• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 64
 • 33
 • Tagged with
 • 97
 • 97
 • 97
 • 97
 • 11
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Utveckling av en båtinteriör med avseende mot miljö, materialval och upplevelse

Löfgren, Jonathan January 2008 (has links)
<p>Både båtägare och båtproducenter blir allt mer miljömedvetna för var dag som går. Kunskapen om växthuseffekten, regnskogskövling, energiförbrukning och människans hälsa är mycket högre idag än för några år sedan. Båtindustrin är en konservativ bransh och inredningar baserade på exklusiva ädeträarter från regnskogen har historiskt sett varit mycket populära. Dessa material är även idag populära men på grund av den ökande kunskapen om miljöpåverkningar har fler kunder blivit accepterande av alternativa material. Detta medför att båtproducenter nu kan lansera nya ersättande material med bättre miljöegenskaper. Denna fakta bas är grunden till detta examensarbete som handlade om att utveckla och formge en nya mer miljövänlig båtinredning baserad på alternativa material. Projektet utfördes i samarbete med Nimbus Boats vårterminen 2008. Formmässigt har projektets fokus riktats på att framhäva nya material samt skapa ett mer sammanhängande helhetsintryck. Denna rapport behandlar tillvägagångssättet som resulterade i en ny formgivning samt de tre nya materialkompositionerna “Eco Classic”, “Eco Modern” och “Eco Exclusive”.</p> / <p>For each day that passes, boat owners aswell as boat manufactures becomes more and more aware of environmetal effects that are linked to our actions. The knowledge of the greenhouse effect, the uncontrolled felling of the rainforest, the energy consumption and our own health have grown rapidly among the people these last few years. The recrational craft/yacht industry is a very conservative market and interiors based on tropical hardwood has historically aswell as the present time been very popular materials among the boat consumers. However, because of the raised environmental awerness, people tend to be more accepting of alternative materials. This means that the recreational craft manufacturers can develope more environmentally friendly materials in order replace the traditional materials or to introduce new materials as an selection opportunity. This information is some of the facts that formed this thesis and the assignment where to develope and design a new more enviromental friendly boat interior. This thesis was completed in the spring of 2008 in cooperation with Nimbus Boats AB. The design of the interior has focused on accenting the new materials in the right way aswell as to add a more homogeneous formlanguage to the interior. This repport describes the methdology and result of the thesis which resultet in a new interior design together with the three new materialcompositions named ”Eco Classic”, ”Eco Modern” and ”Eco Exclusive”.</p>
2

Experimentell studie av det mekaniska beteendet hos upphängningskrokar för pulvermålning.

Nilsson, Mathilda January 2005 (has links)
<p>Törestorps Tråd AB är ett företag vars viktigaste produkt är engångskrokar för användning vid pulvermålning av olika detaljer t.ex. inom bilindustrin. För att öka kunskapen om hur olika parametrar påverkar krokarnas mekaniska beteende har dragtester utförts. Dessa tester har utförts med hjälp av en dragprovmaskin och en ugn.</p><p>För att se vad som händer när konsumenterna avlägsnar färgen på krokarna som uppkommer vid pulvermålning, har krokarna utsatts för värmning i 450°C resp. 600°C, i båda fallen under tiderna 30 resp. 60 minuter. Resultaten från proven visar att maxbelastningen sjunker med hela 40 % när krokarna har utsatts för temperaturen 600°C. En sådan behandling är därför inte att rekommendera. Dock ökar maxbelastningen något vid en värmning vid 450°C.</p><p>Dragprov har också gjorts på icke värmda krokar för att få fram hur parametrar som längd, diameter, form, bockningsavstånd, material och storleken på detaljen påverkar det mekaniska beteendet. Resultaten visar tydligt att den viktigaste parametern är diametern, och genom att dubbla denna från 2 mm till 4 mm kan kraften ökas hela 6 gånger. Andra parametrar som orsakar styrkeförändringar är materialet och formen på kroken.</p>
3

Experimentell studie av det mekaniska beteendet hos upphängningskrokar för pulvermålning.

