• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 267
 • 99
 • 38
 • Tagged with
 • 404
 • 404
 • 202
 • 184
 • 66
 • 43
 • 40
 • 33
 • 27
 • 25
 • 23
 • 20
 • 19
 • 19
 • 19
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Ondas de Choque Extacorpóreas en el Tratamiento de las Pseudoartrosis de los Huesos Largos de las Extremidades Inferiores

Español Barrull, Anunciación Rosario 5 December 2014 (has links)
La pseudoartrosi és una alteració en el normal procés de consolidació òssia que es tradueix clínicament per dolor y persistència del focus de fractura amb movilitat i desviació dels fragments. És la principal complicació de les fractures, especialment als óssos llargs, afectan el 10% de les mateixes. El tractament de les pseudoartrosis combina, diferentes tècniques incruentes amb més o menys èxit i complicacions. Les ones de xoc extracorpòries són ultrasons d’alta energia, originats en un generador electromagnètic, en el nostre cas, capaços de produir efectes físics i biològics als óssos, mitjançant l’efecte Hopkins y el fenòmen de cavitació, que indueix una hemorràgia subperiostal estimulant el creiximent óssi de novo. Al present treball es tracta de valorar l’eficàcia de les ones de xoc extracorpòries en el tractament de les pseudoartrosis establertes dels óssos llargs de les extremitats inferiors, mitjançant la valoració clínica i radiològica de un total de 118 casos, distribuits en 58 fémurs i 60 tibies. Així mateix, es valora la influència del sexe, l’edat, el temps d’evolució de la fractura, la zona de l’ós afectada, la presència d’empelt óssi i de material d’osteosíntesis. El tractament amb con ones de xoc extra corpòries promou la consolidació de les pseudoartrosis establertes als óssos llargs de les extremitats inferiors: fèmur i tíbia. El tractament amb ones de xoc produeix un efecte analgèsic amb la conseqüent desaparició del dolor i millora clínica, en pacients amb pseudoartrosis als óssos que no arriben a consolidar completament. La resposta al tractament amb ones de xoc extra corpòries de las pseudoartrosis dels óssos llargs, no té relació amb el sexe, la edat, el temps d’evolució i el tipus de fractura, la zona de l’ós afectada i la presència o no d’empelt ossi. El tipus de material de osteosíntesis influeix en la resposta al tractament amb ones de xoc de les pseudoartrosis localitzades a les diàfisis femorals, essent millor el resultat en aquells pacients portadors de placa vers els portadors de clau endomedular, fet que sembla més relacionat amb la immobilització posterior al tractament que amb el tractament en sí. El tractament amb ones de xoc extracorpòries, donat el seu caràcter no invasiu i la mínima incidència de complicacions i efectes secundaris, ha de ser tingut en compte com un dels procediments més efectius, de primera elecció i alternatiu a la cirurgia en les pseudoartrosis establertes dels óssos llargs. La pseudoartrosis es una alteración en el normal proceso de la consolidación ósea que se traduce clínicamente por dolor y persistencia del foco de la fractura con movilidad y desviación del los fragmentos. Es la principal complicación de las fracturas, especialmente en los huesos largos, afectando al 10% de las mismas. El tratamiento de las pseudoartrosis combina diferentes técnicas incruentas con éxito dispar e inconvenientes. Las ondas de choque extracorpóreas son ultrasonidos de alta energía, originados en nuestro caso a través de un generador electromagnético, capaces de producir efecto físicos y biológicos en los huesos, mediante el efecto Hopkins y el fenómeno de cavitación, induciendo una hemorragia subperiostal que estimula el crecimiento óseo de novo. En el presente trabajo se trata de medir la eficacia de las ondas de choque extracorpóreas en el tratamiento de las pseudoartrosis establecidas de los huesos largos de las extremidades inferiores, a través de una valoración clínica y radiológica.
2

Factor de necrosis tumoral alfa y vih: implicación en la evolución natural de la enfermedad y en la lipodistrofia asociada al vih y al tratamiento antirretroviral

Veloso Esteban, Sergio 9 July 2013 (has links)
La lipodistrofia es uno de los principales efectos secundarios que presentan los pacientes VIH en tratamiento antirretroviral. Es conocida, en ellos, la presencia de un fenómeno inflamatorio crónico donde juegan un papel importante las citoquinas pro-inflamatorias. Destaca el Factor de Necrosis Tumoral alfa (TNF-α). En esta tesis, se estudia su papel en la inmunopatogenia de la infección y la aparición de la lipodistrofia Las conclusiones más relevantes son, respecto a la lipodistrofia, la existencia de un aumento en los niveles de TNF-α en los pacientes infectados por VIH y mayor apoptosis adipocitaria en los pacientes con lipodistrofia. Los datos obtenidos sugieren la existencia de un efecto inflamatorio local en el tejido adiposo. No hemos encontrado relación entre los polimorfismos del TNF-α y el riesgo de desarrollar lipodistrofia. Respecto a la historia natural no encontramos relación entre los polimorfismos y la susceptibilidad y/o progresión de la enfermedad. Lipodysytrophy is a common and relevant problema in HIV-1 infected patients taking antiretroviral therapy. It is known the existence of a chronic inflammatory state in which the proinflammatory cytokines such a Tumor Necrosis factor alpha (TNF- α) play an important role. In this thesis, we studied their role in the immunopathology of infection and the onset of lipodystrophy. The most relevant conclusions are, with regard to the lipodystrophy, the existence of increased TNF-α levels in HIV-infected patients and increased adipocyte apoptosis in patients with lipodystrophy. The data obtained suggest the existence of a local inflammatory effect in the adipose tissue. We have found no relationship between the polymorphisms of TNF-α and the risk of developing lipodystrophy. With regard to the natural history we found no relationship between the polymorphisms and susceptibility and/or progression of the disease.
3

