• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 31
 • 7
 • 6
 • 4
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 21
 • 20
 • 10
 • 8
 • 8
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ayurveda as Medicine

Das, Minakshi 05 1900 (has links)
Complimentary and alternate medicine, especially Ayurveda is gaining popularity in United States. However, there are various barriers that people face in adopting Ayurvedic practices into their lives and making cultural, familial and societal changes to better their health. This research explores these relationships and barriers behind why some people adopt and are able/unable to sustain Ayurvedic practices in the presence of traditional bio-medicine.
2

Geburtshilfe im Ayurveda des vorchristlichen Indiens /

Hillenbrand de Palomino, Nicole. January 2008 (has links)
Diss. Univ. Bonn, 2008.
3

Geburtshilfe im Ayurveda des vorchristlichen Indiens /

Hillenbrand de Palomino, Nicole. January 2008 (has links)
Diss. Univ. Bonn, 2008.
4

Geburtshilfe im Ayurveda des vorchristlichen Indiens

Hillenbrand de Palomino, Nicole Unknown Date (has links)
Bonn, Univ., Diss., 2008
5

Wirksamkeit von Ayurveda bei chronischen Erkrankungen : systematische Analyse klinischer Ayurveda-Studien /

Keßler, Christian. January 2007 (has links)
Med. Hochsch., Diss., 2005--Hannover.
6

Wirksamkeit von Ayurveda bei chronischen Erkrankungen systematische Analyse klinischer Ayurveda-Studien

Kessler, Christian January 2005 (has links)
Zugl.: Hannover, Med. Hochsch., Diss., 2005
7

Ayurveda versus Biomedicine - Competition, Cooperation or Integration?

Forsberg, Susann January 2013 (has links)
Kroniska sjukdomar ökar världen över, i både utvecklings- och industrialiserade länder. Mäniskor som lider av kroniska sjukdomar finner ofta den västerländska medicinen oförmögen att behandla deras sjukdommar, och vänder sig istället till traditionell, komplementär och alternativ medicin [TM/CAM]. TM/CAM har visat sig vara effektiv vid prevention och behandling av kroniska sjukdomar, varför det är av stort intresse att undersöka möjligheten för ökad integration av TM/CAM inom de nationella sjukvårdssystemen. Syftet med denna studie är att undersöka de krafter som främjar respektive förhindrar kommunikation och samarbete mellan utövare av ayurveda, västerländsk och traditionell medicin, samt att se hur detta påverkar integrationen av de medicinska subsystemen på Sri Lanka. Fokus för studien är ett specifikt samarbetsprojekt, “The outcome oriented, evidence informed community health promotion program”, vars mål är att integrera ayurveda och västerländsk medicin inom primärvården. En kvalitativ studie genomfördes under tre månader på Sri Lanka med hjälp av semi-strukturerade intervjuer, deltagande observation samt analys av dokument. Paul Unschulds teori om strukturerad konkurrens, samarbete eller integration användes vid tolkningen av resultaten. Resultaten tyder på att den huvudsakliga formen för samexistens mellan ayurveda och västerländsk medicin på Sri Lanka är strukturerad konkurrens, medan samarbetsprojektet siktar mot att uppnå strukturerat samarbete. Det parallella politiska system som styr samexistenseen mellan ayurveda och västerländsk medicin tycks förhindra integration, medan en ökad professionalisering genom nationella regleringar skapar ökat samarbete och integration. Brist på kunskap om ayurveda bland medicinstudenter förhindrar samarbete. Samtidigt kan inflytandet från västerländsk medicin i den auyurvediska universitetsutbildningen till synes både främja och förhindra samarbete och integration. Genom att höja kompetensen omkring forskningsmetodik och hälsovårdsystem hos ayurvediska läkare kan samarbete främjas. Likaså är forskning utformad med hänsyn till ayurvediska grundprinciper samt närvaro av nyckelpersoner med kompetens inom både ayurveda och västerländsk medicin främjande faktorer för samarbete och integration. / Non-communicable diseases [NCDs] are increasing in both developing and developed countries. Western medicine is not able to offer satisfying solutions and treatments for people suffering from NCDs. TM/CAM have shown promise of effectiveness in the prevention and treatment of NCDs and many people now turn to TM/CAM. Hence it is of great interest to investigate the possibilities of increased integration of TM/CAM in national health care systems. This study was carried out in Sri Lanka, with the aim to investigate the main forces promoting and obstructing cooperation and communication between practitioners of Ayurvedic, Western and traditional medicine, in order to see how this affects integration of the medical subsystems. The focus of this qualitative study was the “Outcome oriented, evidence informed Ayurvedic Community Health Promotion Program”; a collaboration project aiming to integrate Ayurveda and Western medicine in primary health care. Semi-structured interviews, participatory observation and document analysis were carried out during three months in Sri Lanka and the results were analysed using Paul Unschuld’s theory on structured competition, cooperation or integration. The results indicate that the overall coexistence of Ayurveda and Western medicine in Sri Lanka is structured competition, while the collaboration project is aiming for structured cooperation. The results further show that the Sri Lankan parallel political approach to integration can be argued to obstruct integration, while the regulation of Ayurvedic practitioners increases cooperation through professionalization. Education is a main influencing factor for cooperation; lack of CAM-knowledge in medical students obstructs cooperation while westernization of Ayurvedic doctors both promotes and obstructs cooperation and integration. Capacity building, research based on Ayurvedic fundamentals and keypersons with knowledge of both sectors are of importance for increased cooperation and integration to come about.
8

AYURVEDA: A STUDY OF EASTERN PHILOSOPHY OF MEDICINE

Patel, Kavita 12 May 2008 (has links)
No description available.
9

Ayurveda, the traditional system of treatment in India

Jonsson, Tim, Larsson, Henny January 2014 (has links)
No description available.
10

Možnosti využití ájurvédy ve fyzioterapii / Possible Use of Ayurveda in Physiotherapy

Siswartonová, Leona January 2006 (has links)
1. SOUHRN Název práce: Možnosti využití ájurvédy ve fyzioterapii Cíle práce: Na základě dvou kazuistik zhodnotit možnost využití jógové a marmové terapie ve fyzioterapii. Metody řešení: Případová studie dvou probandů s chronickými "bolestmi v kříži"; dvě ženy ve věku 22 let. Každodenní provádění jógové a marmové autoterapie po dobu jednoho měsíce. Zhodnocení účinnosti zvolené autoterapie na základě porovnání vstupního a výstupního kineziologického rozboru, testu s využitím manžety tonometru a dotazníků subjektivního hodnocení bolesti VAS a SF MPQ. Výsledky: U obou probandů došlo po aplikaci autoterapie k pozitivním změnám v kineziologickém rozboru, k pozitivním změnám při vyhodnocení testu s použitím manžety tonometru i k pozitivní změnám při hodnocení subjektivních bolestí v kříži pomocí dotazníku VAS i SF MPQ. Klíčová slova: ájurvéda, autoterapie, jóga, marmy, chronické bolesti v kříži

Page generated in 0.552 seconds