• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 13
 • 8
 • 7
 • 1
 • Tagged with
 • 29
 • 29
 • 16
 • 11
 • 6
 • 6
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Haar Wavelets-Based Methods for Credit Risk Portfolio Modeling

Ortiz Gracia, Luis 24 November 2011 (has links)
In this dissertation we have investigated the credit risk measurement of a credit portfolio by means of the wavelets theory. Banks became subject to regulatory capital requirements under Basel Accords and also to the supervisory review process of capital adequacy, this is the economic capital. Concentration risks in credit portfolios arise from an unequal distribution of loans to single borrowers (name concentration) or different industry or regional sectors (sector concentration) and may lead banks to face bankruptcy. The Merton model is the basis of the Basel II approach, it is a Gaussian one-factor model such that default events are driven by a latent common factor that is assumed to follow the Gaussian distribution. Under this model, loss only occurs when an obligor defaults in a fixed time horizon. If we assume certain homogeneity conditions, this one-factor model leads to a simple analytical asymptotic approximation of the loss distribution function and VaR. The VaR value at a high confidence level is the measure chosen in Basel II to calculate regulatory capital. This approximation, usually called Asymptotic Single Risk Factor model (ASRF), works well for a large number of small exposures but can underestimates risks in the presence of exposure concentrations. Then, the ASRF model does not provide an appropriate quantitative framework for the computation of economic capital. Monte Carlo simulation is a standard method for measuring credit portfolio risk in order to deal with concentration risks. However, this method is very time consuming when the size of the portfolio increases, making the computation unworkable in many situations. In summary, credit risk managers are interested in how can concentration risk be quantified in short times and how can the contributions of individual transactions to the total risk be computed. Since the loss variable can take only a finite number of discrete values, the cumulative distribution function (CDF) is discontinuous and then the Haar wavelets are particularly well-suited for this stepped-shape functions. For this reason, we have developed a new method for numerically inverting the Laplace transform of the density function, once we have approximated the CDF by a finite sum of Haar wavelet basis functions. Wavelets are used in mathematical analysis to denote a kind of orthonormal basis with remarkable approximation properties. The difference between the usual sine wave and a wavelet may be described by the localization property, while the sine wave is localized in frequency domain but not in time domain, a wavelet is localized in both, frequency and time domain. Once the CDF has been computed, we are able to calculate the VaR at a high loss level. Furthermore, we have computed also the Expected Shortfall (ES), since VaR is not a coherent risk measure in the sense that it is not sub-additive. We have shown that, in a wide variety of portfolios, these measures are fast and accurately computed with a relative error lower than 1% when compared with Monte Carlo. We have also extended this methodology to the estimation of the risk contributions to the VaR and the ES, by taking partial derivatives with respect to the exposures, obtaining again high accuracy. Some technical improvements have also been implemented in the computation of the Gauss-Hermite integration formula in order to get the coefficients of the approximation, making the method faster while the accuracy remains. Finally, we have extended the wavelet approximation method to the multi-factor setting by means of Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods.
2

Llorenç de Villalonga i la novel·la antiutòpica : estudi d'Andrea Víctrix

Ventayol Bosch, Sílvia 25 June 2013 (has links)
Aquest treball té per objecte l’anàlisi i estudi pregon de la novel·la Andrea Víctrix (1974) de Llorenç Villalonga, una obra darrerenca de l’autor, fins ara poc estudiada i representativa del gènere antiutòpic dins la literatura catalana. L’emmarca una introducció general que resumeix els orígens, la raó de ser i la tradició literària dels relats utòpics i antiutòpics. Els capítols següents descriuen la gènesi, tècnica i el mode emprats a la novel·la, les influències literàries existents i l’anàlisi de la positura criticosatírica del novel·lista vers el món del progrés i tot el que s’inclou en ell. / This work aims to analyse and to study in depth the novel Andrea Víctrix (1974) of Llorenç Villalonga, one of the author’s last works, so far little studied and representative of the dystopian genre in Catalan literature. It is framed by a general introduction which outlines the origins, purpose and the literary tradition of utopian and dystopian fiction. Subsequent chapters describe the origins, techniques and mode used in the novel, as well as its literary influences and analysis of the critical and satirical approach of the novelist towards the world of progress and all that it includes.
3

Nous primats de l'Eocè de la Península Ibèrica: implicacions filogenètiques i paleobiogeogràfiques

