• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 5
  • Tagged with
  • 5
  • 5
  • 4
  • 3
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Motivation i arbetslivet : Hur påverkar olika löneformer motivation till arbete inom försäljningsbranschen?

Sjökvist, Fredrika, Malm, Rebecca January 2017 (has links)
Valet av ämne till studien baserades på det nuvarande fokus som läggs på lönens storlek och löneformen på arbetsplatsen, vilket betraktas som betydande faktorer för många arbetstagare. För att sedan undersöka huruvida lönens storlek och löneformen påverkar motivationen till arbete på arbetsplatsen genomfördes därmed denna studie. Tidigare forskning inom ämnet visar på att motivationen till arbete ökar då arbetstagarna känner sig nöjda med sin lön. Vidare har det framkommit att de medarbetare som inte känner sig nöjd med sin lön statistiskt sett tenderar frivilligt att säga upp sig och har högre frånvaro jämfört med de som är nöjda (Chiu, 1999). Bolster (2007) menar att lönen är de belöningssystem som motiverar flest människor. Syftet med studien är att undersöka ifall motivationen till arbetet påverkas av lönestorleken och löneformen. Med fokus på hur olika löneformer påverkar de anställdas motivation till arbete inom försäljningsbranschen. Vid genomförandet av studien användes en kvantitativ ansats. Studien utfördes med en webbenkät som baserades på två tidigare genomförda studier inom ämnet. Webbenkäten innehöll frågor som behandlade löneform, lönestorlek samt motivationen till arbete. Enkäten sändes viamejl till anställda inom försäljningsbranschen. De analyser som gjordes visade på att det inte existerade något samband mellan de anställdas löneform och motivation till arbete. Dock infann sig ett signifikant samband mellan lönens storlek och motivationen till arbete. Där framgick att högavlönade var mest motiverade till arbete, r(77) =.23, p = .043. / The choice of topic for the study was based on the current focus is placed on the rate of wages and the wage form in the workplace, which are regarded as significant factors for many workers. Then, to investigate whether the rate of wages and the wage form affects the motivation towork in the workplace took place is this study. Previous research on the subject shows that the motivation to work increases when workers feel more satisfied with their salary. Furthermore, it emerged that employees who do not feel satisfied with their salary statistically tend to voluntarily resign and have higher absenteeism compared with those who are satisfied (Chiu, 1999). Bolster (2007) argues that wages are the reward systems that motivate most people. The purpose of the study is to examine whether motivation to work is influenced by the size of the wage and the wage form. With a focus on how different forms of remuneration affects the motivation to work in the sales industry. In the implementation of the study used a quantitative approach. The studywas conducted with a web survey was based on two previous studies on the subject. The online survey contained questions that dealt with payroll form, payroll size and motivation to work. The questionnaire was sent via e-mail to employees in the sales industry. The analyzes conducted showed that there existed no relationship between the employees' wage form and motivation to work. However, appeared a significant correlation between rate of wages and the motivation to work. There appeared to highly paid weremost motivated to work, r(77) = .23, p = .043.
2

Ideellt arbete – varför? : En kvalitativ studie om vad som motiverar individer till att arbeta ideellt / Volunteering – why? : A qualitative study about what motivates individuals to work voluntarily

Hastö, Daniel January 2018 (has links)
Syftet med den här studien är att ta reda på vilka faktorer som motiverar individer till att arbeta utan någon monetär ersättning, alltså ideellt. Frågeställningarna i studien är följande: “vilka faktorer motiverar individer till att arbeta ideellt inom idrottsorganisationer?” samt “påverkar en individs uppväxt viljan att delta i ideell verksamhet?”  Populationen i studien är människor som arbetar ideellt inom idrottsorganisationer. De teorier som används i studien är Herzbergs tvåfaktormodell, Maslows behovshierarki, teorier om inre och yttre motivation samt tidigare studier om det ideella arbetets betydelse. För att svara på frågeställningarna så har en kvalitativ metod använts med intervjuer som datainsamlingsteknik. Intervjuerna var halvstrukturerade.  Studiens resultat pekar på att det som motiverar individerna i studien till att arbeta ideellt var att det ideella arbetet bidrar med en möjlighet till att få slappna av från vardagen. Familjen var också en central motivation för flera av respondenterna, vilket innebär att de var med i organisationen då de hade barn som var verksamma i föreningen. En annan faktor som var motiverande för deltagarna i studien var känslan av samhörighet och de sociala kontakter som bildas tack vare det ideella arbetet. Respondenterna upplevde också att uppskattningen de fick tack vare arbetet de gjorde var motiverande.   Nyckelord: kvalitativ metod, ideellt arbete, intervjuer, motivation
3

Organisationskultur inom Handelsbanken och Swedbank. : En studie om organisationskultur och hur den påverkar motivationen hos de anställda inom dessa banker.

