• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 4
 • Tagged with
 • 4
 • 4
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Can you Lean on it? : En fallstudie om hur Lean uppföljts inom Statoil.

Björk, Stephanie, Lindgren, Louise January 2015 (has links)
Bakgrund: Idag handlar mycket om effektivitet inom många organisationer. Det verktyg vi valt att titta närmare på är Lean, som behandlar effektivitet inom organisationer. Syfte: Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring Lean- konceptet på Statoil. Studien ämnar vidare på att undersöka hur arbetet med Lean fungerar idag och hur en eventuell uppföljning har genomförts. Teori: Studiens teori omfattar två verktyg inom Lean som undersökningsenheten har arbetat med sedan implementeringen. Vidare diskuteras definitioner av Lean-ledarskap i den teoretiska referensramen. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och frågeformulär. Analys & slutsats: Lean-konceptet tillämpas till viss del inom organisationen. Modellerna vi har undersökt används i mindre utsträckning idag än år 2006 när implementeringen av Lean genomfördes inom undersökningsenheten. Lean-ledarskap förekommer i viss grad inom organisationen. / Background: Today is the focus on efficiency in many organizations. The tool we have chosen to take a closer look at are Lean, a tool that deals with the efficiency within organizations. Purpose: The study’s purpose is to gain a greater understanding of the Lean concept in Statoil. The study intends to explore how the effort of Lean works today and how a possible follow-up has been completed. Theory: The study’s theory includes two tools of Lean that the survey unit has worked with since the implementation. Further discuss the definitions of Lean leadership in the theoretical framework. Method: The study was based on a qualitative approach in the form of semi- structured interviews and questionnaires. Analysis & conclusion: The Lean-concept is applied to some extent within the organization. The models we have examined are less used today than in 2006 when the implementation of Lean conducted within the survey unit. Lean leadership occurs to some degree in the organization.
2

Coachning för verksamhetsutveckling : Coachningsmodeller

Henningsson, Annika, Wixenius, Emmy January 2016 (has links)
För att möta kraven från en allt mer konkurrensutsatt och global marknad bedrivs någon form av förbättrings- eller förändringsarbete i dagens organisationer. En grundläggande förutsättning för att nå framgång i arbetet med verksamhetsutvecklingen är ett engagerat, synligt och tydligt ledarskap. Ledarens viktigaste roll i utvecklingsarbetet är att motivera, coacha och utveckla individer och team. Syftet med den här studien är att hjälpa till att skapa en större förståelse om hur coachning kan användas för verksamhetsutveckling. Detta genom att utföra en forskningsöversikt över olika coachningsmodeller och definiera vad en coachningsmodell är samt analysera hur de kan användas i arbetet med verksamhetsutveckling. Resultatet av studien visade att en coachningsmodell är vanligtvis fasindelad. Det handlar om en förtroendebaserad lärprocess som sker mellan coach och mottagaren av coachningen. En coachningsmodell bygger på en utveckling av människan och/eller processen. Detta sker via öppna, relevanta frågeställningar som ska vara baserade på situation och målsättning. Studien visar att det finns olika användningsområden för coachningsmodellerna. De kan hjälpa till att utveckla ett beteende, utveckla individen, processen eller hela systemet. Det finns även starka kopplingar mellan de studerade coachningsmodellerna och hur verksamhetsutveckling kan bedrivas. Exempelvis tas vikten av samspel mellan coach, ledare, medarbetare och kund upp. Att coacha varandra genom hela kedjan leder till processutveckling som i sin tur gynnar kunden. Anpassa frågorna i coachningssamtalet mot verksamhetens mål och använd coachningen för att arbeta med ständiga förbättringar i små steg, tänk i banor som PDSA-hjulet. / To meet the demands of an increasingly competitive and global market, today’s organizations operates some form of improvement or change management. A basic prerequisite for success in the work with business development is a committed, visible and clear leadership. The leader's most important role in the development process is to motivate, coach and develop individuals and teams.The purpose of this study is to help create a greater understanding of how coaching can be used for business development. This by performing a research on different coaching models and define what a coaching model is and analyze how it can be used in the process of business development. The results of the study showed that a coaching model is usually phased. It is about a trust-based learning process that takes place between the coach and the recipient of coaching. A coaching model is based on the development of the human and/or the process. This is done through open, relevant framing of questions which should be based on the situation and the objectives. The study shows that there are different uses for coaching models. They can help develop a behavior, developing the individual, the process or the entire system. There are also strong links between the studied coaching models and how organizational development may be pursued. For example, the importance of interaction between the coach, leader, employee and customer is mentioned. To coach one another through the whole chain, is leading to process development which in turn benefits the customer. Customizing the questions in the coaching conversation toward the organization’s goals and use coaching to work with continuous improvements in small steps, like PDSA cycles.
3

Möjligheter och hinder för att få Lean att bestå : fallstudie på LKAB / Opportunities and obstacles to get Lean to endure : Case study at LKAB