Marigó Cortés, Judit 18 March 2013 (has links)
Restes de primats de l’Eocè han estat recuperades de diferents jaciments de la Península Ibèrica des de la dècada de 1960, tot i que el seu estudi ha estat escàs des d’aleshores. Aquesta tesi doctoral inclou, d’una banda, una revisió bibliogràfica exhaustiva del registre de primats del Cenozòic de la Península Ibèrica, que representa una actualitació essencial després de les noves troballes fetes durant les últimes dècades i, d’altra banda, la descripció, comparació i determinació taxonòmica de noves restes dentàries de primats (Plesiadapiformes, Adapoïdeus i Omomioïdeus) de diferents jaciments de l’Eocè de la Península Ibèrica: Masia de l’Hereuet i Sossís (Lleida), Sant Jaume de Frontanyà (Barcelona) i Mazaterón (Sòria), emmagatzemades a les col·leccions de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. Aquests estudis han permès en alguns casos la definició de nous tàxons. Concretament, s’ha descrit l’únic material de plesiadapiforme trobat a Espanya fins ara, procedent del jaciment de Masia de l’Hereuet (Eocè Inferior, Conca Sudpirinenca Central), i s’ha atribuït al gènere Arcius, l’únic gènere de la família Paromomyidae trobat a Europa, encara que l’escassedat de material no ha permès realitzar una determinació a nivell d’espècie. Del jaciment de Sant Jaume de Frontanyà (Eocè Mitjà, Conca Sudpirinenca Oriental) s’han definit dues espècies noves, l’adapoïdeu Anchomomys frontanyensis i l’omomioïdeu Pseudoloris pyrenaicus. La troballa d’A. frontanyensis, que va existir als Pirineus simultàniament amb l’espècie A. gaillardi a França, revela l’existència d’un altre llinatge d’aquest gènere a Europa. La descripció del material de P. pyrenaicus revela que les espècies P. saalae-P. isabenae-P. pyrenaicus-P. parvulus constitueixen un llinatge que va evolucionar durant l’Eocè Mitjà-Superior a Europa. També s’han definit un nou gènere i espècie, l’adapoïdeu Mazateronodon endemicus, i una nova espècie, l’omomioïdeu Pseudoloris cuestai, del jaciment de Mazaterón (Eocè Mitjà, Conca del Duero), que presenten diferències en la dentició amb els representants dels seus respectius grups a les conques pirinenques i a la resta d’Europa. Això reforça el caràcter endèmic de les faunes de la Bioprovíncia Occidental Ibèrica, que havia estat observat prèviament en altres grups de mamífers, causat per l’aïllament d’aquesta regió de la resta d’Europa durant l’Eocè, com a conseqüència de la transgressió marina que connectà els mars Cantàbric i Mediterrani. A més a més, Mazateronodon representa la mostra més rica d’un primat de l’Eocè d’aquesta bioprovíncia. Del jaciment de Sossís (Eocè Superior, Conca Sudpirinenca Central) s’ha descrit un nou gènere i espècie, l’adapoïdeu Nievesia sossissensis, que ha ajudat a aclarir, juntament amb la resta d’adapoïdeus estudiats en aquest treball, tots pertanyents a la tribu Anchomomyini, les relacions filogenètiques entre els anchomomyins i amb la resta d’adapoïdeus i estrepsirins actuals. Els resultats indiquen que els nous gèneres Nievesia i Mazateronodon semblen estar més emparentats entre ells que no pas amb la resta d’anchomomyins, i tot indica que els anchomomyins no estarien més relacionats amb els estrepsirins corona que amb altres adapiformes, i que en canvi hi hauria una relació filogenètica més estreta entre els anchomomyins i els asiadapins i els sivaladàpids que amb altres adapiformes. Tot i això, aquests resultats s’han d’analitzar amb precaució, degut a que és necessària més informació sobre caràcters que ens són encara desconeguts. / Fossil remains of Eocene primates have been recovered from many sites in the Iberian Peninsula since the 1960’s, although they have been poorly studied. This doctoral thesis includes, on the one hand, a thorough bibliographic revision of all the Cenozoic primate material from the Iberian Peninsula, which represents an essential updating after the new discoveries of the last decades. On the other hand, the description, comparison and taxonomic determination of new primate dental remains of Plesiadapiformes, Adapoidea and Omomyoidea from different Eocene fossil sites of the Iberian Peninsula: Masia de l’Hereuet and Sossís (Lleida), Sant Jaume de Frontanyà (Barcelona) and Mazaterón (Soria), stored in the collections of the Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. These studies have allowed, in some cases, the definition of new taxa. Specifically, the only material of a plesiadapiform found in Spain has been described, which was recovered from the fossil site of Masia de l’Hereuet (Early Eocene, Southern Pyrenean basins). The studied remains have been attributed to the genus Arcius, the only genus of the family Paromomyidae found in Europe, even though the scarcity of the material has not allowed a specific determination. From the fossil site of Sant Jaume de Frontanyà (Middle Eocene, Southern Pyrenean basins) two new species have been erected, the adapoid Anchomomys frontanyensis and the omomyoid Pseudoloris pyrenaicus. The finding of A. frontanyensis, which existed in the Pyrenees simultaneously with the species A. gaillardi in France, reveals the existence of another lineage of this genus in Europe. The description of the P. pyrenaicus material reveals that the species P. saalae-P. isabenae-P. pyrenaicus-P. parvulus constitute a lineage that evolved during the Middle-Late Eocene in Europe. Moreover, a new genus and species, the adapoid Mazateronodon endemicus, and a new species, the omomyoid Pseudoloris cuestai, have also been described from the locality of Mazaterón (Middle Eocene, Duero Basin). They both present traits in their dentition that differ from the representatives of their groups in the Pyrenean basins and the rest of Europe. This reinforces the endemic character of the faunas of the Western Iberian Bioprovince, which was previously observed in other groups of mammals, caused by the isolation of this region from the rest of Europe during the Eocene, as a consequence to the marine transgression that connected the Cantabric and Mediterranean seas at that time. In addition, Mazateronodon represents the richest sample of an Eocene primate from this bioprovince. From the Sossís fossil site (Late Eocene, Southern Pyrenean basins) a new genus and species has been described, the adapoid Nievesia sossissensis, which will help to clarify, together with the rest of the adapoids studied in this thesis, all belonging to the tribe Anchomomyini, the phylogenetic relationships among the anchomomyins and with the rest of adapoids and extant strepsirhines. The results indicate that the new genera Nievesia and Mazateronodon seem to be more related to each other than to other anchomomyins, and also that the anchomomyins would not be more related to crown strepsirhines than to other adapiforms, and that, on the contrary, there would be a closer phylogenetic relationship between anchomomyins, asiadapines and sivaladapids than to other adapiforms. Nevertheless, these results need to be taken with caution, since more information about still unknown characters is needed.
4

