• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 318
 • 16
 • Tagged with
 • 336
 • 133
 • 121
 • 100
 • 93
 • 57
 • 56
 • 54
 • 51
 • 44
 • 44
 • 36
 • 36
 • 34
 • 33
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ledarskap steg för steg : En studie om ledarskap i olika faser av organisationsförändring

Ericsson, Elin, Houmöller Ekblom, Louise January 2013 (has links)
Lean Production är ett koncept som finns, i mer eller mindre utsträckning, i många företag idag. Konceptet bygger på ett antal principer bestående bland annat av standardiserade arbetsprocesser som syftar till att minska allt slöseri som inte tillför något värde för kunden. Att implementera konceptet i en verksamhet innebär en planerad organisationsförändring och kräver för ett lyckat resultat ett ledarskap som kan motivera de anställda. När ledarskap diskuteras i samband med organisationsförändringar, talas det ofta om transformativt- och transaktionellt ledarskap.   Syftet med uppsatsen är att beskriva samt analysera vilka aspekter av ledarskap som är speciellt framträdande under olika implementeringsfaser av Lean Production. För att besvara detta, samlades empiri in genom semi-strukturerade intervjuer på fyra företag, verksamma inom tillverkningsindustrin i Sverige. En litteraturgenomgång inom ämnet utmynnade i en teoretisk referensram som med tyngdpunkt i organisationsförändringar och ledarskap utgjorde grunden för analysen av empirin.   Studien fann att respektive företags implementeringsarbete innebar olika fokus och dynamik avseende organisationsförändring. För varje företag urskildes olika situationer, främst betingade av medarbetarnas mognadsnivå, som avgjorde för var fokus inom ledarskapet låg. Exempel på transformativt ledarskap uppdagades i samtliga företags respektive Lean-arbete.  I tre av företagen urskildes även spår av transaktionellt ledarskapsbeteende.
2

Lärare på uppdrag : En kvalitativ studie av en organisationsförändring utifrån lärares perspektiv

Blomquist, Michaela, Jaaniste, Mikaela January 2016 (has links)
Till följd av utvecklingen i omvärlden har SFI-skolan X utökat sin verksamhet genom att införa uppdragsutbildningar. Dessa utbildningar innebär att läraren undervisar ute på arbetsplatser där eleverna arbetar och inte i klassrummen på skolan. Syftet med studien är att beskriva och analysera lärarnas upplevelser av denna förändring. Vi har därmed använt oss utav en kvalitativ metod utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt och genomfört sju semistrukturerade intervjuer av dem 15 lärare som arbetar på SFI-skolan X. Det framkommer att lärarna i grunden är positivt inställda till uppdragsutbildningarna då dessa gynnar verksamhetens fortsatta arbete och eleverna. Vi kan dock se att lärarna upplever brister i hur förändringsprocessen har implementerats. Utifrån tidigare forskning och teori har vi kommit fram till att bristerna innefattas av låg upplevd delaktighet, information,kommunikation och stöd. Vår analys är även att lärares yrkesidentitet är betydelsefull att ta hänsyn till vid förändringsinitiativ. Vi avslutar vår studie med förslag på förbättringsområden som att exempelvis införa en stödgrupp för lärarna som arbetar med uppdragen.
3

Organisationsförändring - är det möjligt? : Reformers påverkan på sjuksköterskor inom primärvården

Gidlöf, Jonas, Hultqvist, Johan January 2013 (has links)
I en värld där vi människor lever allt längre på grund av bättre kunskap om allt från kost och hygien till avancerad sjukvård befinner sig sjukvården i ständig brist på resurser. Nya reformer som privatisering av olika delar av sjukvården, mer resultatbaserad ersättning till vårdutföraren och olika styrmodeller från den privata sektorn har under ett flertal år etablerats inom sjukvården. De nya reformerna kan dock stöta på motstånd mot förändringen.Primärvården i Sverige har konkurrensutsatts och landstingen ersätter primärvården mer och mer igenom prestationsbaserad ersättning. Hög vårdproduktion i kombination med bra vårdkvalitén premieras. Patienten får numera själv välja vårdcentral och kan fritt byta vårdcentral om man inte är nöjd. Detta sätter press på vårdcentralen att ge patienten vård av hög kvalité och ett bra bemötande. Denna uppsats har gjort en undersökning om hur nya reformer har påverkat sjuksköterskan på en vårdcentral. Med hjälp av nio intervjuer med på två vårdcentraler i Landstinget i Uppsala Län har vi försökt att bilda oss en uppfattning om hur det prestationsbaserade ersättningssystemet till primärvården påverkar sjuksköterskan.Vår studie visar att ersättningssystemet för vårdcentraler till viss del påverkar sjuksköterskors sätt att arbeta. Det finns en medvetenhet om ersättningssystemets olika incitament men det påverkar inte sjuksköterskans syn på patienten. Sjuksköterskorna verkar till viss del svarat upp på förändringen på vårdcentralen. Däremot frikopplar sig sjuksköterskorna från de nya arbetssätt, rutiner och marknadsprinciper, som går emot deras uppfattning om god etik i mötet med patienten.
4

