• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 33
 • 1
 • Tagged with
 • 35
 • 15
 • 13
 • 12
 • 10
 • 9
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Kvalitetsbristkostnader : hur kan man arbeta förebyggande för att undvika dessa?

Meiner, Nathalie January 2016 (has links)
Hård konkurrens på marknaden i kombination med ökade krav på kvalitet och prestanda från kunder samt en teknikutveckling som utvecklas allt fortare gör att det är viktigt som företag att ständigt vara i framkant och urskilja sig från konkurrenter. Som ledande bolagsgrupp inom fordonsanpassning ställs det stora krav på hög kvalitet och säkerhet. Även om man som företag inte har jättehöga kvalitetsbristkostnader är det ändå av stor betydelse att ständigt arbeta aktivt för att hålla dessa nere. För att arbeta kring kvalitetsrelaterade kostnader bör man arbeta tillsammans genom hela produktlivscykeln. Rapporten visar hur man kan arbeta för att fånga upp kvalitetsbristkostnader i ett tidigare skede, där det inte påverkar kunden. Upptäcks kvalitetsbristen hos kunden kan det i långa loppet skada företaget och dess varumärke. Frågeställningens svar beror på företaget och dess prioriteringar. Tydligt är dock att ett bättre samarbete avdelningarna emellan bör förbättra mycket småsaker. Också en tydligare och bättre dokumentation i samband med testning och produktutveckling bör även det förbättra smådetaljer hos produkterna.
2

Kunskapsöverföring : Ett verktyg för att reducera kvalitetsbristkostnader i byggbranschen

Bahtijaragic, Elma, Carlsson, Keith January 2016 (has links)
Detta examensarbete riktar sig till byggbranschen och handlar om hur kunskapsöverföring kan användas som verktyg för att reducera kvalitetsbristkostnader. Kvalitetsbristkostnader är en följd av fel och brister som förekommer i alla verksamheter och kan enligt tidigare forskning stå för så mycket som 30 % av ett företags totala omsättning (Sörqvist 2001). För att minska kvalitetsbristkostnader är det nödvändigt att identifiera fel och brister samt förhindra att samma fel upprepas. För att få en övergripande kunskap om byggprocessen och hur kunskapen tas till vara, har en fallstudie på Peab genomförts i form av intervjuer. Arbetets teoretiska underlag har erhållits utifrån litteraturstudier. Den slutsats som har dragits av detta examensarbete är för att uppnå ett effektivt förbättringsarbete gällande kvalitetsbristkostnader i byggbranschen och öka lönsamheten är det essentiellt att företagen har väl fungerande systematisk kunskapsöverföring. Att ledningen är drivande, engagerad och delaktig för att ytterligare stärka förutsättningarna i ett lyckat förbättringsarbete.
3

Kvalitetsarbete på stålverk :  Undersökning av slagseghetsprover och kvalitetsbristkostnader relaterade till dem / Quality work at a steel mill :  Examination of impact toughness samples and quality costs related to them

Eriksson, Maria January 2011 (has links)
Ur ekonomisk synvinkel är kontinuerligt arbete för förbättrad kvalité viktigt, men kostnader måste sättas i proportion till de förbättringar som kan uppnås så att varje investerad krona omsätts på mest kostnadseffektiva sätt. I det genomförda examensarbetet har parametern slagseghet hos verktygsstål varit i fokus. Det är en liten del i en lång rad av kvalitetskrav som måste uppfyllas innan verktygsstålet kan levereras till kund. Examensarbetet har utförts i samarbete med Uddeholms AB på avdelningen för forskning och utveckling i Hagfors. Initiering till arbetet och dess syfte är att undersöka brottorsaken hos fyra olika verktygsstål som underkänts i slagseghet. Kan brottorsaken fastställas kan man kanske hitta orsaken till att felet uppkommit, ändra i processen och på så sätt få ett bättre utbyte, en högre kvalité och lägre kvalitetsbristkostnader. Uddeholms AB har en medveten strategi i sitt kvalitetsarbete. Under hela produktionsprocessen sker kontroller för att säkerställa de materiella kraven stor vikt läggs också på att kunden får ett bra bemötande i sina kontakter med företaget. Företaget är kvalitetssäkrat enligt flera standarder som till exempel ISO. För kunder av verktygsstål är högt ställda krav på materialet en garanti för att kunna säkerställa en hög produktion, effektiv tillverkning och att verktyget som används för exempelvis pressning av bildörrar ska ha en lång livslängd. Detta är sammantaget viktigt för att kunden ska kunna kontrollera sina kostnader och hålla dem så låga som möjligt. Förutom materialkrav ställer kunden också krav på god service och bemötande för att inte välja en konkurrent istället. I flera av proverna var det svårt att med säkerhet kunna hitta orsaken till brott. Orsaker till brott som kunde ses var framförallt större icke metalliska inneslutningar, karbider som ansamlat sig och tillväxt eller avvikelser i strukturen. Det är svårt att se mönster av avvikelser som kan ha orsakat försämrad slagseghet. Trots att det går att se vad som orsakat brottet är det svårt att svara på varför det har blivit så. Fler studier som inriktar sig på ett problem i taget och omfattar fler prov samt involverar stålets hela tillverkningsprocess skulle i framtiden kunna leda till förbättringar av kvalitén och vinster i form av sänkta kvalitetsbristkostnader. Svepelektronmikroskop är ett bra instrument för att hitta orsaken till försämrad slagseghet.
4

