• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 191
 • 19
 • Tagged with
 • 210
 • 67
 • 62
 • 55
 • 52
 • 48
 • 46
 • 41
 • 34
 • 31
 • 30
 • 30
 • 30
 • 29
 • 28
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Webbdesign : En undersökning av en offentlig webbsidas utarbetande

Eriksson, Stefan January 2015 (has links)
The purpose of this paper is to form an understanding of how to use the demand for usability and accessibility. Requirements for usability and accessibility are available from several agencies, an example is Myndigheten för delaktighet. Through literature studies, I get answer to what are usability and accessibility and the demands that can be set on a public website. In this study of three municipalities you get a glance how local authorities have been working on their web pages and if they fulfill the requirements so that the disabled would consider that the page has good usability and accessibility. In the interviews conducted in one of the municipalities you will receive information how they plan, organize, implement, monitor and develop their websites. In summary, the municipal websites are developed highly for usability and accessibility.
2

Vad är en digital shaker?

Jesper, Målsten January 2013 (has links)
Projektet i denna rapport har fokuserat på hur man kan förbättra den visuella och taktila upplevelsen av digitala slagverk. Målet var att utveckla en digital version av moderna percussionisters shakers, som tilltalar användarna inte bara med sina funktioner och digitala möjligheter utan även som ett musikinstrument.Processen och utveckling av instrumentimagen för digital percussion kan appliceras på alla digitala instrument, men resultatet av detta projekt illustreras genom ett koncept på en digital shaker.
3

Effektivare webbplatser : hur tar hotellen tillbaka kontrollen?

Mellgren, Eleine, Stolt, Amanda January 2016 (has links)
No description available.
4

En kartläggning av det digitala kommunikationsbehovet mellan polska och svenska konstruktörer i ett multinationellt företag

Helgstedt, Camilla, Molander, Marlene, Planelid, Helene January 2003 (has links)
No description available.
5

ISO 9001 : En fallstudie om hur de ständiga förbättringarna, som är införda i företagets verksamhetssystem, är anpassade efter medarbetarna

Birkson, Madeleine, Erikols Wetterfall, Anna, Larsson, Maria January 2013 (has links)
MPC is the company Exova Metech’s operating system that contains all the information needed for the company's objectives and guidelines to permeate the company. How changes in the MPC should be communicated with the company's employees can be seen as problematic. Routines that have been changed in practice, the process owners do not always update in the MPC, it leads to that the employees can not ensure that duties are performed properly. It is therefore important that management takes its responsibility by providing updated information. The management´s commitment is also important to utilize employees' capabilities and create understanding of quality management that is lacking to some extent today. Methods for measuring employee motivation and knowledge, creates the conditions for an innovative environment.
6

En kartläggning av det digitala kommunikationsbehovet mellan polska och svenska konstruktörer i ett multinationellt företag

Helgstedt, Camilla, Molander, Marlene, Planelid, Helene January 2003 (has links)
No description available.
7