Picture languages generated by splicing and assembling til·les

Sagaya Mary, Anthonath Roslin 01 February 2016 (has links)
Idiomes imatge generats per Empalme i Muntatge Rajoles. L'extensió de l'estudi de les llengües oficials sobre el cas string 2 idiomes dimensionals o idiomes imatge ha estat d'interès per molt temps per les seves vastes aplicacions. En la tesi i l'objecte de dues dimensions més comú estudiat és una imatge que és una matriu rectangular de símbols presos a partir d'un alfabet finit. L 'objectiu d'aquesta tesi se centra en l'estudi de la generació de les classes d'idiomes d'imatge per les operacions de bio-inspirats saber, `Enllaç' i` Auto-Assemblea 'd'ADN-Computing. És a dir, sistema d'entroncament i enrajolats Regla Sistemes H-Array. H-array Empalme Sistema és un formalisme bio-inspirat estès des H-entroncament de la caixa de cadena, un estudi àmpliament investigat introduït per T. Head. Està estructurat com un mecanisme mitjançant l'estudi de les gramàtiques lineals de dues dimensions correctes. Aquest formalisme és un mecanisme que s'aplica al número finit d'imatges trucades imatges inicials amb determinat conjunt de regles d'entroncament de dòmino de columna i fila. El lloc de context en el qual les dues imatges es tallen en columnes i files es va decidir per la seqüència de dòmino adjacents en el conjunt de regles. I llavors el `enganxar 'de la primera part de la imatge a la segona part de la imatge es realitza mitjançant la columna i fila concatenacions respectivament. L'H-Array Enllaç Sistemes s'aplica sobre llengües 2D-RLG generant idiomes Enllaç H-Array (HASL). A continuació, les classes de restricció definides i d'estudi són acte Creu sobre matrius i llenguatges Empalme matriu simples i resultats incomparables es va demostrar amb 2D-RLG, HASL. No són disjunts i es creuen llenguatges recognoscibles. El segon formalisme principal introduït i estudiat a la tesi és Revestiments Sistema de regles . Aquest formalisme genera la imatge pel conjunt de regles de mosaic, muntatge rajoles. Hem demostrat que la classe de L (TS) (Sistema d'enrajolat, llenguatge reconeixible) està continguda en TRuS. A més, vam demostrar existeixen una construcció del formalisme basat en la generació d'imatges en files o columnes que és equivalent a L (TS). L'equivalència es demostra l'ús de sistemes de Wang. Així que porta a una idea interessant d funcionament bio-inspirat (auto-acoblament) a la generació de la imatge. / Idiomas de imagen generados por Empalme y Montaje Azulejos. La extensión del estudio de las lenguas oficiales sobre el caso string dos idiomas dimensionales o idiomas imagen ha sido de interés por mucho tiempo por sus vastas aplicaciones. En la tesis y el objeto de dos dimensiones más común estudiado es una imagen que es una matriz rectangular de símbolos tomados a partir de un alfabeto finito. E l objetivo de esta tesis se centra en el estudio de la generación de las clases de idiomas de imagen por las operaciones de bio-inspirados saber, `Empalme 'y` Auto-Asamblea' de ADN-Computing. A saber, sistema de empalme H-Array y sistemas de regla de mosaico. H-array Empalme Sistema es un formalismo bio-inspirado extendido desde H-empalme de la caja de cadena, un estudio ampliamente investigado introducido por T. Head. Está estructurado como un mecanismo mediante el estudio de las gramáticas lineales de dos dimensiones correctas. Este formalismo es un mecanismo que se aplica en el número finito de imágenes llamadas imágenes iniciales con determinado conjunto de reglas de empalme de dominó de columna y fila. El sitio de contexto en el que las dos imágenes se cortan en columnas y filas se decidió por la secuencia de dominós adyacentes en el conjunto de reglas. Y entonces el `pegar 'de la primera parte (o sub-array) de la imagen a la segunda parte de la imagen se realiza mediante la columna y fila concatenaciones respectivamente. El H-Array Empalme Sistemas se aplica sobre lenguas 2D-RLG generando idiomas Empalme H-Array (HASL). A continuación, las clases de restricciones definidas y de estudio son auto Cruz sobre matrices y lenguajes Empalme matriz simples y resultados incomparables se demostró con 2D-RLG, HASL. No son disjuntos y se cruzan lenguajes reconocibles. El segundo formalismo principal introducido y estudiado en la tesis son Revestimientos Sistema de reglas TRuS. Este formalismo genera la imagen por el conjunto de reglas de mosaico, montajes azulejos. Hemos demostrado que la clase de L (TS) (Sistema de alicatado, lenguaje reconocible) está contenida en la TRuS. Además, demostramos existen una construcción del formalismo basado en la generación de imágenes en filas o columnas que es equivalente a L (TS). La equivalencia se demuestra el uso de sistemas de Wang. / Picture languages generated by Splicing and Assembling Tiles. The extension of the study of formal languages over string case to two dimensional languages or picture languages has been of interest for long for its vast applications. In the thesis and the most common two-dimensional object studied is a picture which is a rectangular array of symbols taken from a finite alphabet. T he objective of this thesis concentrates on the study of generation of Picture language classes by bio-inspired operations namely, `Splicing' and `Self-Assembly' of DNA-Computing. Namely, H-Array Splicing System and Tiling Rule Systems. H-array Splicing Systems is a bio-inspired formalism extended from H-Splicing from string case, a vastly investigated study introduced by T. Head. In particular it is structured as a mechanism by studying two-dimensional right linear grammars. In elaborate this formalism is a mechanism which is applied on finite number of pictures called initial pictures with given set of column and row domino splicing rules. The context site where the two pictures are cut in columns and rows are decided by the sequence of adjacent dominoes in the set of rules. And then the `pasting' of the first part (or sub-array) of the picture to the second part of the picture is done by column and row concatenations respectively. The H-Array Splicing Systems is applied over 2D-RLG languages generating H-Array Splicing languages (HASL). Then the restriction classes defined and study are Self Cross over Arrays and Simple Array Splicing languages and incomparable results are proved with 2D-RLG, HASL. They are not disjoint and they intersect Recognizable languages. Another and the second main formalism introduced and studied in the thesis is Tiling Rule System TRuS . This formalism generates picture by set of tiling rules, assembling tiles. We have proved that the class of L(TS) (Tiling System, recognizable language) is contained in TRuS . Also, we prove there exist a construct of the formalism based on generating pictures in rows or columns which is equivalent to L(TS). The equivalence is proved using Wang systems. Thus leading to an interesting notion of bio-inspired (self-assembling) operation to picture generation.
5

