• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 235
 • 6
 • Tagged with
 • 241
 • 147
 • 64
 • 62
 • 61
 • 58
 • 55
 • 48
 • 43
 • 43
 • 39
 • 38
 • 36
 • 35
 • 34
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Quality management in hospital departments : empirical studies of organisational models /

Kunkel, Stefan, January 2008 (has links)
Diss. (sammanfattning) Uppsala : Uppsala universitet, 2008. / Härtill 4 uppsatser.
2

Rektors roll i skolans kvalitetsarbete : Om hur rektor leder processerna i skolans kvalitetsarbete

Herrlin, Gunilla January 2013 (has links)
Studiens syfte har varit att belysa rektors roll i kvalitetsarbetet, dvs. belysa vilka förutsättningar rektorn skapar för att all personal ska vara delaktig i skolutvecklingen på den aktuella skolan. Studien har undersökt rektorns och några medarbetares syn på en skolas kvalitetsarbete, samtidigt som studien belyser hur rektor och medarbetare tolkar och arbetar för att förstå det styrsystem de agerade i. Metoden i studien var kvalitativa intervjuer tillsammans med en dokumentanalys av skolans kvalitetsredovisningar från år 2002 till och med år 2008. Studien föregicks också av en dokumentanalys av frågeformulär till sju förskolor tio skolor, om vad rektorer och lärare ansåg vara viktiga aspekter i arbetet med respektive förskolas/skolas kvalitetsutveckling. Studien visar att det över tid skett en utvecklande process i kvalitetsredovisningen som produkt. Den innehåller successivt fler olika sorters uppföljningar som grund för utvärdering, vilka saknades i början.  Elevernas resultat i förhållande till nationella mål sattes också i centrum på ett tydligare sätt i slutet av den undersökta perioden. Studien visade att kvalitetsredovisningarnas innehåll inte användes fullt ut som ett redskap för skolutveckling men även att det är upp till rektorn att tolka hur kvalitetsarbetet på skolan ska utföras. Studien visade tydligt att rektorn hade ringa stöd från huvudmannen när det gällde arbetet med kvalitetsfrågor. Rektorns ledarskap hade avgörande betydelse för på vilket sätt skolutvecklingen skedde. I detta visade sig kommunikationen runt kvalitetsarbetet vara central. Dialogen där det kända möter det okända behöver rektorn fortsättningsvis utveckla. Studien visade också att strukturen och förutsättningarna för dessa möten var viktiga i form av kontinuitet och alla lärares delaktighet. För att processen runt kvalitetsarbetet ska utvecklas behöver förutsättningar, struktur och innehåll för dessa möten ses över.
3

Faktorer som påverkar kvaliteten i omvårdnadsarbetet : ett sjuksköterskeperspektiv

Elf, Helene, Martinsson, Anna January 2006 (has links)
<p>Background: Earlier studies show that nurses work environment is a factor that may affect the quality in nursing care negatively. Other factors are: number of employees, working hours, work structure and planning and working relationships between colleagues. Work relationships are particularly important for nurses as they can affect patient safety. Nurses are prone to stressrelated illnesses and high stress levels prove to have a negative affect on the quality of nursing care. To develop and assure the quality demands effort from every employee. Aim: The aim of the study was to explore factors that influence the quality in nursing care from a nurse perspective. Method: An inductive, qualitative approach was used. Ten nurses from Community Home Care and Primary Health Care establishments where interviewed. An analysis of the tape-recorded interview material was carried out using thematic content analysis. Results: The study showed that a nurse's work situation affects the care they give. Nurses experience shortfalls which can lead to lower quality in nursing care. Job satisfaction is an important ingredient in providing care of high quality, a happy nurse is a motivated nurse and the quality of care rises accordingly. Nurses feel that improvements are needed to further develop the quality in nursing care.</p>
4

Faktorer som påverkar kvaliteten i omvårdnadsarbetet : ett sjuksköterskeperspektiv

