• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 23
 • 5
 • Tagged with
 • 28
 • 10
 • 9
 • 8
 • 8
 • 8
 • 7
 • 7
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

ArkeoloGIS - ett kartverktyg för särskilda arkeologiska utredningar i Värmland / ArkeoloGIS - A Map Tool Specific Archeological Research Areas in the District of Värmland

Nilsson, Anna-Lena, Smårs, Pär January 2008 (has links)
<p>Huvudsyftet med projektet var från början att digitalisera och mata in data för särskilda arkeologiska utredningsområden, att skanna rapporter som hör till utredningarna och lagra rapporterna på ett sådant sätt att de blir tillgängliga direkt från ArcMap via hyperlänk. Syftet förändrades dock något med tiden så att det istället blev att skapa ett inmatningshjälpmedel i form av en applikation.</p><p>Arbetet med att skapa polygoner av utredningsområden grundar sig på så kallad skärmdigitalisering, och någon högre noggrannhet krävs alltså inte. Att koordinater och annan spatial information kan erhållas ur varje polygon får anses vara av mindre vikt i detta projekt. Geodatabasen som skapades i projektet består av en Feature Class, samt nio stycken så kallade Object Classes. För att begränsa möjligheten att mata in data på fler än ett sätt, har vi använt domännamn i geodatabasen. Det får plats mycket information på ett litet utrymme, samt att inmatning av felaktiga ord i databasen effektivt begränsas, eftersom det enbart går att välja bland dessa ord när information matas in som hör till en nyskapad polygon.</p><p>En applikation skapades i VBA där ett antal formulär används för inmatning av data till geodatabasen. Applikationen möjliggör inte bara ett förenklat inmatningssätt, den gör också att ajourhållning blir enklare och säkrare.</p><p> </p> / <p>The main purpose for this project was originally to digitize and enter data for Specific Archeological Research Areas, and to scan the reports that refers to the field investigations and to store those reports in such a way that they are accessible directly from within ArcMap through its hyperlink system. The purpose changed over time, however, so that its main goal was to create an entry aid in the form of an application.</p><p>The creation of polygons of the research areas is based on so-called "on-screen digitizing," therefore higher accuracy is not necessary. Even though coordinates and other spatial information can be extracted from each polygon, this information has to be considered of lesser value in this project. The geodatabase which was created within the project consists of a Feature Class, and nine so-called Object Classes. In order to minimize the possibility to enter data in more than one way, we have utilized domain names in the geodatabase. Using domain names, lots of information can be entered in a limited storage space and entering data wrongfully is thereby effectively prohibited, because it is only possible to choose from a certain amount of words when the information is entered for a newly created polygon.</p><p>An application was created using VBA in which a set of forms are used for entering data into the geodatabase. The application not only makes it easier to enter data, it also makes database maintenance easier and more secure.</p><p> </p><p> </p>
2

Arvika Kommun : Uppdatering och digitalisering av parkdata / Arvika kommun : Update and Digitalisation of park data

