• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 88
 • 2
 • Tagged with
 • 90
 • 90
 • 53
 • 44
 • 33
 • 17
 • 16
 • 16
 • 15
 • 14
 • 14
 • 14
 • 13
 • 12
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Icke värdeskapande moment inom prefabricering av trähus hos Storsjöhus AB:s husfabrik. : En fallstudie

Åsengård, Marie January 2016 (has links)
Storsjöhus AB:s husfabrik ligger i Pilgrimstad, cirka 30 kilometer söder om Östersund. De tillverkar trähuskomponenter för byggnadssektorn, till kunder över hela Sverige. I dagsläget tillverkas väggelement längs med två tillverkningslinjer. Genom att bygga ut befintlig fabrik kan tillverkningen utökas med ytterligare en tillverkningslinje.   Studien vars resultat presenteras i denna rapport har två syften. Det ena är att se om det finns några icke värdeskapande moment inom prefabricering av väggelement, i trähus hos Storsjöhus AB:s husfabrik, och hur dessa kan undvikas? Det andra syftet är att utifrån ett leanperspektiv ge ett förslag på utformning av utbyggnaden av fabriken. För att minska på icke värdeskapande moment i produktionen.   Genom observationer kunde vissa icke värdeskapande moment identifieras i produktionen. Utifrån resultatet samt litteraturstudier har ett förslag på utbyggnaden tagits fram, samt förbättringsförslag vilket presenteras i denna rapport. Vissa av förbättringsförslagen medför investeringskostnader medan andra enklare förslag knappat medför några kostnader. Målet med de framtagna förbättringsförslagen är att minska på onödigt slöseri och underlätta arbetet för personalen. Ett av förbättringsförslagen som tagits fram är att på ett tydligare sätt märka upp virkesdelar innan de går vidare i produktionen. Genom att gör vissa förändringar på planerad utbyggnad kan denne planeras mer utifrån ett leanperspektiv och olika slöseri i produktionen minska. Avgränsningar som gjorts i studien är att endast se på produktionen av väggelement samt utomhusmiljön på fabriken. I studien tas ingen hänsyn till kostnader för ändringar och utbyggnad. / Storsjöhus AB’s house factory is located in Pilgrimstad, approximately 30 km south of Östersund. They manufacture house- and building components made out of wood, to customers all over Sweden. Today the factory uses two production lines where they produce mainly wall elements. By remodeling- and extending the factory, the production can be increased with another production line. The results of this study that are presented in this thesis have two purposes. One is to find out if there are any non-value creating moments within prefabrication of wall elements and how these can be prevented in buildings made out of wood at Storsjöhus AB. The other purpose is, from a Lean perspective, to give an example of how to configure the new extended factory and at the same time minimize non-value creating moments in the production.   Some of the non-value creating moments could be identified through observations. From the result and literature studies a proposition of a new extension to the factory have been developed, including suggestions for improvement, which are presented in this thesis. Some of the suggested improvements are combined with investments, some suggestions have a small or no impact on the finances. The goal with the proposed improvements is to reduce non-necessary waste and facilitate the work for the staff. One of the suggested improvements that have been proposed is to label the elements in a more efficient way before they are sent further on in the production. With some small modifications to the planned extension, it can be planned from a Lean perspective, and different kind of waste in the production can be reduced. This thesis only brings up the production of wall elements and the outdoor environmental of the factory. No consideration have been taken to costs for changes and extension of the building.
2

En förstudie till implementering av Kanban i en produktion med höga varianser

Kroon, Emelie, Meijer, Karin January 2016 (has links)
Till följd av allt högre kundkrav och mindre marginaler krävs en ökad medvetenhet hos de svenska industriföretagen. För att skapa en större konkurrensfördel har fokus riktats på de primära resurserna, som tidigare varit det finansiella kapitalet, till mer kunskap och information (Allee & Taug 2006). Med hjälp av begreppen Lean production har verktyg tillämpas såsom Kanban, som inte har syfte att lösa företagets problem utan systematiskt och grundligt förbättra deras produktionssystem (Shingo 1984). Inom Lean production arbetar man med ett flertal faktorer som kan bidra till minskad icke-värdeskapande tid, den tid som kunden inte är redo att betala för. Det finns påvisade faktorer och en mängd rekommendationer för att lyckas med en implementering. I detta fall Kanban, men i vilken teknik man än väljer att implementera så är grundstenen för förbättring att känna sin egen produktion. Referensföretaget i denna studie arbetar med en stor variation på sina produkter som består av biltillbehör till en större del av den internationella fordonsmarknaden. För att implementera Kanban i delar av deras produktion har det genomförts en ABC-analys för att klassificera produkter med syfte att lagerhålla en större del av A-artiklarna för att kunna hantera en varierad efterfrågan. Syftet med studien är att undersöka möjligheter med Kanban i två av deras produktionsavdelningar. En väl genomarbetad förstudie ska presenteras för en eventuell implementering av Kanban. Möjligheter och brister har visualiserats med hjälp av en SWOT-analys, detta för att ta lärdom av tidigare beprövade erfarenheter. En genomarbetad värdeflödesanalys har genomförts av nuläget, samt för framtida läge, för att skapa en utökad förståelse över syftet med studien för personalen på Mont Blanc. Slutsatsen av studien är att Kanban är tillämpbart på båda avdelningar men under bearbetningen på företaget visade sig att Kanban inte skulle generera ett bättre materialflöde på en av avdelningarna. Det hade medfört överflödigt lager samt en större problematik med den stora variansen av produkter och de kontinuerliga revideringar som är i den vederbörande avdelningen.
3

