• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1052
 • 808
 • 558
 • 227
 • 227
 • 32
 • 30
 • 21
 • 14
 • 13
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • Tagged with
 • 3252
 • 908
 • 785
 • 725
 • 683
 • 382
 • 357
 • 338
 • 307
 • 305
 • 301
 • 267
 • 257
 • 228
 • 214
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Projektering av robotcell

Carnbo, Linda, Suonperä, Nadja January 2012 (has links)
Syftet med examensarbetet var att projektera en fysisk robotcell till Haldex i Landskrona, tillverkare av bromshävarmar, då det finns ett behov hos dem att effektivisera sin produktion för att kunna bibehålla konkurrenskraften och tillverkningen i Sverige. Bromshävarmen är en mogen produkt vilket medför att det inte skulle bli lönsamt att omforma den utan istället fokusera på tillverkningen. Därför vore lösningen att automatisera den del av monteringslinan som inte tillför något värde till slutprodukten. Robotcellen kommer att placeras på bromshävarmarnas monteringslina som en automatiserad station vilken ska utföra kvalitetskontroll av bromshävarmarna. Examensarbetet ingår i ett pågående forskningsprojekt på Mälardalens högskola inom Lean Automation, med Robotdalen och Haldex. Lean Automation handlar om att vid användandet av Lean Produktion utgå från ett automationsperspektiv.Slutprodukten av examensarbetet skulle innefatta projektering av en robotcell. Den skulle bestå av konceptuell design av robotcell samt konstruktion av robotstativ och gripfingrar. Utifrån den slutliga cell-layouten skulle en testcell på Mälardalens högskola tas fram vilken skulle motsvara den cell som kommer att implementeras på Haldex i Landskrona. Arbetet skulle även innefatta framtagning av ritning till robotstativ med tillhörande hållfasthetsberäkningar och gripfingrar till given chuck. Dessa skulle tas fram och levereras till Haldex.Genom konceptgenerering arbetades cell-layouten fram. Detta utfördes genom att först besöka fabriken för att samla information, därefter togs skisser fram och arbetet med att skapa visualiseringar i 3DCreate påbörjades. Detta gav alla involverade en gemensam bild av koncepten. De koncept som inte blev godkända av uppdragsgivaren ratades och arbetet med kvarvarande koncept fortsatte. Tillslut togs ett koncept fram som gemensamt med Haldex bedömdes att bli den slutliga cell-layouten. Till den nya robotcellen på Haldex behövdes ett stativ till roboten att stå på, som placerade den på en lämplig arbetsnivå i cellen, vilket var i höjd med inbanan på 1220 mm eftersom roboten hade bäst räckvidd inom detta arbetsområde. Stativet konstruerades i SolidWorks där även beräkningar i SolidWorks simulation genomfördes, för att påvisa att stativet skulle klara av tilltänkta externa laster. Efter godkända beräkningar skickades ritningar till Haldex för tillverkning. Då arbetet på stationen i nuläget sker manuellt, fanns inga gripfingrar som är lämpade för den uppgiften som roboten ska genomföra. Därför skulle nya tas fram, lämpade för uppgiften. Gripfingrarna togs fram genom att utgå från befintliga gripfingrar som följde med den chuck Haldex skickade till MDH. Dessa granskades och de nya gripfingrarna blev en variant av de gamla men de kunde nu greppa bromshävarmen. Gripfingrarna konstruerades i SolidWorks och frästes fram i en CNC-maskin på MDH. De seghärdades för ökad hållfasthet innan de skickades till Haldex.Rekommendationerna till Haldex var att testa gripfingrarna då det inte gjordes i samband med framställningen. MDH bör påbörja programmering och provkörning av testcellen.
22

Lean i sfi-klassrummet : en studie i ett kommunalt projekt utifrån pedagogiska perspektiv

