• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 62
 • 57
 • 14
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 155
 • 81
 • 41
 • 37
 • 36
 • 31
 • 27
 • 26
 • 25
 • 22
 • 21
 • 20
 • 20
 • 19
 • 18
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Future developments of Eurocode 4

Lam, Dennis January 2010 (has links)
No
2

Eurocodes : Beräkningsjämförelser mellan eurocodes och BKR

Källung, Patrik, Staaf, Pontus January 2008 (has links)
<p>In the year 2010 a transition will take place here in Sweden from the present rules how to dimension buildings in to the common rules with have been developed in Europe, the Eurocodes. Eurocode is the term for a collection standard that contains calculation rules in how to dimension constructions and buildings. They are developed by the European standardize committee.</p><p>The purpose with this examination work is to get an insight of what changes this will contribute to, and how it will affect the dimensioning. Are there going to be any differences in the dimension you finally chose?</p><p>To investigate these possible differences two constructions will be calculated first in the present Swedish rules, and then in the coming eurocodes.</p><p>One of these two constructions will be build completely in steel, while the other will be build completely in concrete. The steel building will have a beam and a column dimensioned, the concrete building will likewise have a beam and a column dimensioned. To reach as equivalent comparison as possible will the same load, geometry and circumstance prevail for both standards. Limitation has been done to only dimensioning the beam and the column who is most charged.      </p><p>After we performed the calculations we could make the conclusion that dimensioning with Eurocode a higher efficiency was received, a 10 % higher efficiency on the materials. The strength of the material is with calculations with Eurocode higher, and so are the loads. One of the reasons for this is that the securityclass is added to the loads in Eurocodes and are drawn off from the strength of the materials in BKR.         </p> / <p>År 2010 kommer en övergång att ske i Sverige från de nuvarande reglerna att dimensionera bärverk enligt BBK till de gemensamma reglerna som tagits fram i Europa de så kallade Eurocodes. Eurokoder är benämningen på en samling standarder som innehåller beräkningsregler för dimensionering av bärverk till byggnader och anläggningar. De tas fram av den europeiska standardiseringskommittén.</p><p>Syftet med examensarbetet är att skapa en överblick om vilka förändringar detta kommer att leda till och hur detta kommer att påverka dimensionering av bärverk samt om det kommer att bli några skillnader i vilken dimension man slutligen väljer.</p><p>För att komma fram till skillnaderna mellan de två olika standarderna så kommer två byggnader att dimensioneras, Byggnaderna kommer först att dimensioneras enligt de nuvarande reglerna enligt BBK, därefter så kommer samma beräkningar göras enligt de nya reglerna enligt eurocodes.</p><p>Byggnaderna som kommer att dimensioneras kommer att bestå av två material antingen bestående av stål eller betong. Byggnaden bestående av stål kommer att ha balk och pelare i stål och den andra byggnaden kommer att ha en pelare och balk bestående av betong. För att få en så likvärdig jämförelse som möjligt mellan de två olika standarderna så kommer samma typ av laster och förhållanden att verka på elementen. Begräsningar har gjorts att bara dimensionera den mest belastade balken respektive pelaren.</p><p>Efter att vi utfört beräkningarna drog vi slutsatsen att vid dimensionering enligt Eurocode erhålls en 10 % högre utnyttjandegrad av materialet än vi dimensionering enligt BKR.   Generellt vid beräkningarna så blir hållfasthetsvärdena större för Eurocode, kompenserande blir då också lasten större. En anledning till detta är att säkerhetsfaktorn läggs på lasten i Eurocode och reducerar kapaciteten i materialet för BKR.</p> / Beräkningsanalyser
3