Indicència i supervivència del càncer de cap i coll a la demarcació de Tarragona (1980-2005)

Mur i Restoy, Encarna 6 July 2012 (has links)
- Contribucions i coneixements nous que aporta la tesi: Es tracta d’un estudi epidemiològic descriptiu de les neoplàsies malignes de cap i coll a la demarcació de Tarragona (609.673 habitants l’any 2001). S’analitza la incidència, la mortalitat, la supervivència i la prevalença en base poblacional de les 3.507 neoplàsies de cap i coll del Registre de Càncer de Tarragona, durant el període 1980-2005 (609 càncers de llavi, 410 de llengua, 374 de cavitat oral, 142 de glàndules salivals, 140 d’amígdala, 118 de nasofaringe, 239 d’hipofaringe, 122 d’altres llocs de la cavitat oral i faringe, 87 de cavitats nasals i sins paranasals i 1.266 de laringe). - Metodologia emprada: S’ha utilitzat la metodologia pròpia dels registres de càncer de base poblacional seguint els criteris de la International Agency for Research on Cancer (IARC), per assegurar tant una bona cobertura dels casos com una bona precisió de les dades. S’avaluen els índexs de qualitat estàndard que resulten adequats pel al conjunt i per a cadascuna de les localitzacions. - Resultats S’ha estudiat la tendència temporal de la incidència i la seva projecció a 2010 i 2015. Tots els resultats estan referits pel total dels càncers de cap i coll i per a cadascuna de les 10 localitzacions. Destaca la taxa ajustada d’incidència del càncer de laringe en homes que és de les més altes del món. S’han fet comparacions internacionals de la incidència i de la supervivència. La supervivència s’ha mantingut estable i és similar a la del conjunt d’Europa. - Conclusions més rellevants: Les principals conclusions han estat que les neoplàsies de cap i coll mostren un patró epidemiològic occidentalitzat, similar especialment al sud d’Europa. Hi ha una reducció global en la tendència temporal de la incidència en els homes que es correlaciona amb la disminució del tabaquisme. S’observa un augment en localitzacions com l’amígdala que es correlaciona amb l’exposició al virus del papil=loma humà. Malgrat les millores diagnòstiques i terapèutiques dels últims anys, igual que a Europa, no s’observa una millora significativa de la supervivència relativa en base poblacional a Tarragona. - Comunicacions a congressos: Laryngeal cancer in Tarragona cancer registry (TCR) Spain. Relative survival by age and stage (pòster). E. Mur, M. Bonet, A. Ameijide, T. Bonfill, J. Borràs. 3rd International Conference on Innovative Approaches in Head & Neck Oncology. Barcelona, febrer de 2011 This is a descriptive epidemiological study of head and neck malignancies in Tarragona province (609,673 inhabitants in 2001). Data of population-based incidence, mortality, survival and prevalence, were analyzed concerning 3,507 head and neck malignancies recorded in the Tarragona Cancer Registry during the period 1980 to 2005 (609 lip cancer, 410 tongue, 374 oral cavity, 142 salivary glands, 140 tonsil, 118 nasopharyngeal, 239 hypopharyngeal, 122 others of oral cavity and pharynx, 87 nasal cavities and sinus and 1,266 laryngeal cancer). The methodology of population-based cancer registries has been applied, following the criteria of the International Agency for Research on Cancer (IARC), in order to ensure both completeness and accuracy of data. Evaluation of the standard quality indices showed that they were appropriate for the anatomical sites studied, both individually and collectively. The temporal trend in incidence has been studied and its projection to 2010 and 2015 estimated. Results are referred by total head and neck and by one out of every ten localizations. It is emphasized that the age-adjusted incidence rate of laryngeal cancer in men is one of the highest in the world. International comparisons of the incidence and survival have been made. The survival rate has remained stable, and is similar to the rest of Europe The main conclusions are that the head and neck malignancies in Tarragona show a westernized epidemiological pattern, similar to Southern Europe. There is an overall reduction in the time trend of incidence in men, correlated with the reduction in tobacco consumption. The increasing trend in sites such as tonsil, has been correlated with the exposure to human papilloma virus. As in the rest of Europe, improvements in population-based relative survival was not observed, despite diagnostic and therapeutic advances in recent years.
4

Estado de hierro de la madre en relación con sus niveles iniciales y la pauta de suplementación con hierro. Efecto sobre la salud materno-filial