Evaluación de estrategias de producción de biodiésel en Chile en base a criterios ambientales

Iriarte García, Alfredo 08 July 2010 (has links)
El objetivo principal de la tesis es evaluar, mediante el Análisis de Ciclo de Vida (ACV), los impactos ambientales y la demanda de energía y agua de la futura producción de biodiésel en Chile y de sus cultivos energéticos asociados, colza y girasol, bajo diferentes opciones de producción a escala nacional, en el corto plazo. Los objetivos adicionales son determinar las etapas críticas en el ciclo de vida del biodiésel, de colza y de girasol y evaluar ambientalmente opciones de mejora en la producción del biocombustible, usando recursos locales o renovables.En el inventario del ACV se emplearon datos agrícolas nacionales y se adaptaron datos de procesos de bases de datos internacionales a condiciones locales. Se evaluó el efecto de las emisiones de oxido nitroso asociadas a aplicación de fertilizantes y el efecto del cambio de uso de suelo.Los resultados indican que la producción de colza en Chile presenta mejor perfil ambiental y menor demanda de agua y de energía comparada con el cultivo de girasol. En ambos cultivos, los fertilizantes minerales aportan la mayor contribución a las cargas ambientales. Los principales sistemas de labranza de colza en Chile, labranza tradicional y labranza cero, presentan similar demanda de energía y perfil de impactos ambientales.Esta tesis muestra que la futura producción de biodiésel de colza en Chile, en un escenario base bajo las condiciones de producción más probables, presenta menor impacto que el diésel fósil en potencial de calentamiento global (PCG), demanda de energía, agotamiento de la capa de ozono y agotamiento de recursos abióticos. El PCG del biodiésel en este escenario es 2,1 kg CO2 equiv./kg, representando un 40% de ahorro de emisiones de efecto invernadero con respecto al diésel. En la demanda de energía, el biodiésel muestra un 62% de ahorro con relación al diésel y una eficiencia energética igual a 2,1. Sin embargo, el biodiésel presenta mayor impacto en 7 indicadores, tales como, acidificación, demanda de agua, eutrofización y los asociados a ecotoxicidad terrestre y acuática. Los impactos del biodiésel están dominados por la etapa de producción de colza.Para disminuir los impactos ambientales de biodiésel de colza en Chile se planteó una estrategia de producción asociada al uso de recursos locales o renovables, bajo el enfoque de la ecología industrial. Se analizaron 4 escenarios alternativos dentro de esta estrategia. La aportación de fertilizantes orgánicos ganaderos, con la correspondiente disminución de fertilizantes minerales, es el escenario con mayor reducción de impactos ambientales. El uso residuos forestales industriales, como fuente de energía para las plantas de biodiésel, y el transporte del biodiésel vía ferrocarril, también son escenarios recomendados desde el punto de vista ambiental. Otro escenario de importancia está asociado a la producción de colza en praderas muy degradadas. El escenario integrado, que combina a los cuatro escenarios alternativos, muestra que los impactos del biodiésel disminuirían entre 5% y 58% respecto al escenario base. Los escenarios alternativos podrían aplicarse en el corto plazo pero previamente deben estar respaldados por estudios económicos y sociales.La futura investigación sobre mejoras en el perfil ambiental del biodiésel de primera generación, tanto en Chile como en otros países de Sudamérica, puede enfocarse en la etapa agrícola, etapa clave en el perfil ambiental del biocombustible; especialmente las prácticas de fertilización, fuentes de fertilizantes y herbicidas y reducción de emisiones de campo de los agroquímicos.Todos los resultados de la tesis se encuentran publicados o en proceso de publicación en revistas científicas internacionales de revisión por pares. / The main objective of the thesis is to evaluate the environmental impacts and energy and water demand of the future production of biodiesel in Chile and of its associated energy crops, sunflower and rapeseed, under different options of production, on a national scale. Additional objectives are to identify the most important environmental loads of these energy systems and to evaluate options for improvement in the biodiesel supply chain, taking into consideration a strategy of production using renewable or local resources.National agricultural data are used for the LCA inventory and process data of international databases are adapted to local conditions. The effect of field nitrous oxide emissions and land use change (LUC) is evaluated.The results of this thesis indicate that rapeseed production in Chile has a better environmental performance and lower water and energy demand, compared to sunflower. Mineral fertilizers cause the highest environmental impact in both crops. The main tillage systems of Chilean rapeseed production, conventional tillage and zero tillage, present similar energy demand and environmental impacts profile.This thesis indicates that future production of biodiesel from rapeseed grown in Chile, in a standard scenario with the most likely productions conditions and technology, has less impact than fossil diesel in global warming, energy demand, ozone layer depletion and abiotic depletion. The global warming potential of biodiesel in this scenario is 2.1 kg CO2 equivalents/kg: a 40% greenhouse gas emissions saving compared to fossil diesel. For energy demand, biodiesel presents an energy saving of 62% in comparison to the fossil diesel reference, with an energy efficiency of 2.1, measured as the energy output/input ratio. However, biodiesel has greater impact in seven categories; for example, acidification, water demand, eutrophication and those linked to terrestrial and marine ecotoxicity. The major impacts of the biodiesel are in the rapeseed production stage.In order to reduce the environmental impact and improve the life cycle stages of biodiesel in Chile, it appears that a production strategy involving local, renewable resources should be used, with an industrial ecology approach. Four alternative scenarios were investigated. The use of animal manure, with a corresponding reduction in mineral fertilizer, has the greatest reduction in impacts. The use of industrial forest residues as an energy source for biodiesel plants and using the railway to transport the biodiesel are also recommended from the environmental point of view. The use of highly degraded grassland for rapeseed cultivation is also important, as this option reduces greenhouse gas emissions by 22% compared to using non-degraded grassland. By combining the four scenarios, the impacts of the biodiesel are reduced by between 5% and 58% compared to the standard scenario. The alternative settings could be used in the short term, but should be backed up by economic and social studies.
6