Eurocodes : Beräkningsjämförelser mellan eurocodes och BKR

Källung, Patrik, Staaf, Pontus January 2008 (has links)
In the year 2010 a transition will take place here in Sweden from the present rules how to dimension buildings in to the common rules with have been developed in Europe, the Eurocodes. Eurocode is the term for a collection standard that contains calculation rules in how to dimension constructions and buildings. They are developed by the European standardize committee. The purpose with this examination work is to get an insight of what changes this will contribute to, and how it will affect the dimensioning. Are there going to be any differences in the dimension you finally chose? To investigate these possible differences two constructions will be calculated first in the present Swedish rules, and then in the coming eurocodes. One of these two constructions will be build completely in steel, while the other will be build completely in concrete. The steel building will have a beam and a column dimensioned, the concrete building will likewise have a beam and a column dimensioned. To reach as equivalent comparison as possible will the same load, geometry and circumstance prevail for both standards. Limitation has been done to only dimensioning the beam and the column who is most charged. After we performed the calculations we could make the conclusion that dimensioning with Eurocode a higher efficiency was received, a 10 % higher efficiency on the materials. The strength of the material is with calculations with Eurocode higher, and so are the loads. One of the reasons for this is that the securityclass is added to the loads in Eurocodes and are drawn off from the strength of the materials in BKR. / År 2010 kommer en övergång att ske i Sverige från de nuvarande reglerna att dimensionera bärverk enligt BBK till de gemensamma reglerna som tagits fram i Europa de så kallade Eurocodes. Eurokoder är benämningen på en samling standarder som innehåller beräkningsregler för dimensionering av bärverk till byggnader och anläggningar. De tas fram av den europeiska standardiseringskommittén. Syftet med examensarbetet är att skapa en överblick om vilka förändringar detta kommer att leda till och hur detta kommer att påverka dimensionering av bärverk samt om det kommer att bli några skillnader i vilken dimension man slutligen väljer. För att komma fram till skillnaderna mellan de två olika standarderna så kommer två byggnader att dimensioneras, Byggnaderna kommer först att dimensioneras enligt de nuvarande reglerna enligt BBK, därefter så kommer samma beräkningar göras enligt de nya reglerna enligt eurocodes. Byggnaderna som kommer att dimensioneras kommer att bestå av två material antingen bestående av stål eller betong. Byggnaden bestående av stål kommer att ha balk och pelare i stål och den andra byggnaden kommer att ha en pelare och balk bestående av betong. För att få en så likvärdig jämförelse som möjligt mellan de två olika standarderna så kommer samma typ av laster och förhållanden att verka på elementen. Begräsningar har gjorts att bara dimensionera den mest belastade balken respektive pelaren. Efter att vi utfört beräkningarna drog vi slutsatsen att vid dimensionering enligt Eurocode erhålls en 10 % högre utnyttjandegrad av materialet än vi dimensionering enligt BKR.   Generellt vid beräkningarna så blir hållfasthetsvärdena större för Eurocode, kompenserande blir då också lasten större. En anledning till detta är att säkerhetsfaktorn läggs på lasten i Eurocode och reducerar kapaciteten i materialet för BKR. / Beräkningsanalyser
4

Dimensionering av högprofilerad plåt : Analys av tillgängliga programvaror / Design of high-profile sheet metal : Analysis of available softwares

Aziz, Daniel January 2017 (has links)
No description available.
5

Dimensionering av högprofilerad plåt : Analys av tillgängliga programvaror / Design of high-profile sheet metal : Analysis of available softwares

Aziz, Daniel January 2017 (has links)
No description available.
6

Övergång till Europastandard inom geoteknik

Åhsberg, Tobias, Ledin, Jonatan January 2010 (has links)
Den första januari 2011 blir den Svenska övergången till Eurocode inom Geoteknik mer definitiv i samband med att Boverket antar det nya regelverket. Geotekniska handläggare och fält-/labtekniker får i och med övergången ett nytt ramverk för rapportering och redovisning att arbeta efter. Den nya standarden kommer leda till en förbättrad kvalité på arbetet då kraven på redovisningens innehåll samt tillgänglighet ökar. Den kommer även befrämja den fria marknaden, både nationellt och internationellt. Det rapporteringssystem som i dagsläget används kommer ersättas av ett nytt som innefattar fem olika dokumenttyper. Dessa dokumenttyper är: Underlagsrapport Försöksrapport Markteknisk undersökningsrapport Projekterings PM Förfrågningsunderlag. Innehållet i de nya rapporttyperna knyter i många avseenden an till innehållet i de som används idag. Den nya rapporteringsmodellen ställer dock ur ett dokumenteringsperspektiv högre krav på handläggare och tekniker. Modellen kommer provocera fram en mer detaljerad och innehållsrik kommunikation mellan fält, laboratorium och kontor. Tanken är att personer som inte varit inblandade i ett projekts tidigare skeden skall kunna ta till sig alla förutsättningar med hjälp av de nya dokumenten. Mer ansvar kommer läggas på lab-/fälttekniker vad avser kvalitet och dokumentation i projektens undersökningsfas. För att man från fält och lab. skall kunna ta fram rätt underlag till fortsatt projektering måste handläggare tydligare precisera vilken typ av information, utöver den traditionella, som måste finnas med i resultatredovisningen. För att övergången inte i för stor utsträckning skall påverka handläggningstid och projekteringskostnad måste företagen anpassa sin verksamhet efter de nya spelregler som Eurocode medför.
7

Consequences of using Eurocode 5 for design of steel-timber connections

Debarbouille, Quentin January 2011 (has links)
Timber construction has increased in popularity in different countries in Europe thanks to a new material apparition and environmental stakes. In order to construct a timber structure we use different types of connections. The design of connections is complex since it is influenced by many different factors. However, the connection is the weak part of the structure and has high risk of collapse. Therefore the connection often determines the capacity of the structure.In 1975 the commission of the European Community decided to harmonize of technicalities and rules of design in the field of construction. The aim is to increase the competition between companies and simplify the trade of products and services within the European Union. The regulation for timber structures is Eurocode 5 (EC5).This study investigates how the EC5 can influence the design of a connection with a single shear plane for a steel-timber connection with nails or screws. This study is based on the comparison between the connection properties obtained using the EC5 and those recommended in a brochure from one of the large glulam manufacturers in Sweden based on the Swedish regulations.The outcome is that the new regulation has a strong impact on the design of the steel plates. The requirement in minimum spacing imposes a specific dimension and position of the fasteners. Moreover, the capacity of the connection is influenced by the distance between the fasteners parallel to the grain, which determines the effective number of fasteners involved in the connection.
8