Lean Produktion : Krav för implementering av Lean och jämförelse med enverksamhet inom fordonsindustrin

Khosravi, Danial, Ibrahimovic, Senad January 2016 (has links)
Syftet med denna rapport är att förklara grunderna och vilka hjälpmedel och krav du bör följa för att lyckas med en implementering av Lean Production. Vi har valt att jämföra Lean i teorin och hur det speglas i praktiken. Lean Production är en uppgradering av Toyota Production System (TPS) där man följer filosofin och principerna för att sträva efter perfektion. Man kan kort sammanfatta att TPS är ett facit på Toyotas världsberömda arbete inom eliminering av muda och ständiga förbättringar. För att avgränsa detta stora område har vi valt att specificera oss på Lean inom just fordonsindustrin och hur de arbetar. För att få en inblick i hur det kan se ut i produktionen har vi både besökt och gjort en intervju på Johnson Controls. Den teoretiska delen av rapporten har framställts genom litteraturstudier, Högskolan i Borås databassystem, där vi använt oss av vetenskapliga artiklar samt en intervju med chefer på Johnson Controls. Även här har vi valt att begränsa oss till just Automative Experience som tillverkar säteskomponenter. Under rapportens gång har det dragits slutsatser där en av dessa är att kraven för en lyckad Lean-implementering är att få hela organisationen att dra åt samma håll och tro på filosofin där det krävs snabba påvisade resultat av själva implementeringen. För att detta skall vara möjligt krävs exceptionellt ledarskap med kunskap och driva detta pågående projekt utan stopp. För att ständigt konkurrera på marknaden krävs det att Kaizen följs slaviskt så att man inte hamnar efter sina konkurrenter.
4

Bära Bort Bord : en diskursanalytisk studie av ett <em>kulturförändringsprojekt </em>på Sandvik<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Dutch \(scalable\)"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Dutch \(scalable\)"; mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:EN-GB; mso-bidi-font-weight:normal;} h2 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; border:none; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt; padding:0cm; mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Dutch \(scalable\)"; mso-ansi-language:EN-GB; font-weight:normal;} p.MsoHeading8, li.MsoHeading8, div.MsoHeading8 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:8; border:none; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt; padding:0cm; mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-font-weight:bold;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} p.BalloonText, li.BalloonText, div.BalloonText {mso-style-name:"Balloon Text"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:8.0pt; font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:540678253; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1626754356 1902804208 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:16; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:Arial;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Övling, Johanna January 2008 (has links)
<p><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;} h2 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Arial; font-weight:normal;} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:54.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;} h2 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Arial; font-weight:normal;} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:54.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> De senaste decennierna har flertalet företag världen över arbetat med omfattande förändringsprocesser i syfte att skapa mindre hierarkiska organisationsstrukturer. <em>Bära Bort Bord</em> är ett nedslag i en sådan förändringsprocess. Studien bygger på intervjuer med sju Sandvikanställda som i uppdrag av företaget på halvtid går en treårig organisationskonsultutbildning för stiftelsen Gestalt Akademin. Utbildningen är en del av en så kallad <em>kulturförändring</em> som man arbetar med att genomföra inom organisationen. Syftet med den här studien är att utifrån en diskursanalytisk förståelseram föra en diskussion kring hur dessa sju individers tankar och erfarenheter av att arbeta med <em>kulturförändringarna </em>kan relateras till en vidare social och kulturell förändringsprocess. Studien visar bland annat hur talet om <em>kulturförändringarna</em> synliggör en uppluckring av de gränser som karakteriserade den moderna industrin mellan chefen/operatören, arbete/fritid och tjänstemanna-/arbetarkollektiv samt en tilltagande individualisering och tydligare ansvarsöverföring på den enskilda individen.</p>
5