Quintas y octavas prohibidas en el periodo modal-tonal

Sansa Llovich, Jordi 17 May 2013 (has links)
Esta tesis, titulada Quintas y octavas prohibidas en la época modal-tonal, presenta un estudio de las sucesiones de quintas y octavas consecutivas a lo largo de la historia de la música occidental, centrándose básicamente en el periodo comprendido entre comienzos del renacimiento y el romanticismo. Durante el periodo modal-tonal, la prohibición de las sucesiones de quintas y octavas fue un detalle compositivo que, impuesto como norma de aplicación obligada, condicionó la sonoridad de la música occidental con independencia de los diversos estilos que se han ido sucediendo a lo largo de estos siglos. Por este motivo, este aspecto compositivo puede estudiarse como un detalle de una práctica compositiva con unos fundamentos comunes cultivada durante unos cuatrocientos años. No obstante, aunque los compositores tenían presente esta norma, todos ellos realizaban, de manera ocasional, este tipo de sucesiones interválicas. Esta tesis presenta una investigación y clasificación de este tipo de sucesiones o tipologías circunscrita, por tanto, en la época de su prohibición y, a la vez, de su aplicación práctica, analizando las razones musicales que determinan su uso. La clasificación realizada establece 17 categorías, cada una de las cuales agrupa las distintas tipologías que presentan una determinada característica en común. En base a los distintos procedimientos empleados por los compositores, se han definido un total de 78 tipologías de quintas y octavas consecutivas. Para poder entender las razones de la realización de algunas de estas tipologías, se ha llevado a cabo un estudio acústico y psicoacústico. Así, desde un punto de vista científico, se puede entender de una manera más objetiva el porqué de su práctica. Ya que el periodo temporal estudiado es muy extenso, se ha analizado un número de obras convenientemente elevado. De este modo, la cantidad de composiciones analizadas supone una muestra suficientemente significativa para poder justificar los resultados obtenidos. Aunque la tesis incluye 927 ejemplos de 188 compositores, esta selección se ha realizado del análisis efectuado de unas 6.100 composiciones correspondientes a 343 compositores. Se ha realizado una búsqueda de numerosos tratados de armonía y contrapunto para completar la presentación de las distintas tipologías, así como el capítulo que trata sobre el porqué de la prohibición, incluyendo opiniones de diversos teóricos. Las referencias de los más de doscientos tratados encontrados se han expuesto en la bibliografía como útil de consulta. Esta investigación incluye dos ampliaciones. Por una parte, el estudio de las principales estéticas surgidas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, presentando ejemplos de quintas consecutivas de obras de las distintas estéticas, y analizando nuevos recursos compositivos que facilitan esta práctica. Por otra parte, incluye un estudio de las influencias que ha tenido la música tradicional en el empleo de este tipo de sucesiones interválicas. / This thesis, titled Fifhs and octaves prohibited in the modal-tonal era, presents a study of sequences of consecutive fifths and octaves throughout the history of western music, basically focusing on the period from early renaissance to the romanticism. During the modal-tonal period, the prohibition of sequences of fifths and octaves was a compositional detail which, imposed as a norm compulsory application, conditioned the sound of western music with independence of the different styles that have been happening throughout these centuries. For this reason, this compositional aspect can be studied as a detail of a compositional practice with a few common foundations cultivated during some four hundred years. However, although the composers were present this rule, all of them performed, occasionally, this type of intervallic successions. This thesis presents a research and classification of this type of successions or typologies circumscribed, therefore, in the era of prohibition and, at the same time, of its practical implementation, analyzing the musical reasons that determine its use. The classification made established 17 categories, each of which brings together the different typologies that have a certain characteristic in common. Based on the different procedures used by composers, a total of 78 consecutive fifths and octaves typologies have been defined. In order to understand the reasons for the realization of some of these typologies, has carried out a study of acoustic and psychoacoustic. Thus, from a scientific point of view, can be understood in a more objective manner the reason of his practice. A suitable large number of works has been analysed since the temporary period studied is very extensive. Thus, the amount of analyzed compositions implies a significant enough sample in order to justify the results. Although thesis includes 927 examples of 188 composers, this selection has been made of the carried out analysis of some 6.100 works corresponding to 343 composers. There has been a search for numerous treaties of harmony and counterpoint to complete the presentation of the different typologies, as well as the chapter that deals with the reason of the prohibition, including opinions of various theorists. References to over two hundred treaties found have been exposed in the bibliography as useful reference. This research includes two extensions. On the one hand, the study of the main aesthetic emerged from the second half of the nineteenth century, presenting examples of consecutive fifths of different aesthetic works, and analyzing new compositional resources that facilitate this practice. On the other hand, includes a study of the influences that traditional music has had on the employment of this type of intervallic successions.
7

La reinvención de la policía: Hacia un nuevo paradigma para el pensamiento del gobierno de la actuación policial

