• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 211
 • 12
 • Tagged with
 • 223
 • 81
 • 64
 • 55
 • 53
 • 41
 • 40
 • 36
 • 30
 • 27
 • 25
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kartläggning av Oskarshamns kärnkraftverks process för underhållsåtgärder / Maintaining a Nuclear Power plant - A study of the maintenace process and routines used at Oskarshamn's nuclear power plant

Svensson, Josefin January 2011 (has links)
Syftet med examensarbetet är att kartlägga de arbetsprocesser som finns för hantering av mekaniska och eltekniska underhållsåtgärder på Oskarshamns kärnkraftverk. Det här är nödvändigt för att sedan identifiera möjligheter till förbättring i hanteringen genom en jämförelse dels mellan arbetsprocesserna och dels med den instruktion som ingår i OKG ABs verksamhetssystem över hur underhållsåtgärder ska hanteras. Kartläggningen har genomförts med hjälp av intervjuer, litteraturstudier och studier av dokument i OKG ABs verksamhetssystem. Kartläggning bekräftade att en process som involverar många aktiviteter, applikationer, individer och arbetsrutiner är mycket svår att övervaka. Examensarbetet har resulterat i ett flertal förbättringsförlag i arbetsrutinen för hur man ska arbeta med hanteringen av underhållsåtgärder. För att underlätta uppföljning och öka helhetssynen över underhållsåtgärder rekommenderas att antalet applikationer som används i hanteringen minskas genom att skapa ett integrerat system för uppföljning, hantering och dokumentering av underhållsåtgärder. En annan rekommendation är att OKG AB bör upprätta ett system för att följa upp underhållsåtgärder med dess hållpunkter. Det är viktigt att det finns ett system i vilket verksamhetsansvarig chef och andra berörda kan se tidpunkterna för när de olika ingående aktiviteterna i processerna ska vara färdiga. Den röda tråden som finns för varje underhållsåtgärd skulle därmed bli synlig vilket är nödvändigt för en effektiv hantering.
2

Optimering av satellitkontor : Satellitkontors optimering & omkonstruktion av cistern

Eriksson, Fredric, Gustaf, Billberg January 2015 (has links)
Syftet med examensarbete är att optimera arbetessättet i ett satellitkontor. Satellitkontor är en funktion där ett kontor använder sig av en arbetsstyrka belägen på olika geografiska orter.Examensarbete utförs genom en undersökning av satellitkontoret mellan OKG och Semcon. Semcons kontor i Växjö opererar i dagsläget som en förläning av OKGs konstruktionskontor via satellitkontoret.Examensarbete innefattar en nulägesrapport av satellitkontoret, en konstruktion utförd via satellitkontoret och analyser, diskussioner samt slutsatser om både satellitkontor och konstruktionen.
3

ISO 9001 : En fallstudie om hur de ständiga förbättringarna, som är införda i företagets verksamhetssystem, är anpassade efter medarbetarna

Birkson, Madeleine, Erikols Wetterfall, Anna, Larsson, Maria January 2013 (has links)
MPC is the company Exova Metech’s operating system that contains all the information needed for the company's objectives and guidelines to permeate the company. How changes in the MPC should be communicated with the company's employees can be seen as problematic. Routines that have been changed in practice, the process owners do not always update in the MPC, it leads to that the employees can not ensure that duties are performed properly. It is therefore important that management takes its responsibility by providing updated information. The management´s commitment is also important to utilize employees' capabilities and create understanding of quality management that is lacking to some extent today. Methods for measuring employee motivation and knowledge, creates the conditions for an innovative environment.
4

Indoor Energy Academy : Implemetering- och kompetensutvecklingsprogramför nyanställda hos Indoor Energy