Bära Bort Bord : en diskursanalytisk studie av ett kulturförändringsprojekt på Sandvik<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-format:other; mso-font-pitch:auto; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:"Dutch \(scalable\)"; panose-1:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Dutch \(scalable\)"; mso-font-kerning:0pt; mso-ansi-language:EN-GB; mso-bidi-font-weight:normal;} h2 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; border:none; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt; padding:0cm; mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Dutch \(scalable\)"; mso-ansi-language:EN-GB; font-weight:normal;} p.MsoHeading8, li.MsoHeading8, div.MsoHeading8 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:8; border:none; mso-border-bottom-alt:solid windowtext .75pt; padding:0cm; mso-padding-alt:0cm 0cm 1.0pt 0cm; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-US; mso-bidi-font-weight:bold;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; tab-stops:center 207.65pt right 415.3pt; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} p.MsoBodyText, li.MsoBodyText, div.MsoBodyText {margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Arial; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} p.BalloonText, li.BalloonText, div.BalloonText {mso-style-name:"Balloon Text"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:8.0pt; font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:EN-GB;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:540678253; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:1626754356 1902804208 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413 69009409 69009411 69009413;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:16; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:36.0pt; mso-level-number-position:left; text-indent:-18.0pt; font-family:Symbol; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-font-family:Arial;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

Övling, Johanna January 2008 (has links)
<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;} h2 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Arial; font-weight:normal;} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:54.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:DoNotOptimizeForBrowser /> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h1 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:1; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-font-kerning:0pt;} h2 {mso-style-next:Normal; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; page-break-after:avoid; mso-outline-level:2; font-size:14.0pt; mso-bidi-font-size:12.0pt; font-family:Arial; font-weight:normal;} p.MsoBodyTextIndent, li.MsoBodyTextIndent, div.MsoBodyTextIndent {margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:0cm; margin-left:54.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> De senaste decennierna har flertalet företag världen över arbetat med omfattande förändringsprocesser i syfte att skapa mindre hierarkiska organisationsstrukturer. Bära Bort Bord är ett nedslag i en sådan förändringsprocess. Studien bygger på intervjuer med sju Sandvikanställda som i uppdrag av företaget på halvtid går en treårig organisationskonsultutbildning för stiftelsen Gestalt Akademin. Utbildningen är en del av en så kallad kulturförändring som man arbetar med att genomföra inom organisationen. Syftet med den här studien är att utifrån en diskursanalytisk förståelseram föra en diskussion kring hur dessa sju individers tankar och erfarenheter av att arbeta med kulturförändringarna kan relateras till en vidare social och kulturell förändringsprocess. Studien visar bland annat hur talet om kulturförändringarna synliggör en uppluckring av de gränser som karakteriserade den moderna industrin mellan chefen/operatören, arbete/fritid och tjänstemanna-/arbetarkollektiv samt en tilltagande individualisering och tydligare ansvarsöverföring på den enskilda individen.
6

Produktivitetsanalys ur ett LEAN-perspektiv : En studie hos OPPC, AstraZeneca

Lindberg, Mikael January 2012 (has links)
The objective of this thesis is to map the resources and methods used at the department OPPC, at AstraZeneca, and derived from that give suggestions on possible solutions that will increase their productivity. Mapping of the product flow, as well as gathering of process data, has mainly been done using observations, but consultation with the process technicians has also played a great role. Further have theoretical methods been used, based on literature studies, within the areas of Lean production and statistics. The work has incrementally gone forward since the steps taken has been restricted by the irregularity of production which led to the need of creating a fictive production flow. This has affected the lead-time calculations in the way that they are meant to give an indication, rather than an absolute truth, on how different methods described shall be used. The current state analysis showed multiple areas of improvement when defining capacity as value adding time in relation to total throughput time. Using the "standard scenario" as a basis showed that the actual production flow only constituted 50% of the total project time. Further it showed that the workflow contained more non-value adding activities than value adding activities, which is a result of how the work is distributed within the department as well as in the different projects. The thesis resulted in different methods that together will show great reduction in throughput time. The new workflow is based on One-Piece flow, which implies that products should be processed without any delay between the different processing steps. Non-value adding activities have been restructured so that they will have no negative effect on the total throughput time. Based on this thesis, the personal at OPPC should be able to continue the improvement work by doing further measurements that would act as foundation for more detailed lead-time calculations. Restructuring of this kind would not be costly for OPPC but would set some demands on concerned departments. Finally, a prerequisite for this to work is that the engagement of the personal is in focus, or else they may fall back to old routines.
7