Analys av Specialutformade ingjutningsplåtar : Enligt Eurokod

Strand, Peter January 2011 (has links)
I detta arbete kommer ett antal speciellt utformade ingjutningsplåtar som används vid anslutning mellan plattbärlag i Abetongs prefabricerade element att analyseras och beräknas vid normal och tvärkraft utifrån gällande normer i Eurokoden. Från och med den första januari 2011 ersätts Boverkets Konstruktionsregler av Eurokoderna vilket innebär att man i dagsläget saknar värden på dessa ingjutningsplåtar hos Abetong. Så för att kunna använda dessa plåtar i sin tillverkning krävs det att de beräknas efter den nya standarden. Genom att beskriva plåtarna utifrån en interaktionsformel för samtidig normal och tvärkraft kan interaktionsdiagram ritas ut för att sedan snabbt kunna avläsas av konstruktör som då får ut ett värde på maximal tvärkraft utifrån antagen normalkraft eller vice versa. Som hjälpmedel för att genomföra detta kommer ett Excel-program skrivas som kan rita ut graferna för varje ingjutningsplåt. Arbetet har avgränsats till att endast titta på stålets egenskaper vilket innebär att eventuella begränsningar hos betongen eller hos kraftöverföringen mellan betongen och armeringen ej kommer att analyseras. / In this essay a number of specially designed steel fasteners for use in concrete to connect between prefab slabs in Abetongs prefabricated elements are going to be analyzed and calculated for normal and shear force according to the norms of the Eurocode.  As of January 1, 2011 the previous standard in Sweden that was Boverkets Byggregler is being replaces by the international standard that is the Eurocodes. This means in turn that at this moment Abetong has got no data for their fasteners. So to be able to use them once more in there production they need to be calculated according to the new standard. By describing the plates in an interaction formula of simultaneous normal and shear force, interaction diagrams can be plotted to be quickly read by a designer who then gets a value of maximum shear force based on assumption of normal force or vice versa. To be able to accomplish this, a program is written in excel which then can plot the graphs for each steel fastener. The work has been limited to only look at the properties of the steel, which then means that any restrictions of the concrete or in the transmission of force between the concrete and reinforcement will not be analyzed.
9

Dimensionering av fästplåtar enligt Eurokod / Design of fasteners according to Eurocode

Hagelin, Christoff, Karlsson, Erik January 2011 (has links)
I dagsläget finns ingen bearbetad beräkningsmodell för fästplåtar enligt Eurokod. Syftet med detta examensarbete är att utforma en fungerande och lättförståelig beräkningsmodell för dessa fästplåtar. Arbetet har begränsats till fästplåtar med fyra och sex förankringar bestående av varmvalsat stål samt armeringsstänger som förankring. Beräkningsmodellen är uppbyggt med hjälp av studier på gamla beräkningar samt nya aspekter som anses vara relevanta som sedan översatts till Eurokod.  Fästplåten har analyserats utifrån normalkraft, tvärkraft och moment samt samverkan mellan dessa krafter. Varje ingående konstruktionsdels kraftkapacitet har kontrollerats och sedan sammanställts till en totalt tillåten kraft. För att ytterligare underlätta beräkningsmodellen har ett beräkningsprogram i Excel utarbetats. För att slutligen verifiera beräkningsmodellen har verkliga tester utförts. / In the current situation there´s no finished analytical model for fasteners according to Eurocode. The purpose of this paper is to develop a workable and comprehensive analytical model for these fasteners. The paper has been limited to fasteners with four and six anchors consisting of hot rolled steel and steel bars as anchorage. The analytical model is built with support from old calculations and new aspects considered relevant and then translated into Eurocode. The fasteners have been analyzed for normal force, shear force and moment, also the interaction between these forces have been taken into account. The force capacity of each detailed part has been checked and converted into a total force.  To make the analytic model even easier to follow a computational program in Excel  been designed. Real test were made to finally verify the analytical model.
10

A Database for Composite Columns

Kim, Dong Keon 20 May 2005 (has links)
A database of composite column tests was augmented and utilized to evaluate the proposed AISC 2005 provisions. The database consists of column and beam-column steel-concrete columns (or encased, SRC), circular concrete filled tubes (CCFT), and rectangular concrete filled tube (RCFT). Information on material and geometric properties on each specimen was summarized. The database includes 119 SRC columns, 136 SRC beam-columns, 312 circular CFT columns, 198 circular CFT beam-columns, 222 rectangular CFT columns and 194 rectangular CFT beam-columns. The database has a total of 1181 specimens, an addition of 451 specimens over those in the original database (Aho 1996). The data on each specimen was analyzed and compared with current design provision for composite columns (AISC 1999 and Eurocode 4), and reassessed by the upcoming 2005 AISC specification. The data indicates that the Eurocode gives good predictions for columns and the AISC 2005 method performs very well for beam-columns. For rectangular CFT columns, all three methods predict the ultimate capacity very well. The main improvement for the AISC 2005 method is its ability to handle specimens which have high yield stress and/or high strength concrete.

Page generated in 0.0245 seconds