• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1014
 • 643
 • 176
 • 42
 • 23
 • 19
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 1924
 • 1924
 • 1259
 • 1030
 • 257
 • 219
 • 218
 • 169
 • 147
 • 131
 • 119
 • 117
 • 109
 • 105
 • 92
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Epidemiologia de la influença porcina: Estudis seroepidemiològics i dinàmica de la infecció en explotacions porcines

Simon Grifé, Meritxell 23 November 2012 (has links)
Des de l’any 1931, s’han aïllat diferents tipus de virus influença en l’espècie porcina i en l’actualitat es considera que certs subtipus circulen de forma endèmica entre la població porcina mundial. Degut a que els porcs poden infectar-se tant per virus influença d’origen aviar com d’origen humà, l’espècie porcina es considera la font de generació de nous virus influença recombinants, que podrien incloure gens de virus de diferents orígens. Per aquest motiu, més enllà de les conseqüències productives que comporta la malaltia pel sector porcí, la grip porcina prèn importància degut a les implicacions que pot tenir per la salut pública. En el primer estudi d’aquesta tesi es va examinar la seroprevalença enfront els virus influença en el porcí d’Espanya i els factors de risc associats. Es van recollir informació i mostres de sèrum (2.151 animals) de 98 explotacions distribuïdes arreu del país. Els resultats obtinguts mitjançant la tècnica d’ inhibició de la hemaglutinació (IH), utilitzant els subtipus H1N1, H1N2 i H3N2 com antígens, van mostrar que el 75.4% dels animals presentaven anticossos enfront algun dels subtipus. A totes les granges estudiades es va detectar com a mínim un animal seropositiu enfront algun dels subtipus, però només el 9% van reportar simptomatologia compatible amb grip durant l’últim any. Per últim, tres factors de risc van resultar associats a la infecció: el percentatge de reposició, les separacions discontínues entre corrals i un accés no controlat a l’explotació. Els resultats obtinguts en aquest estudi mostren una àmplia disseminació dels virus influença en la població porcina d’Espanya. Així mateix, ressalten la importància de les mesures de bioseguretat així com del disseny de les instal·lacions a l’hora de minimitzar la prevalença dels virus influença en les explotacions porcines. En el segon estudi es van seguir serològicament i virològicament dos lots de producció de dues granges comercials, per tal d’explorar la dinàmica de la infecció dels virus influença en el porc. En una de les explotacions es van detectar quatre onades víriques, la primera es va observar a les 3 i 4 setmanes de vida dels garrins en presència d’anticossos maternals. L’anàlisi filogenètic va mostrar que havien cocirculat endèmicament dues variants del virus H1N1. A més, en dos animals, es va aïllar la mateixa soca viral en dos moments diferents separats entre sí per com a mínim 4 setmanes. En l’altre explotació en canvi, només es va aïllar una soca del subtipus H1N2 que es va detectar en una única onada vírica en la que el 93.7% dels animals van resultar RRT-PCR positius. Els resultats obtinguts més rellevants d’aquest estudi són: a) la infecció per virus influença en les granges porcines comercials pot donar-se tant de forma epidèmica com de forma endèmica. b) els virus influença poden infectar els garrins amb anticossos maternals. c) la protecció homòloga generada després d’una primera infecció podria no prevenir enfront una segona infecció amb la mateixa soca o una molt similar. d) diferents variants de virus influença poden circular conjuntament entre els animals d’una explotació durant llargs períodes de temps. En el tercer estudi s’explorava si el virus pandèmic H1N1 (pH1N1) continuava circulant, entre 22-26 mesos després de la infecció original, en 3 