Elfström, Kim January 2012 (has links)
Indoor Energy is a company that works in the energy sector. It works through itsthree subsidiaries Indoor Energy Services, Indoor Energy Control and Indoor EnergyConsultants. Because of their comprehensive experience and offering of broad rangeof services they can contribute to integrated extensive solutions for their customers. Indoor Energy Control works with building management through control andregulation. This work is realigned by programmers and project managers. Working inthis area is complex and places a great demand on both technical innovation andprofessional project management. Due to the complexity of the work Indoor Energy Control has a hard time to get thenew employees to be independent in their work as a programmer. This problem hascreated a need to develop some kind of education for the newly recruited persons.The education will be through a new project called Indoor Energy Academy, whichshould be up and running by January 2013. This thesis is about Indoor Energy Academy and the problems concerning preparationand planning before the start of it. To aid me in the search for finding a properapproach to these aspects I have studied Japanese management philosophy (Lean) andused it as a basis to do interviews and an opinion poll. These two tools should helpme to find out about what people in the Indoor Energy company think is importantabout this education and how it should be done right.
5

Kartläggning av avvikelserapporter inom ett Primärvårdsområde i Mellansverige

Eklund, Karin January 2011 (has links)
No description available.
6

Tillämpning av utvärdering inom operativt förbättringsarbete

Granberg, Markus, Joakim, Svartström January 2015 (has links)
In the fall of 2014 a literature review and a scientific study of the topic; "... in the extent to which companies in the industry applies the evaluation of continuous improvement” was conducted at Mälardalen University. These studies are the foundation of this thesis. A strategic improvement is often divided into smaller steps of improvements at each hierarchical level from the top down through the organization. But if there is no response system that can confirm the results of these improvements back through the organization it is very hard to see if the improvements really are improvements or just changes and a waste of resources. To make it possible for a companies to know if they have achieved their desired future state of such improvements it is required that an evaluation of the operational improvement outcomes is carried out, which can be reflected back through the hierarchy. Through an interview study, involving five companies, the thesis aims to examine to what extent well-established companies in Sweden apply evaluation within their operational improvement processes. The thesis also aims to examine what value-added effect that these evaluations have in such companies. The conclusions of the thesis are tied to the analysis of the research literature in the field of improvement evaluation, together with the analysis of the interview study. The interview study was decided to be carried out in an overt way but also confidential. A department manager and an operator from each company participated in the interview study which was formed on the basis of the literature review but also on the basis of pre-determined methods of analysis. The interview study was semi-structured in order to allow flexibility in the interview dialogues and to get a better overall understanding of the respondent’s viewpoints. Both a quantitative and a qualitative approach were used in the analysis in order to enable multiple angles. To answer the question, to what extent well-established companies in Sweden apply the evaluation within their operational improvement processes, a conclusion is made that the companies did not apply evaluation in any regular or standardized manner. Since the companies apply evaluation in their operational improvement processes in such limited manner there was according to all the respondents no value-added effect of evaluation for the investigated companies. Even though there were no value-added effect the importance of evaluation within the operational improvement processes were clearly expressed by all respondents and the scientific literature analyzed in the thesis. / Under hösten 2014 genomfördes en litteraturstudie och en vetenskaplig studie på Mälardalens högskola inom ämnet; ”… i vilken utsträckning företagen inom industrin tillämpar utvärdering av ständiga förbättringar”. Dessa studier ligger som grund för denna uppsats. En strategisk förbättring är ofta uppdelad i mindre förbättringssteg på varje hierarkisk nivå inom organisationen och implementeras sedan uppifrån och ner. Men om det inte finns något responssystem som kan bekräfta resultatet av dessa förbättringssteg tillbaka genom organisationen, är det mycket svårt att se om förbättringarna verkligen är förbättringar eller bara förändringar och ett slöseri med resurser. För att det ska vara möjligt för ett företag att veta om företaget uppnått sitt framtida önskade läge på berörda organisationsnivåer krävs det att en utvärdering genomförs av det operativa förbättringsresultatet som kan speglas tillbaka igenom hierarkin. Genom en intervjustudie, omfattande fem företag, syftar uppsatsen till att undersöka hur väletablerade företag i Sverige tillämpar utvärdering i sina operativa förbättringsprocesser, samt vilken värdeskapande effekt dessa utvärderingar har inom dessa typer av företag. Genom undersökning av forskningslitteratur kring förbättringsarbete och utvärdering, tillsammans med analys av intervjustudien, har uppsatsens slutsatser dragits. Intervjustudien valdes att göras öppen, men konfidentiell. En avdelningschef och en operatör från varje företag deltog i intervjustudien som formades utifrån en litteraturstudie men också utifrån förutbestämda analysmetoder. Intervjustudien var semi-strukturerad för att möjliggöra en flexibilitet i intervjudialogerna samt för att få en bättre helhetsförståelse för respondenternas synvinklar och situationer. Intervjustudien tolkades sedan utifrån ett kvantitativt och ett kvalitativt synsätt för att få flera infallsvinklar i analyseringen. För att svara på frågan hur väletablerade företag i Sverige arbetar med utvärdering av operativa förbättringar, kan en slutsats dras utifrån intervjustudien, att de undersökta företagen inte tillämpade utvärdering i någon regelbunden eller standardiserad form inom sitt operativa förbättringsarbete. I och med att företagens tillämpning av utvärdering i förbättringsarbetet skedde i sådan liten utsträckning fanns det enligt samtliga respondenter ingen värdeskapande effekt av den för de företag som undersökts i denna uppsats. Men även om det inte var värdeskapande för företagen så fanns det enligt både respondenterna och vetenskapen ett värde i att utvärdera i förbättringsarbete.
7