Elf, Helene, Martinsson, Anna January 2006 (has links)
Background: Earlier studies show that nurses work environment is a factor that may affect the quality in nursing care negatively. Other factors are: number of employees, working hours, work structure and planning and working relationships between colleagues. Work relationships are particularly important for nurses as they can affect patient safety. Nurses are prone to stressrelated illnesses and high stress levels prove to have a negative affect on the quality of nursing care. To develop and assure the quality demands effort from every employee. Aim: The aim of the study was to explore factors that influence the quality in nursing care from a nurse perspective. Method: An inductive, qualitative approach was used. Ten nurses from Community Home Care and Primary Health Care establishments where interviewed. An analysis of the tape-recorded interview material was carried out using thematic content analysis. Results: The study showed that a nurse's work situation affects the care they give. Nurses experience shortfalls which can lead to lower quality in nursing care. Job satisfaction is an important ingredient in providing care of high quality, a happy nurse is a motivated nurse and the quality of care rises accordingly. Nurses feel that improvements are needed to further develop the quality in nursing care.
5

Kvalitetsarbete på stålverk :  Undersökning av slagseghetsprover och kvalitetsbristkostnader relaterade till dem / Quality work at a steel mill :  Examination of impact toughness samples and quality costs related to them

Eriksson, Maria January 2011 (has links)
Ur ekonomisk synvinkel är kontinuerligt arbete för förbättrad kvalité viktigt, men kostnader måste sättas i proportion till de förbättringar som kan uppnås så att varje investerad krona omsätts på mest kostnadseffektiva sätt. I det genomförda examensarbetet har parametern slagseghet hos verktygsstål varit i fokus. Det är en liten del i en lång rad av kvalitetskrav som måste uppfyllas innan verktygsstålet kan levereras till kund. Examensarbetet har utförts i samarbete med Uddeholms AB på avdelningen för forskning och utveckling i Hagfors. Initiering till arbetet och dess syfte är att undersöka brottorsaken hos fyra olika verktygsstål som underkänts i slagseghet. Kan brottorsaken fastställas kan man kanske hitta orsaken till att felet uppkommit, ändra i processen och på så sätt få ett bättre utbyte, en högre kvalité och lägre kvalitetsbristkostnader. Uddeholms AB har en medveten strategi i sitt kvalitetsarbete. Under hela produktionsprocessen sker kontroller för att säkerställa de materiella kraven stor vikt läggs också på att kunden får ett bra bemötande i sina kontakter med företaget. Företaget är kvalitetssäkrat enligt flera standarder som till exempel ISO. För kunder av verktygsstål är högt ställda krav på materialet en garanti för att kunna säkerställa en hög produktion, effektiv tillverkning och att verktyget som används för exempelvis pressning av bildörrar ska ha en lång livslängd. Detta är sammantaget viktigt för att kunden ska kunna kontrollera sina kostnader och hålla dem så låga som möjligt. Förutom materialkrav ställer kunden också krav på god service och bemötande för att inte välja en konkurrent istället. I flera av proverna var det svårt att med säkerhet kunna hitta orsaken till brott. Orsaker till brott som kunde ses var framförallt större icke metalliska inneslutningar, karbider som ansamlat sig och tillväxt eller avvikelser i strukturen. Det är svårt att se mönster av avvikelser som kan ha orsakat försämrad slagseghet. Trots att det går att se vad som orsakat brottet är det svårt att svara på varför det har blivit så. Fler studier som inriktar sig på ett problem i taget och omfattar fler prov samt involverar stålets hela tillverkningsprocess skulle i framtiden kunna leda till förbättringar av kvalitén och vinster i form av sänkta kvalitetsbristkostnader. Svepelektronmikroskop är ett bra instrument för att hitta orsaken till försämrad slagseghet.
6

Säkerhetsarbete inom Tunnelbanan : En studie om Säkerhets och Kundnöjdhetsarbete inom Stockholms tunnelbana / Säkerhetsarbete inom Tunnelbanan : En studie om Säkerhets och Kundnöjdhetsarbetete inom Stockholms tunnelbana