Bellini, Sara, Huru, Adam, Lind, Pontus January 2020 (has links)
Lean är en verksamhetsstrategi som handlar om ständiga förbättringar och att eliminera slöserier. Forskning påvisar att gruvindustrin arbetar med Lean i mindre utsträckning än andra branscher. LKAB är ett svenskt gruvföretag som infört olika verksamhetsstrategier i försök att effektivisera organisationen, samtliga satsningar har dock misslyckats. Under våren 2019 togs beslut om att införa Lean på förädlingsverken i Kiruna, fem Leancoacher rekryterades vars huvudsyssla är att implementera arbetssättet. Arbetet är i uppstartsfasen men målet är att Lean ska genomsyra hela verksamheten inom några år. Syftet med detta examensarbete är att få en förståelse för hur Leancoachernas arbete bedrivs idag, detta för att sedan kunna identifiera vilka hinder och möjligheter som finns med implementeringsarbetet vid förädlingen på LKAB. Examensarbetet ska resultera i rekommendationer för vad LKAB bör arbeta vidare med för att få ett framgångsrikt Leanarbete som består. För att få en korrekt bild av Leancoachernas arbete har en fallstudie gjorts med kvalitativ ansats. Semistrukturerade intervjuer genomfördes och kompletterades med en observerande studie. Då en stor mängd empiri evaluerats har teoretiska ramverket utformats efter en induktiv teoriinsamling. Respondenternas svar har analyserats och jämförts med teorin för att identifiera eventuella hinder och möjligheter med Leanarbetet i nuläget. Slutsatsen från studien är att hinder och möjligheter är kopplat till tre övergripande teman vilka är ledarskap, synen på Lean samt kultur och förändringsbenägenhet. Hinder som framkom i undersökningen är att det saknas en gemensam målbild och syn på Lean. Det saknas tydliga riktlinjer från högsta ledning vilket medfört att Leancoachernas arbetssätt inte är enhetligt. Kommunikationen i organisationen upplevs vara bristfällig med flaskhalsar iinformationsflödet. I nuläget ligger fokus på resurseffektivitet snarare än flödeseffektivitet. Det har även uppdagats att det finns ett visst motstånd mot förändring från medarbetare och chefer. Några möjligheter som identifierats i studien berör främst att LKAB försöker anpassa Lean efter sin egen verksamhet, samt att organisationen satsat stora resurser på Leanimplementeringen. Examensarbetet har mynnat ut i rekommendationer för vad LKAB bör arbeta vidare med föratt få Lean att bestå i verksamheten. En viktig del handlar om att organisationen behöver få ett helhetsperspektiv med gemensamma mål och visioner. LKAB bör fokusera mer på ledarskapet, en viktig del inom det handlar om att bistå med kontinuerliga utbildningar för att fylla eventuella kunskapsluckor. Medarbetare behöver involveras mer i Leanarbetet, chefer behöver ta tillvara på medarbetarnas kompetens och kreativitet. LKAB bör fokusera på att förändra tankesätt och attityder kring implementering av Lean för att motverka förändringsmotståndet. LKAB bör exempelvis undersöka varför tidigare verksamhetsstrategier misslyckats, för att sen kunna dra lärdomar av det. / Lean is a management strategy that is about continuous improvement and eliminating waste. Research shows that the mining industry have applied Lean to a lesser extent than otherindustries. LKAB is a Swedish mining company that has introduced various management strategies in an attempt to make the organization more effective, but all efforts have failed. In the spring of 2019, a decision was made to implement Lean at the processing plants in Kiruna, five Lean coaches were recruited whose main job is to establish the working method.The work is in the start-up phase, but the goal is that Lean will permeate the entire business within a few years. The purpose of this project is to gain an understanding of how the Lean coaches' work is conducted today, this in order to be able to identify what obstacles and opportunities that exist with the implementation work at the processing plants at LKAB. The thesis will result in recommendations for what LKAB should continue to work with, in order to succeed with Lean. In order to get a correct image of the Lean coaches´ work, a case study has been made with a qualitative approach. Semi structured interviews were conducted and supplemented with an observational study. A large amount of empirical data has been evaluated, the theoretical framework is based on an inductive theory gathering. The respondents' answers have been analyzed and compared with the theory to identify obstacles and opportunities with the current Lean work. The conclusions from the thesis is that obstacles and opportunities are linked to three general themes which are leadership, the view of Lean and culture and propensity for change. Obstacles that emerged in the study concerns that there is no common objective or unified view of Lean. There are no clear guidelines from top management, and the Lean coaches work differently compared to each other. The communication in the organization is perceived to be inadequate with bottlenecks in the information flow. Currently, the focus is on resource efficiency rather than flow efficiency. It has also been discovered that there is some resistance to change from employees and managers. The opportunities identified in the study mainly concern that LKAB tries to adapt Lean to its own organization, and LKAB has invested large resources on the Lean implementation. The thesis has resulted in recommendations for what LKAB should continue to work with in order to make Lean endure in the organization. An important part is that LKAB needs to have a holistic perspective with common goals and visions. LKAB should focus more on leadership, they need to provide continuous training to fill any knowledge gaps. Employees need to be more involved in the Lean work, managers need to take advantage of employees' skills and creativity. LKAB should focus on changing the way of thinking and attitudes about implementing Lean to counteract the change resistance. For example, LKAB should investigate why previous business strategies failed, so that lessons can be learned.
4

Effektivisering av produktflöde vid Dynapac AB

hudji, mahmoud January 2018 (has links)
No description available.

Page generated in 0.047 seconds