Eriksson, Anton, Olsson, Jonathan January 2023 (has links)
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur organisationskulturen ser ut inom Handelsbanken och Swedbank och att ta reda på hur detta i sin tur påverkar de anställda på dessa två banker. Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ forskningsdesign där data insamlades genom åtta semistrukturerade intervjuer. Studien har analyserats med en kvalitativ innehållsanalys med deduktiv ansats. Resultatet redovisas genom en identifiering av teman med utgångspunkt efter empirin. Resultat och slutsats: Under vår undersökning har vi kommit fram till att Handelsbanken, som är en decentraliserad organisation, har ett driv för personlig utveckling och främjar personligt engagemang i vardagligt arbete hos sina anställda. Detta är något som vi tydligt märkt när vi utfört våra intervjuer med personal från båda instituten. Swedbank beskrivs med mer fokus på enskilda specificerade arbetsuppgifter, har ett tydligt arbetssätt för anställda och riktar sig inte specifikt mot enskilda anställdas utveckling i företaget. Examensarbetets bidrag: Vårt arbete bidrar med en mer djupgående förståelse till hur skillnader hos dessa två stora aktörer i den svenska banksektorn ser ut, främst i termer av ledarskap, motivation och organisationskultur. Studien ger en inblick i hur de organisationskulturer som råder på dessa institut påverkar de anställda inom organisationen samt hur ledarskapet kan variera från en centraliserad till en decentraliserad organisation. Förslag till vidare forskning: Denna studie bidrar till forskning om organisationskultur och motivation, detta genom att undersöka skillnader i den dagliga verksamheten hos två av Sveriges största bankinstitut som erbjuder homogena produkter. / Aim: The purpose of the study is to examine the organizational culture within Handelsbanken and Swedbank and to determine how this, in turn, affects the employees at these two banks. Method: The study was conducted using a qualitative research design, where data was collected through eight semi-structured interviews. The study has been analyzed using qualitative content analysis with a deductive approach. The results are presented through the identification of themes based on the empirical data. Results and Conclusions: During our investigation, we have found that Handelsbanken, being a decentralized organization, emphasizes personal development and encourages personal engagement in daily work among its employees. This is something that we have clearly noticed during our interviews with staff members from both institutes. Swedbank, on the other hand, is described as having a greater focus on individual specified tasks, with a clear working method for employees, but without a specific emphasis on individual employee development within the company. Contribution of the thesis: Our work contributes to a more in-depth understanding of how the differences between these two major players in the Swedish banking sector look, mainly in terms of leadership, motivation and organizational culture. Suggestions of the future Research: Our work contributes to a deeper understanding of the differences between these two major players in the Swedish banking sector, regarding the leadership and motivation in two companies with different organizational cultures. The study provides insight into how the organizational cultures in these institutions affect the employees within the organization, as well as how leadership can vary from a centralized to a decentralized organization. Suggestions for future research: This study contributes to research on organizational culture and motivation by examining differences in the daily operations of two of Sweden's largest banking institutions that offer homogeneous products.
4