explotacions porcines d’Austràlia on s’havia detectat el virus l’any 2009. També es valorava el potencial de disseminació del virus a altres explotacions a través del moviment de persones i animals. Per portar-lo a terme, es van analitzar els sèrums de 55 animals de cada granja mitjançant l’IH per detectar anticossos específics enfront el virus pH1N1. Els resultats obtinguts mostren que almenys en una de les explotacions el virus pH1N1 havia circulat recentment. / Since 1931, different types of swine influenza virus (SIV) have been isolated in swine and nowadays it is assumed that certain subtypes are endemically circulating among pigs population worldwide. Pigs can be infected by both avian and human influenza virus, and as a consequence, swine is considered the source of generation for new reassortant influenza virus, which virus could combine genes from different origins. For this reason, beyond the consequences that involved the disease for pig sector, swine influenza is taking special importance because of the implications it could have on public health. In the first study of this thesis seroprevalence and risk factors of SIV in swine population from Spain were examined. Data and serum samples (2,151 animals) were collected from 98 herds located throughout the Spanish territory. The results obtained by hemagglutination inhibition (HI), using H1N1, H1N2 and H3N2 SIV subtypes as antigens, showed that 75.4% of the animals had antibodies against at least one of the subtypes examined. All farms studied had at least one seropositive animal against one of the HI tests. However, only 9% reported clinical signs compatible with swine influenza during the previous year. Finally, three risk factors were associated with the infection: increasement of replacement rates, existence of open partitions between pens and uncontrolled entrance to the farm. The results obtained in this study indicate a widespread exposure to SIV in swine population from Spain. Furthermore, these results highlight the importance of biosecurity measures and facilities design in order to minimize the SIV prevalence is pig farms. In the second study serological and virological follow-ups were conducted in two whole batches of pigs from two commercial pig farms in order to assess the dynamics of SIV infection in pigs. In one farm, four viral waves were observed; the first one took place in the presence of colostral-derived antibodies when the piglets had 3-4 weeks of age. Phylogenetic analysis showed that two H1N1 variants circulated in that farm. Moreover, in two pigs, the same strain was isolated in two non-consecutive sampling points separated at least 4 weeks. In contrast in the other farm, only one strain of H1N2 subtype was detected in one viral wave in which 93.7% of the animals were RRT-PCR positive. The most relevant results of this study are: a) the SIV infection in pigs from commercial herds can occur both in epidemics and endemics form. b) SIV infection can occur in piglets in presence of colostral-derived antibodies. c) homologous protection after infection with one strain could not prevent a infection with the same strain or closely related one. d) several SIV may co circulate for extended periods of time. In the third study, freedom for pandemic H1N1 (pH1N1) virus, 22-26 months following the original infection, in three piggeries from Australia where the pH1N1 were detected in 2009 was assessed. In addition, the potential spread of the virus to other piggeries through people and animal movement was investigated. To accomplish this aim, serum samples from 55 pigs from each piggery were analyzed by HI to detect specific antibodies against pH1N1 virus. The results obtained show that at least in one piggery pH1N1 had recently circulated among pigs.
2