Modell för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin : en fallstudie på Stora Enso Skutskärs Bruk

Mathsson, Sofia, Ejnestrand, Ann-Katrin January 2011 (has links)
Företag som tillverkar papper och massa använder sig av kontinuerlig tillverkning och är en del av processindustrin. Stora Enso är ett företag inom pappers-, förpacknings- och träproduktsindustrin med 85 tillverkningsenheter över hela världen. En av dessa enheter är Skutskärs Bruk som producerar pappers- och fluffmassa. Skutskärs Bruk har i nuläget förluster i sin tillverkning av fluffmassa som de har svårt att spåra orsaker till. De är inte nöjda med de inkorrekta lagersaldona och den rapportering som de har idag. Syftet med detta arbete är att skapa en modell för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin under processens avslutande delar, det vill säga från torkning till lagring. Syftet är även att analysera Skutskärs Bruk med hjälp av denna modell och utifrån detta ge förbättringsförslag till företaget. I denna studie har benchmarking mot tre företag, litteraturstudier, intervjuer samt iakttagelser i produktionsmiljö genomförts. Viktiga områden som påverkar produktionsekonomin inom pappers- och massaindustrin har identifierats och utgör den modell som skapats. Dessa områden är; Organisation, Utrustning och säkerhet, Kassationer, Rutiner, Mätningar och rapportering samt Relationer till externa parter. Analys med hjälp av modellen ger användaren en god överblick över företaget varpå problemområden kan lyftas fram. Det som framkommit under detta examensarbete indikerar att de viktigaste faktorerna för förbättring av produktionsekonomi inom pappers- och massaindustrin är hantering av kasserat material, utrustningens utformning, användning av effektivitetsmätningar samt relationer inom en organisation och till externa parter. Även hur rutiner följs och är utformade är av stor vikt bland annat för att saldon ska bli korrekta. Utifrån denna modell har en analys av Skutskärs Bruk genomförts. Resultatet av tillämpningen av modellen på Skutskärs Bruk pekar på följande problemområden som företaget behöver titta närmare på; hantering av kassationer, saldoriktighet, svårhanterliga datasystem samt interna och externa relationer. / Companies that manufacture paper and pulp use continuous production and is a part of the process industry.Stora Enso is a company in the paper, packaging and wood product industry with 85 manufacturing facilities worldwide. One of these units is Skutskär Pulp Mill who is producing paper pulp and fluff pulp. Skutskär Pulp Mill has losses in the production of fluff pulp and they have difficulties tracking the causes to these. They are unsatisfied with the incorrect inventory accuracy and the reporting they have today. The purpose of this thesis is to create a model to improve production economics in the pulp and paper industry during the end of the process, meaning from drying to storage. The aim is also to analyze Skutskär Pulp Mill with the model and with help from this, give suggestions for improvements to the company. In this study, benchmarking against three companies, literature reviews, interviews and observations conducted in a production environmenthave been carried out. Areas of high importance to good production economy in the paper and pulp industry have been indentified and form the basis of the created model. These areas are; Organization, Equipment and Safety, Discarded materials, Routines, Measurements and Reporting and also Relationships with external partners. Analysis using the model gives the user a good overview of the company whereupon problem areas can be highlighted. The study made in this final thesis indicate that the most important factors for improving the production economics in the paper and pulp industry is the handling of discarded materials, equipment design, using efficiency measurements and relationships within an organization and to external partners. Also of great importance is that the routines are good and followed and that the balances shown are correct. From this model, an analysis of Skutskär Pulp Mill was performed. The result of the analysis made with the model points to problem areas that Skutskär Pulp Mill need to look at. These are handling of discarded materials, inventory accuracy, difficult computer systems and internal and external relationships.
8