Nilsson, Mathilda January 2005 (has links)
Törestorps Tråd AB är ett företag vars viktigaste produkt är engångskrokar för användning vid pulvermålning av olika detaljer t.ex. inom bilindustrin. För att öka kunskapen om hur olika parametrar påverkar krokarnas mekaniska beteende har dragtester utförts. Dessa tester har utförts med hjälp av en dragprovmaskin och en ugn. För att se vad som händer när konsumenterna avlägsnar färgen på krokarna som uppkommer vid pulvermålning, har krokarna utsatts för värmning i 450°C resp. 600°C, i båda fallen under tiderna 30 resp. 60 minuter. Resultaten från proven visar att maxbelastningen sjunker med hela 40 % när krokarna har utsatts för temperaturen 600°C. En sådan behandling är därför inte att rekommendera. Dock ökar maxbelastningen något vid en värmning vid 450°C. Dragprov har också gjorts på icke värmda krokar för att få fram hur parametrar som längd, diameter, form, bockningsavstånd, material och storleken på detaljen påverkar det mekaniska beteendet. Resultaten visar tydligt att den viktigaste parametern är diametern, och genom att dubbla denna från 2 mm till 4 mm kan kraften ökas hela 6 gånger. Andra parametrar som orsakar styrkeförändringar är materialet och formen på kroken.
4

Kvalitetsbristkostnader i monteringshallen : Vad beror de på, hur stora är de och vad går det att göra åt dem?

Asp, Daniel January 2006 (has links)
<p>Sammanfattning</p><p>Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och skeppning.</p><p>Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de som städar upp efter andra.</p><p>Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete.</p><p>Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen.</p><p>Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen.</p><p>1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor (förbättringssamordnare/ledare).</p><p>2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg parallellt med förbättringsarbetet.</p><p>3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt språk</p><p>4. Våga genomföra förändringar.</p><p>5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S</p><p>6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker</p><p>7. Kartläggning och förbättring av processerna</p>
5

Process steam : Steam conditioning at a pulp and paper mill

Nyberg, Thomas January 2007 (has links)
<p>Abstract</p><p>This report is the result of an examination work at the University of Karlstad. The purpose of this project is to examine how the condition of the steam affects the efficiency of the steam consumers and how variations in that condition affect a pulp and paper mill.</p><p>This report is meant to describe the main components regarding steam production, steam conditioning and steam consumption. It should also be able to give basic information about the significance of steam conditioning in the pulp and paper industry. It is aimed to people working with steam conditioning to increase their understanding and knowledge about it.</p><p>The aim of this report is to:</p><p>• Describe the function of the most commonly used steam generators and the difference between these.</p><p>• Identify the main steam consumers and describe their function.</p><p>• Give an introduction to steam conditioning and its role at a pulp and paper mill.</p><p>This report will try to answer the following questions:</p><p>• How does the generated power from back-pressure steam turbines vary with grade of superheat of outlet steam?</p><p>• What are the advantages with steam conditioning?</p><p>• Are the steam conditioners at Gruvöns bruk able to deliver steam at the right condition?</p><p>The conclusions from this report are that;</p><p>• If the steam conditioning valves are able to reduce small steam flows to the correct temperature, more power can be produced. The design condition of the steam turbines can than be nearer saturation.</p><p>• The temperature variations are more critical at the turbine inlet than downstream the steam conditioning valves. The valves at Gruvöns bruk who are studied in this report, are fully functioning.</p><p>• Common for the main steam consumers at pulp- and paper mills are that they are all sensitive for variations of steam temperature, especially high temperature.</p>
6

Design of  a CAD and Rapid Prototyping based production process for porcelain

Gil Besi, Manuel, Villatoro Palomar, Delia January 2008 (has links)
The present work has as aim implementing a CAD and rapid prototyping based production process in a porcelain company. There is considerable interest in ceramic companies in implementing new digital technologies in an old-fashioned industry, where traditional handscraft predominate.   The work is carried out in collaboration with Rörstrand Kulturforum AB, whose current process is analyzed, pointing out strengths and weaknesses, to define where to set the focus and the actions to perform. This analysis goes from early stages of product design to slipcasting clay bodies, the forming process of porcelain that uses plaster moulds.   As a result of this analysis, some alternatives including rapid prototyping and CNC milling techniques are defined and compared to one another. Eventually, the definitive solution features CNC milling as the main prototyping system, shaping the mother moulds out of a polyurethane block. This process skips some initial steps, such as manual modelling and mould casting, resulting saving in the new product development. Anyhow, the new process is yet to be tested in the company’s own environment to fully implement it, regarding to various parameters such as the size of the production and the complexity of the products to be manufactured.
7

Kvalitetsbristkostnader i monteringshallen : Vad beror de på, hur stora är de och vad går det att göra åt dem?