Argument structure: relational construal at the syntax-semantics interface

Mateu Fontanals, Jaume 13 December 2002 (has links)
Aquesta tesi tracta de les propietats relacionals de la sintaxi i la semàntica de l'estructura argumental. En especial, estudio la relació entre l'estructura argumental i la descomposició lèxica: defenso que una descomposició mínima dels elements lèxics (e.g., ensellar o trencar) és necessària si es vol donar compte de les seves estructures relacionals complexes. Al capítol primer s'hi proposa la hipòtesi teòrica principal segons la qual hi ha un homomorfisme important entre la sintaxi i la semàntica relacionals de l'estructura argumental. Demostro que a aquesta hipòtesi se li pot donar una base teòrica si i només si es fa la distinció langackeriana següent: el significat és una funció del contingut conceptual i de la construalitat semàntica. En introduir aquesta distinció en el paradigma generativista, argumento que només la construalitat semàntica es codifica de manera transparent a la sintaxi. Poso també especial èmfasi a fer veure que la meva aproximació a l'estudi de l'estructura argumental participa tant de la teoria sintàctica de Hale i Keyser (1998, 1999a) com de la teoria semàntica de Mateu (1999). Al capítol segon s'hi analitzen les propietats relacionals de la sintaxi i la semàntica dels verbs inacusatius i inergatius. Exemplifico la meva anàlisi de la 'inacusativitat' amb l'estudi de dos casos diferents: en primer lloc, faig una explicació formal dels aspectes semàntics relacionals que determinen la selecció d'auxiliar en llengües com l'italià i el francès; en segon lloc, defenso que l'anàlisi de la construcció progressiva implica una estructura inacusativa locativa que domina l'estructura argumental que està lèxicament associada al predicat verbal. Al capítol tercer s'hi estudien les propietats relacionals de la sintaxi i la semàntica de l'anomenada 'elasticitat del significat verbal' (Rappaport Hovav i Levin 1998). Es demostra que la variació lingüística que afecta aquest fenomen està relacionada amb la distinció tipològica de Talmy (1985, 1991, 2000) entre llengües d'emmarcament en el satèl·lit com l'anglès, l'alemany o el neerlandès, i llengües d'emmarcament en el verb com el català, l'espanyol o el francès. S'hi analitzen de manera detallada la sintaxi i la semàntica relacionals de dues construccions que són típiques de les llengües d'emmarcament en el satèl·lit: les construccions de moviment que inclouen un verb de manera de moviment i un trajecte fitat, i les construccions resultatives complexes. Poso especial èmfasi a demostrar per què en català no existeixen aquestes construccions. Faig veure també per què en català no existeixen determinats verbs denominals complexos ni certs casos d'alternances locatives, que són més aviat típics de llengües germàniques com l'alemany o el neerlandès. Al capítol quart s'hi estudia l'anomenada 'restricció d'objecte directe' en les construccions resultatives de l'anglès. Tot i que s'ha posat en dubte aquesta restricció (e.g., vegeu Rappaport Hovav i Levin 2001), faig veure les raons per les quals cal recuperar la validesa d'aquesta restricció. En aquest capítol s'hi analitza també la sintaxi i la semàntica relacionals d'una construcció idiomàtica de l'anglès que té un correlat molt directe amb les construccions resultatives: i.e., la "way-construction". Demostro també per què aquesta construcció no transgredeix la 'restricció d'objecte directe', tot i que ho pugui semblar a primer cop d'ull. Al capítol cinquè s'hi fa un resum força extens de les tesis més rellevants que un hom pot extreure d'aquest treball. Aquestes tesis les exemplifico a partir de l'anàlisi de la sintaxi i la semàntica relacionals d'un dels meus casos d'estudi preferits: el verb climb. Cal advertir que aquest capítol està pensat per a aquell lector (cada vegada més freqüent!) que vol saber amb un cert detall de què tracta la tesi, però que no té temps per a llegir-se-la tota. / This thesis deals with the relational syntax and semantics of argument structure. Special attention is paid to the relation between argument structure and lexical decomposition: a minimal decomposition of lexical items like to saddle or to break is argued to be necessary in order to elucidate their complex relational structures. In chapter 1 I put forward the hypothesis that there is a strong homomorphism between the relational syntax and semantics of argument structure. This hypothesis is shown to gain theoretical support iff a fundamental distinction is drawn: meaning is a function of both non-syntactically transparent conceptual content and syntactically transparent semantic construal. Accordingly, a syntactically transparent approach to semantic composition is adopted in the present framework, which partakes in both Hale & Keyser's (1998, 1999a) syntactic theory of the basic argument structure types and Mateu's (1999) semantic theory of argument structure, which assumes that certain meanings are associated to certain structures.In chapter 2 I analyze the relational syntax and semantics of unaccusative and unergative verbs. The present analysis of unaccusativity is exemplified with two different case studies: Firstly, I provide a formal account of the relational semantic determinants of 'aux-selection' in languages like Italian and French. Secondly, I argue that the progressive construction can be analyzed as involving a locative unaccusative structure over that argument structure lexically associated to the verbal predicate.In chapter 3 I put forward a relational syntactic and semantic account of the crosslinguistic variation involved in the so-called 'elasticity of verb meaning' (Rappaport Hovav & Levin 1998). Such a variation is argued to be related to Talmy's (1985, 1991, 2000) typological distinction between 'satellite-framed languages' and 'verb-framed languages'. In particular, I analyze two constructions that are typical of satellite-framed languages like English, Dutch or German: complex telic path of motion constructions and complex resultative constructions. I also show why these constructions are impossible in verb-framed languages like Catalan or Spanish. Moreover, I provide an explanation of why certain classes of complex denominal verbs and some cases of locative alternation are more productive in satellite-framed languages rather than in verb-framed ones. In chapter 4 I argue my way to the conclusion that the so-called 'Direct Object Restriction' (DOR) on resultative constructions, which has been recently called into question by Rappaport Hovav & Levin (2001), must be regained. In this chapter I also put forward a relational syntactic and semantic analysis of the so-called way-construction, showing that, despite appearances, such an idiomatic construction does not violate the DOR either. Chapter 5 provides an extensive recapitulation of some relevant theses worth being drawn from the present work. I exemplify them by providing a relational syntactic and semantic analysis of one of my favorite case studies: i.e., the verb climb. CAVEAT: Chapter 5 is mainly intended for that reader who does not want to spend time reading a 300-pages work on lexical decomposition issues, but nonetheless wants a very detailed summary of it.
3

