• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2730
 • 156
 • 122
 • 91
 • 90
 • 90
 • 89
 • 75
 • 52
 • 32
 • 8
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 3112
 • 873
 • 472
 • 433
 • 338
 • 293
 • 239
 • 225
 • 218
 • 212
 • 211
 • 186
 • 164
 • 162
 • 160
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

A contribution of budding yeast to unravel aging. Entry into quiescence relies on the transceptor Mtl1 by sensing nutrients and regulation of signaling pathways

Sundaram, Venkatraghavan 10 January 2015 (has links)
Saccharomyces cerevisiae is a premier model system to study ageing in post mitotic cells. In this study, we show that Mtl1, member of the Cell Wall Integrity pathway (CWI), plays a positive role in Chronological Life Span (CLS). The absence of Mtl1 shortens CLS whereas its overexpression extends it. In mtl1 cells, we observe mitochondrial dysfunction during diauxic shift that is reflected in i) increase in uncoupled respiration associated to low oxygen consumption; ii) significant increase in mitochondrial membrane potential; iii) ROS (Reactive Oxygen Species) accumulation and as well as iv) a descent in aconitase activity. We demonstrate that this mitochondrial dysfunction observed in mtl1 mutant is a consequence of improper regulation of key signaling pathwaysrequired for entry in quiescence. TOR1/SCH9 deletion and less effectively PKA (Protein Kinase A) inactivation in mtl1 not only suppressed the mitochondrial defects but also increased the CLS. Mtl1 links mitochondrial dysfunction with TOR (Target of Rapamycin) and PKA pathways in quiescence. In the absence of Mtl1, the stability of the inhibitory subunit of PKA, Bcy1 is severely reduced, mainly as a consequence of a high PKA activity. Mtl1 regulates PKA inactivation through Bcy1 phosphorylation, both in diauxic conditions and mainly in response to glucose depletion. In these conditions, Mtl1 negatively regulates Tor1/Sch9 function to phosphorylate Bcy1 and thus to inhibit PKA through phosphorylation of Bcy1 by Slt2 MAPK, although additional kinases might be also involved in this signal. We also show that Mtl1 function in CLS does not totally depend on CWI pathway since mtl1slt2 double mutant presents synthetic lethality. Mtl1 acts as a glucose sensor thereby it regulates both NCR (Nitrogen Catabolite Repression) and RTG (Retrograde Response Mitochondrial- Nucleus) pathways through Snf1 kinase upon glucose depletion, although independent of TORC1 and PKA functions. Again, additional targets are not completely ruled out. In conclusion, Mtl1 is an efficient transceptor involved in sensing and signaling nutrient availability in quiescence, mainly glucose, and in regulating multiple pathways involved in life extension. / Saccharomycescerevisiae es un sistema modelo muy adecuado para el estudio de los procesos de envejecimiento en células posmitóticas. En el presente estudio se muestra que Mtl1, un miembro de la ruta de integridad celular (CWI), tiene una función positiva en el proceso de extensión cronológica de la vida (CLS). La ausencia de Mtl1 provoca un acortamiento de la CLS mientras que su superexpresión la prolonga. En el mutante mtl1 se observa una disfunción mitocondrial durante el shiftdiauxico, lo que se evidencia tras la observación de los siguientes parámetros: i) incremento de la respiración desacoplada ligado a un bajo consumo de oxígeno; ii) aumento significativo del potencial de membrana; iii) acumulación de ROS (Especies Reactivas de Oxígeno); así como iv) un descenso en la actividad de la aconitasa.Nosotros demostramos que la disfunción mitocondrial observada en el mutante mtl1ocurre como consecuencia de ladesregulación de las rutas de señalización que se necesitan para la correcta entrada en la fase de quiescencia. La delección de los genes TOR1 y SCH9 y con menor eficiencia la inactivación de PKA (Protein Quinasa A),suprimen los defectos mitocondriales de mtl1 y provocan un aumento sustancial de su CLS. Mtl1 es el nexo de unión entre la disfunción mitocondrial y las vías TOR (Target of Rapamycin) y PKA en la quiescencia. La estabilidad de Bcy1, una subunidad inhibitoria de PKA, está muy reducida en ausencia de Mtl1. Esta proteína regula la inactivación de la función PKA a través de la fosforilación de Bcy1 durante el shiftdiauxico y principalmente en respuesta a la depleción de glucosa. En ambas condiciones, Mtl1 regula negativamente a la función Tor1/Sch9, lo que activa a la MAP quinasa Slt2, la cual fosforila a Bcy1, hecho que inhibe la función PKA. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de que otras quinasas estén también involucradas en este proceso. También se muestra que la función de Mtl1 en la CLS no depende totalmente de la ruta CWI puesto que los genes MTL1 y SLT2 presentan letalidad sintética en estas condiciones.Mtl1 actúa como un sensor de glucosa y como tal también regula la función de Snf1 en respuesta a la depleción de glucosa, y como consecuencia a los genes regulados por los sistemas NCR (Represión Catabólica Nitrogenada) y RTG (Respuesta Retrógrada Núcleo-Citoplasma), además, este proceso es independiente de TORC1 y PKA. En conclusión, Mtl1 es un transceptor que detecta y señaliza la disponibilidad de nutrientes (principalmente glucosa) en quiescencia para regular la función de múltiples vías de señalización relevantes para la extensión de la vida. / Saccharomyces cerevisiae és un sistema model molt adecuat pels procesos d’envelliment en cèl.lules postmitòtiques. En aquest estudi es demostra que Mtl1, un membre de la vía d’integritat cel.lular (CWI), té una funció positiva en el procés d’extensió cronológica de la vida (CLS). L’absència de Mtl1 redueix la CLS mentre que la seva sobre expressió l’allarga. En el mutant mtl1 s’observa una disfunció mitocondrial durant el shift diàuxic, que es fa evident al observar els següents paràmetres: i) increment de la respiració desacoplada unit a un baix consum d’oxígen; ii) augment significatiu del potencial de membrana; iii) acumulació de ROS (Espècies Reactives d’Oxígen); així com iv) un descens en l’activitat de l’aconitasa. Nosaltres demostrem que la disfunció mitocondrial observada en el mutant mtl1 succeeix com a conseqüència de la desregulació de les vies de senyalització necessaries per a la correcta entrada a la fase de quiescencia. La delecció dels gens TOR y SCH9 i amb menor eficàcia, la inactivació de PKA (Protein Kinasa A), suprimeixen els defectes mitocondrials de mtl1 i indueixen una augment significatiu de la seva CLS. Mtl1 es el nexe d’unió entre la disfunció mitocondrial i les vies TOR (Target of Rapamycin) y PKA en quiescència. L’estabilitat de Bcy1, una subunitat inhibitoria de PKA, està molt reduïda en absència de Mtl1. Aquesta proteïna regula la inactivació de la funció de PKA mitjançant la fosforilació de Bcy1 durant el shift diàuxic i principalment en resposta a la depleció de glucosa. En ambdues condicions, Mtl1 regula negativament la funció Tor1/Sch9, fet que indueix l’activació de la MAP quinasa Slt2, la qual fosforila a Bcy1, procés que inhibeix la funció PKA. No obstant, no es descarta la possibilitat de que altres quinases estiguin participant en aquest procés. També es mostra que la funció de Mtl1 en la CLS no depen totalment de la vía CWI, donat que els gens MTL1 y SLT2 presenten sintètica letalitat en aquestes condicions. Mtl1 actua con un sensor de glucosa i com a tal, també regula la funció de Snf1 en resposta a la depleció de glucosa, i en conseqüència als gens regulats pels sistemes NCR (Repressió Catabòlica Nitrogenada) y RTG (Resposta Retrògrada Nucli-Citoplasma), a més a més, aquest procés es independent de TORC1 y PKA. Concluïnt, Mtl1 es un transreceptor que detecta i senyalitza la disponibilitat de nutrients (principalment glucosa) en quiescència per a regular la funció de múltiples vies de senyalització rellevants per l’extenció de la vida.
12

Biogènesi de centres Fe-S, dany al DNA i mecanismes de resposta en Saccharomyces cerevisiae

