• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1062
 • 809
 • 558
 • 227
 • 227
 • 32
 • 30
 • 21
 • 14
 • 13
 • 10
 • 9
 • 6
 • 6
 • 5
 • Tagged with
 • 3263
 • 912
 • 796
 • 728
 • 683
 • 390
 • 357
 • 338
 • 307
 • 305
 • 305
 • 270
 • 261
 • 228
 • 214
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Konsekvenser av leanifiering inom tjänsteorganisationer : En kvalitativ studie av professionella B2B-tjänster

Öst, Hannah, Ridne, Martina January 2015 (has links)
Tjänstesektorn utgör ungefär 80 % av Sveriges BNP, men har länge präglats av lägre produktivitet än tillverkningssektorn. Detta skulle kunna förändras genom konceptet lean som innebär effektivisering av flöden och syftar till att erbjuda kunden exakt vad den vill ha med hjälp av mindre insatser i form av personal, utrustning, tid, utrymme och aktiviteter. Nyttan med lean inom produktionssektorn är bevisad och effektiviteten förmodas öka två till tre gånger efter en implementering inom dessa företag. Konceptet hävdas även vara användbart inom tjänstesektorn och andra kontexter, men det råder fortfarande tvivel om effekten konceptet har på prestationer och lönsamhet i tjänsteorganisationer. Avsaknaden av sådana bevis har påverkat konceptets spridning utanför produktionsindustrin. Med denna studie har vi därför undersökt kontexten hos företag som verkar inom professionella B2B-tjänster i syfte att ”… skapa förståelse för förutsättningar och svårigheter med att tillämpa lean inom tjänstesektorn och hur konceptet påverkar tjänsteleveransen”. Samtidigt har tidigare forskning funnit en problematik i att konceptet tillämpas på olika abstraktionsnivåer. Det gör att lean-användare som smalnar av konceptet till att innebära verktyg och metoder istället för filosofi inte tillämpar konceptet utifrån dess betydelse och fulla potential. Vi fann det därför intressant att befintlig forskning använder sig av termer som ”lean service” istället för att se till konceptets helhet och har valt att även titta på hur nivån av leanifiering påverkar tjänsteleveransen. Syftet uppfylldes genom en kvalitativ studie av två fallföretag som föll inom ramen för vald kontext, i vilka totalt nio medarbetare på befattningarna verksamhetsutvecklare, arbetsledare och anställd intervjuades. Respondenternas svar analyserades gentemot studiens teoretiska referensram, som i enlighet med det abduktiva angreppssättet förändrades mellan empiriinsamlingarna på grund av de insikter intervjuerna genererade. Vår studie har avslöjat att fallföretagen tillämpar en lägre nivå av leanifiering än vad som anses vara optimalt. Därmed nås inte den nyttan med lean som kan verka som incitament för vidare satsningar, vilket leder till avsaknad av bevisning för nyttan konceptet skulle kunna generera för kontexten. En svårighet med lean i tjänsteorganisationer är att tjänsteleveransen kräver överensstämmelse med förväntningarna, vilka ökar i samband med de ständiga förbättringar som är eftersträvansvärda inom konceptet. De ständiga förbättringarna i verksamheten leder även till frigjord tid som kan innebära avveckling av anställda eller ökad effektivitet som kan innebära stressrelaterade sjukdomar. Det finns då svårigheter i att motivera anställda till att öka effektiviteten eller avveckla sig själva. En annan svårighet är det paradoxala i teorier om lean som säger att människors arbete ska standardiseras samtidigt som de ska ha befogenheter att fatta egna beslut och ta ansvar i arbetet. Det är också svårt att motivera anställda ifall företaget kräver lägre kvalitet i tjänsteleveransen på grund av överenskommelser i avtal. Den påverkan lean har på tjänsteleveranser verkar därmed ha ett starkt samband med anställdas motivation, vilken kan öka genom medvetet ledarskap, fokus på merförsäljning istället för avveckling och balanserad arbetsbelastning.
2

Lean inom den offentliga sektorn : Tänkbara hinder för ett långsiktigt Lean-arbete / Lean in the public sector : Potential barriers to a long-term Lean work