Arbetsmotivation på äldreboenden : en intervjustudie med chefer och medarbetare

Löfgren, Björn, Borg Engberg, Anna-Lena January 2011 (has links)
Den här studien handlar om arbetsmotivation på två äldreboenden i Gävleborgs län. Vi gjorde en jämförelse mellan ett privat äldreboende och ett kommunalt äldreboende för att undersöka hur arbetsmotivation diskuteras på enheterna. Syftet med studien var att se om det fanns skillnader mellan det privata och det kommunala boendet samt mellan chef och medarbetare i definitionen arbetsmotivation. För att få svar på våra frågor använde vi oss av en kvalitativ semistrukturerad intervjuform. Det vi i huvudsak kom fram till var att arbetskamraterna, de boende och att prestera bra var de mest framträdande faktorerna till arbetsmotivation. De enda skillnader som vi funnit är att det privata boendet ansåg hjälpmedel vara en motiverande faktor vilket inte framkom hos det kommunala boendet. På det kommunala boendet ansåg medarbetarna att lön var motiverande vilket inte framkom som en motivationsfaktor på det privata boendet. / This essay is about motivation in two nursing homes (elderly care) within the county Gävleborg. We have made a comparison between a private and a municipal nursing home to investigate how work motivations are discussed in the units. The purpose of this study was to see whether there were differences between the private and the municipal housing and between managers and employees in the definition of work motivation. To get answers to our questions, we used a qualitative semi structured interview form. What we essentially came to was that fellow workers, residents and to do well was the most prominent factors of job motivation. The differences that we found is that the staff on the private elderly care felt that tools to facilitates work was a motivating factor, which is not found in the municipal elderly care. At the municipal elderly care staff felt that salary was motivating which did not emerged as a motivating factor on the private elderly care.
5

Målsättande Ledarskap till Sjöss : Nu och framöver

Löwing, Gustav, Herslow, Gustav, Davik, Christoffer January 2012 (has links)
Denna studie diskuterar de ledarskapsstilar som används ombord på handelsfartyg. Den syftar till att avgöra huruvida en specifik mål-baserad ledarstil kan anpassas till att användas på ett modernt handelsfartyg. Den teori som används i studien bygger på Edwin A. Locke & Gary P. Lathams arbete inom målsättand psykologi och ledarskap. Den huvudsakliga artikeln vi har använt är “Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, A 35-Year Odyssey (2002)”.   Vi har genomfört en kvalitativ intervjuundersökning. De huvudsakliga variablerna vi undersökte, var de intervjuade sjöbefälsstudenternas inställning till att arbeta med specifikt målsättande ledarskap samt möjligheten att applicera det som ledarskapsmetod ombord på handelsfartyg.   Studenterna fick berätta om sina erfarenheter av ledarskapet ombord på de olika fartyg där de gjort sin praktik under utbildningen till sjöbefäl. Studenterna fick även svara på om ett mål-baserat ledarskap använts ombord.   Resultaten av studien visade att studenterna i allmänhet ställde sig positiva till att pröva de specifika mål-baserade ledarskapsmetoder, som presenterades under intervjuerna. Studien tyder på att en auktoritär ledarstil oftast användes ombord de olika fartygen. Vissa fartyg hade prövat olika varianter av mål-baserat ledarskap, även om ingen använt sig av ledarskap med specifika mål som denna studie syftar till.   Sammanfattningsvis tyder intervjustudien på en god inställning till utveckling i ledarskap ombord på handelsfartyg. Huruvida de specifika målteorier som används inom sjukvården, sport och industrin (Locke & Latham 2002) är den mest effektiva vägen att gå, kanske en framtida experimentell studie kan att visa. / This study discusses leadership styles used on ships and aims to determine whether a Specific Goal based Leadership style could be adapted on a modern merchant ship. The theory used in this study, is based on the work in goal setting psychology, by Edwin A. Locke & Gary P. Latham. The primary article we have used, is “Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation, A 35-Year Odyssey (2002).   We have carried out a qualitative interview study. The depended variable was the Interviewed students, attending Kalmar Maritime Academy, and their attitude towards an adaption of Specific Goal setting Theory used as management method onboard merchant vessels.   The students were asked to review their experiences of the leadership and management style, from the various ships they have been mustered on, during their education towards officer. The students also answered whether a goal-based leadership had been used onboard.   The results showed that the students in general had a positive attitude towards the Specific goal based management style that the authors presented. Further the study indicated that the authoritarian method of management were the main one used on the various vessels the students had been in contact with. Some vessels had tried variations of goal-based leadership, although none had adapted the specific goal setting that this study aims to implement in maritime management.   In conclusion the authors find the interview study to show a good attitude towards a change in management style onboard merchant ships. Whether the specific goal setting theories that has been widely spread in health care, sports, and industry (Locke & Latham 2002) is the most efficient way, perhaps a future experimental study will show.

Page generated in 0.1565 seconds