• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 31
 • 15
 • Tagged with
 • 46
 • 46
 • 30
 • 27
 • 26
 • 25
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 3
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

La representació de la dona en l'obra d'Hermen Anglada-Camarasa

Ribot-Bayé, Cristina 11 February 2016 (has links)
Hermenegild Anglada-Camarasa (1871-1959) va ser un artista català amb una trajectòria professional remarcable que es va estendre al llarg de la primera meitat del segle XX, en l’àmbit nacional però fonamentalment en l’internacional. Des d’aleshores, però sobretot a partir de l’últim quart del segle XX, s’ha generat discussió a l’entorn de la seva vida i obra, encara que des d’un punt de vista majoritàriament històric i biogràfic, i fora de tot context acadèmic. Les seves representacions de dones, que conformen un dels motius més rellevants de la seva obra plàstica, prenen diferents formes, característiques i noms, però totes esdevenen el reflex d’unes ideologies i creences pròpies de les societats contemporànies a ell: les cortesanes parisenques, les gitanes, les folklòriques espanyoles, ja siguin andaluses o madrilenyes, les dames aristòcrates o les mallorquines. A través d’una metodologia interdisciplinària que integra les teories feminista, marxista i postcolonial, s’observa que aquestes representacions de dones d’Anglada-Camarasa esdevenen el reflex d’una societat viscuda per l’artista i que emfasitza les diferències i els conflictes entre gèneres, classes socials i grups ètnics. Aquestes figures angladianes pretenen potenciar els estereotips, allunyats de la realitat en diferents graus, que Occident ha abocat sobre aquests models iconogràfics femenins. L’objectiu del projecte de recerca, doncs, és, a partir de les disciplines de la Història de l’art i l’Estètica i la Teoria de l’art, localitzar i deconstruir els tòpics d’origen romàntic i divuitesc que afecten diferents models o prototipus de dona emprats per Anglada i que eliminen la frontera entre imatge i realitat. Hermen Anglada-Camarasa (1871-1959) was a Catalan artist with a remarkable career through the first half of the twentieth century. Their life and works have given rise to a big discussion since the last quarter of the twentieth century. However, the bibliography has taken a largely historical and biographical point of view out of academic context. His depictions of women are one of the most important motifs of his artistic work. They take different forms, features and names, as a reflection of the ideologies and beliefs of their societies: the Parisian courtesans, the Gypsy women, the Spanish folk women, whether Andalusian or Madrilenian, the aristocrat ladies or the Majorcan women. Through an interdisciplinary methodology based on Feminism, Marxism and Postcolonialism, one can notice that Anglada-Camarasa’s depictions of women reflect a society experienced by the artist. Moreover, their female depictions emphasize difference and unrest between genders, social classes and ethnic groups. These Angladian figures strengthen the iconographic female prototypes and stereotypes created by The West during the Romanticism. Therefore, the aim of this research project is to locate and deconstruct these stereotypes from the disciplines of Art History and Aesthetics and Art Theory. This view obviously regulated the different female prototypes depicted by Anglada and erased the borders between image and reality.
2

La pintura de Nahum B. Zenil: identidad nacional e identidad sexual

Solís Salazar, Sofía Guadalupe 18 November 2013 (has links)
Nahum B. Zenil es reconocido primordialmente por su obra pictórica elaborada durante la década de los ochenta y los noventa. La crítica y la historia del arte han demarcado las interpretaciones que hasta ahora han caracterizado a sus piezas en dos posturas disímiles: la paternalista noción de la confesión como la liberación de una opresión íntima y la satanización de la escatología y la exhibición del cuerpo. La presente investigación tiene como objetivo brindar argumentos teóricos que revivan el valor crítico de su obra en los términos que siguen: la reiteración de la cita homosexual en sus autorretratos fragmentan la relación entre la normatividad del género y la identidad nacional. Para este propósito, esta tesis propone un marco metodológico que desglosa la lógica de la matriz heterosexual en sincronía con la construcción de la mexicanidad. Es decir, el aparato discursivo que fomenta la congruencia entre una identidad sexual en conjunto con la noción de pertenencia a una cultura y a un territorio. Este análisis va de la mano de la teoría de la performatividad de Judith Butler y los estudios profusos sobre el nacionalismo y la identidad homosexual en México de Carlos Monsiváis. Nahum B. Zenil is recognized primarily for his paintings from the eighties and nineties. Art history and art criticism have circumscribed the interpretations that have characterized his pieces until the moment into two dissimilar stances: the paternalistic notion of confession as releasing an intimate oppression and the demonization of eschatology and exhibitionism of the body. This research aims to provide theoretical arguments to reinforce the critical value of his work in the following terms: the reiteration of homosexual citation in his self-portraits subverts the relationship between gender normativity and national identity. For this purpose, this thesis proposes a methodological framework that breaks the logic of heterosexuality in synchrony with the construction of mexican identity. That is to say, the discursive apparatus that promotes congruence between sexual identity in conjunction with the notion of belonging to a culture and a territory. This analysis is developed under the parameters of performativity exposed by Judith Butler and the profuse studies on nationalism and homosexual identity in Mexico elaborated by Carlos Monsivais.
3