It`s all about the people : En diskursanalys om framställningen av organisationsförändring i svenska ledarskapstidskrifter.

Svanström, Camilla, Wikfeltd Hellberg, Lisa January 2015 (has links)
Sammanfattning Vår uppsats syftar till att undersöka hur det skrivs om organisationsförändringar i svenska tidskrifter som riktar sig till företagsledare. Hur organisationsförändringar framställs, hur förändringarna problematiseras och vad som uppfattas som naturligt och självklart. Studiens frågeställning är att studera hur det skrivits om organisationsförändring mellan åren 2000-2014 och den teoretiska förankringen är socialkonstruktionism utifrån Vivien Burr samt Michel Foucaults diskursanalys. De tidskrifter som valts ut som underlag för vår studie riktar sig mot chefer och ledare. Valet motiveras av tidigare forskning där det framkommit att det är chefer som i de flesta fall initierar en organisationsförändring. En ytterligare avgränsning var att enbart inkludera de tre tidskrifter med flest antal läsare. Dessa var Kvalitetsmagasinet, Personal & ledarskap och Chef. Analysen har vi delat in utifrån Foucaults fyra begrepp tystnad, kamp, ritualer och sanning.  Dessa begrepp är starkt sammankopplade till kunskap och makt. Resultaten av vår studie visar att organisationsförändringar framställs som en oundviklig och nödvändig process som organisationer behöver genomgå. Anledningen att förändringen upplevs nödvändig varierar och kan röra organisationens överlevnad, att det går starka trender gällande en viss typ av organisationsförändring och organisationens reaktion på förändringar i omvärlden. Ett annat resultat i studien visar att det ofta skrivs om förhållandet mellan de olika rollerna i organisationen i samband med förändringen, d.v.s. ledning, mellanchef och anställd. Vem som uttalar sig har en betydelse för diskursen då det finns en tendens att i högre grad lyssna och lita på personer med högre status. En annan viktig faktor som framkom var vikten av bra kommunikation för att lyckas med en organisationsförändring. Framförallt skrivs det om vikten av god kommunikationen från ledning till de anställda med syfte att motivera till att genomgå förändringen. Avslutningsvis framkommer i studien att den regerande diskursen beskriver organisationsförändringen som nödvändig och positiv och att det förekommer ett fåtal uttalanden som pekar mot en mer skeptisk syn på förändringar. Oavsett vad förändringen gäller eller hur den ser ut är det kommunikation och meningsskapande processer som är grunden för genomförandet och resultatet av förändringen. Detta syftar på att det i slutändan är människan som är den viktigaste faktorn för en lyckad organisationsförändring; ”it`s all about the people”.
5

”Det är ju bara att gilla läget och försöka vara med och påverka så mycket som möjligt” : En undersökning om upplevelsen av en omorganisering och dess påverkan på den psykosociala arbetsmiljön / ”Just accept the situation and try to influence as much as possible” : A survey on the experience of an organizational change and its impact on the psychosocial work environment