Lund, Lisa January 2011 (has links)
No description available.
23

Lean Administration i tillverkande företag

Sjögren, Jolin January 2012 (has links)
Abstrakt Titel: Lean Administration – i tillverkande företag Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Jolin Sjögren Handledare: Stig Sörling Datum: Maj 2012 Syfte: Syftet med studien är att skapa förståelse för vad som krävs vid en implementering av Lean Administration och vilka verktyg som kan användas. Metod: Studien är skriven utifrån en tolkande tradition. Teorin har samlats in från litteratur, vetenskapliga teorier samt en kurs inom ämnet Lean Administration. Vidare har sex intervjuer genomförts, fyra personliga intervjuer på ett fallföretag samt två e-postintervjuer. Den empiriska undersökningen analyserades tillsammans med den teoretiska referensramen för att urskilja likheter och olikheter. Resultat & slutsats: Min studie visar att det är viktigt att Lean Administration efterfrågas av chefer på olika nivåer för att få fäste i företaget. Studien visar att det är viktigt med kvalitet på det som produceras och meningar som ”Rätt från mig” och ”rätt från början” nämns både i den teoretiska referensramen och i den empiriska undersökningen. Vidare visar min studie att ett långsiktigt införande av Lean Administration kan vara att föredra framför snabba förändringar. Studien pekar på att gemensamma mål som är mätbara och som kontinuerligt följs upp; kan vara en framgångsfaktor.  Förslag till fortsatt forskning: Det finns olika sätt att implementera Lean Administration. Ett förslag på fortsatt forskning skulle vara att undersöka ett antal företag som implementerat Lean Administration med hjälp av konsulter och jämföra deras resultat av implementeringen med ett antal företag som drivit implementering själva. Det skulle vara intressant att se vilken av metoderna som varit mest framgångsrik hos företagen. Uppsatsens bidrag: Det finns mycket litteratur och tidigare forskning inom konceptet Lean Produktion. Under studiens gång har jag upptäckt att det finns en begränsad tillgång av tidigare forskning och litteratur kring Lean Administration. Min studie bidrar till en ökad förståelse för användbara verktyg inom Lean Administration, medarbetarnas roll i implementeringen samt olika framgångsfaktorer hos företag som lyckats. Nyckelord: LA (Lean Administration), 5S, slöseri, värde, kvalitet, Lean i allmänhet (LA, Lean, Lean Produktion)
24

Vägen mot Lean Accounting : En mogen stig?

Pernet, Carole, Klefbom, Gustaf January 2011 (has links)
No description available.
25

Lean manufacturing as an alternative operational process in a small printing organisation in Johannesburg.

Naidoo, Sugandren. January 2012 (has links)
M.Tech. Business Administration. Business School.
26

Lean filosofi – fem steg till ordning och reda på arbetsplatsen : Lean philosophy – five steps to get the workplace in order

Jonsson, Angelica January 2014 (has links)
Part 1 of 2  ” Lean philosophy – five steps to get the workplace in order” Part one deals with the theory of what Lean and 5S are. Lean is a long-term approach that involves a quest to become the best on the market by increasing employee engagement, eliminate waste and focus on the right things. 5S is a method of order in a system. Businesses around the world are using these 5S which stands for sort, straighten, shine, standardize and sustain.   Part 2 of 2 ” Lean philosophy – five steps to get the workplace in order” Part 2 deals with the practical about 5S and a short summery about the company Wibax AB where the degree thesis took place. Wibax has a a project which involves using 5S in practice and create order in the in preparation lab and in the control room. By finding a solution to this mess reduces the time that was previously spent on searching equipment. Instead of search, the workers can do the real work.
27

Kulturens betydelse vid implementering av Lean-modellen / The cultural meaning in a Lean-implemantation

Axelsson, Christoffer, Karlsson, Tobias January 2013 (has links)
No description available.
28

Visual and narrative style in the films of David Lean

Silver, Alain Joel, January 1980 (has links)
Thesis--University of California, Los Angeles, 1976. / Facsimile reproduction by microfilm-xerography.
29

Visual and narrative style in the films of David Lean

Silver, Alain Joel, January 1980 (has links)
Thesis--University of California, Los Angeles, 1976. / Facsimile reproduction by microfilm-xerography.
30

Abschied vom Taylorismus : Mitarbeiterführung in schlanken Unternehmungen /

Eberhardt, Stefan. January 1995 (has links)
Zugl.: Hohenheim, Universiẗat, Diplomarbeit, 1994 u.d.T.: Eberhardt, Stefan: Mitarbeiterführung in schlanken Unternehmungen.

Page generated in 0.0445 seconds