El Mestre de Sixena i el Mestre d’Alzira: dos enigmes de la pintura del Renaixement

Toló López, Elena 25 November 2015 (has links)
Presentem les figures del Mestre de Sixena (Aragó) i el Mestre d’Alzira (València). En les investigacions per a obtenir el Diploma d’Estudis Avançats ens vam dedicar a la figura del Mestre de Sixena, veient-hi algunes relacions estilístiques i formals amb el Mestre d’Alzira. Ens trobem davant dos pintors del segle XVI, dels quals només s’han fet breus estudis parcials, a partir d’alguna taula atribuïda al seus pinzells. L’aportació que es realitza rau en proposar una mirada inèdita, global i complerta, un estudi rigorós i profund, tant de la seva trajectòria vital com de la professional. És molt interessant aprofundir en l’estudi concret d’aquests dos mestres i de la seva producció, però sempre tenint en compte tots aquells factors espacio-temporals que hi puguin intervenir, ja que cada obra artística és fruit també del seu país o context social, i del seu temps i de tots aquells elements externs, que per diverses raons hi puguin influir –condicionants econòmics, socials, polítics, etc,.–. A través de la bibliografia i d’un material visual acurat i seleccionat hem realitzat una important tasca d’immersió en la pintura del Renaixement, centrant-nos fonamentalment en la Corona d’Aragó. Presentamos aquí las figuras del Maestro de Sijena (Aragón) y del Maestro de Alcira (Valencia). En las investigaciones para obtener el Diploma de Estudios Avanzados nos dedicamos a la figura del Maestro de Sijena, viendo algunas relaciones estilísticas y formales con el Maestro de Alzira. Nos encontramos delante de dos pintores del siglo XVI, de los que sólo se han realizado estudios parciales, a partir de alguna obra atribuida a sus pinceles. La aportación que se realiza radica en proponer una mirada inédita, global y completa, un estudio riguroso y profundo de su trayectoria vital y profesional. Es muy interesante profundizar en el estudio concreto de estos dos maestros y de su producción, pero siempre teniendo en cuenta todos aquellos factores espacio-temporales que puedan intervenir, ya que cada obra artística es fruto también de su país o contexto social, y de su tiempo y de todos aquellos elementos externos, que por diversas razones puedan influir –condicionantes económicos, sociales, políticos, etc. –. A través de la bibliografía y de un material visual cuidado y seleccionado hemos realizado una importante tarea de inmersión en la pintura del Renacimiento, centrándonos fundamentalmente en la Corona de Aragón. We present here Sixena's Master (Aragon) and Alzira's Master (Valencia). In the research carried out for Diploma d’Estudis Avançats, we focused on Sixena's Master and established stylistic and formal relations with Alzira's Master. We are in front of two painters from the 16th century who have only been studied partially through works of art attributed to their painting. The contribution being made lies in offering an unprecedented, global vision, a rigorous and deep study, both, from their lives and professional careers. It's very interesting to penetrate into the concrete study of these two masters and their production, but always bearing in mind all those spatial and temporary factors that could intervene in their work, since any artistic work is also the fruit of its country and social context, and of its time and all those external elements, that, for different reasons, could influence them - economic, social, political, etc. In the bibliography and the careful and selected visual material presented, we have carried out an important task of dip in the painting of the Renaissance, centring fundamentally on the Wreath of Aragon.
4

