• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 773
 • 86
 • 41
 • 6
 • Tagged with
 • 907
 • 362
 • 148
 • 119
 • 118
 • 118
 • 102
 • 93
 • 83
 • 75
 • 74
 • 68
 • 67
 • 53
 • 53
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Är det hur man har det eller hur man tar det? : En studie om äldres subjektiva uppfattningar av kvalitet / What you have and what you perceive you have : A study of older people's subjective perceptions of quality

Daun, Josefine January 2013 (has links)
No description available.
2

Informationskvalitet : informationssökares syn på kvalitet = [Information quality] : [information seekers' evaluation of quality] /

Eriksson, Hanna. January 2004 (has links) (PDF)
Examensarbete.
3

Kvalitet inom offentlig upphandling : en fallstudie av en kommunal förvaltning / Quality in public procurement : a case study of a municipal administration

Ershammar, Sandra, Haraldsson, Catrine January 2013 (has links)
Lagen om offentlig upphandling reglerar sedan 1994 hur upphandlingar i offentliga sammanhang ska genomföras. Syftet med lagen är att konkurrensutsätta marknader och förhindra att skattemedel används på ett otillbörligt sätt. En konsekvens av lagen är att offentligt upphandlande myndigheter tenderar att lägga stor vikt vid priset och kostnader istället för att väga in faktorer som till exempel kvalitet. Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur olika delar i upphandlingsprocessen påverkar kvaliteten på de tjänster som upphandlas. Undersökningen har genomförts som en fallstudie av en kommunal förvaltning i Sverige. Den viktigaste informationskällan i undersökningen har varit intervjuer vilka har skett med anställda på enheten, leverantörer i anslutning till studerade verksamhetsområden samt även med ett antal personer från liknande kommunala verksamheter. I undersökningen har ett flödesschema tagits fram i vilken upphandlingsprocessens olika aktiviteter synliggörs. Utifrån den litteraturstudie som ligger till grund för undersökningen har fyra av dessa aktiviteter; bakgrundsarbete, framtagning av förfrågningsunderlag, uppföljning och utvärdering, identifierats som de aktiviteter där det finns störst möjlighet att påverka kvaliteten på det som upphandlas. Utifrån de intervjuer som genomförts har olika problem och aspekter identifierats som utgör ett hinder för att beställaren inte erhåller god kvalitet på det som upphandlas. Undersökningen synliggör därmed vanliga problem som finns hos upphandlande myndigheter och ger rekommendationer för hur en beställare kan hantera och förhindra dessa. Första rekommendationen som undersökningen leder fram till är att beställaren bör investera i rätt kompetens. Det har visat sig att det finns en osäkerhet i hur beställaren i vissa avseenden ska formulera sig i förfrågningsunderlaget vilket leder till kvalitetsbristkostnader. Att investera i rätt kompetens lönar sig därför i längden i form av minskade kvalitetsbrist-kostnader. Nästa rekommendation är att införa ett system för avtalshantering som ser till att framtagning av förfrågningsunderlag påbörjas i tid. Den tidsbrist som annars uppstår leder till att krav och formuleringar inte hinner arbetas igenom ordentligt vilket också leder till kvalitetsbristkostnader. Det är också viktigt att formulera tydliga krav efter kundens behov. Dels för att inte lämna utrymme åt leverantören för egna tolkningar som de kan vända till sin fördel och beställarens nackdel men också för att få så nöjda medborgare som möjligt. Detta skulle kunna göras genom att ha så kallade samrådsmöten med medborgarna. Avsätta resurser för uppföljning är något beställaren måste göra för att säkerställa att de får det de betalar för. Att inte följa upp avtalen innebär att LOU undermineras och att oseriösa aktörer gynnas. Att införa mål- och bonusrelaterade ersättningssystem för leverantören är ett sätt att öka incitamenten för denne att leverera en högre kvalitet. Det är också viktigt att beställaren har en god dialog med leverantören för att skapa en ansvarskänsla och bygga upp en respekt för varandras verksamheter. Slutligen rekommenderas beställaren att arbeta enligt ett kvalitetsledningssystem för att integrera och strukturera upp rutiner och kvalitetsarbete i organisationen.
4

De yngste barnas behov for tilknytning som et ledd i barnehagens forebyggende arbeid : En kritisk diskursanalyse