GearUp : Ett utvecklingsprojekt för ökad framkomlighet

Larsson, Viktor, Bertilsson, Ingrid January 2011 (has links)
Denna uppsats är ett examensarbete inom ämnet Biomekanik. Studenterna Ingrid Bertilsson och Viktor Larsson har utfört ett utvecklingsprojekt i samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). Projektet har med en användarcentrerad utvecklingsprocess arbetat fram en funktions prototyp av ett växlat rullstolshjul och en reglerande lösning. Funktionsprototypen har också möjliggjort tester. Denna prototyp är utvecklad för att avhjälpa de rullstolsburnas problem med lutande plan och svårmanövrerad terräng. I och med en workshop med användare togs problematiken med lutande plan och svårmanövrerade terräng upp som de största hindren. Projektgruppen arbetade fram koncept och dessa utvärderades i samarbete med brukare, arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker för att kunna få en så bra och komplett lösning som möjligt. Under konstruktionsarbetet har hänsyn tagits till användarvänlighet, medicintekniska föreskrifter och krav för att möjliggöra CE-märkning av produkten Resultatet är ett rullstolshjul med ett integrerat planetväxlat nav samt ett intuitivt och användarvänligt reglage. Utformning och funktion av reglaget kommer inte att beröras i denna rapport på grund av sekretess. Navväxeln baseras på cykelnavet SRAM I3-motions konstruktion, men har modifierats för att passa rullstolens drivning. De navväxlade hjulen har monterades på rullstolen Panthera S2 och möjliggjorde tester i backe med lutning på 8,5 %. Testerna gav en indikation på att ett växlat rullstolshjul kan minska ansträngningen för en rullstolsburen person vid klättring i backar. Förslag på slutgiltig konstruktion av nav och reglage har arbetats fram. Produkten behöver vidare utveckling och testas ytterligare innan produkten kan läggas i produktion. / This paper is a Bachelor thesis in Biomechanics. The students Ingrid Bertilsson and Viktor Larsson have performed a development project in cooperation with Hälsoteknikcentrum Halland (HCH). With a user-centered development process has a functional prototype of a geared wheelchair wheel with a regulatory solution been developed. The function prototype has been tested. This prototype was developed to reduce the problems for wheelchair users with inclines and arduous terrain. A workshop with users clarified these problems and the users requested a product reducing the strain in these environment. The project elaborate concepts and these were evaluated in collaboration with users, therapists and assistive technologies to create the best and complete solution as possible. During the development process the project has regarded user friendliness, medical regulations and requirements to enable CE marking of the products. The result was a wheelchair wheel with an integrated planetary gear hub, and an intuitive and userfriendly control device. The function and design of the control device will not be affected in this report due to confidentiality. The gear hubs construction repose on the bicycle hub SRAM i3-motion design, but was modified to suit the sector of application for wheelchair. The gear hubs wheels are set up on the wheelchair Panthera S2 and enabled testing in an incline of 8.5 %. The tests indicated that geared wheelchair wheel can reduce strain for a wheelchair user, when climbing hills. Proposals for final design of the hubs and control device have been developed. The product needs further development and further testing before it can be added in production.
8

Design av basförstärkare : Examensarbete produktutveckling

Trollvad, Henrik January 2009 (has links)
<p>Denna rapport behandlar ett examensarbete på D-nivå inom produkt ochprocessutveckling utfört av en student på Mälardalens högskola från oktober 2008 tillmars 2009. Examensarbetet utfördes i samarbete med det svenska företaget EBSSweden AB. Detta är en censurerad version av den fullständiga rapporten. Bilder påden färdiga designen samt vissa bilder från konceptgenereringen är borttagna på EBSbegäran. Även ritningsunderlaget i bilagorna är borttagna.EBS utvecklar förstärkare, högtalare, effektpedaler samt annan utrustning förprofessionella och halvprofessionella basister.Syftet med examensarbetet var att formge en basförstärkare med fokus påanvändarvänlighet och ergonomi kopplat till ett specifikt företag och deraskundgrupp. Förstärkaren skulle vara programmerbar och dess utseende skulle gå attförändra för att passa olika basister alternativt en basists olika behov på visuelltuttryck. Examensarbetet gav studenten en möjlighet att applicera kunskaper sominhämtats under studietiden på ett skarpt projekt utanför högskolan.Examensarbetet inleddes med en förstudie där en enkätundersökning gjordes med depotentiella kunderna/användarna. Utöver detta studerades även EBS produktkatalogoch en analys gjordes av deras konkurrenter i den aktuella produktkategorin.Ett konceptförslag på förstärkarens design togs fram genom nyttjandet av fleraproduktutvecklingsverktyg och informationen från förstudien.Resultatet blev en kompakt förstärkare vars utseende är kraftfullt men ändå attraktivtför olika typer av basister. Förstärkarens utseende kan anpassas för olika behovgenom rackmontering med hjälp av rackvinklar och montering i en specialanpassadlåda för rockbasister som vill ha ett mer klassiskt utseende.Slutsatserna av examensarbetet visar att det finns många delade meningar omdesignen av EBS förstärkare. Detta gör att det finns mycket för EBS att vinna på attutveckla en förstärkare vars utseende går att byta.Det finns även mycket att vinna med den flexibilitet en programmerbar förstärkaremedför. Men denna funktion medför även svårigheter för användaren. EBSrekommenderas där att kartlägga hur stort behovet för denna funktion är så att denkan optimeras för bästa möjliga användarvänlighet.</p>
9