Pintura tardogòtica a l'Aragó i Catalunya: Pere Garcia de Benavarri

Velasco González, Alberto 21 January 2016 (has links)
Aquesta tesi doctoral aborda la personalitat de Pere Garcia, pintor de Benavarri documentat entre 1445 i 1485. Es tracta d’un dels principals representants del tardogòtic a l’Aragó i Catalunya, i la seva activitat es documenta a Saragossa, Benavarri, Barcelona, Cervera, Lleida i Barbastre. Igualment, conservem treballs no documentats que procedeixen d’altres localitats emplaçades, bàsicament, a les actuals demarcacions de Lleida i Osca. Garcia va formar-se a Saragossa durant els anys quaranta del segle XV al costat de Blasco de Grañén, però va després va iniciar un interessant periple laboral que el va portar a col•laborar amb els hereus de Bernat Martorell i amb Jaume Ferrer II. Al final de la seva trajectòria va encapçalar un taller exitós en el qual van integrar-se Pere Espallargues i el Mestre de Vielha, al darrer dels quals es proposa identificar amb Bartomeu Garcia, pintor de Benavarri a qui cal considerar un descendent de Pere Garcia. Esta tesis doctoral aborda la personalidad de Pere García, pintor de Benabarre documentado entre 1445 y 1485. Se trata de uno de los principales representantes del tardogótico en Aragón y Cataluña, y su actividad se documenta en Zaragoza, Benabarre, Barcelona, Cervera, Lleida y Barbastro. Igualmente, conservamos trabajos no documentados que proceden de otras localidades emplazadas, básicamente, a las actuales demarcaciones de Lleida y Huesca. García se formó en Zaragoza durante los años cuarenta del siglo XV junto a Blasco de Grañén, pero luego inició un interesante periplo laboral que le llevó a colaborar con los herederos de Bernat Martorell y con Jaume Ferrer II. Al final de su trayectoria encabezó un taller exitoso en que se integraron Pere Espallargues y el Maestro de Vielha, al último de los cuales se propone identificar con Bartomeu García, pintor de Benabarre a quien hay que considerar un descendiente de Pere Garcia. This thesis deals with the personality of Pere Garcia, painter from Benavarri documented between 1445 and 1485. It is one of the leading representatives of Late Gothic Painting in Aragon and Catalonia, and its activity is documented in Zaragoza, Benavarri, Barcelona, Cervera, Lleida and Barbastro. Otherwise, some undocumented of his works come from other localities in the Lleida and Huesca. Garcia was formed in Zaragoza during the forties of the fifteenth century with Blasco de Grañén, but afterwards he began an interesting journey labor working with the heirs of Bernat Martorell and, also, with Jaume Ferrer II. At the end of his career he led a successful workshop in which joined Pere Espallargues and the "Mestre de Vielha", the last an anonymous painter that is proposed to identify with Bartomeu Garcia, a painter from Benavarri and who should be considered a descendant of Pere Garcia.
5

Mary Casssatt y los espacios de la feminidad

Liaño Bascuñana, María Francisca 16 January 2016 (has links)
El objeto de este trabajo es la vida y la obra de la artista americana Mary Cassatt, adscrita al movimiento impresionista y poco conocida en nuestro país, centrándonos en dos aspectos principalmente: su condición de mujer moderna y su larga época como pintora de retratos de mujeres con niños. Así, repasaremos algunos de los mitos de la era moderna, pasearemos por el París de finales del siglo XIX y debatiremos sobre la condición femenina en las postrimerías de dicho siglo, lo que nos llevará a cuestionarnos las ideas de libertad defendidas y difundidas por la revolución francesa, cuyas asimetrías y falacias continúan afectando aún hoy a nuestra sociedad occidental. Mary Cassatt fue una mujer luchadora que combatió con singular inteligencia y habilidad las convenciones de su siglo. Sus retratos muestran acertadamente