Björklund, Johanna, Sarah, Gustafsson January 2014 (has links)
One year Master's thesis, Degree of master in Business and Economics, School ofBusiness and Economics at Linnaeus University, Management, 4FE10E SpringSemester 2014.Author: Johanna Björklund and Sarah Gustafsson.Mentor: Magnus Forslund.Title: Lean in the public sector - Potential barriers to a long-term Lean work.Background: Organizational changes are something that is constantly done inorganizations, and in the last decade, there has arisen a plethora of different changemodels. A reorganization that is popular among companies today is Lean. Lean is aconcept that was developed within the Japanese automotive industry, but has evolvedfrom the Japanese shop floor and is now a concept that can be found in, for example,several Swedish municipalities.Purpose: The purpose of this study was to create an understanding of why the conceptLean may have difficulty getting a hold in the in the long term.Methodology: The study was done with a qualitative research approach and through anabductive approach. As we intended to create an understanding, of what potentialbarriers that may affect that a Lean work, in some cases, does not become a long-termcondition, it seemed natural to choose a hermeneutic approach to knowledge. Theempirical data collected via individual unstructured interviews, through a groupinterview, and by non-participant observations. Our collection of theoretical materialconsisted mostly of scientific articles or books written by Academics, because we feltthat the writer that was behind these articles were considered to be reliable. We believethat consultants and other writers stand and fall with Lean's survival and reliabilitytherefore falls.Result, conclusions: That there are some barriers to get Lean-work to become a longtermwork, both we and the theory agree about. The factors we could find at thedepartment Financial assistance and employment was that; there are some resistance to4the concept among the employees, the management has difficulties to "let go ofcontrol", lack of employee management and that there are a saturation of the concept. / Bakgrund: Organisationsförändringar är något som ständigt görs i organisationer, och under det senaste årtiondet har det uppkommit en uppsjö av olika förändringsmodeller. En organisationsförändring som är populär bland företag idag är Lean. Lean är ett koncept som togs fram inom den japanska bilindustrin, men har utvecklats från det japanska verkstadsgolvet till att idag vara ett koncept som återfinns i bland annat flertalet svenska kommuner. Syfte: Syftet med denna studie var att skapa en förståelse för varför Lean-arbete kan ha svårt att få fäste på lång sikt. Metod: Studien gjordes med en kvalitativ forskningsmetod och genom en abduktiv forskningsansats. Då vi ämnade skapa en förståelse för vilka tänkbara hinder som kan påverka att Lean-arbetet i vissa fall inte blir långsiktigt, så föll sig valet naturligt på att välja en hermeneutisk kunskapssyn. Den empiri som samlats in har gjorts via individuella ostrukturerade intervjuer, via en gruppintervju, samt genom ickedeltagande observationer. Vår insamling av teoretiskt material har mestadels bestått av vetenskapliga artiklar eller böcker skrivna av akademiker, då vi som författare anser att de författare som står bakom dessa artiklar är pålitliga. Vi anser att konsulter och andra författare står och faller med Leans överlevnad och att trovärdigheten därför faller. Resultat, slutsatser: Att det finns vissa hinder för att Lean inte blir långsiktigt är både vi och teorin överens om. De faktorer vi kunde hitta på avdelningen Ekonomiskt bistånd och sysselsättning var bland annat att; Lean ses som motstånd till konceptet, att ledningen har svårt att ” släppa på kontrollen”, bristande medarbetarstyrning och mättnad av konceptet.
3

Can you Lean on it? : En fallstudie om hur Lean uppföljts inom Statoil.

Björk, Stephanie, Lindgren, Louise January 2015 (has links)
Bakgrund: Idag handlar mycket om effektivitet inom många organisationer. Det verktyg vi valt att titta närmare på är Lean, som behandlar effektivitet inom organisationer. Syfte: Syftet med studien är att skapa en ökad förståelse kring Lean- konceptet på Statoil. Studien ämnar vidare på att undersöka hur arbetet med Lean fungerar idag och hur en eventuell uppföljning har genomförts. Teori: Studiens teori omfattar två verktyg inom Lean som undersökningsenheten har arbetat med sedan implementeringen. Vidare diskuteras definitioner av Lean-ledarskap i den teoretiska referensramen. Metod: Studien har utgått från en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer och frågeformulär. Analys & slutsats: Lean-konceptet tillämpas till viss del inom organisationen. Modellerna vi har undersökt används i mindre utsträckning idag än år 2006 när implementeringen av Lean genomfördes inom undersökningsenheten. Lean-ledarskap förekommer i viss grad inom organisationen. / Background: Today is the focus on efficiency in many organizations. The tool we have chosen to take a closer look at are Lean, a tool that deals with the efficiency within organizations. Purpose: The study’s purpose is to gain a greater understanding of the Lean concept in Statoil. The study intends to explore how the effort of Lean works today and how a possible follow-up has been completed. Theory: The study’s theory includes two tools of Lean that the survey unit has worked with since the implementation. Further discuss the definitions of Lean leadership in the theoretical framework. Method: The study was based on a qualitative approach in the form of semi- structured interviews and questionnaires. Analysis & conclusion: The Lean-concept is applied to some extent within the organization. The models we have examined are less used today than in 2006 when the implementation of Lean conducted within the survey unit. Lean leadership occurs to some degree in the organization.
4