Pijuan Marquilles, Jordi 05 October 2015 (has links)
La biogènesi de centres Fe-S és necessària per múltiples processos cel·lulars. En l’estudi present s’ha demostrat que defectes en diferents etapes de la biosíntesi mitocondrial i citosòlica de centres Fe-S causen un increment en la mutagènesi espontània i hipersensibilitat a agents genotòxics, acompanyat d’un increment en la formació de foci associats a Rad52 i un augment en la fosforilació de la histona γ–H2A, tots aquests fets indicatius de la presència de lesions constitutives al DNA i d’inestabilitat genòmica. A més, d’un retard en la progressió a través de la fase S del cicle cel·lular i l’activació constitutiva del checkpoint de dany al DNA. Aquest darrer estimula l’augment en l’activitat de la ribonucleòtid reductasa mitjançant la disminució dels nivells de l’inhibidor Sml1 i la redistribució citosòlica de les subunitats enzimàtiques Rnr2/4. En paral·lel a la inestabilitat del genoma nuclear observada quan hi ha defectes en les diferents etapes de la maquinària ISC, s’ha demostrat també en aquest estudi una pèrdua constitutiva del DNA mitocondrial, i conseqüentment, defectes en la respiració i altres disfuncions mitocondrials. / La biogénesis de centros Fe-S es necesaria en múltiples procesos celulares. En el presente estudio se ha demostrado que defectos en diferentes etapas de la biosíntesis mitocondrial y citosólica de centros Fe-S causan un incremento en la mutagénesis espontanea e hipersensibilidad a agentes genotóxicos, acompañado de un incremento en la formación de foci asociados a Rad52 y un aumento en la fosforilación de la histona γ-H2A, todos estos hechos indicativos de la presencia de lesiones constitutivas en el DNA y de inestabilidad genómica. Además, un retraso en la progresión a través de la fase S del ciclo celular y la activación constitutiva del checkpoint de daño al DNA. Este último estimula el aumento de la actividad ribonucleótido reductasa mediante la disminución de los niveles del inhibidor Sml1 y la redistribución citosólica de las subunidades enzimáticas Rnr2/4. En paralelo a la inestabilidad genómica nuclear observada cuando hay defectos en las diferentes etapas de la maquinaria ISC, en este estudio se ha demostrado también una perdida constitutiva del DNA mitocondrial, y consecuentemente, defectos en la respiración y otras disfunciones mitocondriales. / The Fe-S clusters biogenesis is required for multiple cellular processes. In this work we demonstrate that defects at different stages of mitochondrial and cytosolic Fe-S clusters biosynthesis cause an increase of spontaneous mutagenesis and hypersensitivity to genotoxic agents, accompanied by an increment in Rad52-associated DNA repair foci and a hyperphosphorylated state of γ–H2A histone, altogether supporting the presence of constitutive DNA lesions and genomic instability. Furthermore, a delay in the progression of S phase in the cell cycle and constitutive activation of the DNA damage checkpoint. This last one stimulates the upregulation of the ribonucleotide reductase activity by promoting reduction of the levels of Sml1 inhibitor, as well as the cytosolic redistribution of the Rnr2/4 enzyme subunits. In parallel to the nuclear genome instability displayed when different ISC machinery stages are impaired, we also demonstrate in this work constitutive loss of mitochondrial DNA, and consequently, respiration defects and other mitochondrial dysfunctions.
13