la psicología de la dama burguesa, pero también van un paso más allá; en este trabajo hablaremos de cómo Cassatt pasó de plasmar las escenas cotidianas de los rituales burgueses que tanto atraían a los impresionistas a convertirse en pintora por excelencia de la maternidad, y cómo este cambio fue y sigue siendo malinterpretado, no solo por la crítica masculina, sino, muy especialmente, por la feminista. Trataremos de explicar cómo una mujer fuerte y trabajadora, y, tal vez paradójicamente, soltera y sin descendencia, pudo defender los derechos y la dignidad de su género retratando un tema tan manido y edulcorado, y sin embargo tan hermoso y preñado de posibilidades como las relaciones materno-filiales. Este trabajo tratará pues de unir los aspectos humanos y artísticos de una gran pintora, y, a la vez, relacionarlos con la época que le tocó vivir, como un todo inextricable. Creemos que solo así podemos entender lo comprometido de su postura, lo valiente de sus decisiones y el objeto de su obra; Mary Cassatt trató de cambiar su mundo mediante la elegancia de su arte: sus armas fueron su inteligencia y su talento, y con ellas logró hacerse respetar en un mundo de hombres, y, quizás, contribuir a un tímido cambio hacia una sociedad más justa, cambio que aún no ha terminado de hacerse efectivo en nuestros días. Intentaremos explicar cómo lo logró, en qué triunfó y en qué fracasó y el porqué de que su obra no goce hoy en día de la popularidad que merece. This thesis is about the life and work of the American artist Mary Cassatt, who was a member of the Impressionist movement, but whose paintings are poorly known in our country; we focus in two main aspects: her condition as a modern woman and her long period as a portrait painter of women with children. With these themes in mind, we will examine some of the modern-age myths, walking through the streets of Paris as they were at the end of the XIXth century, and we will debate about the turn-of-the-century concept of femininity, which will lead us to question the idea of freedom defended and disseminated by the French Revolution: its asymmetries and fallacies are still affecting nowadays our western civilization. Mary Cassatt was a combative woman who fought against her century’s conventions with unusual ingenuity and skill. Her portraits reflect cleverly the bourgueois woman’s psychology, but they also go beyond that; in this thesis we will talk about how Cassatt made the transition from capturing the everyday scenes that fascinated her Impressionist colleagues so much, to become the quintessential painter of motherhood, and how this change was, and still is, much maligned and misunderstood, not only by regular critics, but also, and specially, by feminist ones. We will try to explain how this strong, hard-working woman, and one who was, perhaps paradoxically, single and without children, could become the staunch defender of her genre’s rights and dignity devoting herself to such a trite and watered-down – but also so beautiful and full of possibilities in the proper hands – topic. So in this thesis we will try to combine the humane and artistic aspects of a great painter, and, at the same time, relate them to her day and age, as an inextricable blend. We believe that this is the only way to understand her commitment and braveness, her decisions and the purpose of her work; Mary Cassatt tried to change her world using the elegance of her art: her weapons were intellect and talent, and with them she achieved respect in a world ruled by men, and, perhaps, she contributed to a timid advance towards a more unbiased society, a change which is still in progress during our days. We will try, in essence, to explain how she managed to do that, her triumphs and defeats, and the reasons why her work doesn’t have today the popularity it deserves.
6