Ribot Serra, Blanca 28 September 2012 (has links)
El objetivo de este estudio fue valorarel efecto del estado en hierro inicial y de diferentes pautas de suplementación con hierro sobre la evolución de los parámetros bioquímicos del hierro en la gestante y sobre la salud del recién nacido.El porcentaje de déficit de hierro va aumentando a medida que avanza la gestación.Este aumento depende tanto de las reservas iniciales como de la suplementación con hierro.El mayor perjuicio sobre el recién nacido se observa en las mujeres no suplementadas con hierro y las que inician la gestación con reservas de hierro exhaustas al presentar más partos prematuros y menor peso al nacer respectivamente. La suplementación con hierro moderada, de 60-100 mg/día, parece ser la más recomendable pues conduce a un menor porcentaje de déficit de hierro al final de la gestación que dosis más bajas y menor riesgo de hemoconcentración que dosis más altas The aim of the study was to assessthe effect of initial iron status and of different patterns of iron supplementation on the iron biochemical parameters evolution inpregnant women and on the newborn's health. The percentage of iron deficiency increases as pregnancy progresses. This increase depends on both, initial iron stores and iron supplementation.The greatest harm on the newborn is observed in women who do not take iron supplementation during pregnancy and in the ones who start pregnancy with exhausted iron stores, as they have more risk of preterm deliveries and lower birth weight respectively. Moderate iron supplementation from 60 to 100 mg/day, seems to be the most recommendable as it leads to a lower percentage of iron deficiency at the end of pregnancy than lower doses and a lower risk of haemoconcentration than higher doses.
5

Descripció de la situació de salut, dependència i qualitat de vida de la població de gent gran d'un nucli urbà

Febrer Martínez, Gabriel de 21 December 2009 (has links)
Objectius: Conèixer les característiques socioeconòmiques, estat de salut, dependència i qualitat de vida de la gent gran.Estudi transversal descriptiu poblacional d'una mostra representativa de Reus-2004 obtinguda de forma aleatòria i estratificada per grups d'edat i gènere. Un 5% té problemes per cobrir les necessitats bàsiques, un 14,4% no té a qui demanar ajuda, un 10% considera la seva llar mal equipada, un 22,6% no és propietari, un 20% viu sol, un 8% té barreres arquitectòniques i un 10% declara analfabetisme. Estat de salut: el 20% presenta deteriorament cognitiu, el 26% depressió, el 54% risc nutricional i el 71% fragilitat. Destacar l'increment de la insuficiència cardíaca amb l'edat.Factors associats a la dependència funcional: deteriorament cognitiu, pluripatologia, sordesa, risc nutricional i edat, però no el gènere.Factors associats a l'empitjorament de la qualitat de vida: analfabetisme, baix nivell socioeconòmic, polifarmàcia, ingrés hospitalari recent, deteriorament cognitiu, depressió, risc nutricional, dependència funcional i gènere. Objectives: To assess socioeconomic characteristics, health status, dependency, and life quality of elderly people.Descriptive cross-sectional study of a representative population of Reus-2004 from randomly selected groups stratified by age. 5% of these people are in trouble to cover basic needs, 14.4% lack of someone who to help them, 10% judged that their homes were not furnished well enough, 22.6% are owners, 20% live alone, 8% have architectonical obstacles, and 10% declared illiteracy.Health status: 20% have cognitive impairments, 26% are in depression, 54% present nutritional risk and 71% are fragile. It is important to note the enlargement of heart failures with age.Factors that are associated to functional dependence: cognitive impairment, multiple disorders, deafness, nutritional risk and age not gender. Factors that are associated to a deterioration of life quality: illiteracy, low socioeconomic status, polypharmacy, recent hospitalization, cognitive impairment, depression, risk of malnutrition, functional dependence and gender.
6

Lesions de Substància Blanca Cerebral en Pacients de Mitjana Edat amb Insuficiència Renal Crònica Pre-Diàlisi: Prevalença i Implicació dels Factors de Risc Vascular