Essadik, Soufiane Ouaarab 16 November 2015 (has links)
Este trabajo parte del análisis de los fenómenos de la actuación policial definidos convencionalmente como policia de proximidad y policía comunitaria, entendiendo éstos, como formas de actuación policial que pretenden acercarse a velar por los intereses de las personas, su seguridad, bienestar y calidad de vida. El trabajo se ha centrado en comprender epistemológicamente estos dos conceptos para establecer un origen, evolución y un sentido construido sobre estas semánticas, un sentido que las ha situado en un estado crítico si lo que realmente pretenden es un acercamiento a los intereses de las personas su seguridad y calidad de vida en un contexto social actual. El análisis establece la necesidad de pensar en un nuevo paradigma la actuación policial, con una visión sistémica que introduce una filosofía de seguridad humana para la actuación policial desde una mirada estructural de la policía como sistema en un entorno social. Tal perspectiva ha generado expectativas de una policia proactiva en sí misma como sistema social, y no solamente reactiva desde una estricta instrumentalización sistemática por parte de poderes formales convencionales. Se introduce un enfoque original en pensar una policia que gira alrededor de núcleos humanos para establecer sus estrategias de forma proactiva y, sistemáticamente desde esta perspectiva estructural de análisis, constituir el evento y estímulo desencadenante para irritar estructuralmente los sistemas políticos y jurídicos hacia unas adaptaciones humanocéntricas y consecuentemente las propias adaptaciones estructurales para consolidarse como cercana a los intereses y bienestar de las personas y su seguridad. El trabajo no solamente introduce pensar la policia desde este original y primario enfoque que la sitúa como proactiva en sí como sistema, sino que también genera expectativas de actuación de la policía desde una filosofía que gira alrededor de valores humanos de bienestar y convivencia desde la proactividad en comunidad como activo nuclear de interés que ha enfocado estructuralmente una necesidad de un medio óptimo como base de convivencia y orden social. Todo ello ha situado pensar la policía como forma proactiva en gobernar activos no solamente imponiendo funcionalmente, sino que seduciendo estructuralmente desde la interdisciplinariedad en un medio óptimo de interacción, pertenencia y compromiso moral, que invita a pensar nuevas formas de legitimar y ubicar el poder para el gobierno de la policía. Unas formas que merecen, en parte, futuras exploraciones en materia de derecho público en congruencia a estas emergencias para repensar el gobierno de la actuación policial. / This work analyzes the phenomena of policing behavior conventionally defined as local and community policing, by understanding these principles as methods of policing used in protecting and guarding the interests of the people, their safety, welfare and quality of life. The work has focused on epistemologically understanding these two concepts to establish an origin, evolution and its semantic meanings. A critical understanding by which exposing of the approach is truly in the interest of the people's safety and quality of life in the modern social context. The analysis establishes the need to think about a new paradigm of policing, by using a systemic view that introduces a philosophy of human safety pertaining to the conduct of police when viewed as a system in a social setting. This perspective has generated expectations for proactive policing as a social system, and not only reacts to the strict systematic manipulation and exploitation of the conventional powers. An original approach is introduced - in which the thinking of the police revolves around the human being in establishing proactive and systematic strategies - to allow to generate structural analysis. This will stimulate a triggering event to structurally perturb the political and legal systems to allow for human based adaptations; therefore, the structural adaptations will be consolidated to the interests, welfare and safety of the people. This study introduces not only the idea of the police from this original and primary focus that places itself as a proactive system, but also poses expectations of police performance from a philosophy that revolves around human values and coexistence from the proactive policing in the community focused structurally in the need of an optimal medium as the basis of coexistence and social order. This approach places police to operate proactively in enforcing the law not only from the functional perspective, but also as an interdisciplinary approach is employed, whereby morality and human values are taken into consideration . This invites us to think in new ways to legitimize police power. Furthermore, it will serve as a guide for change within the governance of the police institution. These points deserve further exploration in public law in congruence with these emergencies to rethink the governance of police action.
8