Prestmo, Sissel January 2013 (has links)
Temaet for oppgaven er knyttet til den stadig pågående debatten om de yngste barna i barnehagen, hvor det er blitt stilt kritiske spørsmål om hvorvidt barnehagen er bra eller ikke for de aller yngste barna. Det fremstår ulike oppfatninger om tidlig barnehagestart og hva som er best for de yngste barna og den tidlige start i barnehagen. På grunnlag av dette har det oppstått en kamp om definisjonsmakt. Hensikten med min forskning er å se hvordan tilknytning kan ses som en faktor i forebyggende arbeid i barnehagen. Oppgavens problemstilling er som følger; Hvordan kan man se de yngste barnas behov for tilknytning i sammenheng med barnehagen som forebyggende virksomhet? Studien bygger på en kritisk diskursanalyse basert på et utvalg av barnehagens styringsdokumenter og et utvalg av sentrale avisartikler fra den senere tids debatt om de yngste barna i barnehagen. Ved å benytte meg av Neumanns analysemodell som verktøy for oppgaven, har jeg analysert og forsøkt å trekke fram sannheter ved Kvalitetsmeldingen og Rammeplanen for barnehagen, og hvordan disse har møtt oppslutning eller motstand i sannhetene blant stemmene i debatten. De teoretiske rammefaktorene som er knyttet til oppgaven representerer tidligere forskning om de yngste barna og barnesyn som preger samfunnet i dag. Funnene er analysert i lys av teorier om tilknytning, omsorg, kompetente voksne, kvalitet og barn som subjekt. Disse teoretiske rammefaktorene fungerer som et verktøy i analyse og drøfting, og er relevant for å kunne forstå og tolke problemstillingen. Av analysen har jeg identifisert ulike funn. Det fremstår to hovedposisjoner i diskursen; en pedagogisk og en psykologisk. På den ene siden ses barnet som kompetent, mens på andre ses barnet som sårbart. Diskursen har et forenlig syn på at de yngste barna har behov for små barnegrupper og voksne som er kompetente. Et viktig trekk ved kvalitetsmeldingen og ved rammeplanen er forebygging, hvor barnehagen som institusjon har et særlig ansvar for å forebygge vansker og oppdage behov. Flere av stemmene i debatten problematiserer og utfordrer styringsdokumentene og dens forebyggende hensikter, og stiller seg kritisk til at kvaliteten på barnehagetilbudet er god nok til å møte de yngste barnas behov for tilknytning sett som faktor i forebyggende arbeid.
5

Kvalitetsbristkostnader i samband med reklamationsprocessen / Cost of poor quality in connection with the complaint process

Eklund, Per, Nordvall, Andreas January 1900 (has links)
During the 1970’s the interest for quality management and the concept of quality costs increased considerably. Business leaders noticed that there was a great potential for reducing costs of poor quality. Since up to 10-30% of a company’s total turnover may consist of poor quality costs some consider them as an unexploited goldmine. The reason for this is that a mapping of poor quality costs creates great opportunities to improve profitability without reducing quality. This thesis has been carried out on the behalf of Draka Kabel in Nässjö. The company is a part of the Prysmian Group, which operates in the energy and telecom cables and systems industry. The purpose of the study has been to identify and analyze the quality costs incurred in connection with the complaint process, and to make suggestions for improvements. The study began with a literature review of relevant theories in the field. This was made in order to create a solid foundation about common poor quality parameters, but also to gain knowledge about how measurements can be made. The mapping of poor quality costs was made through studies of secondary data and with the help of a relatively large number of interviews with various employees within the company. The complaint process was examined to find its strengths and weaknesses and each type of error was analyzed separately using its process scheme. This was done to obtain a cost but also to find the cause of the problem. The mapping shows that Draka Kabel in the first three quarters of 2014 had a total of 439 customer complaints. For example defect products manufactured at Nässjö, defect cables that has been imported, wrong packing and raw material. The study shows that 1,3 % of the company’s order lines during the studied period resulted in customer complaints. This resulted in a cost of just over one million Swedish kronor. The result shows that a large number of complaints are due to internal error. This must be seen as positive as the company themselves may affect and fix the problems. If the cause of the problem disappears so does the cost later in the chain. Draka Kabel should be able to reduce the cost of poor quality by implementing a better picking system at their stock department, which would largely eliminate the influence of the human factor. Currently there are a large number of unknown cases regarding defect raw material. The company should therefore improve their communication regarding raw materials in order to get a clearer picture of these costs.
6

God kvalitet i förskolan som grund för barns hälsa

Nordin, Yvonne January 2010 (has links)
No description available.
7

Förskolepersonalens och ledningens förståelse och uppfattning om kvalitet i förskolan. : Quality in preschools as understood and perceived by personnel and leaders in preschools.