Salvadó Geli, Ester 18 March 2008 (has links)
HIPÒTESI I OBJECTIUS: Les LSB són freqüents en els estudis de RM cerebral i la seva prevalença i severitat augmenta amb l'edat. Han estat relacionades amb factors de risc vascular i amb processos patològics com l'ictus, l'infart de miocardi i la demència. L'IRC associa factors de risc vascular i malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, però el coneixemt sobre la prevalença de LSB i relació amb els factors de risc vascular en la malaltia renal crònica és limitada, i molt escassa en l'estadi pre-diàlisi. Els pacients de mitjana edat amb IRC pre-diàlisi podrien tenir major prevalença de LSB que la població general i que la població hipertensa. Aquesta, podria relacionar-se amb els factors de risc vascular i amb l'afectació cardiovascular. Per aquestes raons, els objectius del present treball són: en primer lloc, l'avaluació de la prevalença de LSB en pacients de mitjana edat amb IRC pre-diàlisi en relació amb els factors de risc vascular convencionals, no-convencionals i l'afectació cardíaca; en segon lloc, analitzar la influència de la patologia renal primària i grau d'IRC sobre les LSB; i per últim, comparar prevalences de LSB i afectació cardíaca dels pacients urèmics pre-diàlisi amb pacients amb HTA essencial.METODOLOGIA: Estudi prospectiu i transversal sobre 136 individus, dividits en dos grups de pacients i un grup control. Inclou 101 pacients (55 IRC pre-diàlisi i 49 HTA essencial) i 32 individus control (no hipertensos), edat: 30-60 anys, no-diabètics i sense malaltia cerebrovascular prèvia o actual. A tots els malalts es van recollir marcadors d'inflamació (PCR i IL6) i als malalts renals marcadors d'estrès oxidatiu, mesurant l'activitat, concentració de la PON1 i la detecció d'anticossos anti LDL-oxidada. Es va realitzar ecocardiogràfia a tots els malalts i RM cranial als tres grups, mesurant les LSB mitjançant escala visual semiquantitativa.RESULTATS: La mostra final va ser de 52 pacients amb IRC pre-diàlisi (38 homes i 14 dones), ja que 3 van ser exclosos per claustrofòbia, amb 49±9 de mitjana d'edat, tots hipertensos i 94% tractats; 49 pacients amb HTA (37 homes i 12 dones), 50±8 de mitjana d'edat, tots tractats; i el grup control d'individus normotensius (21 homes i 11 dones), de 49±7 de mitjana d'edat. La prevalença de LSB en pacients amb IRC pre-diàlisi va ser superior al grup control (33% vs 6%, p=0.008) i similar als malalts hipertensos (33% vs 29% p= 0,4). Els pacients renals pre-diàlisi amb LSB tenien més edat, més antecedents cardiovasculars i la nefropatia vascular va ser la causa més prevalent d'IRC. Mostraven xifres superiors de TS, de pressió de pols, majors índexs de massa ventricular esquerre, presa de més hipotensors i nivells superiors de PCR sèrica que els malats renals sense LSB. El grau, duració d'IRC i estrès oxidatiu no es va relacionar amb les LSB. L'estudi comparatiu entre malalts pre-diàlisi amb LSB i malalts hipertensos, no va donar diferències significatives. Després d'ajustar les variables significatives, només la nefropatia de causa vascular va resultar factor predictiu independent per LSB en pacients urèmics pre-diàlisi [OR (95%CI) 15.6 (1.27-191.54), p=0.03].CONCLUSIONS: Les LSB són més comunes en pacients de mitjana edat amb IRC pre-diàlisi que en la població general i de prevalença similar als malalts amb HTA. Es relacionen amb l'edat, amb les xifres de TA, amb l'estat inflamatori i amb l'afectació cardíaca, però no amb l'estrès oxidatiu, l'estadi d'IRC ni amb el temps d'evolució de la malaltia renal. La nefropatia d'origen vascular ha estat l'únic factor predictiu per LSB en pacients de mitjana edat amb IRC pre-diàlisi. El resultat suggereix que les LSB reflecteixen un dany cerebral precoç, evident abans del tractament substitutiu i no influït pel mateix, derivat de la patologia vascular de base que pateixen aquests malalts. PARAULES CLAU: lesions de substància blanca cerebral; ressonància magnètica; malaltia renal crònica; factors de risc vascular; inflamació; estrès oxidatiu; hipertensió.
7

Actituds i percepcions respecte dels drets dels usuaris dels hospitals del sector sanitari de Reus