Jutered, Olivia, Olsson, Daniel January 2014 (has links)
Syftet med denna studie är att är att undersöka upplevelsen av en organisationsförändring och dess påverkan på den psykosociala arbetsmiljön bland förtroendevalda på Kommunal Västra Svealand. Tidigare forskning har visat att den psykosociala arbetsmiljön är känslig för förändringssituationer. Ett flertal delar i den psykosociala arbetsmiljön påverkas av förändringsarbete vilket kan bidra till stress och ohälsa hos de anställda. Uppsatsen utgår från tre modeller för att få en överblick kring hälsan hos de anställda i relation till faktorer i den psykosociala arbetsmiljön, krav-kontrollmodellen, ansträngning -belöningsmodellen samt vitaminmodellen. De tre modellerna har ett flertal likheter men även olikheter vilket diskuteras under uppsatsens gång. Åtta förtroendevalda på Kommunal Västra Svealand har intervjuats för att besvara uppsatsens frågeställningar, vilka bakomliggande faktorer som har bidragit till upplevelsen av organisationsförändringen samt på vilket sätt har de förtroendevaldas psykosociala arbetsmiljö påverkats av organisationsförändringen. I analysen kopplas de teorier som presenteras i teorikapitlet samt de tre modellerna till informanternas svar. Den tematiska analysen har använts för att presentera och analysera materialet utifrån ett antal steg som Hayes (2000, s 176 ff) redogör för. Den tematiska analysen har resulterat i två teman med tillhörande kategorier. Dessa teman namngavs organisationsförändringen och psykosocial arbetsmiljö vilka presenteras i analysen med hjälp av ett flertal citat från de förtroendevalda.  Enligt undersökningen påverkar personliga karaktärsdrag upplevelsen av den psykosociala arbetsmiljön. Därtill är stödet både från ledning och anställda, arbetsbelastning, tidsaspekten, sammanhållning, ledarskap och stressnivån betydande för upplevelsen av förändringsarbete. Vissa delar i den psykosociala arbetsmiljön upplevdes av de förtroendevalda som att de hade förändrats till följd av organisationsförändringen. Arbetsbelastning, sammanhållning i arbetsgrupperna och stressnivån var faktorer som nämndes.
6

Anställdas reaktioner på förändrade arbetsroller : en intervjustudie på ett hemelektronikföretag

Berglund, Philip, Lagerheim, Douglas January 2014 (has links)
Bakgrund: På en hårt konkurrensutsatt marknad är det av stor vikt att företag och organisationer är flexibla för att kunna genomföra förändringar och anpassa sig till nya omständigheter. Att genomföra organisatoriska förändringar innebär ofta en omställning som påverkar de anställda. Syfte: Syftet är att genom en intervjustudie på ett företag se hur anställda reagerar då de påverkas av en rollförändring som innebär förändrade arbetsuppgifter. Beroende på vilka reaktioner som uppstår vill studien även beskriva vilka bakomliggande faktorer som ligger till grund för reaktionerna. Förhoppningsvis kan studien användas för att hämta inspiration och fungera som ett hjälpmedel till andra organisationer som genomgår liknande förändringar. Genomförande: För att ge svar till frågeställningen har tretton personer intervjuats på två av ett hemelektronikföretags lagershopar där man sedan ett år tillbaka har genomgått en förändring med fokus på ökad försäljning. Som metod för studien har en kvalitativ ansats valts där semistrukturerade intervjuer använts för att samla in information om de anställdas reaktioner på förändringen. Slutsatser: Studien visar på skilda uppfattningar där det bland de anställda både finns positiva och negativa reaktioner på arbetsrollsförändringen. Provisionsbaserad lön ger positiva reaktioner medans bristande kommunikation och informationsdelning samt ett ledarskap utan delaktighet är de bakomliggande faktorerna som resulterar i att de anställda reagerar negativt.
7

Organisationsförändringars påverkan på medarbetarskap : En kvalitativ studie på ett svenskt lärosäte / The impact of organizational changes on co-workership : A qualitative study at a Swedish university