Dinámica de circuitos de regulación genética en bacterias

Espinar Calvo, María Lorena 21 December 2012 (has links)
El objetivo de esta Tesis es el estudio de diferentes comportamientos celulares dinámicos en Escherichia coli y Bacillus subtilis. Es interesante comprender cómo estos organismos sencillos poseen mecanismos complejos para responder al entorno en el que se encuentran. Dicha respuesta está regulada por complicadas redes de regulación formadas por genes y proteínas, donde al igual que los instrumentistas de una orquesta, cada elemento de las redes genéticas debe tomar parte en armonía, en el momento justo y la cantidad adecuada para dar lugar a la respuesta celular apropiada. La Parte I introduce aspectos básicos de la metodología utilizada y conceptos fundamentales para la comprensión de los resultados. El Capítulo 1 es una breve introducción a los circuitos de regulación genética y el uso de proteínas fluorescentes para el estudio in vivo y en células individuales de la dinámica de dichos circuitos. El Capítulo 2 describe los materiales y técnicas utilizadas, desde el cultivo y obtención de cepas bacterianas, los métodos para filmar dichas cepas con microscopía de fluorescencia temporalizada, al análisis de las imágenes. El Capítulo 3 describe las características básicas de los procesos biológicos de estudio. El Capítulo 4 describe ciertos aspectos de la dinámica celular como el comportamiento oscilatorio o excitable de algunos sistemas biológicos, y las herramientas matemáticas usadas para contrastar los datos experimentales. La Parte II corresponde a los resultados. El Capítulo 5 describe los resultados del estudio del control del inicio de la replicación cromosómica en E. coli. Mediante una serie de perturbaciones en las proteínas que regulan este proceso, y mediante el análisis de las imágenes obtenidas por microscopía, se cuantificó el efecto ejercido sobre el inicio de replicación, comparando los resultados con una cepa control. El Capítulo 6 describe los resultados del estudio de la forma en que el circuito genético que regula la competencia en B. subtilis integra múltiples señales simultáneas. Se caracterizó experimentalmente y con un análisis de bifurcación del modelo matemático del circuito, la respuesta en células individuales e in vivo a señales químicas de diferente intensidad que controlan la expresión constitutiva de los genes que forman el circuito, y a la variación del número de copias de uno de estos genes. El Capítulo 7 describe los resultados del estudio del proceso de toma de decisión celular en B. subtilis, basado en la decisión de estas bacterias por optar entre los programas de diferenciación en competencia genética y esporulación, los cuales compiten entre sí en el tiempo. El análisis simultáneo y en células individuales de ambos programas permitió descubrir por qué las bacterias optan por uno u otro mediante un mecanismo de carrera molecular entre estos dos programas en competición. El Capítulo 8 describe los resultados del estudio de la adaptación celular al estrés mediante esporulación y la toma de decisión de una forma robusta en B. subtilis. Se analizó de forma cuantitativa la expresión de los genes implicados en la progresión hacia la formación de esporas y se desarrolló un modelo matemático poblacional para estudiar el efecto de la reversibilidad en el proceso de adaptación celular a cambios en los niveles de estrés. La Parte III corresponde a las Conclusiones y la perspectiva futura para los resultados descritos en la Parte II. Los resultados obtenidos contribuyen a la comprensión de determinados comportamientos en E. coli y B. subtilis. Estas bacterias, sencillas si se comparan con organismos superiores, ofrecen la posibilidad de estudiar mecanismos utilizados por sistemas más complejos, pero que para su estudio se requieren técnicas complicadas. El estudio en células individuales de la dinámica de redes de regulación mediante las técnicas utilizadas nos permite el análisis in vivo y en tiempo real de lo que sucede con dichas redes en el interior de las células respecto al exterior celular. / The aim of this Thesis is the study of different dynamic cellular behaviors in Escherichia coli and Bacillus subtilis. It is interesting to understand how these simple organisms have not so simple mechanisms to respond to their environment. This response is regulated by complex regulatory networks consisting of genes and proteins, where as instrumentalists in an orchestra, each element of the network should operates in harmony, at the right time and the right amount to give an appropriate cellular response. Part I introduces basic aspects of the methodology and concepts for the understanding of the results presented in this Thesis. Chapter 1 provides a brief introduction to genetic regulatory circuits and the fluorescent proteins used for the study of the dynamics of such circuits in vivo and in individual cells. Chapter 2 describes the materials and techniques used, from growing and obtaining bacterial strains, to the methodology used for filming these strains by temporalized fluorescence microscopy, and to the analysis of the obtained images. Chapter 3 describes the main features of the dynamical biological processes studied in E. coli and B. subtilis. Chapter 4 refers to certain aspects of cellular dynamics such as oscillatory or excitable behavior of some biological systems, as well as the mathematical tools used to compare the data obtained experimentally. Part II corresponds to the results. Chapter 5 describes the results of the study of the control of chromosome replication initiation in E. coli. We implemented a set of perturbations in the main proteins that regulate this process, and their effect on the initiation of replication, quantified by analyzing the images obtained by fluorescence microscopy, comparing the results with a control strain. Chapter 6 describes the results obtained from the study of how a genetic circuit in B. subtilis, namely the one regulating competence, integrates multiple simultaneous inputs. We characterized experimentally the response of individual cells in vivo to different chemical signals that control the strength of the constitutive expression of genes forming the circuit, in addition to the copy number variation of one of these genes. The results were compared with a bifurcation analysis of the mathematical model of the circuit. Chapter 7 describes the results obtained in a study of the decision making process of microorganism B. subtilis. Specifically, we studied the decision of these bacteria between two differentiation programs such as genetic competence and sporulation, which compete with each other in time. The simultaneous analysis in individual cells of both programs allowed us to uncover the way in which bacteria choose between these two competing programs, showing that the competition occurs through a molecular race. Finally, Chapter 8 describes the results obtained in the study of reversible progression towards an all-or-none switch in the sporulation of B. subtilis. We quantitatively analyzed the expression of genes involved in the progression towards spore formation and a population model was developed to study the effect of reversibility in the process of cellular adaptation to changes in stress levels. Part III details the conclusions and a description of the possible future perspectives for each of the results described in Part II. The results obtained contribute to the understanding of certain dynamic behaviors in the microorganisms E. coli and B. subtilis. These bacteria, although simple when compared with higher organisms, offer the possibility of studying mechanisms that are frequently utilized by more complex systems, which require more sophisticated analysis techniques. The study at the single cell level of network dynamics of gene regulation by the techniques used in this Thesis, allows the analysis in vivo and in real time of the underlying dynamic of such networks inside cells in response to the cell environment.
14