Guix Oliver, Joan 16 January 2003 (has links)
El hecho de que en la relación médico-paciente, el médico disponga de toda la información, comporta la existencia de una asimetría de información. Se establece una relación de agencia que, en la práctica, implica una relación de poder del médico hacia el paciente. Esto ha comportado la aparición de un movimiento en favor de los Derechos de los Pacientes que, en el Estado Español fue recogido por la Ley General de Sanidad de 1986. Nuestro objetivo es el conocer las actitudes y percepciones de los profesionales y de los usuarios de los hospitales del Sector de Reus, durante el primer semestre de 1999, respecto de los derechos y deberes del paciente. Analizamos, mediante grupos focales de médicos, enfermeros, y pacientes, sus actitudes y percepciones sobre los derechos de los pacientes. A partir de los resultados, elaboramos tres encuestas estructuradas Likert dirigidas a médicos, enfermeros y expacientes, que es validada y aplicada, por vía telefónica a expacientes (n=403), y autoadministrada a médicos (n=55) y enfermeros (n=93). Utilizamos el análisis de distribución de frecuencias, error estándar, y el test de χ2. Parara simplificar la información obtenida hemos utilizado el Análisis de Componentes Principales Categóricos. Nuestros expacientes quieren ser informados (96,5%). Afirman que el médico es la persona más adecuada para tomar decisiones (81,2%) y ven el consentimiento informado como un procedimiento exculpatorio (67,2%). Querrían preservar la confidencialidad de su documentación hacia el personal hospitalario que no intervenga en su proceso (61,1%). Se han sentido correctamente informados sobre aquello que les iban a hacer y dicen que han entendido esta información (91,2%). La confianza en el médico es considerada importante (72,9%), pero no tanto como por sustituir la información (71,4%). 5,6% creían que no se tenía que proporcionar información a la familia a no ser que el paciente lo autorizara. Los pacientes mayoritariamente piensan que se ha velado por su intimidad, que no han sido discriminados (2,8% piensan que si). 5,5% en algún momento de su estancia se han sentido ofendidos, en ridículo o han pasado vergüenza. 37,9% de nuestros pacientes no quieren participar en las decisiones que les afecten (58,6% sí ) y 28% piensan que no pueden negarse a las decisiones que tome su médico respeto de su salud. En cuanto a enfermería, sus actitudes son de aceptación de la autonomía de los pacientes. Hay una ambivalència con respecto a sí el paciente es el único que tiene que tomar las decisiones (favorable 44,1%, desfavorable 42,0%). 96,7% creen que los pacientes quieren participar en las decisiones referidas a su propia salud. Los enfermeros creen que los derechos de los pacientes afectarán positivamente la relación sanitarios-pacientes (61,3%). 83,6% afirman que conocen los derechos de los pacientes. Los médicos, afirman (51,5%) que el reconocimiento de los derechos de los paciente podran cambiar positivamente la relación médica-paciente. 48,1% afirman conocer los derechos de los pacientes. 20% creen que el paciente es el único que tiene que decidir qué quiere que se le haga para curar su enfermedad. 7,5% no creen que los pacientes quieran tomar parte en las decisiones que afecten a su enfermedad, y un 79,5% piensan que sí. Los hombres, los pacientes de más edad y de menor nivel de estudios son menos favorables a las posiciones más autonomistas, y las mujeres creen que han sido menos informadas. Es interesante el hecho de las diferentes visiones entre los tres tipos de actores, presentando diferencias significativas entre ellos, pese a tratarse de misma realidad. Mediante el CATPCA, los derechos a la información y a la autonomía del paciente son las dos dimensiones que explican más de un 30% de la varianza, con predominio del valor de la información sobre el de autonomía. Las principales conclusiones de los presente trabajo son, pues: I. Los derechos de los pacientes no son suficientemente conocidos II. El derecho a la información es valorado como más importante que el derecho al ejercicio de la autonomía, esencialmente por parte de los pacientes. III. Constatamos un predominio de visiones respetuosas hacia la autonomía de los pacientes. Aún así existe una importante minoría de pacientes refractaria a su implicación en la toma de decisiones que la afecten. IV. Las mujeres, los más jóvenes y aquellos con más altos niveles de educación són más favorables al respeto a la autonomía del paciente. V . Expacientes, médicos y enfermeros tienen actitudes y percepciones diferentes frente a situaciones similares. Observamos posiciones menos favorable a visiones "autonomistas" por parte de los pacientes, en comparación a visiones más favorables por parte de los médicos y radicalmente partidarias por parte de los enfermeros. VII. El sentido del consentimiento informado no es entendido por una gran mayoría de los pacientes, y por una gran minoría de los profesionales. VII. Una minoría de pacientes se considera ofendida, y una parte minoritaria, de los profesionales presentan actitudes discriminatorias. VIII. Entre una parte importante del colectivo de enfermería existe un sentimiento de posición de abogado defensor del paciente. The fact that in the relation doctor-patient, the doctor has all the information, tolerates the existence of a information asymmetry. An agency relation settles down that, actually, implies a relation of being able of the doctor towards the patient. This has tolerated the appearance of a movement in please the Rights of the Patients that, in the Spanish State was gathered by the General Law of Health of 1986. Our objective is to know the attitudes and perceptions the professionals and the users of the hospitals of the Sector of Reus (Catalonia), during the first semester of 1999, respect to the rights and duties of the patient. We analyzed, by means of focal groups of doctors, nurses, and patients, their attitudes and perceptions on the rights of the patients. From the results, we elaborated three structured surveys Likert directed to doctors, nurses and patients, that are validated and applied, by route telephone to expacientes (n=403), and by selfresponse to doctors (n=55) and nurses (n=93). We used the analysis of frequency allocation, standard error, and the test of χ2. To simplify the obtained data we have used the Analysis of Categorical Main Components. Our patients want to be informed (96,5%). They affirm that the doctor is the person more adapted to make decisions (81,2%) and see the consent informed like an exculpatory procedure (67,2%). They would want to preserve the confidentiality of its documentation towards the hospitable personnel who does not take part in its process (61,1%). They have felt correctly informed on what they were going to them to do and they say that they have understood this information (91,2%). The confidence in the doctor is considered important (72,9%), but not as much as to replace the information (71,4%). 5,6% thought that it did not have to provide information to the family unless the patient authorized it. The patients mainly think that she has guarded itself by his privacy, who have not been discriminated (2.8% think that if). 5,5% at some moment of their stay have felt like victims, in ridiculous situation or have passed shame. 37,9% of our patients do not want to participate in the decisions that affect (58.6% yes to them) and 28% think that they cannot refuse to the decisions that its medical respect takes from its health. As far as infirmary, their attitudes are of acceptance of the autonomy of the patients. The patient is a ambivalència with respect to himself is the unique one whom she has to make the decisions (favorable 44.1%, unfavorable 42.0%). 96,7% think that the patients want to participate in the referred decisions to their own health. The nurses think that the rights of the patients will affect the relation positively toilet-patients (61,3%). 83,6% affirm that they know the rights the patients. The doctors, affirm (51,5%) that the recognition of the rights of the patient podran to change to the relation medical-patient positively. 48,1% affirm to know the rights the patients. 20% think that the patient is the unique one whom she has to decide what wants that it is made him to cure his disease. 7,5% do not think that the patients want to take part in the decisions that affect their disease, and a 79.5% think yes that. The men, the patients of more age and smaller level of studies are less favorable to the autonomists positions, and the women think that less they have been informed. The fact of the different visions between the three types from actors, presenting/displaying significant differences among them is interesting, in spite of being same reality. By means of the CATPCA, the rights to the information and the autonomy of the patient they are the two dimensions that explain more of a 30% of the variance, with predominance of the value of the information on the one of autonomy. The main conclusions of present/display work are, then: I. The rights of the patients sufficiently are not known II. The right to the information is valued like more important that the right to the exercise of the autonomy, essentially on the part of the patients. III. We stated a predominance of respectful visions towards the autonomy of the patients. Even so an important refractory minority of patients to its implication in the decision making exists that affects it. IV. The women, youngest and those with more high levels of more favorable education són to the respect to the autonomy of the patient. V. Expacientes, doctors and nurses have attitudes and perceptions different front from similar situations. We observed positions less favorable to autonomist points of vue on the part of the patients, in comparison to the more favorable on the part of doctors and radically in favor visions on the part of the nurses. VI. The sense of the informed consent is not understood by a great majority of the patients, and by a great minority of the professionals. VII. A minority of patients considers victim, and a minority part, of the professionals presents/displays discriminatory attitudes. VIII. Between an important part of the infirmary group a feeling of position of defense counsel of the patient exists.
8