Larsson, Pernilla January 2006 (has links)
Undersökningens syfte är att försöka fånga förskolans personals och lednings förståelse och uppfattning om vad kvalitet i förskolan är och vilka faktorer som indikerar att en förskola har god kvalitet. Syftet är även att se hur arbetet i förskolan ser ut när det gäller kvalitetsarbete och vad som skulle behöva utvecklas vidare. Undersökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer med tre förskollärare och en barnskötare verksamma i förskolor samt två rektorer. Resultatet som framkommit i undersökningen visar att de yttre förutsättningar som finns för förskolor, exempelvis lokalers utformning och barngruppens storlek, inte har avgörande betydelse för hur god kvalitet en förskola har. Det som är mest avgörande för en förskolas kvalitet är vilka personer som arbetar där och vad de har för engagemang och kompetens för sitt arbete samt vilket förhållningssätt som personalen har mot barnen. Undersökningen avslutas med en diskussion där det presenteras förslag till fortsatt arbete med att förbättra förskolors kvalitet. / The purpose of this investigation is to capture the understanding and perception of preschool personnel and management of what quality in preschool is and what factors indicate that at preschool possesses good quality. The purpose is, futhermore, to examine what quality efforts are deployed in preschools and what needs to be developed further. The investigation is performed through qualitative interviews with three preschool teacers and one child minder who are employed in preschools and with two principles. The result of the investigation reveal that external conditions for preschools, for example the layout of the premises and the size of the group, are not deciding factors for good quality in a preschool. The most deciding factors for a preschools quality are the people who work there, their engagement and competence, and their attitude to and interaction whit the children. The investigation concludes with a discussion in which suggestions for continued research on improving the quality of preschools are presented.
8

Utbildningskvalitet : En undersökning av synen på utbildningskvalitet hos säljare och kunder av företagsutbildning

Isell, Matilda, Jonsson, Sara January 2012 (has links)
This bachelor thesis discusses the subject training quality in the context of corporate education. The purpose of this paper was to find out what this means for customers and vendors on the commercial training market. To answer the purpose the question formulation is - What is the quality of education for the customers and vendors of training? Based on a qualitative method, semistructured interviews were used to collect the results which are based on responses from six informants, including three vendors of training and three training customers. The result demonstrates that fulfillment of expectations and demand is critical to the perception of training quality. It is also clear that quality emerges when training leads to a use within the customer organization and when training content is specifically related to customers daily work. This requires a state of readiness within the customer organization to absorb new knowledge. If quality is to be achieved, the entire process, from planning to evaluation, must be considered. Quality is created from an interaction between education vendors and their customers. Without active participation and information from customer, training vendors will never be able to deliver training quality.
9

Kvalitet och kundvärde inom företagshälsovården : En studie om kundens uppfattning om Amidas tjänster / Quality and customer value within the corporate health care : A study of customer perception of Amidas services

Bengtsson, Maria, Adriansson, Matilda January 2011 (has links)
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad kunderna upplever som kvalitet i Amidas tjänster. Även vad företaget kan göra för att öka det totala värdet för kunden.
10

Standardvårdplan ett instrument i palliativvård

Runkvist, Ann-Christin, Lyman, Ann-Kristin January 2009 (has links)
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur standardvårdplaner, kan vara ett instrument som förbättrar omvårdnadskvalitén för patienter och närstående i sen palliativ fas.Artiklarna söktes via Högskolan Dalarnas bibliotek och Falu lasaretts bibliotek. Artiklar från andra referenser ingår också i studien. Totalt har 17 artiklar använts i resultatredovisningen. Resultatet visar att efter införandet av standardvårdplan förbättrades följande områden; symtomkontrollen, anhörigstöd efter dödsfallet, kommunikation, omvårdnadens standard och evidens. Fokus lades på att prioritera viktiga omvårdnadsåtgärder och det visar sig att standardvårdplanen Integrated Care Pathway (ICP) är ett användbart pedagogiskt instrument vid kvalitetsförbättringar i palliativvård. Negativa synpunkter som framkom var att standardvårdplaner är ett oflexibelt, pappersorienterat, generaliserande instrument och outvecklat för andra diagnoser än cancer.

Page generated in 0.2171 seconds