Las trayectorias laborales de los inmigrantes rumanos cualificados en Barcelona

Petroff, Alisa 13 May 2013 (has links)
La crisis económica que están atravesando la mayoría de los países europeos y el hecho de que la migración represente un elemento inseparable de la economía nacional, representan dos elementos que llevan, ahora más que nunca, a una competición para atraer mano de obra cualificada. En relación al caso particular de España, a partir del año 2000 este país descubre su lugar como país receptor, atrayendo especialmente mano de obra no cualificada en el sector de la construcción y agricultura en el caso de los hombres y en el sector doméstico en el caso de las mujeres. Por otro lado, Rumanía se convierte en proveedor de mano de obra para el Sur de Europa, como respuesta a la creciente demanda de mano de obra no cualificada. Como consecuencia, en el año 2012 la población rumana representa 15,7% del total de la población inmigrante en España con más de 890.000 rumanos trabajando y viviendo en este país (Padrón, 2012). Sin embargo, desde 2007, cuando Rumanía se convierte en uno de los miembros de la UE., la literatura destaca una diversificación de los flujos procedentes de este país, con un aumento significativo del perfil de inmigrante cualificado. Con estos elementos como punto de partida y teniendo en cuenta la situación económica de España hay que entender las migraciones cualificadas en España desde la excepcionalidad de un perfil que desarrolla sus carreras en un contexto receptor hostil. Por consiguiente, el principal objetivo de la tesis consiste en identificar aquellos elementos que configuran las trayectorias laborales de los inmigrantes rumanos cualificados en Barcelona y explicar el papel que juega la incorporación en el mercado laboral en el conjunto de la trayectoria laboral de estos profesionales. En relación a la hipótesis central, las trayectorias laborales que estos profesionales configuran quedan marcadas por el principio del tiempo y espacio, el principio del momento vital, el principio de las vidas vinculadas y el principio de la capacidad de actuación (Elder, 1993); y, por otro lado, por las características del contexto receptor y las habilidades para transferir competencias, habilidades y experiencia profesional en contextos concretos. Para conseguir los objetivos, la tesis está compuesta por cuatro apartados. Después de una breve introducción explicando la pertinencia del objeto de estudio en la presente investigación, la primera parte incluye el marco teórico. Con la perspectiva del curso de vida (trayectoria, transición, punto de inflexión) como punto de partida, la segunda parte de la tesis incluye el contexto general y como Rumanía se convierte en país emisor de inmigrantes en las últimas dos décadas. La tercera parte presenta el enfoque metodológico. En relación a este aspecto, la investigación se basa en un diseño mixto. En una primera fase, se realizó una encuesta online a 217 miembros de una organización rumana (GRASP) que promueve el brain netoworking a través de proyectos que conectan a los profesionales rumanos que viven en el extranjero. Tras realizar un análisis de clasificación, las características del cluster 3 se utilizaron para seleccionar los participantes en Barcelona. Los principales resultados de la etapa cualitativa (30 entrevistas biográficas) y cuantitativa se presentan en la cuarta parte de la tesis que concluye con un apartado de conclusiones y reflexiones finales. / The current economic crisis faced by most European countries and the fact that migration represents an inseparable segment of the national economy, are two elements that lead, now more than ever, to a savage competition for attracting highly skilled labor force. Regarding the particular case of Spain, starting from 2000 this country discovers its place as a receiving country, attracting especially unskilled immigrants in housing and agriculture sectors, in the case of men, and domestic service, in the case of women. On the other hand, Romania becomes a provider of labor force for Southern European countries, in response to the increasing demand in unskilled sectors. As a result, in 2012 Romanian population represents 15,7% of the total of immigrant population in Spain with more than 890.000 Romanians living and working in this country (Padrón, 2012). Nevertheless, from 2007, when Romania becomes one of the E.U. members, scholars highlight a diversification of the flow proceeding from this country, with a significant increase of highly skilled profile. With these elements in mind, and taking into account the economic situation of Spain, we should understand the Romanian professionals in Spain as a peripheral profile that develops international careers in a hostile reception context. Therefore, the main objective of the current dissertation is to identify the elements that shape the labor trajectories of skilled Romanian migrants in Barcelona and to explain the role played by the incorporation into the Spanish labor market, in the overall career of these professionals. Regarding the core hypothesis, the labor trajectories shaped by these migrants is marked by the principle of life span development, the principle of agency, the principle of linked lives (social networks), the principle of time and place (Elder, 1993); and, on the other hand, by characteristics of the receiving context and the ability to transfer competences, abilities and professional experience in particular contexts. In order to achieve the objectives, the dissertation is structured in 4 parts. After a brief introduction explaining the way highly skilled Romanian migrations should be understood in the Spanish context, the first part included the theoretical framework. With the life course perspective (trajectory, turning point, transition) as a starting point, the second part of the dissertation includes the overall context and how Romania becomes a country of emigration in the last 20 years. The third part presents the methodological approach. Regarding this particular aspect, the research is based on a mixed method design. In a first stage, it was conducted an online survey on 217 members of a Romanian organization (GRASP) that promote brain networking throughout projects that connect Romanian professionals all around the world. After performing a cluster analysis, the characteristics of the cluster 3 were used in order to select the interviewers in Barcelona. The main results of the qualitative (30 biographical interviews) and quantitative fieldwork are presented in the fourth part of the dissertation that ends up with the final conclusions and reflections.
9

Lògiques socials i decisions individuals de la interrupció voluntària de l’embaràs: Espanya a través d’una perspectiva comparada

Ferrer Serret, Laia 16 November 2012 (has links)
Aquesta tesi doctoral es proposa identificar les lògiques explicatives de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE), per tal d’entendre per què no disminueix la incidència de l’avortament voluntari en un context on s’ha establert un sistema de salut sexual i reproductiva (SSR) ampli, que contempla la prevenció dels embarassos no desitjats i que pretén reduir-ne la xifra d’IVE. El marc explicatiu de referència per a l’estudi de la IVE considera la IVE com a procés i no com un esdeveniment estàtic i permet articular els diversos factors que estan afectant el procés de decisió individual de la IVE: les lògiques socials. Segons aquesta perspectiva del fenomen, el procés individual d’IVE està format per 5 etapes: a) La sexualitat, b) l’anticoncepció, c) l’embaràs no desitjat d) la decisió d’IVE i e) l’accés al sistema sanitari. Aquesta recerca consta de tres objectius específics, amb un capítol dedicat a cadascun d’ells: 1) Caracteritzar el recurs a la interrupció voluntària de l’embaràs en una dècada (1998-2008) considerant la intensitat i el perfil de les dones que avorten a Espanya, 2) Documentar els objectius públics dirigits a disminuir les IVE i a garantir la SSR a Espanya i 3) Analitzar el procés individual de la IVE en dones de 25-34 anys, tram d’edats que el nostre context defineix com a moment ideal a la maternitat Per respondre la pregunta de recerca s’utilitza la metodologia quantitativa i qualitativa: a) l’estudi quantitatiu es basa en el Registre d’IVE que ofereix les dades quantitatives de l’avortament més exhaustives i b) l’anàlisi qualitativa es basa en les entrevistes en profunditat dirigides a dones embarassades que decideixen interrompre l’embaràs i en els grups de discussió amb professionals sociosanitaris. Els resultats principals de la tesi, per cadascun dels objectius específics, són: 1) la incidència de la IVE ha augmentat en una dècada (1998-2008) a Espanya i es consolida un patró d’edat jove; les dones menors de 30 anys presenten les taxes d’avortament més altes i l’augment més important ha estat en edats adolescents en aquest període. En un context d’alta prevalença anticonceptiva l’avortament esdevé un recurs davant d’un embaràs no desitjat. 2) Es confirmen les limitacions dels objectius públics dirigits a disminuir la IVE degut a la complexitat del procés individual d’IVE: no tan sols per la dificultat de contemplar les 5 etapes del procés de la IVE, sinó també per la necessitat d’atendre les dones en tots les etapes del curs de vida i 3) Les dones que volen interrompre l’embaràs i aquelles que decideixen continuar la gestació consideren els mateixos factors per construir la decisió. La situació afectiva i de parella és el factor més estructurant de la decisió. Les dades quantitatives mostren la importància de la situació de convivència amb la parella mentre que a través de les dades qualitatives s’ha revelat important la qualitat de la relació i l’existència d’un projecte parental en comú. La IVE és un tema social controvertit, però la decisió final d’avortar és privada. Aquesta dicotomia genera una bretxa entre les lògiques socials i les decisions individuals en el procés de la IVE / This doctoral thesis aims to identify the factors explaining induced abortion (IA) in order to answer the research question: Why the incidence of IA is not reduced in those contexts where there is a comprehensive sexual and reproductive health (SRH) system which includes prevention of unintended pregnancies and strategies to reduce the number of induced abortions. The study framework for this thesis considers IA as a process and not as a static event. This approach allows for the articulation of the social logic surrounding the abortion decision making process and the identification of factors affecting it. From this perspective, the abortion process at individual level comprises five steps: a) sex, b) contraception, c) unintended pregnancy, d) abortion decision and e) access to health services. This research has three specific objectives, with a chapter devoted to each one: 1) To describe the situation of induced abortion in the decade 1998-2008 with particular reference to the scale of abortion and the characteristics of women undergoing IA, 2) To describe the public policy goals aiming to reduce IA while maintaining comprehensive SRH services in Spain and 3) to analyze the abortion decision process at individual level among women aged 25-34, the age which our social context defines as the ideal age for motherhood. Both quantitative and qualitative methods were used in order to answer the research question: 1) The quantitative study is based on the National Register of IA which offers the most comprehensive quantitative data available and 2) the qualitative analysis is based on individuals interviews of pregnant women who have decided to undergo IA and focus group discussions with health care professionals. Key results for each of the specific objectives are: 1) the incidence of abortion has increased during the decade 1998-2008 with a consolidated predominance among younger age groups; women aged under 30 having the highest abortion rates whilst the highest increase being observed among teenagers. Despite a context of high contraceptive prevalence, abortion remains an option used not to continue an unintended pregnancy. 2) Public policy goals aim at reducing IA have limitations due to the complexity of the abortion decision-making process: not only the difficulty of taking into account the five stages of the abortion decision process but also the need to take into account the different stages of women’s life cycle. 3) Among pregnant women, those undergoing IA and those continuing the pregnancy took into consideration the same factors to take a decision. Relationship status was the most important factor in the abortion decision among women aged 25-34. Quantitative data showed the importance of marital status while the qualitative data highlighted the importance in the abortion decision making process of the quality of the relationship and a shared desire to have a baby. Abortion is a controversial social issue, but the final decision to undergo IA is private. It is this dichotomy that creates a gap between the prevailing social logic and the individual IA decision making process.
10

