• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ideellt arbete : Ideellt engagemang i en simförening

Landqvist, Karin January 2010 (has links)
<p>I Sverige finns idag många som är ideellt engagerade och många utav dem återfinns inom idrotten. Tusentals individer är engagerade som tränare och ledare på ideell basis. Denna studie syftade till att förstå hur individen själv ser på sitt engagemang, vad som motiverade honom/henne att engagera sig från början samt hur man kan göra engagemanget mer långsiktigt. Sju kvalitativa intervjuer genomfördes med ideellt engagerade tränare i en av Stockholms större simföreningar. Materialet tolkades med hjälp av induktiv tematisk analys. Resultatet visar att dessa tränare motiveras av ett genuint intresse för simning och barns utveckling, en vilja att själva utvecklas och må bra, den ekonomiska ersättningen samt en strävan att vara en del av ett socialt sammanhang.</p>
2

Ideellt arbete : Ideellt engagemang i en simförening

Landqvist, Karin January 2010 (has links)
I Sverige finns idag många som är ideellt engagerade och många utav dem återfinns inom idrotten. Tusentals individer är engagerade som tränare och ledare på ideell basis. Denna studie syftade till att förstå hur individen själv ser på sitt engagemang, vad som motiverade honom/henne att engagera sig från början samt hur man kan göra engagemanget mer långsiktigt. Sju kvalitativa intervjuer genomfördes med ideellt engagerade tränare i en av Stockholms större simföreningar. Materialet tolkades med hjälp av induktiv tematisk analys. Resultatet visar att dessa tränare motiveras av ett genuint intresse för simning och barns utveckling, en vilja att själva utvecklas och må bra, den ekonomiska ersättningen samt en strävan att vara en del av ett socialt sammanhang.
3

Arbetsmotivation på äldreboenden : en intervjustudie med chefer och medarbetare

Löfgren, Björn, Borg Engberg, Anna-Lena January 2011 (has links)
Den här studien handlar om arbetsmotivation på två äldreboenden i Gävleborgs län. Vi gjorde en jämförelse mellan ett privat äldreboende och ett kommunalt äldreboende för att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras på enheterna. Syftet med studien var att se om det fanns skillnader mellan det privata och det kommunala boendet samt mellan chef och medarbetare i definitionen arbetsmotivation. För att få svar på våra frågor använde vi oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjuform. Det vi i huvudsak kom fram till var att arbetskamraterna, de boende och att prestera bra var de mest framträdande faktorerna till arbetsmotivation. De enda skillnader som vi funnit är att det privata boendet ansåg hjälpmedel vara en motiverande faktor vilket inte framkom hos det kommunala boendet. På det kommunala boendet ansåg medarbetarna att lön var motiverande vilket inte framkom som en motivationsfaktor på det privata boendet. / This essay is about motivation in two nursing homes (elderly care) within the county Gävleborg. We have made a comparison between a private and a municipal nursing home to investigate how work motivations are discussed in the units. The purpose of this study was to see whether there were differences between the private and the municipal housing and between managers and employees in the definition of work motivation. To get answers to our questions, we used a qualitative semi structured interview form. What we essentially came to was that fellow workers, residents and to do well was the most prominent factors of job motivation. The differences that we found is that the staff on the private elderly care felt that tools to facilitates work was a motivating factor, which is not found in the municipal elderly care. At the municipal elderly care staff felt that salary was motivating which did not emerged as a motivating factor on the private elderly care.

Page generated in 0.1507 seconds