Surrealismo y saberes mágicos en la obra de Remedios Varo

González Madrid, María José 10 February 2014 (has links)
En muchos estudios sobre la obra de Remedios Varo (Anglés, 1908 – Ciudad de México, 1963) se destacan las inclinaciones de la pintora por los saberes mágicos y herméticos, por lo oculto y lo místico. Sin embargo no se ha trabajado en profundidad ni sobre estos intereses ni sobre su presencia y representación en la obra de la artista. Asimismo, tampoco se ha investigado la relación entre los intereses de Varo por lo mágico y aquellos –¿similares?– que se desarrollaron en el seno del surrealismo. Por último, los posibles vínculos entre las prácticas mágicas y la práctica de la pintura para Varo no han sido objeto central de ninguna indagación. A ocuparme de estas lagunas dedico la presente investigación. En ella pretendo visibilizar la estrecha relación que estableció Remedios Varo entre su obra plástica y sus escritos y algunos de los saberes mágicos, de las vías de conocimiento y transformación del mundo que le interesaron, sobre las que trabajó y que además practicó. He estructurado la investigación en dos partes. En la primera, bajo el título Lugares del surrealismo y «lo mágico», me dedicaré a estudiar los contextos y los espacios geográficos y artísticos donde desarrolló –junto a otros y otras artistas– sus intereses por los saberes mágicos y los integró a su práctica artística: París y México. Esta parte se abre con un Preludio. Arte moderno, ocultismo, espiritismo, que se constituye como otro contexto más: el de la fascinación que los asuntos esotéricos tuvieron para muchos artistas modernos y de las vanguardias. Examino los intereses y prácticas surrealistas en relación a “lo mágico”: tarot, videncia, automatismo… así como su presencia en la obra temprana de Varo. En este apartado doy especial importancia al análisis de las obras europeas, muy diferentes y menos conocidas que las mexicanas, así como a las relaciones que Varo estableció con los pintores Victor Brauner y Óscar Domínguez. El segundo de los contextos trabajados será México, el país «surrealista por excelencia». En Magia y surrealismo en el exilio mexicano examino qué pudo suponer para Varo y su obra el conocimiento de la nueva y compleja realidad mexicana, sobre todo en relación a su interés por los saberes mágicos. Me detengo especialmente en analizar la relación que Varo estableció en México con la pintora inglesa Leonora Carrington. En la segunda parte de la tesis, Saberes mágicos en la obra de Remedios Varo, examino algunas palabras, representaciones y prácticas vinculadas a la magia en las obras mexicanas de Varo. En Palabras para «lo mágico» me ocupo de algunas definiciones de la magia, así como de conceptos que se han utilizado habitualmente como sus equivalentes –también en las aproximaciones a la obra variana– como «lo maravilloso» y «lo fantástico». A continuación presento a Magas y magos en la obra de Varo. Parto del análisis de las actividades «mágicas» que realizan las y los protagonistas de las pinturas, y que desatan procesos de creación, transformación y conocimiento. Se trata de actividades que se relacionan bien con lo cósmico y lo hermético, bien con prácticas artísticas y cotidianas. Vinculo estas representaciones al interés de la artista por teorías y lecturas relacionadas con la magia como vía de sabiduría y de transformación. A continuación analizo otras formas de presencia de los saberes mágicos en la obra de Varo, en este caso en relación al propio trabajo de la pintora: el uso que dio, en su obra producida en México, a los saberes recibidos en la academia y a los compartidos con el grupo surrealista en París (decalcomanía, automatismo…). Las técnicas utilizadas por Varo –y las formas en que las aplicó– han llevado a la crítica a calificar también como «mágicas» las resoluciones de sus composiciones. La última parte la dedico a trabajar uno de los saberes mágicos a los que se vincula la obra de Varo: la brujería. Dedico a la brujería una atención especial por su difícil consideración en el ámbito de la investigación académica y de la historia del arte, si intentamos aproximarnos a ella no ya como tema representado sino como práctica vinculada a la producción artística. También por su novedad: sabíamos que los hombres surrealistas habían sido compartido la identificación de «la mujer» con la bruja o la hechicera. Una investigación reciente ha abierto otra posibilidad de análisis: relacionar la obra variana con la brujería y su práctica en una forma concreta, la de la brujería wiccana. He trabajado cómo Varo significó su trabajo artístico, con la hipótesis de que la pintora «transformó» realmente su propia obra en un camino de conocimiento. Many studies on the work of Remedios Varo (Anglés, 1908 - Mexico City, 1963) highlights the inclinations of the painter towards the magical and hermetic knowledges, the occult and the mystical.. But it isn’t an investigation that works in depth on these interests or on their presence and representation in the artist’s paintings. Also, nobody has investigated the relationship between Varo’s interests in the magical and similars that were developed within the surrealism. Finally, the possible links between magic practices and the Varo’s painting practices have not been subject of a central inquiry. To deal with these shortcomings I dedicate this research. Here I intend to make visible the close relationship established for Remedios Varo between her art work and writings and some of the magical knowledges, pathways of knowledge and transformation of the world that interested her, on which she worked and also practiced. I have structured the investigation in two parts. The first , entitled Places of Surrealism and "magic" study geographical and artistic contexts and spaces where she developed -in relationship with other men and women artists- her interests about magical knowledges and she joined it’s practice: Paris and Mexico. This first part opens with a Prelude . Modern art , occultism, spiritualism that is established as a preliminary context: the fascination that esoteric matters had for many modern men and women artists. In the second part, Magical knowledges in the work of Remedios Varo, I examine some words, representations and practices linked to the magic in Mexican Varo´s works. I analyze the words and adjectives that have been devoted to Varo´s work in relation to "magic", and also the artistical practices (automatism, decalcomania ... ) that have guided to critical writings to qualify as "magical" the resolutions of her compositions. To finish, I analyze various figures of magicians and wizards in Varo´s work, devoting special attention to one that also the Surrealists men had dedicated: the witch. In this thesis I investigate how Varo meant her artistic work with the hypothesis that she "transformed" her own work in a path of knowledge and that she made it into a creative relationship with the painter Leonora Carrington.
7

Hacia una teología de la imagen. Mística, oratoria y pintura en la España del Siglo de Oro

