Return to search

Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik / Development of charging pole with existing electronics

Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. Efter det startade en idégenereringsfas, där formgivning, sladdhantering och funktionsutveckling stod som delproblem för processen. Tester och olika mockups byggdes för att få en bättre bild av vad som behöver lösas och kunna få användarna mer delaktiga i processen. Tillslut ritades projekten upp i CAD och en slutgiltig prototyp byggdes på stolpen, för att kunna redovisa resultatet och kunna dra slutsatser till kravspecifikationen som gjordes från början. Resultatet kunde hanteras med en hand och var diskret till den tänkta miljön, som var två av flera krav som företaget ställde. Alla parter blev nöjda med resultatet, det är fortfarande osäkert om produkten kommer ut i produktion. / During this project you will see the process behind the development of a charging station for electric vehicles with electronics developed by Sea Ice AB. Sea Ice AB wanted two concepts, one accessory that would allow installations of a charging box without access to a wall. Also a concept of a charging pole. These concepts had to be discreet, and blend in with the surrounding environment, which will be the niche for the produkt. The needs and desires from the user became a central topic for the project. In the prestudy these were found using forms, observations and other methods. The ideageneration were performed on the problems “form, cablemanagement, and function” which later will be welded together and solve the problem as a whole. Mockups, user tests and creative thinking were heavily used during the ideation phase. The project is summarized, evaluated, and communicated with CAD-models and an appearance prototype. All parties are satisfied with the result but its still uncertain if it's going to produktion.

Identiferoai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:his-16854
Date January 2019
CreatorsTressing, Erik, Banck, Gustav
PublisherHögskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap, Högskolan i Skövde, Institutionen för ingenjörsvetenskap
Source SetsDiVA Archive at Upsalla University
LanguageSwedish
Detected LanguageSwedish
TypeStudent thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text
Formatapplication/pdf
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

Page generated in 0.0027 seconds