB försöker anpassa Lean efter sin egen verksamhet, samt att organisationen satsat stora resurser på Leanimplementeringen. Examensarbetet har mynnat ut i rekommendationer för vad LKAB bör arbeta vidare med föratt få Lean att bestå i verksamheten. En viktig del handlar om att organisationen behöver få ett helhetsperspektiv med gemensamma mål och visioner. LKAB bör fokusera mer på ledarskapet, en viktig del inom det handlar om att bistå med kontinuerliga utbildningar för att fylla eventuella kunskapsluckor. Medarbetare behöver involveras mer i Leanarbetet, chefer behöver ta tillvara på medarbetarnas kompetens och kreativitet. LKAB bör fokusera på att förändra tankesätt och attityder kring implementering av Lean för att motverka förändringsmotståndet. LKAB bör exempelvis undersöka varför tidigare verksamhetsstrategier misslyckats, för att sen kunna dra lärdomar av det. / Lean is a management strategy that is about continuous improvement and eliminating waste. Research shows that the mining industry have applied Lean to a lesser extent than otherindustries. LKAB is a Swedish mining company that has introduced various management strategies in an attempt to make the organization more effective, but all efforts have failed. In the spring of 2019, a decision was made to implement Lean at the processing plants in Kiruna, five Lean coaches were recruited whose main job is to establish the working method.The work is in the start-up phase, but the goal is that Lean will permeate the entire business within a few years. The purpose of this project is to gain an understanding of how the Lean coaches' work is conducted today, this in order to be able to identify what obstacles and opportunities that exist with the implementation work at the processing plants at LKAB. The thesis will result in recommendations for what LKAB should continue to work with, in order to succeed with Lean. In order to get a correct image of the Lean coaches´ work, a case study has been made with a qualitative approach. Semi structured interviews were conducted and supplemented with an observational study. A large amount of empirical data has been evaluated, the theoretical framework is based on an inductive theory gathering. The respondents' answers have been analyzed and compared with the theory to identify obstacles and opportunities with the current Lean work. The conclusions from the thesis is that obstacles and opportunities are linked to three general themes which are leadership, the view of Lean and culture and propensity for change. Obstacles that emerged in the study concerns that there is no common objective or unified view of Lean. There are no clear guidelines from top management, and the Lean coaches work differently compared to each other. The communication in the organization is perceived to be inadequate with bottlenecks in the information flow. Currently, the focus is on resource efficiency rather than flow efficiency. It has also been discovered that there is some resistance to change from employees and managers. The opportunities identified in the study mainly concern that LKAB tries to adapt Lean to its own organization, and LKAB has invested large resources on the Lean implementation. The thesis has resulted in recommendations for what LKAB should continue to work with in order to make Lean endure in the organization. An important part is that LKAB needs to have a holistic perspective with common goals and visions. LKAB should focus more on leadership, they need to provide continuous training to fill any knowledge gaps. Employees need to be more involved in the Lean work, managers need to take advantage of employees' skills and creativity. LKAB should focus on changing the way of thinking and attitudes about implementing Lean to counteract the change resistance. For example, LKAB should investigate why previous business strategies failed, so that lessons can be learned.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hb-23397
Date January 2020
CreatorsBellini, Sara, Huru, Adam, Lind, Pontus
PublisherHögskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi, Högskolan i Borås, Akademin för textil, teknik och ekonomi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageEnglish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0036 seconds