Velandia Onofre, Darío 22 July 2014 (has links)
Este trabajo de investigación pretende estudiar el papel del fiel como receptor de imágenes sagradas en el contexto español del Siglo de Oro. Para cumplir con este fin se realizó un estudio interdisciplinar entre tres tipos de fuentes escritas y algunas pinturas sobre la Pasión de Cristo de carácter devocional. El trabajo se centró en la literatura ascético-mística, la oratoria sagrada y la literatura artística. Con respecto a las fuentes visuales se profundizó en el análisis de dos iconografías recurrentes en la pintura: la Crucifixión y Cristo recogiendo las vestiduras. A partir de este estudio interdisciplinar se plantea la idea de que las fuentes literarias configuran una ‘teología de la imagen’ que responde a las necesidades espirituales de la época y que condiciona la producción y recepción artística durante el Siglo de Oro español. En el trabajo se estudian noventa textos distintos que corresponden a las tres fuentes literarias ya mencionadas. La tesis se inscribe dentro de los estudios de la cultura visual. No se trata de una investigación centrada en obras o pintores particulares, sino que interesa incluir las imágenes en un contexto cultural amplio de producción y recepción. En este sentido, no se está realizando una Historia del Arte, sino un estudio de cómo determinado público se relaciona con las imágenes sagradas. Interesa, sobre todo, la idea de considerar cómo la imagen se desvincula de una intencionalidad previa y que el uso que se hace de ella no está condicionado a su creador o al ente de poder que la patrocina. Sin embargo, no se pretende entender este concepto como una especie de autonomía de la imagen sino mirar que existen una serie de prácticas que determinan su uso. Es así como, la intencionalidad artística queda incluida dentro de su contexto social y cultural conformado por un conjunto de prácticas, valores, instituciones e ideas que determinan, entre otras cosas, la manera cómo los individuos se enfrentan a las imágenes. Para esto, también interesó abordar el modo cómo los sistemas teológicos que nacieron en el periodo, como lo es la teología mística, jugaron un rol fundamental en la dinámica de la cultura visual. Asimismo, en el desarrollo de la tesis se profundiza en la religiosidad popular española de los siglos XVI y XVII. Para abordar este tema, se trabaja, principalmente, la naturaleza de una manifestación cultural de gran trascendencia en la época, las procesiones. Por medio de un estudio de cómo los fieles se enfrentan a las imágenes dentro del contexto de las procesiones penitenciales en Semana Santa y en relación con el cristocentrismo del periodo, se buscó determinar en qué medida las respuestas de los fieles en estos contextos colectivos condicionaron la producción pictórica devocional del Siglo de Oro español. Este enfoque en el trabajo conllevó a abordar y tener en cuenta el papel jugado por la escultura en los procesos de adoctrinamiento y comparar la función de este medio artístico con la pintura. This research aims to study the role of the faithful as a receiver of sacred images in the context of the Spanish Golden Age. In order to achieve this objective, an interdisciplinary study between three types of written sources and some devotional paintings on the Passion of Christ was fullfiled. The work focused on the ascetic and mystical literature, sacred oratory and artistic literature. With respect to visual sources, the analysis focuses in two recurrent iconographies: the Crucifixion and Christ collecting garments. From this interdisciplinary study, the work suggests the idea that literary sources formulate an ‘image theology’ that responds to the spiritual needs of the time and that affects artistic production and reception during the Spanish Golden Century. The thesis is part of visual culture studies. The research isn’t focused on individual works or artists. The idea is to include images in a broad cultural context of production and reception. In this sense, artistic intentionality is included within its social and cultural context (set of practices, values, institutions and ideas that determine, among other things, how individuals respond to images).
8

Auto-representaciones del malestar. De la autobiografía de los trabajadores en el siglo XIX hasta la ocupación de las plazas (no nos representan)

Steidinger, Anja 17 December 2013 (has links)
La investigación de tesis aqui presentada se base en dos preguntas claves: ¿Cómo se auto-representan las personas afectados por un malestar y qué prácticas artísticas se emplean para ello? ¿Cuáles son las transformaciones que provocan estas prácticas artísticas en el terreno audiovisual y la realidad social? De la autobiografía de los trabajadores en el siglo XIX hasta la crisis actual analizamos diferentes casos de estudios y medios de comunicación (textos, cine, video, social media 2.0). Guiada por estas preguntas, sigo dos líneas de investigación: por una parte, trato de revisar las transformaciones en la historia del sistema capitalista de producción que generan nuevas formas de explotación y diferentes formas de malestar (p.ej. precariedad, exclusión, invisibilidad), para después examinar, por otra, las prácticas sociales y artísticas que se forman en este contexto cuando los afectados se auto-organizan. Mis investigaciones se centran en las auto-representaciones individuales, y al mismo tiempo colectivas, que se caracterizan por procesos de politización que intervienen en la propia vida cotidiana para transformarla. Partiendo de las representaciones del yo, de la vida cotidiana, de los géneros, de las relaciones en el medio laboral y vital, intentaré definir los nuevos malestares sociales que podemos resumir de forma genérica como condiciones de vida precarizadas. Comienzo el trabajo con el análisis de textos autobiográficos, películas, vídeos y páginas de Internet, y concluyo con el de acciones en la calle. De esta manera reviso distintas posibilidades mediáticas de la auto-representación que evidencian tanto los desarrollos tecnológicos, como la complejidad de la comunicación de malestar.
9