Como se enseñan los otros. Análisis de la presentación racialista de la diversidad étnica en los libros de texto de EGB, BUP y FP utilizados en Cataluña en la década de los 80

Alegret Tejero, Juan Luis 21 September 1993 (has links)
No description available.
4

Vers l’éco-anthropologie. Une approche multidisciplinaire de l’agdal pastoral du Yagour (haut atlas de Marrakech)

Domínguez Gregorio, Pablo 01 October 2011 (has links)
Notre problématique de recherche porte sur les mutations, durant le dernier siècle, de la relation à l’environnement d’une petite communauté d’agropasteurs du Haut Atlas de Marrakech, les Aït Ikis. Cette population montagnarde d’environ 700 habitants dépende de plusieurs espaces mais très spécialement du Yagour, un pâturage de 70 km² étagé entre 2.000 m et 3.600 m. L’institution coutumière de l’agdal qui gère tous les espaces en question et participe fortement aux rapports à l’environnement, consiste en la mise en défens saisonnière des espaces, dont la date exacte d’ouverture est décidée par toute la communauté d’usagers. Le but est d’assurer un repos minimal aux espèces végétales et la durabilité de son utilisation. Dans ce contexte, nous avons essayé de répondre à trois hypothèses : 1 Le système traditionnel de l’agdal était globalement durable, mais mis en crise notamment par son contact croissant avec les sociétés industrielles. 2 Dans le monde actuel, l’agdal aurait des potentialités de développement et de conservation. 3 Une approche profondément transdisciplinaire, qui utilise à la fois les disciplines individualisées, est nécessaire pour bien comprendre des problématiques écoanthropologiques complexes de ce genre. Nous sommes partis d’une étude du contexte géographique, écologique, social et historique. Ensuite, nous avons analysé le système agroéconomique et la culture symbolique qui accompagne ce système, ainsi que l’état de l’environnement au sein d’importants processus de changement. Pour conclure, nous avons corroboré nos hypothèses, et affirmé spécialement notre soutien à « une transdisciplinarité qui combine des approches disciplinaires spécialisées ».
5