Design av basförstärkare : Examensarbete produktutveckling

Trollvad, Henrik January 2009 (has links)
Denna rapport behandlar ett examensarbete på D-nivå inom produkt ochprocessutveckling utfört av en student på Mälardalens högskola från oktober 2008 tillmars 2009. Examensarbetet utfördes i samarbete med det svenska företaget EBSSweden AB. Detta är en censurerad version av den fullständiga rapporten. Bilder påden färdiga designen samt vissa bilder från konceptgenereringen är borttagna på EBSbegäran. Även ritningsunderlaget i bilagorna är borttagna.EBS utvecklar förstärkare, högtalare, effektpedaler samt annan utrustning förprofessionella och halvprofessionella basister.Syftet med examensarbetet var att formge en basförstärkare med fokus påanvändarvänlighet och ergonomi kopplat till ett specifikt företag och deraskundgrupp. Förstärkaren skulle vara programmerbar och dess utseende skulle gå attförändra för att passa olika basister alternativt en basists olika behov på visuelltuttryck. Examensarbetet gav studenten en möjlighet att applicera kunskaper sominhämtats under studietiden på ett skarpt projekt utanför högskolan.Examensarbetet inleddes med en förstudie där en enkätundersökning gjordes med depotentiella kunderna/användarna. Utöver detta studerades även EBS produktkatalogoch en analys gjordes av deras konkurrenter i den aktuella produktkategorin.Ett konceptförslag på förstärkarens design togs fram genom nyttjandet av fleraproduktutvecklingsverktyg och informationen från förstudien.Resultatet blev en kompakt förstärkare vars utseende är kraftfullt men ändå attraktivtför olika typer av basister. Förstärkarens utseende kan anpassas för olika behovgenom rackmontering med hjälp av rackvinklar och montering i en specialanpassadlåda för rockbasister som vill ha ett mer klassiskt utseende.Slutsatserna av examensarbetet visar att det finns många delade meningar omdesignen av EBS förstärkare. Detta gör att det finns mycket för EBS att vinna på attutveckla en förstärkare vars utseende går att byta.Det finns även mycket att vinna med den flexibilitet en programmerbar förstärkaremedför. Men denna funktion medför även svårigheter för användaren. EBSrekommenderas där att kartlägga hur stort behovet för denna funktion är så att denkan optimeras för bästa möjliga användarvänlighet.
10

Lockande och användarvänligt? : Är det möjligt att skapa en lanseringswebbsida för ett TV-/dataspel som både är användarvänlig och lever upp till målgruppens förväntningar?

Farmer, Robert January 2010 (has links)
<p>Är det möjligt att skapa en lanseringswebbsida för ett TV-/dataspel som både är användarvänlig och lever upp till målgruppens förväntningar? Med hjälp av Tommy Sundströms användbarhetsteori och andra hjälpmedel ska en fiktiv lanseringssida byggas för att testas på en målgrupp. Först samlade jag in ett urval av spelwebbsidor som jag sedan begränsade till tre. Dessa tre spelsidor analyserade jag utefter användbarhetsteorin där jag granskade typografin, navigationen och hastigheten. Från denna analys och med hjälp av användbarhetsteorin byggde jag sajten Bravocharlie. Den fiktiva lanseringssidan prövades i två olika undersökningar. Konstruktionen av sajten och de utförda undersökningarna gav mig svar på min frågeställning: 1: <em>Är det möjligt att kombinera en hög användarvänlighet med att sajten även levererar användarens förväntningar på produkten? </em>2: <em>Hur mottaglig är målgruppen för tv/dataspel till en sida där användarens förväntningar på produkten bekräftats eller infriats och på samma sätt är användarvänlig?</em></p>

Page generated in 1.584 seconds