El espíritu del arte oriental en la pintura china

Leng, Bing-chuan 30 January 2015 (has links)
El taoísmo ocupa un lugar de primer orden en el pensamiento chino. Su huella es perceptible en todos los niveles de la cultura y ha influido de forma decisiva en los demás sistemas de pensamiento filosófico. Junto con el confucionismo, el budismo y las manifestaciones más importantes de la creación humana -el arte y la literatura y la ciencia- han moldeado la esencia de la cultura china. Esta reflexión ha sido precisamente lo que ha originado el análisis básico de este texto, el autor cree que la esencia de la pintura china debe buscarse dentro de la filosofía tradicional: la pintura es una miniatura de la filosofía. La pintura y las demás manifestaciones de la creación humana están estrechamente unidas, tienen su relación macroscópica y su estructura microscópica. Llamamos relación macroscópica a la relación en todos los sentidos de la pintura con las otras artes, la ciencia y la cultura. Este tipo de relación, en sentido estricto, significa que la pintura como arte tiene una relación con la literatura, la música, la caligrafía, el grabado, la arquitectura etc. y en sentido amplio, que la pintura es una de las categorías representativas de la cultura humana y de la relación entre las personas y la Naturaleza. En cuanto a la estructura microscópica, es la relación entre lo tangible y lo invisible, entre lo concreto y lo abstracto de la pintura. Entre estos elementos, los menores, como los instrumentos de trabajo y la ejecución técnica, y los mayores, como la percepción del pensamiento y la obra, existe una relación intensa y orgánica. La relación más trascendental del aspecto macroscópico es la relación entre la pintura, las personas y la Naturaleza. La Naturaleza crea a las personas y las personas producen pinturas. Este tipo de creación y de producción es inevitable, es una ley natural. Esta ley fue llamada en la antigua filosofía china el dao. Una vez existen el ser humano y la pintura así como la Naturaleza, estas tres cosas existen al mismo tiempo y se influencian. De hecho, esto es un tópico de la filosofía. Desde el aspecto microcósmico, la pintura se constituye a partir de tres elementos básicos como los sentimientos de las personas, el material y la técnica, y la obra. Tres elementos en los cuales se suele poner especial énfasis pero que siempre deben estar y que coexisten en una entidad constituyendo un sistema de vida del arte pictórico. Este es un tópico de la filosofía del arte. Si cogemos los dos tópicos arriba mencionados, podremos ver una cadena cíclica: la Naturaleza crea a las personas, las cuales producen pinturas, la pintura requiere material y técnica para representar una obra (imagen artística), reflejando al hombre; reflejando la naturaleza. Partiendo del hombre volvemos al hombre, partiendo de la Naturaleza, volvemos a la Naturaleza (las personas y la Naturaleza también son componentes orgánicos naturales) (gráfico 1). Interpretándolo desde el punto de vista de la filosofía china es, salir del dao, pasando por la razón, la ley, para finalmente reflejar el dao y volver al dao. Partiendo desde el dao, usando a las personas como intermediarias, busca la relación entre las cosas y la Naturaleza, la regla particular de las cosas. La "razón" es una teoría menos desarrollada dentro de la filosofía tradicional china; en pintura se llama teoría de la imagen. La gente practica o realiza este método. Desde el punto de vista de la filosofía tradicional china, la ley es una teoría aún menos desarrollada, las personas respetan el principio de la pintura para continuar su creación, la técnica adoptada, es la técnica de la pintura. Este texto intenta partir desde el dao, núcleo de la filosofía tradicional china, investigar la teoría y la técnica de la pintura china, revelar la filosofía del arte de la pintura. De hecho "la estética china -- la teoría de la imagen china -- la técnica china" tienen como tema común la pintura china, discuten el principio artístico y el principio filosófico.
10

El paisatge surrealista: una interpretació junguiana. Comparació entre Cap de Creus de Dalí i Montserrat de Masson