SMART : Implementering av ett leankoncept

Myrzell, Sara, Friman, Lee January 2013 (has links)
Titel: SMART – Implementering av ett leankoncept Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Sara Myrzell & Lee Friman Handledare: Lars Torsten Eriksson Datum: 2013-05-29 Syfte: Syftet med detta examensarbete är att beskriva och analysera implementeringen av ettleankoncept i ett företag. Vi vill öka förståelsen för implementeringens starka och svaga sidoroch undersöka hur denna förändring påverkar personalen. Vi vill genom denna studie även fördjupa våra kunskaper om lean production, och bidra till den empiriska kunskapen om implementering av leankoncept i företag. Metod: Vi har gjort en fallstudie där vi först sökte sekundärdata om hur man på bästa sätt bör implementera ett nytt styrkoncept i en organisation. Detta gjorde vi genom att söka efter redan tillgänglig information i artiklar, vetenskapliga studier och böcker. Vi har fått primärdata genom att intervjua chefer och andra anställda på OKQ8. Teori: I teorin har vi fokuserat på implementeringen av ett styrkoncept eftersom det är där vi finner ett intresse och grund för vår uppsats. Vi avser verksamhetsstyrning med grund iekonomi och med det slutliga målet att förbli lönsamt. OKQ8 har valt att implementera ett styrkoncept vid namn smart. Styrning med smart kommer ursprungligen från lean men är speciellt utarbetad efter OKQ8s verksamhet. För att förstå vad smart bygger på behöver vi därför utgå från lean som utvecklats och tillämpats under de senaste 50-60 åren för att göra företag effektivare. Lean är ett övergripande styrkoncept och kan användas på olika sorters verksamheter. Vi har valt att studera lean inom serviceyrket, då vi anser att OKQ8 främst tillhandahåller service till sina kunder. Vi har speciellt fokuserat på personalen på OKQ8 och hur de har upplevt organisationsförändringen för att få fram både implementeringens styrkor och svagheter. Vi har tittat på tidigare studier och resultat som finns tillgängliga omOKQ8s koncept smart. OKQ8s tillämpning studerades till exempel av Brohage och Gunningberg (2011) och vår studie bygger vidare på denna samt kan ses som en valideringsstudie av deras undersökning. Resultat & slutsats: Från vår studie kan man dra slutsatserna att för bästa resultat vid implementering av ett leankoncept bör man dels ta god tid på sig och dels arbeta med att få med sig medarbetarna i processen. Detta anser vi vara de två viktigaste slutsatserna att beakta. Man bör se över sina rutiner för att kunna minska på onödiga kostnader och utnyttjade resurser som redan finns inom verksamheten. Det man är ute efter är långsiktiga resultat både vad gäller vinst och andra mål inom verksamheten. Det är också viktigt att man ser över den kritik som finns tillgänglig och att man tar till sig de fel som andra gjort för att undvika att göra dessa själva. För att lyckas med implementeringen av lean så har vi även kommit fram till att det är viktigt att man inte bara använder lean, utan att man även använder sig av olika verktyg som är anpassade för den enskilda verksamheten som tillexempel ”just in time” eller ”5s”. Detta för att det annars lätt kan bli för smalt, lean måste anpassas för att fungera på olika verksamheter. Samma arbetssätt fungerar inte till alla. Det är viktigt med noggrannhet och att man ser till både kundens bästa samtidigt som man tänker på de människor som faktiskt ska genomföra förändringarna. De är viktigabyggstenar i processen och det är viktigt att man har alla med sig, för att kunna införa styrkonceptet på allra bästa sätt. En annan viktig slutsats är informationsflödet och dessfunktion, för att man ska undvika problem vid implementeringen. Tydlig och riklig information samt att kommunikationen mellan ledning och anställda fungerar tillfredsställande. Vid implementering av ett styrkoncept i till exempel enserviceverksamhet med olika stationer, så som hos OKQ8, bör man även ha under konsideration att olika butiker/stationer kan behöva olika produkter och förutsättningar beroende på vart i landet de befinner sig. Den ekonomiska styrningen ska tack vare lean spara på onödiga kostnader och meningen är att öka intäkterna. Inom organisationen har de speciellt fokuserat på personalhanteringen samt lagerhantering för att åstadkomma detta. Förslag till fortsatt forskning: Vi anser att det fattas empiriska resultat om hur manimplementerar lean inom serviceföretag vilket skulle bidra till ett mer fylligt och komplett informationsutbud. Vi anser att det vore intressant att ta reda på om lean är det bäst fungerande styrkonceptet för serviceföretag eller om det finns andra styrkoncept som ärmer lämpade för dessa företag. Vi ser det även intressant att forska om de kulturella skillnader det finns vid implementering av lean i olika städer runt om i världen, hur skillnaderna ter sig och hur man lämpligast ändrar verktygen med detta i åtanke. Uppsatsens bidrag: Studien bidrar till en ökad förståelse för hur man går till väga vid implementeringen av ett leankoncept i en verksamhet. Den kan vara värdefull för intressenter kring och inom OKQ8 för vidare arbete med deras styrning men även andraverksamheter i olika branscher för att se till exempel likheter och olikheter. Studien bidrar även till att ge information om vad som kan orsaka problem vid implementering av styrkonceptet lean och vad man eventuellt skulle kunna göra för att undvika dem. Nyckelord: Verksamhetsstyrning, implementering, lean, smart, förbättringsarbete.
9