Essays on education, discrmination and development

Ramachandran, Rajesh 30 April 2013 (has links)
Resum pendent
6

New colonial rescue. Appropriating a feminist discourse in the war on terror

Khamas, Eman Ahmed 17 December 2013 (has links)
Esta tesis es un análisis crítico del discurso de la Guerra contra el Terrorismo (GCT) y la representación de las mujeres del Oriente Medio (OM). Mi tesis se resume en que este discurso ha esencializado las mujeres del OM como víctimas y abusó de esta imagen como una de las justificaciones para iniciar guerras contra países del OM antes y después de 9/11/2001. El trabajo se divide en dos partes, cada una subdividida en capítulos. El análisis se basa en tres premisas filosóficas de Michel Foucault (la teoría del discurso y su aproximación al problema de la representación), de Edward Said (la práctica crítica del orientalismo) y estudios feministas de Gayatri Spivak dentro de la teoría postcolonial, y la doctrina política del poder blando de Joseph Nye. En la primera parte se examina el discurso político, histórico y feminista de GCT, con un estudio de caso de Irak. El primer y el segundo capítulos se centran en dar una introducción y exponer el marco teórico. El capítulo III revisa histórica y críticamente la confusión conceptual en el discurso dominante del terrorismo y sus definiciones. El capítulo IV traza la evolución del discurso de rescate a través de las narraciones de los derechos humanos, el imperialismo como defensa propia y narrativa de organizaciones internacionales y de las Naciones Unidas. El capítulo V es un estudio de caso de lo que se haya demostrado en los capítulos anteriores. La segunda parte trata textos literarios. El capítulo VI traza la genealogía de las representaciones de las mujeres del OM en la imaginación literaria angloamericana a través del último milenio. Los dos capítulos siguientes son comentarios de texto. El capítulo VII trata de ver un subgénero de narrativa (auto) biográfica sobre las mujeres musulmanas oprimidas de la diáspora en los EE.UU. y Europa, y tomo, como ejemplo, cuatro relatos de Azar Nafisi y Khaled Hosseini como ejemplos. El capítulo VIII analiza unos relatos británicos y estadounidenses que abordan el tema del terrorismo desde diferentes puntos de vista, pero representan a las mujeres en la misma imagen de víctima indefensa, se analizan textos de Ian McEwan, Richard Zimler y John Updike como ejemplos. / This dissertation is a critical analysis of the discourse of the War on Terrorism (WOT) and the representation of the Middle Eastern (ME) Women in it. My thesis is that this discourse essentialized ME women as victims and misused this image as one of the justifications to wage wars against ME countries before and after 9/11/2001. The dissertation is divided into two parts, each subdivided into chapters. It is built on three philosophical premises: Michel Foucault’s theory of discourse and his approach to the problem of representation; Edward Said’s critical practice of Orientalism, and Gayatri Spivak’s feminist studies within postcolonial theory; and the political doctrine of Joseph Nye’s Soft Power. The first part of the dissertation reviews the political, historical, and feminist discourses of WOT, with a case study of Iraq. Chapter III reviews -historically and critically- the conceptual confusion in the mainstream discourse of terrorism and its definitions. In the fourth chapter I map the evolution of the rescue discourse through narratives of human rights, imperialism as self defense, and UN and international organizations’ narratives. Chapter V is a case study of what I have already demonstrated in the previous chapters. The second part is literary. Chapter VI traces the genealogy of the representations of ME women in the Anglo-American literary imagination through the last millennium. The next two chapters are text analyses. Chapter VII is about a subgenre of diasporic (auto)biographical narratives -in the US and Europe- of oppressed Muslim women, and four narratives by Azar Nafisi and Khaled Hosseini as examples. In Chapter VIII, British and American narratives that tackle the issue of terrorism from different points of view, but which represent ME women in the same image of a helpless victim, are analyzed, with narratives by Ian McEwan, Richard Zimler, and John Updike as examples.
7

La pintura de Nahum B. Zenil: identidad nacional e identidad sexual

Solís Salazar, Sofía Guadalupe 18 November 2013 (has links)
Nahum B. Zenil es reconocido primordialmente por su obra pictórica elaborada durante la década de los ochenta y los noventa. La crítica y la historia del arte han demarcado las interpretaciones que hasta ahora han caracterizado a sus piezas en dos posturas disímiles: la paternalista noción de la confesión como la liberación de una opresión íntima y la satanización de la escatología y la exhibición del cuerpo. La presente investigación tiene como objetivo brindar argumentos teóricos que revivan el valor crítico de su obra en los términos que siguen: la reiteración de la cita homosexual en sus autorretratos fragmentan la relación entre la normatividad del género y la identidad nacional. Para este propósito, esta tesis propone un marco metodológico que desglosa la lógica de la matriz heterosexual en sincronía con la construcción de la mexicanidad. Es decir, el aparato discursivo que fomenta la congruencia entre una identidad sexual en conjunto con la noción de pertenencia a una cultura y a un territorio. Este análisis va de la mano de la teoría de la performatividad de Judith Butler y los estudios profusos sobre el nacionalismo y la identidad homosexual en México de Carlos Monsiváis. / Nahum B. Zenil is recognized primarily for his paintings from the eighties and nineties. Art history and art criticism have circumscribed the interpretations that have characterized his pieces until the moment into two dissimilar stances: the paternalistic notion of confession as releasing an intimate oppression and the demonization of eschatology and exhibitionism of the body. This research aims to provide theoretical arguments to reinforce the critical value of his work in the following terms: the reiteration of homosexual citation in his self-portraits subverts the relationship between gender normativity and national identity. For this purpose, this thesis proposes a methodological framework that breaks the logic of heterosexuality in synchrony with the construction of mexican identity. That is to say, the discursive apparatus that promotes congruence between sexual identity in conjunction with the notion of belonging to a culture and a territory. This analysis is developed under the parameters of performativity exposed by Judith Butler and the profuse studies on nationalism and homosexual identity in Mexico elaborated by Carlos Monsivais.
8

In Your Own Sweet Way: A Study of Effective Habits of Practice for Jazz Pianists with Application to All Musicians