Structuring Lean Thinking in the Radio Access Network Area

Juarez, Maribel January 2014 (has links)
Customer’ demands, higher quality, faster and safer deliveries are some reasons for unexpected changes in the organizations. It has incremented complexity and cost. Lean production is known as a methodology to make improvements in manufacturing areas such as mentioned above and it is focused on the process of a product. But, Lean Thinking is a management strategy to make improvements in the process of a product or service and it is based on five principles. It allows having the process close to the customer eliminates tasks that do not add value and produces with low costs and high quality. However, there are some concepts ambiguous to be applied effectively to the Radio Access Network area in wireless telecom industry as a service company. Radio Access Network area transmits Radio frequency (RF) signals from the Radio Base Station (RBS) to the user equipment (UE) or mobile phone and is an area to present dynamic changes by high technology innovation. Therefore, the aim of this study is to identify improvements through for the Radio Access Network area. This thesis was structured to know how the five Lean principles and Lean tools can be used in the Radio Access Network area and the benefits that it could have. The study was realized through a qualitative research and five semi-structured interviews. A manager, team leaders and engineers of wireless telecom industry vendor and operators were the participants for this study. The results of major impact for Lean principles and Lean tools were VSM and Flow principles and Waste as Lean tool found for the Radio Access Network area. Project definition, resource planning and VOC were some improvements revealed for VSM principle. Furthermore, faster and optimal tools, training for engineers, knowledge in software and employee empowerment were some improvements found for Flow principle. Waste Lean tool showed some improvements found on customer’s focus, clear communication and waiting time reduction. Cross functional teams were other aspects that provided quality performance in the projects. This study seemingly is a good start for making decisions and for the high technology innovation and dynamic changes for telecom service companies.
5

Desenvolvimento de um modelo para implementação de um sistema de Produção Lean

Nascimento, Joana Bettencourt January 2009 (has links)
Estágio realizado no INESC Porto e orientado pelo Eng.º António Correia Alves / Tese de mestrado integrado. Engenharia Industrial e Gestão. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009
6

Aplicação de técnicas de melhoria contínua aplicada a processos produtivos

Ribeiro, Ricardo Nuno Loureiro January 2010 (has links)
Tese de mestrado integrado. Engenharia Mecânica. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010
7

Consultoria lean manufacturing na XC Consultores, Lda

Santos, Pedro Miguel Magalhães Fumega dos January 2010 (has links)
Tese de mestrado integrado. Engenharia Mecânica. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2010
8

Lean Production vs Lean Healthcare : En jämförelse inom sjukvården

Camber, Henrik January 2014 (has links)
This thesis focuses on how to describe how Lean adapts within the healthcare. Lean has become a control system   as more and more companies are using in order to create competition in order to increase the quality and efficiency. This theory has now become implemented in the healthcare. The project has been organized with patients and that has created a flow in the daily work. Our study has used qualitative research strategy where we have started from secondary data presented for hospitals in the Stockholm area and a report written by John Rognes and Anna Svarts “Lean i vården” (2011). To map which hospitals are using Lean. The purpose is to identify how lean production has been implemented into four hospitals in the Stockholm area, to study how the difference are between the hospitals version of Lean compare to the fundamental, Lean production. The study describe that Lean within the healthcare is not so different compared to Lean Production in the industry. But the big different is that Lean within the healthcare is more focused on the patients and their process during the hospital visit. Lean Production is more focused on the production to the final product.
9

Implementing lean manufacturing and design for manufacturing concepts in a job shop manufacturing environment

Gausman, Christian. January 2009 (has links) (PDF)
Thesis PlanB (M.S.)--University of Wisconsin--Stout, 2009. / Includes bibliographical references.
10

Lean healthcare: recomendações para implantações dos conceitos de produção enxuta em ambientes hospitalares / Lean healthcare: recommendations for implementations of the concepts of lean production in hospital environments

Bertani, Thiago Moreno 14 September 2012 (has links)
O sistema de produção que foca na geração de valor para o cliente e na eliminação de desperdícios já demonstrou seu poder no setor manufatureiro e agora começa a chamar a atenção do setor de bens e serviços. Um enfoque crescente, em particular, está sendo dado à aplicação dos conceitos lean no setor de saúde, sendo comumente denominado lean healthcare. A literatura apresenta diversos casos de hospitais que iniciaram sua jornada lean e já colhem seus resultados. Este trabalho visa analisar alguns desses casos, acompanhar e relatar uma aplicação prática conduzida pelo autor e, como resultado, contribuir com recomendações para condução de futuras implantações de conceitos lean em hospitais. / The production system that focuses on eliminating waste and generating value for the customer has already demonstrated its power on manufacturing sector and now is beginning to draw the attention of industry goods and services. An increasing focus, in particular, is being given to the application of lean concepts in the health sector, commonly known as Lean Healthcare. The literature contains several cases of hospitals that began their lean journey and most have good results. This paper aims to examine some of these cases, report a practical application conducted by the author and, as a result, to contribute with recommendations for future implementations of lean concepts in hospitals.

Page generated in 0.0427 seconds