Att vilja och våga agera - hälso- och sjukvårdspersonals uppfattningar av hur deras chef skapar stimulans i förbättringsarbete

Håkeborg, Kristina January 2008 (has links)
Hälso- och sjukvården är i hög grad ett system med ständigt pågående förändring och med krav på förbättring och utveckling. Förändring måste ses som ett kontinuerligt tillstånd och för att leda i en sådan organisation krävs ett demokratiskt ledarskap där medarbetaren ses som medskapare och där chefen leder processen och inte individen. Fortgående utbildningsinsatser för chefer sker för att stödja denna inriktning mot en lärande organisation och det är av intresse att studera hur chefer omsätter dessa kunskaper i vardagen. Studiens syfte var att genom en deskriptiv kvalitativ design med fenomenografisk ansats beskriva medarbetares uppfattningar av hur deras chef skapat stimulans i patientfokuserat förbättringsarbete. Resultatet visar att förändringsvilliga, engagerade, målinriktade och handlingskraftiga chefer skapade utmaningar i ett tillåtande klimat där medarbetaren gavs tilltro och handlingsfrihet vilket stimulerade till ökad drivkraft. Genom en öppen och delaktig dialog skapades samsyn, stöd och organisatoriska förändringar gällande tid så att erfarenhetsutbyte kunde ske. Erfarenheterna var att genom förhållningssätt och agerande, både hos chef och medarbetare, skapades en lärandeprocess vilket uppfattades ge personlig och yrkesmässig tillväxt både på individuell och på organisatorisk nivå. I det ständiga förbättringsarbetet krävs att chefer och medarbetare fortgående kritiskt reflekterar över sitt förhållningssätt och agerande. För att öka kunskaperna vore det av intresse att närmare studera hur chefer uppfattar sin roll där medarbetare leder förbättringsprocesser
10

"Gifta ihop" Lean och kreativitet : En fallstudie gjord på Karolinska Universitetssjukhusets division för Servicetjänster och Logistik. Studien berör det förbättringsarbete som är aktuellt samt hur detta förhåller sig till innovation och kreativitet.