Efecte dels canvis terapèutics de l'estil de vida sobre la funció endotelial avaluada per tonometria arterial perifèrica

Merino Ribas, Jordi 7 November 2013 (has links)
La coexistència de múltiples factors de risc cardiovascular com la síndrome metabòlica, l¿obesitat abdominal, la dislipèmia i la resistència a la insulina, determinen l¿aparició de la disfunció endotelial, primer esdeveniment existent en la patogènia de l¿aterosclerosi. Els canvis terapèutics de l¿estil de vida fan referència a realitzar una alimentació equilibrada variada i suficient, fer activitat física de forma habitual i no fumar. Aquests factors han demostrar ser el pilar terapèutic per la prevenció de la malaltia cardiovascular i pel maneig clínic dels factors de risc cardiovasculars o malaltia cardiovascular establerta. Diverses evidències científiques suggereixen que els canvis terapèutics de l¿estil de vida poden millorar la funció de les artèries. La tonometria arterial perifèrica (PAT) és una tècnica novedosa i no invasiva que permet la valoració de la funció endotelial de la petita artèria a nivell clínic. La hipòtesi d¿aquest treball es centra en que els canvis terapèutics de l¿estil de vida, l¿alimentació i l¿activitat física, poden millorar la funció endotelial de la petita artèria. Els objectius principals del treball han sigut estudiar la relació entre un patró de consum alimentari alt en hidrats de carboni i baix en greix i proteïna, sobre la funció endotelial de petita artèria en comparació amb un patró de consum baix en hidrats de carboni i ric en greix i proteïna. També, es va estudiar si l¿augment en el consum de greixos poliinsaturats omega-3 de cadena llarga tenia una repercussió clínica sobre el valor de la funció endotelial de petita artèria, biomarcadors de funció endotelial i biomarcadors d¿inflamació. Finalment, es va estudiar l¿efecte de l¿activitat física de baixa intensitat, caminar dos hores a la setmana, sobre la funció endotelial de petita artèria, l¿estrès oxidatiu, el percentatge de greix abdominal i la freqüència cardíaca. Metodologia emprada i conclusions més rellevants: Per dur a terme la valoració clínica es van reclutar pacients amb risc cardiovascular (CV), se¿ls hi va realitzar el test de la funció endotelial per PAT i es van obtenir mostres sanguínies per l¿anàlisi dels biomarcadors circulants endotelials, d¿inflamació i d¿oxidació lipídica. Els resultats més significatius d¿aquest treball van ser que un patró de consum ric en carbohidrats, baix en proteïnes i en greixos es relaciona de forma beneficiosa amb la funció endotelial de petita artèria, especialment en aquells pacients amb alteracions metabòliques com la diabetis tipus 2, la síndrome metabòlica o l¿obesitat abdominal. També es va observar que, aquells individus que després d¿un any de seguiment havien augmentat el consum de greixos poliinsaturats omega-3 de cadena llarga, tenien una millor funció endotelial de petita artèria, probablement degut l¿efecte sinèrgic d¿aquests tipus de greixos sobre la inflamació (disminució de TNF-¿) augment de les partícules de colesterol HDL i disminució de biomarcadors de disfunció endotelial (VCAM-1, ICAM-1 sE-selectina). Per últim, els nivells baixos d¿activitat física (caminar 2h/setmana) es van relacionar amb una millora significativa de la funció endotelial de petita artèria, millora de l¿estrès oxidatiu i de la freqüència cardíaca en un grup de dones post menopàusiques amb sobrepés o obesitat. Segons els resultats obtinguts, podem concloure que un patró de consum ric en hidrats de carboni, baix en greix i proteína millora la funció endotelial de petita artèria. Tot i que els greixos alimentaris puguin tenir un comportament aterògen, l¿augment en el consum d¿un cert tipus de greixos com són els greixos poliinsaturats omega-3 de cadena llarga en pacients amb risc cardiovascular moderat milloren la funció endotelial de petita artèria. L¿activitat física és una estratègia efectiva per la millora de la funció endotelial de petita artèria. Els nostres resultats recolzen el paper del PAT en la valoració clínica de la funció endotelial. Contribucions i coneixaments nous que aporta la Tesi: La prinicpal contribució cinetífica d'aquesta tesi és la demostració experimental de l'efecte beneficiòs que tenen els canvis terapèutics de l'estil de vida sobre la funció endotelial de petita artèria. Fins a l'actualitat existeix una ampli ventall d'estudis que relacionen els canvis terapèutics de l'estil de vida, l'alimentació, activitat física o tabaquisme sobre el risc cardiovascular global i la funció endotelial, però els resultats d'aquesta tesi evidencien l'efecte d'aquests sobre l'endoteli de les artèries petites. Aquestes observacions tenen especial rellevancia, ja que la disfunció endotelial de les artèries petites s'ha relacionat amb la rigidesa arterial i l'augment de la pressió arterial, la disfunció del teixit adipòs, o la circulació del cervell. Resultats de la Investigació: Negative effect of a low-carbohydrate, high-protein, high-fat diet on small peripheral artery reactivity in patients with increased cardiovascular risk Jordi Merino, Richard Kones, Raimon Ferré, Núria Plana, Josefa Girona, Gemma Aragonés, Daiana Ibarretxe, Mercedes Heras and Luis Masana British journal of Nutrition 2013 109 1241-1247 Long-chain n-3PUFA consumption improves small peripheral artery function in patients at increased cardiovascular risk Jordi Merino, Aleix Sala-Vila, Richard Kones, Raimon Ferre, Núria Plan, Josefa Girona, Daiana Ibarretxe, Mercedes Heras, Emilio Ros, Lluís Masana. Submitted Journal Lipid Research Even low physical activity levels improve vascular function in overweight and obese postmenopausal women Jordi Merino, Raimon Ferré Josefa Girona, Dolors Aguas, Anna Cabré, Núria Plana, Angels Vinuesa, Daiana Ibarretxe, Josep Basora, Carme Buixadera and Lluís Masana Menopause 2013 20
9