Kvalitetsbristkostnader-En fallstudie på Nordic Waterproofing AB : En fallstudie på Nordic Waterproofing AB

Engdahl, My, Carlsson, Magdalena January 2012 (has links)
Quality can be defined as the ability of a business to satisfy their customers’ needs and expectations. Total Quality Management is defined as the way to prevent, appraise and improve the entire organization to increase the product quality. In order to systematically increase quality in an organization, there are different quality systems in use. One example is process management, which is to divide the activities of processes. Quality assurance aims to increase revenues and reduce operating expenses. It is therefore essential to identify the costs that arise from poor quality and which do not add value to the customers. In Swedish industries it is estimated that these quality deficiency costs lie between 10 and 30 % of a business' turnover. This study aims to identify costs of poor quality in a manufacturing business. Costs of poor quality are a major part of the organization’s net sales and are therefore important to consider. This study also aims to develop a model with metrics for quality costs. The study is based on a qualitative methodology and empirical data gathered from two observations and seven interviews with representatives from Nordic Waterproofing AB. The empirical material is based on information from three main processes; supplier process, production process and sales process. This study has resulted in a model for survey poor quality costs in a manufacturing business. The total costs of poor quality that could be defined at Nordic Waterproofing AB was estimated to 8 775 000 SEK, which is 2.93 % of the business turnover. This gives a total estimated cost of poor quality around 10-15 % of the business turnover for all the processes. Furthermore, this resulted helped to give Nordic Waterproofing AB an indication of where these cost incurred and recommendations for further work with identify poor costs of quality.
5

Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretg

Aracsi, Mariann, Brentel, Emma, Ottey, Åse January 2006 (has links)
Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet Ekonomistyrning EKC 362, VT 2006 Författare: Mariann Aracsi, Emma Brentel, Åse Ottey Handledare: Erik Rosell Titel: Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag Bakgrund: De förluster som uppstår på grund av att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga kallas för kvalitetsbristkostnader. Teorin behandlar kvalitetsbristkostnader främst ur ett tillverkande företags perspektiv och menar på att ytterst få kvalitetsbristkostnader är kända i tjänsteföretag då de flesta av dessa är dolda. Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetet med kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag samt att undersöka skillnader mellan praktik och teori gällande problem med kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag. Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till transportbranschen. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som gjorts med hjälp av två fallföretag. Det empiriska materialet har samlats in främst genom samtalsintervjuer. Materialet har sedan utifrån en djupare teoretisk förståelse analyserats. Slutsatser: Det är fullt möjligt för tjänsteföretag att särskilja många av sina kvalitetsbrister och därmed är inte tjänsteföretagens kvalitetsbrister dolda i lika stor utsträckning som teorin hävdar. Att hindret med identifiering och mätning har överkommits gör att det fortsatta kvalitetsbristarbetet kan fortlöpa i enlighet med teorin. Vi har funnit att tjänsteföretag däremot inte arbetar med begreppet kvalitetsbristkostnader och inte heller översätter bristerna till monetära termer då det viktiga är att se kvalitet och dess brister ur kundens perspektiv. Förslag till fortsatt forskning: Gå in på djupet i ett tjänsteföretag/transportföretag och kartlägga dess processer och utifrån det hitta dolda kvalitetsbristkostnader. Det vore också intressant att genomföra samma undersökning som vi gjort fast i en annan bransch.
6

Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretg

Aracsi, Mariann, Brentel, Emma, Ottey, Åse January 2006 (has links)
<p>Kandidatuppsats i företagsekonomi, Ekonomihögskolan vid Växjö universitet</p><p>Ekonomistyrning EKC 362, VT 2006</p><p>Författare: Mariann Aracsi, Emma Brentel, Åse Ottey</p><p>Handledare: Erik Rosell</p><p>Titel: Kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag</p><p>Bakgrund: De förluster som uppstår på grund av att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga kallas för kvalitetsbristkostnader. Teorin behandlar kvalitetsbristkostnader främst ur ett tillverkande företags perspektiv och menar på att ytterst få kvalitetsbristkostnader är kända i tjänsteföretag då de flesta av dessa är dolda.</p><p>Syfte: Syftet med studien är att beskriva arbetet med kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag samt att undersöka skillnader mellan praktik och teori gällande problem med kvalitetsbristkostnader i tjänsteföretag.</p><p>Avgränsningar: Vi har avgränsat oss till transportbranschen.</p><p>Metod: Uppsatsen är en kvalitativ studie som gjorts med hjälp av två fallföretag. Det empiriska materialet har samlats in främst genom samtalsintervjuer. Materialet har sedan utifrån en djupare teoretisk förståelse analyserats.</p><p>Slutsatser: Det är fullt möjligt för tjänsteföretag att särskilja många av sina kvalitetsbrister och därmed är inte tjänsteföretagens kvalitetsbrister dolda i lika stor utsträckning som teorin hävdar. Att hindret med identifiering och mätning har överkommits gör att det fortsatta kvalitetsbristarbetet kan fortlöpa i enlighet med teorin. Vi har funnit att tjänsteföretag däremot inte arbetar med begreppet kvalitetsbristkostnader och inte heller översätter bristerna till monetära termer då det viktiga är att se kvalitet och dess brister ur kundens perspektiv.</p><p>Förslag till fortsatt forskning: Gå in på djupet i ett tjänsteföretag/transportföretag och kartlägga dess processer och utifrån det hitta dolda kvalitetsbristkostnader. Det vore också intressant att genomföra samma undersökning som vi gjort fast i en annan bransch.</p>
7

Alternative warranty management / Alternativ garantihantering

Holmqvist, Oliver, Storm, Lina January 2015 (has links)
Byggföretagen lägger ner åtskilliga timmar på icke inkomstbringande arbete årligen tillföljd av garantihantering. Det är tid som med fördel kan användas i pågående produktionen istället. Det kostar entreprenörerna och kunderna tillsammans 1,3 MDR kr per år för garantihanteringen (Boverket 2007), vilket enbart är med hänsyn till tid nedlagd av byggföretagen och kunderna för att åtgärda felen. Med denna bakgrund kommer följande studie undersöka möjligheterna för ett externt förvaltningsbolag att ta över garantihanteringen, för att Företaget skall kunna lägga all sin tid på den producerande verksamheten. En kartläggning över hur hanteringen fungerar idag på ett entreprenörsföretag med avseende att besvara frågeställningen Hur påverkar det Företaget utifrån tidsåtgång, kostnader och kundnöjdhet om ett förvaltningsbolag tar över hanteringen av garantiåtgärder? Slutsatsen från studien visar på att Företaget skulle dra fördelar av att använda sig av ett externt förvaltningsbolag som ansvarar för garantihanteringen. Detta skulle leda till kortare handläggningstider vilket kan leda till ökad kundnöjdhet. Företaget skulle dra fördelar av att pågående produktion inte skulle belastas av garantiåtagande i samband med outsourcing. P.g.a. Företagets bristfälliga tids- och kostnadsredovisning gällande garantihanteringen, går det inte att dra några slutsatser om det skulle vara lönsamt för Företaget ur ett kostnadsperspektiv.
8

Kvalitetsbristkostnader i monteringshallen : Vad beror de på, hur stora är de och vad går det att göra åt dem?

Asp, Daniel January 2006 (has links)
<p>Sammanfattning</p><p>Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och skeppning.</p><p>Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de som städar upp efter andra.</p><p>Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete.</p><p>Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen.</p><p>Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen.</p><p>1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor (förbättringssamordnare/ledare).</p><p>2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg parallellt med förbättringsarbetet.</p><p>3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt språk</p><p>4. Våga genomföra förändringar.</p><p>5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S</p><p>6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker</p><p>7. Kartläggning och förbättring av processerna</p>
9

Kvalitetsbristkostnader i monteringshallen : Vad beror de på, hur stora är de och vad går det att göra åt dem?

