Return to search

Arbetsmotivation på äldreboenden : en intervjustudie med chefer och medarbetare

Den här studien handlar om arbetsmotivation på två äldreboenden i Gävleborgs län. Vi gjorde en jämförelse mellan ett privat äldreboende och ett kommunalt äldreboende för att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras på enheterna. Syftet med studien var att se om det fanns skillnader mellan det privata och det kommunala boendet samt mellan chef och medarbetare i definitionen arbetsmotivation. För att få svar på våra frågor använde vi oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjuform. Det vi i huvudsak kom fram till var att arbetskamraterna, de boende och att prestera bra var de mest framträdande faktorerna till arbetsmotivation. De enda skillnader som vi funnit är att det privata boendet ansåg hjälpmedel vara en motiverande faktor vilket inte framkom hos det kommunala boendet. På det kommunala boendet ansåg medarbetarna att lön var motiverande vilket inte framkom som en motivationsfaktor på det privata boendet. / This essay is about motivation in two nursing homes (elderly care) within the county Gävleborg. We have made a comparison between a private and a municipal nursing home to investigate how work motivations are discussed in the units. The purpose of this study was to see whether there were differences between the private and the municipal housing and between managers and employees in the definition of work motivation. To get answers to our questions, we used a qualitative semi structured interview form. What we essentially came to was that fellow workers, residents and to do well was the most prominent factors of job motivation. The differences that we found is that the staff on the private elderly care felt that tools to facilitates work was a motivating factor, which is not found in the municipal elderly care. At the municipal elderly care staff felt that salary was motivating which did not emerged as a motivating factor on the private elderly care.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:hig-9297
Date January 2011
CreatorsLöfgren, Björn, Borg Engberg, Anna-Lena
PublisherHögskolan i Gävle, Avdelningen för socialt arbete och psykologi, Högskolan i Gävle, Avdelningen för socialt arbete och psykologi
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0031 seconds