Valoració geriàtrica integral en atenció primària

Juàrez Laiz, M. Mar 15 July 2005 (has links)
INTRODUCCIÓ: L'envelliment de la població és un fet conegut que es mantindrà en els propers anys. S'associa a processos degeneratius i a més patologia, que sovint comporta pèrdua de autonomia i dependència. És el grup més freqüentador i el que consumeix major nombre de recursos sanitaris. El millor indicador de salut en ancians és l'estat funcional i la millor manera d'avaluar-la és a través de la valoració geriàtrica integral. OBJECTIUS: Esbrinar els principals problemes de salut dels ancians. Conèixer l'estat de salut i la qualitat de vida. Valorar els ancians en funció del seu estat funcional. Conèixer l'accessibilitat, utilització i freqüentació dels serveis. Esbrinar quins factors tenen més rellevància com a predictors d'incapacitat. METODOLOGIA: Estudi descriptiu, transversal. Població d'estudi: tots els subjectes majors de 65 anys del municipi de Valls, segons el padró municipal del 2001. Mostra: 322 subjectes obtinguts per mostreig aleatori estratificat per edat i sexe. Període d'estudi: 1 de Gener de 2002 al 30 d'abril del 2003. Es realitza valoració geriàtrica integral utilitzant: qüestionari general, instruments específics de valoració i examen físic a tots els subjectes de la mostra. Estudi estadístic descriptiu i d'associació de les diferents variables i anàlisi multivariant per comprovar l'efecte de diferents factors sobre les variables independents estudiades.RESULTATS: 270 individus, 83,8% de participació. Fracció de mostreig: 8,5%. Un 59,2% són dones. Mitjana d'edat: 75,7 anys. El 64,2% dels homes viuen en parella. Les dones viuen soles més sovint que els homes. El 3,3% són "avi oreneta". Un 79,3% tenen estudis primaris i un 9,9% de les dones són analfabetes. El 45,2% declaren ingressos entre 300-600 /mes, 45,9% més de 600 /mes i 8,9% menys de 300 /mes. Els homes declaren ingressos superior als de les dones. Les pensions de jubilació o viduïtat són la font d'ingressos més freqüent, 92,2% dels subjectes. El 81,1%, són autònoms per accedir als serveis sanitaris. Un 8,2% estan registrats en el programa ATDOM. Les variables associades a freqüentació són: nivell d'estudis, caigudes recurrents, hospitalització recent, exercici habitual i tenir HTA i dislipemia.Les malalties més freqüents són les osteoarticulars (46%) en dones i les cardiovasculars (33%), en homes. Globalment els fàrmacs més consumits són els antihipertensius, en dones les benzodiacepines i els antiagregants/anticoagulants en homes.Les síndromes geriàtriques més prevalents són: incontinència urinària (45,6%), caigudes (40%), hipoacusia (32,8%), restrenyiment (31,9%) i polifarmàcia (26,2%). El consum d'analgèsics té una OR=4, per la incontinència urinària. Ser dona (OR=3), polifarmàcia (OR= 2) i dependència per les ABVD (OR=3,6) són factors de risc de caigudes recurrents. La patologia articular (OR=2,4) i el consum de benzodiacepines (OR=2,4), s'associen a restrenyiment. Factors de risc per polifarmàcia: caigudes (OR=2,2), recolzament social insuficient (OR=2,2) i ingrés hospitalari recent (OR=3,7). Un 10% dels ancians, tenen deteriorament cognitiu. L'edat (OR=1,1) i la dependència funcional ( OR=3,7) són els principals factors associats La depressió és freqüent en dones de 65-74 anys. Factors de risc són: consum benzodiacepines (OR=6,4), dependència funcional (OR=4,1) i baix recolzament social (OR=5). L'estat funcional, comença a declinar als 75 anys. El factor amb major efecte, és l'edat (OR=1,2). La qualitat de vida (QV) dels ancians és globalment bona. La depressió és la variable amb més efecte sobre la pèrdua de QV en homes (OR=23,4). En dones, la depressió (OR=22,7), i variables relacionades amb pèrdua funcional.CONCLUSIONS: La valoració geriàtrica en majors de 75 anys, hauria de ser eina habitual en atenció primària. Diagnosticaríem més i millor, milloraríem el registre de patologies i factors de risc i adaptaria l'actitud terapèutica a les necessitats reals. Això comportaria major pressió assistencial, que caldria contemplar per organitzar les diferents activitats realitzades en l'atenció primària. INTRODUCTION: The aging of the population is a known fact that will be maintained according to the WHO in the coming decades. Aging is associated with degenerative and pathological processes that frequently cause dependency on other persons. The aged are the population group that most frequently consults and that uses the greatest number of the health services. The best indicator of the health of this group is the functional state and the best way of evaluating it is through Integral Geriatric Assessment.OBJECTIVES: To determine the health problems of older people. To evaluate their quality of life and functional state. To know the accessibility, use, and frequentation of the health services. To analyze the factors with a greater predictive power of incapacitation. METODOLOGY: Transversal descriptive study. Population: all subjects older than 65 years of age in the city of Valls (Catalonia, Spain), according to the 2001 city census. Sample: 322 subjects, based on an randomized sample stratified by age and sex. Period of study:1 January 2002 to 30 April 2003. Integral Geriatric Assessment via the author's own questionnaire, specific evaluation instruments, and physical examination of all the subjects of the sample. Descriptive statistical and associational study of the different variables and multivariate analysis to verify the effect of different factors on the independent variables studied. RESULTS: 270 individuals. Participation: 83.8%. Sample fraction: 8.5%. 59.2% are women. 75.7 average age. 64.2% of the men live with a partner. The women more frequently live alone. 3.3% alternate "residences." 79.3% have finished primary school and 9.9% of the women are illiterate. 45.2% declare earnings of 300-600 /month, 45.9% more than 600 /month and 8.9% less than 300 /month. The men declare higher earnings than the women. Retirement or widows' pensions are the most frequent source of income (92.2%). 81.1% have autonomous access to the health services. 8.2% are included in a program of domiciliary health care. Variables associated with hyperfrequentation are: Level of education, recurrent falls, frequent hospitalization, habitual exercise and having AHT and dyslipemia.The most frequent pathologies are osteoarticular (46%) in women and cardiovascular in men (33%). Globally, the medicines with highest consumption are antihypertensives, benzodiazepines in women and antiaggregants in men. The most frequent geriatric syndromes are: urinary incontinence (45.6%), falls (40%), hearing loss (32.8%), constipation (31.9%) and polypharmacological treatment (26.2%). Consumption of analgesics has an OR=4, for urinary incontinence. Being a woman (OR=3), polypharmacological treatment (OR= 2) and functional dependence (OR=3.6), are risk factors for recurrent falls. Articular pathology (OR=2.4) and consumption of benzodiazepines (OR=2.4), are associated with constipation. Risk factors for polypharmacological treatment: falls (OR=2.2), lack of social support and hospitalization (OR=3.7). 10% of seniors suffer cognitive deterioration. Factors with predictive value are: age (OR=1.1) and functional dependence (OR=3.7). Depression is more frequent in women. Risk factors: benzodiazepine consumption (OR=6.4), functional dependence (OR=4.1) little social support (OR=5). Functional capacity declines from the age of 75 years, age is the factor with greatest influence (OR=1.2). Quality of life is globally good. Depression is the variable with the greatest predictive valule on its loss in men (OR=23.4). In women, these are depression (OR=22.7), and variables related to functional capacity, which are the main factors of risk of loss of CV.CONCLUSIONS: Geriatric assessment in people older than 75 should be a habitual activity in primary treatment. We would diagnose more and better if we improved the recording of pathologies and risk factors and adapted treatment to real needs. This would lead to greater attention pressure which would need to take into account the organization of the different activities carried out in primary treatment.
10