Sandoval Campillo, Iñaki 04 November 2013 (has links)
Con el objetivo de mejorar la interpretación musical y la creatividad, el propósito de este trabajo de investigación ha sido reunir información sobre hábitos de estudio y recursos dirigidos a desarrollar un sistema de estudio personal para el pianista de jazz contemporáneo. Este trabajo está dirigido a pianistas de jazz de todos los niveles y ofrece material concreto para elaborar métodos de estudio personalizados que permitan un eficaz desarrollo artístico. La información presentada se fundamenta en el análisis de literatura del área de interpretación del jazz, experiencias personales de reconocidos músicos de jazz, estudiantes y pedagogos, y la comparación de métodos y prácticas docentes (música clásica y jazz), entrenamiento deportivo y otras disciplinas. La investigación se divide en tres grandes áreas. La primera, dedicada al piano como instrumento, explora la técnica pianística, su mecánica y características acústicas. La segunda, centrada en la teoría musical aplicada al pianista de jazz, agrupa los diferentes elementos musicales en cinco categorías, referidas en este trabajo como Los cinco elementos (técnica, armonía, lenguaje, improvisación y repertorio). Y la tercera investiga diferentes enfoques de estudio, tanto en la pedagogía de la música clásica como la metodología del jazz. Esta última sección constituye la parte más importante del presente trabajo de investigación: una síntesis de métodos publicados, técnicas de interpretación y estilos, repertorio de referencia y otros recursos para el pianista de jazz. Los resultados obtenidos proponen plantillas de estudio ideadas por el presente investigador para pianistas de jazz de todos los niveles, listas seleccionadas de repertorio (incluyendo unas 1000 canciones para pianistas de jazz de todos los niveles –del principiante al profesional) y otros recursos, como una selección de transcripciones, bibliografía y discografía. Sobre la base de esta investigación puede concluirse que el pianista de jazz (de todos los niveles) puede obtener grandes beneficios mediante el establecimiento de objetivos concretos y definidos, la autoevaluación crítica y la aplicación de recursos apropiados para evaluar el contenido, progreso y resultados. / With the intent of improving performance and creativity, the purpose of this research was to gain information about practice methods and techniques directed to develop a personal practice routine for the contemporary jazz pianist. This research is offered to provide jazz pianists (of all levels) with tools that allow them to develop individual practice routines that foster healthy and sustainable habits and advance artistry. The original information presented is based on the review of related literature published in the area of jazz performance; the experiences of respected jazz performers, students and pedagogues; and the synthesis of methods and approaches used in deliberate musical practice (classical and jazz styles), sports training, and selected other disciplines. The investigation was categorized in three sections. First, devoted to the piano as an instrument, exploring its technical, mechanical, and acoustical characteristics. Second, focused on theory and music with application for jazz pianists, by selecting and organizing music topics in five categories –referred to in the present study as The Five Elements (i.e.,Technique, Harmony, Language, Improvisation, and Repertoire). Third, investigation of different approaches to practice, both from the classical music tradition and the jazz methodology, in order to develop a personal practice routine for jazz pianists. This last section consists of the most essential contribution of the present research –a synthesis of published jazz methods, jazz performance practices and historical traditions, exemplary repertoire, and resources for the jazz pianist. Findings from this research include researcher-designed practice routine templates (PRT) for jazz pianists of all levels, researcher-designed extensive repertoire lists for jazz pianists (including approximately 1000 songs for pianists across ability levels –beginner to professionals), and researcher-generated tools such as solo transcriptions, bibliographies and discographies. On the basis of this research, it may be concluded that jazz pianists (of all levels) benefit from purposeful practice with clear goals, honest self-evaluation, and focus –organized by thoughtful tools that map content, progress, and performance.
9

Les pistes de ball durant el primer franquisme: espais de lleure a l’Horta-Albufera