Bergström, Karl, Ceder, Per January 2009 (has links)
<p>Målet för detta examensarbete är att skapa en geografisk databas över de olika objekt, såsom träd, rabatter, lekplatser mm som finns i parkerna i Arvika stad.</p><p> </p><p>För tillfället finns informationen angående parkobjekten enbart på pappersark. Med tiden har dessa pappersark dock blivit svårtydliga, då tillägg och borttag av parkobjekt med blyertspennor och radergummi nästintill förstört dem.</p><p> </p><p>Arvika kommun vill följaktligen ha hjälp med att upprätta en geodatabas för lagring av informationen om parkobjekten, samt hjälp med att skapa ett fungerande användargränssnitt för enkla modifieringar av objekten i databasen.</p><p> </p><p>Efter att klara riktlinjer har tagits fram tillsammans med Arvika kommun, i första hand parkförvaltningen och gis-avdelningen, har arbetet fortskridit enligt följande:</p><p> </p><ul type="disc"><li>Inmätning av objekt i Arvika stadspark</li><li>Bearbetning av information </li><li>Byggnation av databas</li><li>Programmering av användargränssnitt</li><li>Testkörning</li></ul><p> </p><p> </p><p>Efter testkörningen av användargränssnittet och dess kopplingar till databasen har hela lösningen utvärderats. Utvärderingen har till största del innefattat jämförelse av våran lösning mot andra lösningar. Utvärderingen har visat att våran lösning, trots små resurser och knapp tidsplan, utgör ett gott alternativ.</p> / <p>The primary aim with this degree project is to create a geodatabase containing the different objects, such as trees, flower beds, playgrounds etc. of which the parks of Arvika holds.</p><p> </p><p>As of now, the information regarding the objects in the parks is only on paper. Over time these sheets have become hard to read, having been altered with pencil and eraser over and over again.</p><p> </p><p>The municipality of Arvika accordingly asks for help with building a geodatabase for storing of the objects in park, and also with the help of creating a user interface, with which easy operations can be performed.</p><p> </p><p>Following the clear guidelines, which have been set together with the municipality of Arvika, primary the park-division and the gis-division, work has progressed as follow.</p><p> </p><ul type="disc"><li>Site survey </li><li>Work with the gathered information</li><li>Building of the database</li><li>Programming the user interface</li><li>Testing</li></ul><p> </p><p>After the tests of the interface and its connections to the database the whole solution will be evaluated. The evaluation has mainly consisted of comparison between our solution and other ones. The evaluation has shown that our solution, despite little time and resources, works ok.</p>
3

Arvika Kommun : Uppdatering och digitalisering av parkdata / Arvika kommun : Update and Digitalisation of park data

Bergström, Karl, Ceder, Per January 2009 (has links)
Målet för detta examensarbete är att skapa en geografisk databas över de olika objekt, såsom träd, rabatter, lekplatser mm som finns i parkerna i Arvika stad.   För tillfället finns informationen angående parkobjekten enbart på pappersark. Med tiden har dessa pappersark dock blivit svårtydliga, då tillägg och borttag av parkobjekt med blyertspennor och radergummi nästintill förstört dem.   Arvika kommun vill följaktligen ha hjälp med att upprätta en geodatabas för lagring av informationen om parkobjekten, samt hjälp med att skapa ett fungerande användargränssnitt för enkla modifieringar av objekten i databasen.   Efter att klara riktlinjer har tagits fram tillsammans med Arvika kommun, i första hand parkförvaltningen och gis-avdelningen, har arbetet fortskridit enligt följande:   <ul type="disc">Inmätning av objekt i Arvika stadspark Bearbetning av information Byggnation av databas Programmering av användargränssnitt Testkörning     Efter testkörningen av användargränssnittet och dess kopplingar till databasen har hela lösningen utvärderats. Utvärderingen har till största del innefattat jämförelse av våran lösning mot andra lösningar. Utvärderingen har visat att våran lösning, trots små resurser och knapp tidsplan, utgör ett gott alternativ. / The primary aim with this degree project is to create a geodatabase containing the different objects, such as trees, flower beds, playgrounds etc. of which the parks of Arvika holds.   As of now, the information regarding the objects in the parks is only on paper. Over time these sheets have become hard to read, having been altered with pencil and eraser over and over again.   The municipality of Arvika accordingly asks for help with building a geodatabase for storing of the objects in park, and also with the help of creating a user interface, with which easy operations can be performed.   Following the clear guidelines, which have been set together with the municipality of Arvika, primary the park-division and the gis-division, work has progressed as follow.   <ul type="disc">Site survey Work with the gathered information Building of the database Programming the user interface Testing   After the tests of the interface and its connections to the database the whole solution will be evaluated. The evaluation has mainly consisted of comparison between our solution and other ones. The evaluation has shown that our solution, despite little time and resources, works ok.
4

ArkeoloGIS - ett kartverktyg för särskilda arkeologiska utredningar i Värmland / ArkeoloGIS - A Map Tool for Specific Archeological Research Areas in the District of Värmland