Blomqvist, Sergei, Fröstell, Johan January 2011 (has links)
Vår uppsats har haft två huvudsyften, dels att jämföra den information om kundnöjdhet som SL presenterar på sin hemsida gällande våren 2010 mot vår egen kundnöjdhetsundersökning, samt även att beskriva säkerhetsarbetet som har ägt rum inom trygghetsavdelningarna på SL och MTR. Som kompletterande syfte och mot bakgrund att SL hävdar att kundnöjdheten bland resenärer ständigt ökar vill vi inom uppsatsgruppen med hjälp av egna frågor säkerställa om resenärer som nyttjar tunnelbanan upplevt att det har blivit positiva förändringar inom säkerheten, renheten och tidshållningen. Författarna har använt sig utav ett antal olika modeller om tjänstekvalitet såsom kund-leverantör-modellen samt teorin om lärande organisationer av Lewitt och Marsch och ytterligare en teori av Walsch och Ungson vilken behandlar organisationsminnen. För att försäkra sig om att vi har valt samma tillvägagångsätt har den intervjuande gruppen använt sig utav samma enkätunderlag som SL överlämnar ute bland resenärer i Stockholms Tunnelbana. Intervjuerna har varit av kvalitativ karaktär och själva enkätundersökningen bar spår av kvantitativt inslag. Genom analys av empirin har gruppen kommit fram till att de data som erhölls i viss mån kunde relateras till de svar som SL fått i sina undersökningar. Dock inte fullt ut pga en för oss känd anledning och det är att antalet respondenter i enkätundersökningen hos SL var betydligt större än i vår egen. Likaså har gruppen genom analys kommit fram till att vissa aspekter, såsom säkerhet och tidshållning, enligt det kvinnliga könet förbättrats de senaste åren. Samtidigt som utfallet av enkätsammanställningen på den manliga sidan visar att män i åldern 19-30 år inte upplevde några förbättringar inom tidshållningen, renheten eller säkerheten.
7

Utformning av en infästningsstandard : En utveckling av kvalitetsarbetet hos Nordmarkens Fasader AB / Designing an attachment standard : A development of the quality work at Nordmarkens Fasader AB

Adolfsson, Rasmus January 2015 (has links)
Då byggbranschen idag ställer allt högre krav på dess aktörer och rutiner för att säkra kvaliteten påden slutgiltiga produkten, har kvalitetsarbetet också ökat i en större grad. Något som spelar en storroll i detta arbete är kvalitetssäkringen. Kvalitetssäkring innebär ett systematiskt arbete som oftaföljer ett visst kvalitetssystem eller kvalitetsmärke. Att detta bedrivs bevisas ofta genom en visscertifiering.Nordmarkens Fasader i Töcksfors tillverkar och monterar fönster, dörrar, fasader och tak i aluminiumoch glas. För att säkra kvaliteten på sina produkter arbetar de efter P-märkningssystemet som senareleder till att de får P-märka sina produkter. P-märkningen är Science Partners eget kvalitetsmärke ochbevisar bland annat att produkten uppfyller lag- eller myndighetskrav men också i de flesta fall andraoch högre krav som marknaden efterfrågar.Nordmarkens Fasader arbetar efter en kvalitetsmanual, som i sin tur är har utformats efter reglernaför P-märkning. Denna är den officiella sammanfattade beskrivningen av P-märkningen ochinnehåller eller hänvisar till alla dokument och dokumenttyper som ingår i Nordmarkens Fasaderskvalitetssystem.För att Nordmarkens Fasaders produkter ska utvecklas ännu ett steg i arbetet mot en god kvalité ochfunktion vill de i kvalitetsmanualen upprätta ett moment som behandlar infästning av partier i vägg.Allt detta för att få bättre koll på vad som händer med produkterna efter tillverkning. Något som gördetta än viktigare är att de inte alltid sköter montaget av sina produkter. En infästningsstandardskulle i detta fall leda till att de kan påverka sina kunder och vad som händer efter tillverkningen. Föratt uppnå detta krävdes det att en standard för infästning av element i vägg utformades och sedanockså integrerades i kvalitetsmanualen.Eftersom att det finns så många väggtyper att välja bland, så valdes den vanligaste och mestförekommande av dessa ut. Det hela resulterade i ett antal standardritningar som visar vart några avNordmarkens Fasaders produkter bör infästas i den utvalda väggtypen. För att detta sedan skullekunna tas i bruk i vardagen integrerades också standardritningarna i kvalitetsmanualen. Förutomdessa standardritningar, reviderades manualen samtidigt som det skapades nya dokument i denna.Allt för att nå det bästa resultatet med Nordmarkens Fasaders eget kvalitetsarbete.Detta arbete ska kunna fungera som en grund för framtida arbete med infästningsritningar ikvalitetsmanualen, då det finns intresse av att föra in fler väggtyper i denna. / As the construction industry today is increasing the demands on its actors and procedures to ensurethe quality of the final product, the work on quality assurance has increased in a greater degree.Quality assurance involves a systematic approach that often follow a specific quality system orquality mark. That this is conducted is often demonstrated by a certain certification.Nordmarkens Fasader in Töcksfors is a manufacturer and installator of windows, doors, walls androofs in aluminum and glass. To ensure the quality of their products, they work for the P-markingsystem that later allows them to P-label their products. The P-mark is the Science Partners ownquality mark and proves, among other things, that the product complies with statutory or regulatoryrequirements but also in most cases higher standards demanded by the market.In their work, Nordmarkens Fasader follows a quality manual, which in its turn is modeled after therules for P-marking. This is the official summarized description of the P-marking and contains orrefers to all the documents and document types included in the quality system of NordmarkensFasader.For the products of Nordmarkens Fasader to be developed a further step in working towards a goodquality and function, they want to establish drawings that deal with attaching elements in the wall, inthe quality manual. All this to get better track of what happens to the product after manufacture.Something that makes this even more important is that they do not always handle assembly of theirproducts. A standard of attachments in this case would result in that they can influence whathappens after manufacture. To achieve this it was necessary for a standard of attachments ofelements to be designed and then also integrated in the quality manual.Because there are many wall types to choose from, the most common and most abundant of thesewas elected. It all resulted in a number of standard drawings showing where some of the products ofNordmarkens Fasader should be attached in the selected wall. For this to be put into use in everydaylife it also had to be integrated into the quality manual. In addition to these standard drawings, themanual were changed while new documents also were created in this. All to achieve the best resultswith the quality work at Nordmarkens Fasader.This work will serve as a basis for future work on attachment drawings, in the quality manual, asthere is interest in bringing in multi-wall types in this.
8