Effektivisering av en tillverkningsprocess med stöd av Lean Six Sigma

Fawzi, Hussein, van Rheinberg, Wilhelm January 2015 (has links)
No description available.
8

Kostnadseffektivisering av en produktionsprocess i SMF : -En fallstudie

Larsson, Peter, Lange, Dorian January 2015 (has links)
Fallstudiens syfte är att skapa en förståelse för hur man kan identifiera ekonomiska förluster samt förbättra det interna produktionsflödet med rekommenderade förbättringsåtgärder. Målsättningen är att skapa en modell som kan hjälpa SMF att förbättra sin produktion. Modellen ska sen testas empiriskt i fallföretaget och tillsammans med den noggrant utvalda teorin generera en nulägesanalys som ska sammanställa faktorer som är väsentliga att studera för att förbättra produktionen. Nyckelord: Produktionsflöde, Kartläggning, Modellutveckling, Lean produktion, Produktionsutveckling, SMF
9

EFFEKTIVISERING AV INTERNA PROVFLÖDEN INOM LABORATORIEVERKSAMHETEN : EFFICIENCY OFF INTERNAL SAMPLEFLOWS IN LABORATORY OPERATIONS

Jakobsson, Christian January 2015 (has links)
Background: Laboratories in Sweden have a big challenge when Sweden is a wide country and big parts is sparsely populated and many samples have limited durability. At same time as laboratories is a sensitive branch with high demands on time and quality which makes a functional internal and external logistic important. Purpose: The purpose is to increase the understanding of internal sample flows for companies who works with sample analysis, by analyse sample flows in companies that is analysing samples, from a logistic perspective. To answer the purpose, two research questions are formulated: ·        What limitations can be identified in internal sample flows from delivery to analyses done for companies working with analyses of samples? ·        How can limitations in internal sample flows be handled from delivery to analyses done for companies working with analyses of samples? Method: A case study has been made on Eurofins laboratory in Lidköping where data has been collected by interview studies and observations. Result: By the logistic perspective several possibilities to increase the efficiency have been found. By logistic tools proposals have been made how those hindrances can be handled. Those possibilities to increase the efficiency is: Consolidation activities Failsafe Standardizations Overlook unload/loading of trucks Make the sample flow even during the week Conclusions: In this study have the writer made several recommendations for companies that is working with analysing samples. But it is important to consider that those recommendations are case-specific, but if same conditions occur is the result possibly to generalize.
10

Lean production - från teori till praktik

Trollgren, Sam January 2010 (has links)
Deltaco är ett medelstort företag som säljer IT-relaterade produkter till datorbutiker, installatörer, industrikunder etc. men ej till slutkund. Deltaco har ett dotterbolag i Finland och ett i Danmark och flera avdelningar i Flemingsberg. Examensarbetet gjordes på avdelningen som heter RMA ( Retur Material Authorization). RMAs uppgifter är att ta hand om returnerade produkter som omfattas av garanti. Företaget började i liten skala och har under åren expanderat snabbt. Detta har medfört att RMA avdelningen inte har vuxit på samma sätt som resten av verksamheten. Det har också medfört ett växande slöseri i form av inkurans och bristande felsökning. För att avdelningen hanterar produkter med ett värde som är mer än tre miljoner kronor om året, har det framkommit önskemål om att använda effektivare metoder för att organisera och styra verksamheten på avdelningen. Ett intressant alternativ är tillämpning av Lean Production och de metoder och arbetssätt som bland annat används flitigt inom fordonsindustrin. Målet med det här examensarbetet är att visualisera alla typer av slöserier för att bygga bättre arbetsrutiner och metoder baserade på Lean Production-teori. Examensarbetet började på en studie om hur och vilka verktyg inom Lean som kan tillämpas på avdelningen. En omfattande och detaljerad undersökning om arbetsläget på avdelningen gjordes med hjälp av Lean som t ex ”spagettikarta” och CAD-modulering för att visualisera strukturen i avdelningen. Därefter har stora förändringar, som t ex att ändra produktflödet genom att bygga nya arbetsstationer och skapa nya arbetsrutiner med hjälp av Lean. Examensarbetet resulterade i att Deltaco fick en grund till ”Lean-templet” som innehåller arbetsrutiner och visualiseringsmetoder. Till slutsatsen presenteras många förbättringsförslag till RMA-chefen och Deltacos ledningsgrupp för att förhindra slöserier och för att bygga klart Lean-templet.

Page generated in 0.1156 seconds