von Seth, Julia, Forss, Johan January 2012 (has links)
Bakgrund Avdelningen för Servicetjänster och logistik inom Karolinska Universitetssjukhuset genomgår sedan 2007 ett omvälvande förbättringsarbete med helt nya arbetssätt som baseras på ständiga förbättringar och flödesprocesser. Innovation är något för företag i dagens samhälle att förhålla sig till som en metod för att kunna vara fortsatt konkurrenskraftig. Inom modern kvalitets- och verksamhetsutveckling återfinns det otaliga metoder för att arbeta innovativt och kreativt. Vikten ligger inte vid att sammanföra dessa utan istället påvisa vikten av kreativitet och innovation. Problemformulering De förbättringsmetoder som avdelningen för Servicetjänster och logistik använder sig av kan innebära att det saknas utrymme för problemlösning och därmed outnyttjad kreativitet. Kunskapen och förståelsen kring kreativitet kan därför skapa förutsättningar till att kunna leda innovationsprocessen i rätt riktning, vilket vi vill försöka implementera på Varutransporten på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Syfte Syftet med studien är att tillämpa våra kunskaper i innovationsteknik genom att ge förslag till hur Varutransporten kan få in mer kreativitet i sitt flödesarbete. Metod Studiens utförande sker genom två processer, en forskningsprocess och en innovationsprocess, parallellt med varandra. Syftet är att tillämpa våra kunskaper i innovationsteknik, där vi genom empiri och teori kommer fram till ett innovativt bidrag, vilket kräver båda typer av processer. Det empiriska materialet som använts i studien är inledningsvis observationer och kreativa övningar för att skapa en förståelse för flödet. Det fortsatta arbetet med förbättringsarbetet är hämtat utifrån ett deltagande i förbättringsmöte, benchmarking samt dokumentationer kring förbättringsarbetet. Slutsats Innovationsbidraget för studien ligger i att ha identifierat slöseri i form av outnyttjad kreativitet, och därmed gett förutsättningar för kreativitet ("skakat boxen") på Varutransporten. Bidraget är en drivkraft till att påvisa vikten av kreativt och innovativt arbete i Varutransportens arbetsprocesser. "Att skaka boxen" är den metod som påvisar hur nya tillvägagångssätt kan ske för att införliva en kreativ förmåga. Varutransporten har tendenser till att kunna implementera de kreativa och innovativa arbetsprocesserna, vi påvisar hur detta kan framföras mer konkret. / Background Division of Services and Logistics (SoL) at Karolinska University Hospital is undergoing since 2007 a transformative improvement to completely new approaches based on continuous improvement and flow processes. Innovation is something for companies in today's society to relate to as a means to remain competitive. There are countless of methods to work innovatively and creatively in modern quality and business development. The importance do not lies on bringing these together but instead demonstrate the importance of creativity and innovation. Challenge The improvement methods that SoL uses may mean that there is no room for problem solving and therefore untapped creativity. Knowledge and understanding of creativity can create conditions that could lead the innovation process in the right direction and we want to try to implement this in "Varutransporten" at the Karolinska University Hospital in Solna. Purpose The purpose of this study is to apply our expertise in innovation technology by giving suggestions to how goods transport can bring more creativity in their work flow. Methodology The study design is done by two processes, a process of research and innovation process, in parallel with each other. The aim is to apply our expertise in innovation technology, where we empiricism and theory come to an innovative contribution, which requires both types of processes. The empirical data used in the study are preliminary observations and creative exercises to create an understanding of the flow. The continued work on the improvement work is taken from a participation in the improvement meeting, benchmarking and documentation regarding the improvement process. Conclusion Identifying the untapped creativity on "Varutransporten" on Karolinska University Hospital in Solna has been a driving force to prove the importance of creative and innovative work in the work processes. "To shake the box" is the method that shows how a new approach may work to incorporate a creative capacity. "Varutransporten" has a tendency to be able to implement the creative and innovative work processes; we demonstrate how this can be expressed more concretely.

Page generated in 0.1097 seconds