• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 609
 • 42
 • 31
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 689
 • 261
 • 219
 • 158
 • 151
 • 141
 • 119
 • 99
 • 97
 • 96
 • 84
 • 81
 • 69
 • 59
 • 58
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Management von Organisationskulturen /

Fankhauser, Kathrin. January 1996 (has links)
Zugl.: Bern, Universiẗat, Diss., 1995.
2

How to create a commercial experience focus on leadership, values and organizational culture /

Ingelsson, Pernilla, January 2009 (has links)
Lic.-avh. (sammanfattning) Sundsvall : Mittuniversitetet, 2009.
3

Renegotiation of authority in the face of surprise : a qualitative study of international disaster work /

Suparamaniam, Nalini, January 2003 (has links) (PDF)
Diss. Linköping : Univ., 2003.
4

Rituale im Wandel : zur Bedeutung eines ritualbewussten Managements in tief greifenden Veränderungsprozessen von Organisationen /

Beyeler, Daniel, January 2003 (has links) (PDF)
St. Gallen, Univ., Diss., 2003.
5

Organisationskultur bland finansiella rådgivare - Inom bank och finans

Jansson, Jonas January 2016 (has links)
I denna studien undersöker jag om det finns en rådande gemesam kultur bland finansiella rådgivare i svenska banker som påverkar kvaliteten rådgivningen till kunderna. Syftet med detta arbete är att lyfta fram och diskutera om det finns en möjlig intressekonflikt mellan bankernas rådgivares prestationskrav i form av försäljning av institutens produkter och tjänster och bankernas rådgivningsfunktion samt om det finns en gemensam kultur bland finansiella rådgivare som påverkar kvaliteten på rådgivningen som ges til kunderna. Syftet är att skapa en större förståelse för problemställningen samt för hur organisationskulturen och andra faktorer påverkar rådgivarnas arbete. Huvudkonklusionen är att att yrkesrollen finansiella rådgivare till viss grad har en gemensam kultur, men att det inte bör ses som en enhetlig kultur som råder fullt ut i hela branschen. Kulturen bör beskrivas som ett hav av subkulturer där subkulturerna har många gemensamma drag, men att kulturen bland finansiella rådgivare generellt inte bidrar till sämre kvalitet på rådgivningens som ges till kunderna. / I denna studien undersöker jag om det finns en rådande gemesam kultur bland finansiella rådgivare i svenska banker som påverkar kvaliteten rådgivningen till kunderna. Syftet med detta arbete är att lyfta fram och diskutera om det finns en möjlig intressekonflikt mellan bankernas rådgivares prestationskrav i form av försäljning av institutens produkter och tjänster och bankernas rådgivningsfunktion samt om det finns en gemensam kultur bland finansiella rådgivare som påverkar kvaliteten på rådgivningen som ges til kunderna. Syftet är att skapa en större förståelse för problemställningen samt för hur organisationskulturen och andra faktorer påverkar rådgivarnas arbete. Huvudkonklusionen är att att yrkesrollen finansiella rådgivare till viss grad har en gemensam kultur, men att det inte bör ses som en enhetlig kultur som råder fullt ut i hela branschen. Kulturen bör beskrivas som ett hav av subkulturer där subkulturerna har många gemensamma drag, men att kulturen bland finansiella rådgivare generellt inte bidrar till sämre kvalitet på rådgivningens som ges till kunderna.
6

Lever vi som vi lär? : En kvalitativ studie om medarbetare och chefers uppfattning om en organisations värdegrundsarbete.

Niemi, Ida, Vestman, Johanna January 2016 (has links)
Denna studie syftade till att beskriva och analysera hur ett värdegrundsarbete uppfattas av medarbetare och chefer samt om det finns skillnader mellan medarbetare och chefers uppfattning av en värdegrund. Studien var begränsad till att studera Tekniska Verken i Kirunas värdegrundsarbete. En kvalitativ studie genomfördes med semistrukturerade intervjuer och totalt genomfördes sexton stycken intervjuer med olika yrkeskategorier inom organisationen. I studien framkom det att medarbetare och chefer upplever att organisationen har en god organisationskultur och en relativt god samhörighet inom organisationen. Samtliga medarbetare och chefer är medvetna om värdegrunden men det råder en differens i hur den kommer till uttryck i det dagliga arbetet hos de anställda. Det läggs ett ansvar på de anställda att själv tolka och förstå värdegrunden eftersom det inte finns en definition av den. Ledning och chefer har en central roll i värdegrundsarbete eftersom det är de som ska föregå med gott exempel och ett ansvar ligger hos dem att förklara syftet och vad man vill åstadkomma med ett värdegrundsarbete till de övriga anställda inom organisationen.
7

"Det är svårt med information på nått sätt" : En fallstudie av Stockholms universitetsbiblioteks informationskultur / ”Information is no easy thing” : A Case Study of Stockholm University Library’s information culture

Stenbeck, Karin January 2016 (has links)
The aim of this thesis is to examine the information culture at Stockholm University library. The thesis examines how information culture affects information management and if the information culture is different within the organization. In order to investigate whether there are differences, two groups were studied: one consisting of four individuals in leading positions and one consisting of four employees. The thesis is based on a qualitative case-study method, where interviews and documents are used as a method to collect data and to gain a deeper understanding of respondent’s values, norms and behaviours towards information. Davenport & Prusak’s theoretical model An Ecological Model for Information Management  is used to study the organization as an ecosystem. The perspective on information management has been holistic, behaviour-oriented and human-centered. To gain knowledge about the information culture at Stockholm University library, Curry & Moore’s model The Evolution of Information Culture  has been used. The model consists of six components suggested necessary for information culture to flourish. The six components have been used as a theoretical framework and analytical tool to examine the information culture at Stockholm University library. The thesis identifies weaknesses in the information culture at Stockholm University library. Results in the thesis illustrates cultural differences between the two groups, regarding how information should be handled in the organization in relation to how it is actually managed in practice. These findings further show that information management in the organization is not as efficient as it could be. Stockholm University library has recently undergone a major reorganization and change of management, aspects which have been taken into consideration as they could have effect on the results. This is a two years master’s thesis in Library studies.
8

Organisationskulturens påverkan på tjänstemäns tillgänglighet efter arbetstid : En kvantitativ studie om relationen mellan organisationskultur och behovet av att ständigt vara uppkopplad efter arbetstid

Eveline, Andersson, Lina, Dahlén January 2016 (has links)
No description available.
9

Gestaltung einer gemeinsamen Organisationswirklichkeit systemische Strukturaufstellungen und Mitarbeiterbefragungen zur Diagnose von Organisationskultur

Baumgartner, Marc January 2006 (has links)
Zugl.: Zürich, Techn. Hochsch., Diss., 2006 u.d.T.: Baumgartner, Marc: Die kollektive Gestaltung einer gemeinsamen Organisationswirklichkeit
10

Management trainee : möten med förhinder /

Porsfelt, Dan, January 1900 (has links)
Diss. Luleå : Univ., 2001.

Page generated in 0.2079 seconds