Asp, Daniel January 2006 (has links)
Sammanfattning Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och skeppning. Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de som städar upp efter andra. Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete. Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen. Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen. 1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor (förbättringssamordnare/ledare). 2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg parallellt med förbättringsarbetet. 3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt språk 4. Våga genomföra förändringar. 5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S 6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker 7. Kartläggning och förbättring av processerna
8

Process steam : Steam conditioning at a pulp and paper mill

Nyberg, Thomas January 2007 (has links)
Abstract This report is the result of an examination work at the University of Karlstad. The purpose of this project is to examine how the condition of the steam affects the efficiency of the steam consumers and how variations in that condition affect a pulp and paper mill. This report is meant to describe the main components regarding steam production, steam conditioning and steam consumption. It should also be able to give basic information about the significance of steam conditioning in the pulp and paper industry. It is aimed to people working with steam conditioning to increase their understanding and knowledge about it. The aim of this report is to: • Describe the function of the most commonly used steam generators and the difference between these. • Identify the main steam consumers and describe their function. • Give an introduction to steam conditioning and its role at a pulp and paper mill. This report will try to answer the following questions: • How does the generated power from back-pressure steam turbines vary with grade of superheat of outlet steam? • What are the advantages with steam conditioning? • Are the steam conditioners at Gruvöns bruk able to deliver steam at the right condition? The conclusions from this report are that; • If the steam conditioning valves are able to reduce small steam flows to the correct temperature, more power can be produced. The design condition of the steam turbines can than be nearer saturation. • The temperature variations are more critical at the turbine inlet than downstream the steam conditioning valves. The valves at Gruvöns bruk who are studied in this report, are fully functioning. • Common for the main steam consumers at pulp- and paper mills are that they are all sensitive for variations of steam temperature, especially high temperature.
9

Levels of Interaction in Supply Chain Relations

Bäckstrand, Jenny January 2007 (has links)
<p>To be able to retain the manufacturing industry durably, in Europe in general and in Sweden in specific, manufacturing companies have to be competitive also on the global market. One way for companies to realize this ambition is to interact with suppliers and customers in different kinds of supply chains. In the dyadic relation between two companies, three different levels of interaction have been identified. To be able to enhance the competitiveness instead of requiring excess workload, the level of interaction has to be adequate for the specific company and their market conditions.</p><p>The aim of this thesis is to clarify the characteristics of supply chain interaction, both in terms of different levels of interaction and concerning the factors affecting the appropriate level of interaction. A basic prerequisite to enable companies to select an appropriate level of interaction within their supply chain is also to clarify the present use of terminology.</p><p>This research is conducted through theoretical studies. The theoretical findings are synthesized in order to fulfill the research objective.</p><p>Characteristics of supply chain interaction in terms of affecting categories and factors are identified. The factors are sorted according to the category they support. An interaction framework that can be used to gain an overview over the categories and factors affecting the level of interaction in a specific situation is developed.</p><p>The resulting interaction framework is aiming at industry applicability but is based only on theoretical studies (which in turn are based on empirical data).</p><p>The aim is to support the interaction level decision for, primarily, small and medium sized manufacturing companies in order to increase their competitiveness.</p><p>Despite the amount of research within the supply chain area, the question how companies should select the way to interact within their supply chain has so far been left unanswered. In this thesis, a number of categories and factors that affects the appropriate level of interaction are identified and listed.</p>
10

Levels of Interaction in Supply Chain Relations

Bäckstrand, Jenny January 2007 (has links)
To be able to retain the manufacturing industry durably, in Europe in general and in Sweden in specific, manufacturing companies have to be competitive also on the global market. One way for companies to realize this ambition is to interact with suppliers and customers in different kinds of supply chains. In the dyadic relation between two companies, three different levels of interaction have been identified. To be able to enhance the competitiveness instead of requiring excess workload, the level of interaction has to be adequate for the specific company and their market conditions. The aim of this thesis is to clarify the characteristics of supply chain interaction, both in terms of different levels of interaction and concerning the factors affecting the appropriate level of interaction. A basic prerequisite to enable companies to select an appropriate level of interaction within their supply chain is also to clarify the present use of terminology. This research is conducted through theoretical studies. The theoretical findings are synthesized in order to fulfill the research objective. Characteristics of supply chain interaction in terms of affecting categories and factors are identified. The factors are sorted according to the category they support. An interaction framework that can be used to gain an overview over the categories and factors affecting the level of interaction in a specific situation is developed. The resulting interaction framework is aiming at industry applicability but is based only on theoretical studies (which in turn are based on empirical data). The aim is to support the interaction level decision for, primarily, small and medium sized manufacturing companies in order to increase their competitiveness. Despite the amount of research within the supply chain area, the question how companies should select the way to interact within their supply chain has so far been left unanswered. In this thesis, a number of categories and factors that affects the appropriate level of interaction are identified and listed.

Page generated in 0.1545 seconds