Nilsson, Anna-Lena, Smårs, Pär January 2008 (has links)
Huvudsyftet med projektet var från början att digitalisera och mata in data för särskilda arkeologiska utredningsområden, att skanna rapporter som hör till utredningarna och lagra rapporterna på ett sådant sätt att de blir tillgängliga direkt från ArcMap via hyperlänk. Syftet förändrades dock något med tiden så att det istället blev att skapa ett inmatningshjälpmedel i form av en applikation. Arbetet med att skapa polygoner av utredningsområden grundar sig på så kallad skärmdigitalisering, och någon högre noggrannhet krävs alltså inte. Att koordinater och annan spatial information kan erhållas ur varje polygon får anses vara av mindre vikt i detta projekt. Geodatabasen som skapades i projektet består av en Feature Class, samt nio stycken så kallade Object Classes. För att begränsa möjligheten att mata in data på fler än ett sätt, har vi använt domännamn i geodatabasen. Det får plats mycket information på ett litet utrymme, samt att inmatning av felaktiga ord i databasen effektivt begränsas, eftersom det enbart går att välja bland dessa ord när information matas in som hör till en nyskapad polygon. En applikation skapades i VBA där ett antal formulär används för inmatning av data till geodatabasen. Applikationen möjliggör inte bara ett förenklat inmatningssätt, den gör också att ajourhållning blir enklare och säkrare. / The main purpose for this project was originally to digitize and enter data for Specific Archeological Research Areas, and to scan the reports that refers to the field investigations and to store those reports in such a way that they are accessible directly from within ArcMap through its hyperlink system. The purpose changed over time, however, so that its main goal was to create an entry aid in the form of an application. The creation of polygons of the research areas is based on so-called "on-screen digitizing," therefore higher accuracy is not necessary. Even though coordinates and other spatial information can be extracted from each polygon, this information has to be considered of lesser value in this project. The geodatabase which was created within the project consists of a Feature Class, and nine so-called Object Classes. In order to minimize the possibility to enter data in more than one way, we have utilized domain names in the geodatabase. Using domain names, lots of information can be entered in a limited storage space and entering data wrongfully is thereby effectively prohibited, because it is only possible to choose from a certain amount of words when the information is entered for a newly created polygon. An application was created using VBA in which a set of forms are used for entering data into the geodatabase. The application not only makes it easier to enter data, it also makes database maintenance easier and more secure.
5

"Kompetensen är biljetten in..." (men personligheten avgör allt) : Rekryterares upplevelser av hur de bedömer personlig lämplighet när formell kompetens är uppnådd / "The competence is the ticket..." (but the personality is the access) : Recruiters experiences of how they assess personal suitability when formal qualification is achieved

Schaffer, Hannah January 2016 (has links)
No description available.
6

Utbildning för bildning : reflektioner kring utbildning av ingenjörer i allmänhet och Industriella ekonomer i synnerhet

Olsmats, Carl January 2015 (has links)
<p>Högskolepedagogik, högskolepedagogisk utbildning, BHU</p>
7