Larsson, Sanna, Kostrzewa, Urszula January 2013 (has links)
Organisationer och företag utvecklas och förändras ständigt för att möta omvärldens krav och medarbetarna har kommit att få en allt viktigare roll i förändringsarbetet. På senare år har utvecklingen gått mot att försöka uppbåda engagemang och ansvarstagande hos medarbetarna för att utveckla den egna verksamheten, det vill säga utöva ett medarbetarskap. Hur verksamheten är organiserad har betydelse för hur medarbetarskapet utövas. Medarbetarskapet kan också ta sig uttryck på olika sätt i olika organisatoriska kontexter, vilket innebär att det som fungerar i en organisation inte nödvändigtvis fungerar i andra. Alla typer av förändringar som sker i en organisation påverkar dock individerna som måste förhålla sig till resultaten av förändringarna, vilket i sin tur påverkar utfallet. Denna studie syftar till att öka förståelsen för hur organisationsförändringar kan komma att påverka medarbetarskapet, i det här fallet då en organisation går från en platt organisations­struktur till en mer hierarkisk. Vidare är syftet att belysa hur medarbetarnas syn på organisationsförändringen samt hur den organisatoriska kontexten påverkar utfallet. Studien har genomförts på ett svenskt lärosäte där institutionernas interna struktur har förändrats genom införandet av en ny hierarkisk nivå. En kvalitativ metod har använts och den huvudsakliga empirin har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer med medarbetare och avdelningschef. Empirin har sedan analyserats med hjälp av förändringsteori och medarbetarskapteori. Studien visar att organisationsförändringen i praktiken inte har inneburit någon större förändring för medarbetarna, vilket har resulterat i att medarbetarskapet därmed inte heller har påverkats i någon större utsträckning. Flera orsaker kan härledas till den organisatoriska kontexten. / Organizations and companies are under constant development and change due to the demands of the surrounding world. In recent years the trend has been towards trying to mobilize commitment and responsibility of the co-workers to develop their own activities, in other words to exercise a co-workership. How the business is organized is significant for how the co-workership is exercised. Co-workership can be expressed in different ways in different organizational contexts, which means that successful changes in one organization may not work elsewhere. Any type of change that occurs in an organization affects the individuals, who must relate to the results of the changes, which in turn affects the outcome. The purpose of this study is to increase the understanding of the impact that organizational changes may have on co-workership, in this case when an organization moves form a flat organizational structure to a more hierarchical. Furthermore, the purpose is to understand to what extent the co-workers’ view on the organizational change, as well as the organizational context, have an impact on the outcome. The study was conducted at a Swedish university where the faculties’ internal structure was changed through the introduction of a new hierarchical level. A qualitative method was used and the main empirical data was collected through semi-structured interviews with co-workers and a manager. The Empirical data was then analyzed with the support of change theory and co-workership theory. This study shows that the organizational change has meant little adjustment to the co-workers in practice. The co-workership has therefore not been affected to any further extent. Several reasons can be attributed to the organizational context.
8

Förändring för kvalitet : En fallstudie om läkemedelsansvarigas roll ur ett organisationsperspektiv inom apotek

Reiman, Magdalena, Camilla, Wohlin January 2014 (has links)
No description available.
9

Förändringsmotstånd : Vad påverkar ledarens val av metoder för att hantera motstånd?

Clemensson Lindell, Ida, Åberg, Patricia January 2014 (has links)
Vid organisatoriska förändringar är det vanligt att motstånd uppstår vilket kan leda till försämrad implementering av förändringen. Ledaren har här en viktig roll men det råder delade meningar kring hur motstånd bäst bör hanteras. Syftet med uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för vad som påverkar ledarens val av metoder för att hantera motstånd mot förändring. Fokus ligger på ledarens inställning, orsaksförklaringar till förändringsmotstånd, metoder att hantera motståndet samt kontextens betydelse i förändringsprocessen. Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ flerfallstudie med ett abduktivt förhållningssätt. Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fyra ledare och det empiriska materialet har analyserats genom innehållsanalys. Studien har visat att förändringens kontext är avgörande för val av metoder att hantera det motstånd som kan uppstå i en förändringsprocess. Underordnat kontexten hade inställningen en stor påverkan, bland annat i avseende på ledarens subjektiva tolkning av motstånd och hur motståndet uttrycktes.
10

Att bli resurs – strålande sol eller kalldusch? : En studie ur medarbetarperspektiv om att bli ”resurs” inom den egna organisationen.

Mikaelsson, Eva January 2013 (has links)
Studien ämnar belysa hur medarbetare och ledning upplever och sätter ord på samma organisationsförändring. Den syftar även till att uppmärksamma skillnader och likheter i upplevelser av en organisationsförändring mellan dessa två grupper. Genom detta kan studien bidra till framtida förändringsarbete genom att belysa förändringsprocessen, vilka faktorer som är viktiga för de undersökta grupperna och på vilket sätt faktorerna påverkar resultatet av förändringen. Resultatet som presenteras grundas i intervjuer med medarbetare och personer från ledningsgruppen på en organisation som genomgått en strategisk organisationsförändring och skapat ett resursteam. Viktiga faktorer som framkommit hos båda respondentgrupperna som viktiga är kompetens, kommunikation, trygghet och uppföljning. Utifrån dessa teman har jag granskat tidigare forskning. Under mitt arbete har jag kommit fram till att en organisationsförändring är en väldigt komplex process som innefattar många olika faktorer som påverkar dess utfall.

Page generated in 0.1453 seconds