Asp, Daniel January 2006 (has links)
Sammanfattning Monteringshallen hos Metso Paper Karlstad är beroende av många utomstående funktioner och processer. De som jobbar med montering och utcheckning måste koordinera sina arbeten med tillverkningen, underleverantörer, inköp, konstruktion och skeppning. Alla är medvetna om att det finns problem i monteringshallen och att det måste det göras något för att komma till rätta med dem. Men vilka orsakerna är till problemen finns det olika uppfattningar om. En del upplever det också som att problemen återkommer gång på gång. Få försök har gjorts för att på metodiskt sätt få en gemensam syn på problematiken eller ta fram fakta som kan ligga till grund för beslut om förbättringsområden. Dessutom finns en attityd om att kvalitetsarbete mest tar tid. Problemen anses inte härröra från montaget utan de får helt enkelt finna sig att vara de som städar upp efter andra. Syftet med detta examensarbete har varit att svara på frågeställningar om problemens orsaker, dess kostnadsstorlekar och vilka åtgärder som kan vara lämpliga för att minska kvalitetsbristkostnaderna i monteringshallen. Det övergripande målet har varit monteringshallens utveckling av kvalitetsarbetet. Rapporten är baserad på de anställdas erfarenheter som framkommit vid intervjuer. Teorin är vald med fokus på de olika delar som krävs för långsiktigt och kontinuerligt kvalitetsarbete. Intervjuerna visar att medvetenheten om sin egen del i problem och problemlösning är låg. De betraktar sig själva som om de inte har del i problemen. Detta är mindre bra eftersom det finns många beroenden till andra funktioner. Dessutom behandlas det många varianter av maskiner vilket än mer ökar behovet av väl fungerande processer. Därför är den nuvarande attityden och kvalitetstänkandet ett stort hinder mot nödvändigt förbättringsarbete. Orsakerna till omarbetningar lagras inte vilket försvårar möjligheterna att på ett effektivt sätt finna lösningar på problemen. Rapportens resultat är en genomgång av de nödvändiga byggstenar som krävs för att långsiktigt kunna bedriva framgångsrikt kvalitetsarbete. Det rekommenderas att personer med chefsbefattning tar in de synpunkter som har påpekats och gör en prioritering av det som behöver åtgärdas. Nedanför listas förslag på åtgärder för ett förbättrat kvalitetsarbete i monteringshallen. 1. Tillsätt en resurs som jobbar aktivt med förbättrings- och kvalitetsfrågor (förbättringssamordnare/ledare). 2. Börja med pilotgrupp/avdelning som får utbildning i kvalitetsmetoder och verktyg parallellt med förbättringsarbetet. 3. Informera och utbilda personalen i grunderna inom kvalitet för att få ett gemensamt språk 4. Våga genomföra förändringar. 5. Börja med att åtgärda saker som ger tydliga förbättringar med hjälp av 5S 6. Förbättra Baan-systemet så att det går att spara felorsaker 7. Kartläggning och förbättring av processerna
10

Kartläggning och jämförelse av arbetssätt att hantera kvalitetsbristkostnader i logistikprocessen / Mapping and comparison of working methods to handle cost of poor quality in the logistics process

Hermansson, Joel, Gottschalk, Max January 2017 (has links)
This bachelor thesis has been done in cooperation with IKEA of Sweden in Älmhult. It is about a mapping and comparison study of how different companies handle their cost of poor quality (COPQ) in their logistics processes. In this study, we have collaborated with Electrolux, Gekås and Rusta. IKEA has a high COPQ, this means when poor quality occurs in their processes. This has attracted much attention in recent years and there is room for improvement. The part of the value chain chosen in this project is the logistics process. The purpose of this bachelor thesis is to map IKEA´s logistics process, then compare IKEA´s way of working with other companies through a benchmarking study and finally come up with areas for improvement. This gave the questions: How does IKEA's operate in their logistics process today and handle their cost of poor quality? How do our other partners operate and handle their logistics processes and cost of poor quality? What are the similarities and differences between the different companies? To find out how IKEA operates in their logistics process today, it was decided to make a corporate visit to one of IKEA's CDC:s. Here, a questionnaire has been used to get the information that was needed. Later this questionnaire formed the basis for the survey that was used to gather information from our other partners. To gather information from our partners, we have used benchmarking. This was done to see how our other partner organizations operate today and how they work accordingly to this study. The first step of the benchmarking, was to send out the survey to our partners. Later we followed up with personal interviews and visits. The collected data from the different companies formed the basis of the status report of them all. In the analysis, IKEA has been compared to each of our different partners and a summary of the analysis has been made. With the analysis finished, it has been clear that IKEA has some problems in their logistic process and that the cost of poor quality can decrease. This gave us some areas that IKEA can make improvements in. After that conclusion, forklift damages and packaging design are two areas that IKEA can make big improvements in. / Detta examensarbete har gjorts tillsammans med IKEA of Sweden i Älmhult. Det handlarom en kartläggning och jämförelse av hur olika företag hanterar sinakvalitetsbristkostnader inom logistikprocessen. Våra samarbetspartners i dettaarbetet är Electrolux, Gekås och Rusta

Page generated in 0.0956 seconds