Förändring för kvalitet : En fallstudie om läkemedelsansvarigas roll ur ett organisationsperspektiv inom apotek

Reiman, Magdalena, Camilla, Wohlin January 2014 (has links)
No description available.
9

Implementation of a work development-oriented strategy for continuous improvements /

Ljungström, Martin. January 1900 (has links)
Diss. (sammanfattning) Luleå : Luleå tekniska univ., 2004. / Härtill 5 uppsatser och 3 appendix.
10

"Barnen är olika och vi försöker ta fram deras bästa kompetenser det kan vi göra med oss vuxna också." : En kvalitativ studie om uppfattningar av det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolan.

Pettersson, Linn, Sjöberg, Fredrica January 2016 (has links)
Ett systematiskt kvalitetsarbete i förskolan är inte ett arbete som bara ska genomföras och sedan redovisas i slutet av terminen, för att bockas av från arbetsuppgifterna. Det är ett arbete som hela tiden ska hållas levande och som är betydelsefullt för att utveckla verksamhetens kvalitet samt barnens möjligheter till lärande. Att arbetslaget är medvetna om arbetets betydelse och tar ansvar för att det bedrivs och genomförs är viktigt inom kvalitetsarbetet. Det krävs ett gemensamt ansvar kring att synliggöra utvecklingsområden och se till att det planerade arbetet genomförs och fortskrider. Verksamhetens kvalitet ska hela tiden undersökas och utvecklas för att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla som är inblandade i verksamheten.   Syftet med studien är att bidra med kunskap kring förskolepersonals uppfattning av vad det innebär att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete i relation till styrdokumenten i förskolan. Detta har undersökas genom att fyra intervjuer har genomförts utifrån tre forskningsfrågor som inriktar sig på uppfattningar kring begreppet systematiskt kvalitetsarbete. Eftersom vårt syfte har varit att undersöka uppfattningar, har vi tagit inspiration från den fenomenografiska metoden i vår uppsats. En semistrukturerad intervjumetod har använts till intervjuer med fyra deltagare.   Resultatet visar att det systematiska kvalitetsarbetet är ett omfattande och komplext arbete, som skapar nya möjligheter till förändring och utveckling inom både arbetslaget och barngruppen.   Det finns inte en färdig mall över hur arbetet ska bedrivas. Det är upp till varje förskoleverksamhet att arbeta fram en metod och ett förhållningssätt som bidrar till att de upplever denna process som meningsfull och utvecklande inom den egna verksamheten.

Page generated in 0.0526 seconds