Información visual e inmigración

Bertran Coppini, Eduard 10 July 2003 (has links)
Esta Tesis parte de la base del cambio que ha sufrido la sociedad española ya ha variado su estatus: antes los ciudadanos del estado español emigraban para poder trabajar y en la actualidad España recibe mano de obra de personas que realizan las actividades que no quieren hacer los españoles. Paralelamente en la actualidad todos los aspectos relacionados con la imagen cada vez tienen una mayor importancia.A partir de estas dos premisas se articula esta Tesis Doctoral. Para ello se estudia el papel que juega la información visual tanto en las televisiones como en los periódicos, sobre la imagen que proyectan de los inmigrantes no comunitarios.Para comprobarlos se han analizado las imágenes ofrecidas por los programas informativos diarios de cuatro cadenas televisivas como son: TVE, A-3 TV, TV-3 y Tele-5; y las fotografías de cuatro diarios de información general: El País, El Periódico de Catalunya, La Vanguardia y el Avui.En la selección de las imágenes analizadas se ha intentado buscar unos criterios lo más neutros posibles. Para ello no se han realizado seguimientos concretos a noticias en que los inmigrantes fueran el eje de las mismas, ya que se creía que se mediatizarìan los resultados, sino que se fijaron una serie de periodos de un mes de duración durante los años 1996, 1997 y 2000.La perspectiva del análisis de las imágenes televisivas y fotoperiodísticas se ha realizado tanto desde criterios cuantitativos como cualitativos. También se ha creído necesario tener una primera aproximación de cual era la opinión de los profesionales de los medios y para ello se realizaron una serie de entrevistas. Igualmente se hicieron, a un grupo muy reducido de alumnos de periodismo, unas encuestas para saber cual era la perspectiva desde la recepción, por parte de los futuros profesionales.La hipótesis central que sirve de soporte conceptual a lo largo del trabajo es:"El lenguaje visual que ofrecen los programas televisivos de información diaria y los periódicos de información general del estado español, es un generador más de la discriminación que sufren los inmigrantes no comunitarios". Paralelamente se desarrollan unas subhipótesis en las que se considera que el lenguaje visual potencia una serie de estereotipos creados por la sociedad a cerca de los colectivos de inmigrantes no comunitarios; el lenguaje visual televisivo utilizado para cubrir los temas relacionados con la inmigración no comunitaria es diferente en función de si la titularidad de la cadena es pública o privada; el lenguaje visual fotográfico al abordar informaciones relacionadas con la inmigración no comunitaria difiere en función de la orientación política del diario.Uno de los conceptos más importantes desarrollado en esta Tesis, es el de información visual positiva / negativa. Entendemos como positiva aquella que tiene el sinónimo de la calidad. Una calidad que la encontraremos cuando la imagen sea informativa, actual, tenga en cuenta todas las posibilidades que le ofrece el lenguaje visual y se complemente con la voz y el texto. Es importante matizar que positivo no quiere decir tratar temáticas de contenido exclusivamente propicias para el colectivo de inmigrantes, positivo también es tratar temas desfavorables pero siempre bajo el prisma de la calidad.Como conclusión principal podemos destacar que en el caso de la televisión la hipótesis central, es decir que el lenguaje visuales un generador más en la discriminación que sufren los inmigrantes no comunitarios, se confirma totalmente y en prensa de forma parcial.Para finalizar se enumeran una serie de propuestas cuya finalidad es la realización de una información visual de calidad sobre la inmigración no comunitaria.

Page generated in 0.1095 seconds