Utveckling av kaffemaskin för event / Development of a coffee machine for events

Ankartoft, Robin January 2016 (has links)
Denna rapport behandlar ett produktutvecklingsprojekt genomfört av Robin Ankartoft som examensarbete för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design vid Karlstads universitet.  Uppdraget har tillhandahållits av företaget 3TEMP AB, beläget i Arvika. Företaget har sökt ett konceptförslag på en kaffemaskin för event. Kaffemaskinen ska snabbt och under lång tid förse besökare på olika event med kaffe. Produkten ska även vara möjlig att bruka i omväxlande miljöer där några exempel på event kan vara skidtävlingar, festivaler, hockeymatcher eller bröllop. Det som har sökts har varit en smidig, brukarvänlig och kraftfull produkt med god ergonomi.  Målet med projektet har varit att med hjälp av ett ingenjörsmässigt arbetssätt och designmetodik ta fram ett produktkoncept för en kaffemaskin ämnad för event. Konceptet ska uppfylla brukarens och företagets behov, krav samt förväntningar. Det ska även ha en design som tack vare sitt formspråk och sin funktionalitet sticker ut bland dagens produkter.  Projektet resulterade i ett konceptuellt produktförslag på en kaffemaskin för event. Konceptet är framtaget utifrån kunskap om brukaren för att göra produkten brukarvänlig genom att vara ergonomiskt utformad samt lätt att förstå och använda. Det framtagna konceptet går även i linje med uppdragsgivarens vision och anses tack vare sin design samt funktionalitet sticka ut bland dagens produkter. / This report covers a product development project conducted by Robin Ankartoft as Bachelor of Science thesis for the innovation &amp; design engineer program at Karlstad University.  The assignment was provided by the company 3TEMP AB, Arvika. The company has requested a concept proposal of a coffee machine for events. The coffee machine has to be able to serve coffee fast and during long periods of time, to the visitors of different events. The product also has to be able to be used in different environments, as for example in events like skiing contests, festivals, hockey games or weddings. In the assignment from the company 3TEMP, a powerful, flexible and user-friendly product was sought, that also had good ergonomic qualities.  The objective of the project has been to develop a product concept of a coffee machine for events, using the design methodology and an engineering approach. The concept shall meet the needs, requirements and expectations of the user and of the company. It should also have a design that because of its functionality and idiom stands out among today’s products.   The outcome of the project was a concept proposal of a coffee machine for events. The concept is based on knowledge of the user to make the product user-friendly by having good ergonomics and being easy to understand as well as use. The concept aligns with the vision of 3TEMP and is, thanks to its design and functionality, considered to stand out among today’s products.
8

Urine Analyzer : A Development Project of an Urine Analyzer for IDEXX Laboratories

Norstedt Jannerlid, Emmy, Tenglund, Linn January 2015 (has links)
As a Bachelor thesis for two Swedish students from Luleå University of technology, a project was imple-mented at IDEXX Laboratories, Westbrook, Maine, USA in autumn 2014. IDEXX Laboratories is a diag-nostic product development company that develops products for veterinarians and technicians.The assignment was to develop one of IDEXX Laboratories new products for urine analysis that is current-ly, only available as a prototype. The goal has been to identify user needs to be able to design an intuitiveproduct with small margins for error.From the identified uses needs, a mission statement was made.“A reliable product that is easy to use and deliver fast results.”From the identified user needs, research questions for the project were compiled. Those have been:How can the design be made more intuitive for users?How can the functions be integrated into one design the best possible way?How can the design be integrated with IDEXX design guidelines?How can we prevent accidental cuvette spill from the cuvette holder by the users?How can we change the design of the cuvette holder without removing the only one way fit in the instru-ment?Through creative methods such as morphological analysis, brainstorming and Osborn’s checklist, solu-tions for all the six interaction points were developed. These were illustrated by sketches, drawings andCAD models which were then used in the evaluations of the ideas and the concepts. The concepts werefurther developed and down selected to eventually become two final concepts.The first one, Vänorts, is a concept for the instrument door, with buttons, waste drawer and other intuitivesolutions, to make the workflow for the veterinarians easier.The second final concept, Dalälven, is a solution for the Cuvette holder and the holder attachment. Thesolution will prevent the users from accidentally remove the Cuvette holder and spill all the Cuvettes andit still has the one way fit.The final concept including final recommendations of further development will be submitted to IDEXXLaboratories, Inc. as the final step in the process / <p>Validerat; 20150527 (global_studentproject_submitter)</p>
9

Utveckling av laddstolpe med befintlig elektronik / Development of charging pole with existing electronics