Regulación genético-nutricional del estado en folatos en una población adulta no expuesta a ácido fólico profiláctico y durante el embarazo

Bueno Fraile, Olalla 25 July 2013 (has links)
Diversos polimorfismes presents en enzims implicats en el transport i metabolisme dels folats poden alterar l’estat en folats, i la presencia conjunta de determinats polimorfismes amb el MTHFR 677 C>T podrien potenciar l’efecte d’aquest sobre l’estat en folats. No obstant, la fortificació obligatoria dels aliments amb àcid fòlic present en alguns països podría enmascarar l’efecte del genotip. Es va realizar un estudi en una mostra representativa de població general i un altre en gestants controlades des de la semana 12 d’embaràs. Describim per primera vegada cuatre parelles de polimorfismes la presencia conjunta dels quals s’associa amb un risc major de trobar-se al tercil baix de folat plasmàtic i eritrocitari, així com l’existència d’un polimorfisme associat a un menor risc de trobar-se al tercil baix de folat eritrocitari. En gestants, trobem que la suplementació utilitzada al primer trimestre compensa l’efecte perjudicial del genotip MTHFR 677TT sobre la concentració de folat eritrocitari. Many polymorphisms involved in folate transport and metabolism can impair folate status, and the co-existence of certain polymorphisms with MTHFR 677 C>T could enhance the effect of this polymorphism on folate status. However, mandatory folic acid fortification of grain products in some countries could mask the effect of the genotype. A cross-sectional study with a representative sample of general population and a longitudinal pregnancy study were driven. We describe for the first time four couples of polymorphisms which are associated with higher risk of being in the low tertile of plasma or red cell folate and one polymorphism associated with lower risk of being in the low tertile of red cell folate. In pregnant women, we find that folic acid supplementation during the first trimester balances the deleterious effects of MTHFR 677TT genotype on red cell folate concentration.

Page generated in 0.0649 seconds