Ferrer Senabre, Isabel 02 December 2013 (has links)
Aquest treball analitza les pràctiques socials entorn les pistes de ball d’una comarca valenciana central, l’Horta-Albufera, durant les dècades dels anys quaranta i cinquanta del segle XX. Parteix de la reflexió sobre la construcció identitària hortolana i l’evidència de discursos sovint discordants que han condicionat l’estudi en profunditat de les pistes de ball de nuclis urbans de fora de les grans ciutats. Mitjançant les fonts orals i els documents escrits d’àmbit local, la recerca combina la perspectiva sincrònica i diacrònica per a explorar les diferents articulacions que transformaren progressivament el lleure al territori, fent especial èmfasi en les interaccions col·lectives i en la contingència dels processos. Les pistes de ball de l’època —construïdes a la comarca en 1929, 1944 i 1947—, afermaren un lleure ballat regular i freqüent que en dècades anteriors havia estat absorbit majoritàriament per balls organitzats als diferents cercles de caire político-recreatiu. Amb l’adveniment del franquisme, i en concordança amb el missatge de l’ens religiós, la dictadura va necessitar de gestionar la presència d’establiments comercials pel ball, que no es va liberalitzar completament fins el 1946. Malgrat la retòrica acre del règim vers els ballables moderns, el ball setmanal a les pistes es va consolidar i fins i tot va créixer, convisquent encara amb les celebracions i ritualitzacions ballades pròpies del calendar vital i festiu de la zona. La codificació de comportaments, les pràctiques reguladores dels rols de gènere —també en altres esdeveniments sonors, com ara el cant expressat en la quotidianitat—, el funcionament i el desenvolupament de les indústries de l’espectacle i els seus actors, l’urbanisme relacionat amb el lleure, i el seguit d’operacions del jovent durant el passeig i dintre dels mateixos balls a les pistes, es reorganitzaren especialment a partir de mitjan anys cinquanta. Un procés de canvi, a l’Horta-Albufera, que no s’entendria sense les trajectòries d’actuació de les persones que ballaren en aquells espais. / This dissertation analyzes the social practices around the dance halls of a Valencian central region, l’Horta-Albufera, during the 1940’s and 50’s. It begins with a reflection of the social identity of Horta’s people, and the often-contradicting spoken evidence which have conditioned profound study of dance halls located outside of big cities. From oral sources and local written documents, the research combines synchronic and diachronic point of views to exploring the different articulations which progressively transformed leisure activities in this area, putting special emphasis on the social interactivity and the contingency of the processes. The dance halls of this era —built in this region in 1929, 1944 and 1947—, established a stable and frequent leisure time which in previous decades had mainly been absorbed by dances organised by political and recreational circles. In the advent of the Franco regime, and in concordance with the Church discourse, the dictatorship needed to manage the presence of the dancing establishment, which didn’t liberalise entirely until 1946. Despite the regime’s acrid rhetoric to modern dance, the weekly dance session on dance halls were consolidated, and even grew, coexisting with celebrations and rituals of the life cycle and festive calendar of the area. The performance codification, the regulative practices of gender roles —in other musical events too, like the everyday songs—, the working and development of the event industry and their actors, the urbanism in relation to leisure, and the movements of young people into the promenades and dance sessions, were reorganised especially in the fifties. This process of change, in l’Horta-Albufera, cannot be understood without the career of people who danced in these spaces.
10

Migración y emprendizaje: el caso de los emigrantes españoles emprendedores en México