Perera, Margarita 12 December 2013 (has links)
Del surrealisme se n’ha parlat tant —i de Dalí, també— que sembla que ja no pugui dir-se res més de nou. Però l’interès que pot tenir aquest treball està en l’aportació d’un punt de vista diferent per fer-ne una nova interpretació allunyant-se dels tòpics que s’han anat repetint i proposant una nova lectura, en clau junguiana. Si el surrealisme és tan important no és pels complexos personals dels seus creadors, sinó perquè van aconseguir un llenguatge universal. I per accedir-hi és necessari fer la interpretació segons el sistema elaborat per C. G. Jung, que permet passar dels complexos personals freudians —dels que tant se n’ha parlat en el cas de Dalí, per exemple— als arquetipus, que són les imatges que ens connecten amb el llenguatge universal. Jung també permet explicar el desig de reconciliació dels contraris, una de les principals preocupacions dels surrealistes, i les suposades incoherències surrealistes. El surrealisme va néixer a la ciutat, però els parcs de París van ser un escenari per reflexionar sobre el sentiment de la natura, com veurem en les reflexions de Louis Aragon al Parc des Buttes-Chaumont. Dalí, en canvi, el sentiment de la natura el va tenir integrat des de petit, quan passava els estius a Cadaqués, un paisatge que va arribar a estimar fins a sentir-s’hi totalment integrat. Al llarg del treball s’ha remarcat la importància de la cosmogonia elaborada per Dalí a partir de la seva identificació, fins a l’òsmosi, amb el paisatge de Portlligat i de Cap de Creus, que el converteix en un representant contemporani del que els alemanys denominen la ˝filosofia de la Natura˝ (Die Naturphilosophie). Per això és necessari buscar en les seves pintures els arquetipus que donen forma als seus pensaments i sentiments davant la natura, i per això és necessari recórrer a Jung. És a destacar també la importància de la muntanya de Montserrat, presentada aquí com a vincle geofísic que permet lligar novament el surrealisme amb el Romanticisme alemany, ja que va ser la muntanya on Goethe i Schiller hi van trobar la grandesa del paisatge interior. En aquest treball es fa també un estudi comparatiu de la visió surrealista del Cap de Creus, amb Cadaqués i Portlligat, i de la muntanya de Montserrat, dos dels paisatges més màgics de Catalunya, la força misteriosa dels quals va captivar l’esperit poètic dels artistes surrealistes Salvador Dalí i André Masson respectivament. Així doncs, la hipòtesi desglossada d'aquest treball és que: 1. El pensament i el sentiment de Dalí el converteixen en un representant contemporani de la filosofia de la Natura. Per això aquí es presenta el misticisme de Dalí en relació a la natura independentment de la seva etapa religiosa. 2. El sentiment romàntic que genera la Natura no és només un sentiment propi del Romanticisme històric, sinó que ha existit sempre, que és inherent a la naturalesa humana i per tant, ha d’explicar-se per l’inconscient col•lectiu. 3. En el Romanticisme hi ha una constant preocupació: la consciència de la fragmentació de l’home, l’escissió de l’home de l’Univers i la intuïció d’unes forces inconscients que, com un abisme, s’oposaven a les conscients. Aquest abisme desconegut Freud el va anomenar inconscient quan va proposar una estructura i funcionament per a l’aparell psíquic, i els surrealistes van utilitzar les aportacions de Freud per tractar d’arribar al fons del desconegut, i poder alliberar-se del seu material reprimit. Pel que fa a la poesia onírica i la reconciliació dels contraris, s’ha de recórrer a Jung, per les seves tesis d’integració dels oposats. Surrealism has been so discussed – and Dali as well – that it seems nothing new can be said about it. But the interest of this work lies in the contribution of a different point of view with a new interpretation far from the clichés which have been repeated over and over and offering a new reading, from a Jungian perspective. The system developed by C.G. Jung allows the passage from Freudian personal complexes to archetypes, which are the images that connect us to the universal language. Surrealism was born in the city, but the parks in Paris were a suitable setting to reflect about the feeling of nature. Dali, on the other hand, had integrated the feeling of nature since childhood, when he spent summers at Cadaqués, a landscape which he loved so much that he felt completely integrated into it. Throughout this work the importance of the cosmogony developed by Dali from his identification, even osmosis, with the landscape of Portlligat and Cap de Creus has been emphasized. The mountain of Montserrat is presented here as a geophysical bond which allows the linking of surrealism with German romanticism again, since the mountainside is the place where Goethe and Schiller found the beauty of inner landscape. Therefore, the broken down hypothesis of this work is that: 1. The thought and feeling of Dali make him a contemporary representative of the “Nature philosophy” (Die Naturphilosophie) 2. The romantic feeling generated by Nature is not just a feeling proper of historic Romanticism; moreover, it has always existed and it must be explained by means of the unconscious collective. 3. In Romanticism there is a constant worry: the conscience of the fragmentation of man, the scission of man from the Universe and the intuition of unconscious forces, like an abyss which, later, Freud called the unconscious and surrealists used Freud’s contribution in order to try to reach the bottom of the unknown. As regards oneiric poetry, the reconciling of opposites and the feeling of Nature, Jung has to be resorted to.

Page generated in 0.053 seconds