Tressing, Erik, Banck, Gustav January 2019 (has links)
Projektet gick ut på att utveckla en laddstolpe med befintlig elektronik från Sea Ice AB, samt utveckla ett tillägg till deras befintliga box för upphängning där inte vägg finns tillgänglig. Behoven hos användarna hamnade som grund för projektet som hämtades från frågeformulär, observationer, och kundresor. Efter det startade en idégenereringsfas, där formgivning, sladdhantering och funktionsutveckling stod som delproblem för processen. Tester och olika mockups byggdes för att få en bättre bild av vad som behöver lösas och kunna få användarna mer delaktiga i processen. Tillslut ritades projekten upp i CAD och en slutgiltig prototyp byggdes på stolpen, för att kunna redovisa resultatet och kunna dra slutsatser till kravspecifikationen som gjordes från början. Resultatet kunde hanteras med en hand och var diskret till den tänkta miljön, som var två av flera krav som företaget ställde. Alla parter blev nöjda med resultatet, det är fortfarande osäkert om produkten kommer ut i produktion. / During this project you will see the process behind the development of a charging station for electric vehicles with electronics developed by Sea Ice AB. Sea Ice AB wanted two concepts, one accessory that would allow installations of a charging box without access to a wall. Also a concept of a charging pole. These concepts had to be discreet, and blend in with the surrounding environment, which will be the niche for the produkt. The needs and desires from the user became a central topic for the project. In the prestudy these were found using forms, observations and other methods. The ideageneration were performed on the problems “form, cablemanagement, and function” which later will be welded together and solve the problem as a whole. Mockups, user tests and creative thinking were heavily used during the ideation phase. The project is summarized, evaluated, and communicated with CAD-models and an appearance prototype. All parties are satisfied with the result but its still uncertain if it's going to produktion.
10

Samma behörighet, samma förkunskap? : Ingenjörsstudenters syn på ämneskunskaper från gymnasiet

Bunpuckdee, Kriengsak, Hedenberg, Hampus January 2019 (has links)
Gymnasievalet är första stora möjligheten för ungdomar att påverka sin skolgång och gymnasieutbildningen ligger i många fall till grund för vidare utbildning på högskola. Det optimala vore om samtliga ämneskunskaper från gymnasiet kommer väl till användning i de fortsatta akademiska studierna och allra helst även in i arbetslivet. I studien ingår personer som efter gymnasiet har valt att läsa vidare på ingenjörsutbildningar vid tre svenska lärosäten – Kungliga tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola samt Högskolan i Halmstad. Studiens fokus har riktats mot ingenjörsstudenter som under höstterminen 2018 läser andra eller tredje året. Syftet med studien har varit att undersöka hur studenterna upplever och värderar sina förkunskaper, alltså deras ämneskunskaper från gymnasiet. Datainsamlingsmetoden som har använts baseras på en enkätundersökning online. Undersökningen har skickats till drygt 7 500 mejladresser och materialet omfattar 480 svar. I analysen av enkätsvaren har en kvantitativ metod använts och extra fokus har riktats mot studenter som tidigare har läst naturvetenskaps- eller teknikprogrammet. Studiens resultat visar att trots samma behörighet upplever studenterna sina förkunskaper olika. Nio av tio ansåg sig ha haft lika bra eller bättre förkunskaper än studenter från andra gymnasieprogram och nästan alla upplevde att de hade tillräckliga förkunskaper. Tidigare studenter på naturvetenskapsprogrammet samt civilingenjörsstudenter hör till de som i större utsträckning upplevde att de hade tillräckliga förkunskaper. Studenter med höga betyg i de särskilda behörighetsämnena är den grupp som värderar sina förkunskaper högst. Matematiken har en klart central ställning och nio av tio studenter svarade att ämnet i stor eller väldigt stor utsträckning har bidragit med viktiga förkunskaper. Kemi, som också är ett behörighetsämne, värderades mycket lågt av nästan alla ingenjörsprogram utom de med en inriktning mot kemi och bioteknik. Trots att teknikämnen inte hör till de särskilda behörighetsämnena upplevdes ämnet som saknat i stor utsträckning hos alla gymnasieprogram utom teknikprogrammet. Omkring hälften av studenterna från naturvetenskapsprogrammet, men knappt två tiondelar av tidigare studenter på teknikprogrammet, upplevde att de saknade förkunskaper inom teknikämnen, och då i synnerhet programmering.

Page generated in 0.0929 seconds