Arroyo Martínez Sotomayor, Alejandra 06 September 2012 (has links)
Durante más de 120 años el flujo de migrantes de España a México ha sido continuo, lo cual ha representado una estrecha vinculación entre las dos naciones que ha conformado círculos virtuosos de intercambio de saberes y cultura, pero también de intercambios comerciales y de conocimientos. Este trabajo de investigación para la elaboración de la tesis doctoral se ocupa de la migración que desde España se realizó durante el siglo XX hacia México desde la época post-revolucionaria en que las condiciones sociales y económicas en el país se aceleraban y éste empezaba a industrializarse. Debido a fuertes redes familiares y de amistad que proveyeron un fuerte sostén organizativo estos migrantes se establecieron en país y lograron crear empresas, realizaron múltiples negocios, fundaron familias e instituciones y se establecieron relaciones exitosas económica y socialmente benéficas para ambos países, fortaleciendo los lazos culturales y comerciales y fomentando cada vez más los espacios de convivencia e integración de las dos culturas. La llamada migración económica no solamente es una migración asalariada sino que muchas veces acompaña a la expansión de la inversión y aporta conocimiento científico-tecnológico con espíritu emprendedor. La inversión extranjera no solamente consiste de la inversión de flujos de capital, sino que también son personas las que van y vienen, y no sólo es el posicionamiento de mercado y transferencia tecnológica sino que también tiene un contenido social. En ese sentido, la formación y transformación de los mercados domésticos e internacionales tienen que ser estudiados también con el componente de las relaciones sociales y de mercado, lo cual implica no solamente relaciones salariales, de inversión o comercio, sino que también implica procesos familiares y creación de redes de amistades. El objetivo de esta investigación es estudiar los procesos de creación de empresas y los beneficios potenciales que para los empresarios mexicanos en la integración europea y el Tratado de Libre Comercio de México con la Unión Europea han supuesto en el contexto de la migración española a México, partiendo de la hipótesis de que los procesos migratorios tienen un contenido que va más allá del carácter laboral del posicionamiento de las empresas y/o los trabajadores en los países huésped, sino que también tiene que ver ese posicionamiento con lazos de interrelaciones sociales de amistad y de familia, así como de transferencia de conocimientos para establecer empresas y negocios. Para la realización de este estudio se realizaron entrevistas a profundidad a empresarios mexicanos de ascendencia española que heredaron los negocios establecidos por sus abuelos y/o padres, algunos siguiendo las pautas empresariales y de producción aprendidas por ellos, y otros que presentan novedosos cambios realizados a partir del aprendizaje de sus antepasados. Se entrevistaron también, a dos empresarios jóvenes, del siglo XXI, que han llegado a México en el año 2002 y 2006 y que han comenzado empresas en México en nichos empresariales que el país provee inmerso en la vorágine de la globalización. La muestra abarca a 21 empresas localizadas en el Distrito Federal, Puebla y Veracruz. De otra parte, se estudiaron los casos documentados de empresarios que llegaron a México a mediados del siglo XIX y que establecieron empresas que hasta la fecha operan con éxito ahora con carácter de expansión internacional, como es el caso de la Cervecería Modelo y la Panificadora Bimbo. Estas empresas demuestran cómo se realiza la transferencia de conocimientos y tecnología creando círculos virtuosos para la economía y la cultura a través del “know how”, uno de los asuntos centrales sobre los cuales versa el presente trabajo. / For more than 120 years migration from Spain to Mexico has been continuous representing a strong linkage between the two nations that has conformed virtuous circles exchanging wisdom and culture, but also trade and knowledge. This research work to elaborate the present doctoral thesis deals with the migration process realized from Spain to Mexico during the XX Century since the post-revolutionary epoch when social and economic conditions started to develop in the country, and the industrialization process commenced. Supported by strong family and friends networks that organized migrations, newcomers achieved to build enterprises and several businesses, they founded families and institutions, and established economically and socially successful relationships that have been beneficial for both countries though the strengthening of cultural and commercial links fomenting integration spaces between the two cultures. The so called economic migration is not only a salary earner migration but it also accompanies the expansion of investment and delivers scientific-technological knowledge with an entrepreneurial spirit. Foreign investment does not only consist of capital flows investment, it is also people that move forward, and it is not only market positions and technological transference, but it also possesses a social content. In this sense, formation and transformation of domestic and international markets have to be studied within social and market relations, which imply not only salary, investment or trading relations, but also family processes and the creation of networks. The objective of this investigation is to study the creation process of enterprises and potential benefits that for Mexican entrepreneurs immersed in the European integration and the Free Trade Agreement of Mexico with the European Union have brought about within the context of the Spanish migration to Mexico, starting from the hypothesis that migration processes go beyond the labor character of the enterprises position and/or workers in the host countries, but it also has to do with social interrelations of friends and families, and with knowledge transference to establish enterprises and the realization of businesses. For the realization of the study insightful interviews were realized to Mexican entrepreneurs with Spanish origins that inherited their businesses from grandparents or parents. Some of them have followed the entrepreneurial and production characteristics achieved by their predecessors, and some others present novel changes accomplished through learning and experience from them. Two young entrepreneurs were also interviewed, from the XXI Century, that have arrived to Mexico City in the years 2002 and 2006, who have settled their business in the entrepreneurial niches that the country provides within the whirlpool of globalization. The sample comprises 21 enterprises located in Mexico City, and the counties of Puebla and Veracruz. On the other hand, documented cases from Spanish businessmen who arrived to Mexico during the second half of the XIX Century and who established significant enterprises that are still operating in the country but that have expanded internationally have also been studied, as it is the case of the brewery company Cervecería Modelo and the bakery and food company Bimbo. These enterprises show how to realize knowledge and technology transference therefore creating virtuous circles for the economy and culture through the “know how”, one of the central issues in this work.

Page generated in 0.1557 seconds