Evaluation of virulence and new experimental therapeutic strategies for emerging and uncommon medically important fungal pathogens

Fernández Silva, Fabiola Vanessa 20 September 2013 (has links)
Las micosis oportunistas son infecciones fúngicas que se producen casi exclusivamente en pacientes con los mecanismos de defensa alterados. Aunque las terapias para las infecciones fúngicas han mejorado mucho en los últimos 10 años, las infecciones por hongos oportunistas siguen siendo una grave amenaza, especialmente para los pacientes inmunocomprometidos. El objetivo de esta tesis ha sido la de contribuir al desarrollo de alternativas terapéuticas experimentales para las micosis oportunistas causadas por los patógenos emergentes Acremonium, Sporothrix y Pseudallescheria / Scedosporium y Candida glabrata. Evaluaciones in vitro e in vivo se llevaron a cabo y han permitido proponer nuevas alternativas terapéuticas para las infecciones causadas por estos patógenos. / Opportunistic mycoses are fungal infections that occur almost exclusively in patients whose normal defence mechanisms are impaired. Although therapies for fungal infections have improved a lot over the last 10 years, opportunistic fungal infections are still a serious threat, especially for immunocompromised patients. The aim of this thesis has been to contribute to the development of experimental therapeutic alternatives to opportunistic mycoses caused by recent emerging pathogens Acremonium, Sporothrix and Pseudallescheria / Scedosporium and Candida glabrata. In vitro and in vivo evaluations were carried out and they have led us to propose new therapeutic alternatives for the infections caused by these pathogens.
15

Sanitary importance of arcobacter

Levican Asenjo, Arturo 12 September 2013 (has links)
The genus Arcobacter, belongs to the family Campylobacteraceae, along with. Some species, are considered emerging pathogens and have been associated with gastrointestinal diseases and bacteraemia in humans and with diarrhoea, mastitis and abortions in animals. Diarrhoea, is the most common clinical presentation in humans. However, still are not fully defined the routes of transmission, the virulence factors present in pathogenic strains have not been determined and the isolation and identification methods are still deficient. All of these factors contribute to a possible underestimation of the sanitary importance of this genus. In this thesis it has been demonstrated the existence of five new species of this genus. In their differentiation, new tools have been used, such as the Matrix Assisted Laser Desorption Ionization Time of Flight (MALDI TOF) Multilocus Phylogenetic Analysis (MLPA) with concatenated 5 genes (rpoB, gyrB, hsp60, gyrA and atpA). Furthermore, the performance of 5 molecular identification methods was compared and none of them was useful for all the strains studied. In this regard, the updating of 16S rRNARFLP method for the identification of all species proved very useful. Moreover, in this thesis was a great diversity of species of this genus in samples of shellfish and sewage. Both matrices have epidemiological importance; however, they have been poorly studied. It was also demonstrated that the use in parallel of direct culturing and post enrichment, as well as the incubation under aerobic and microaerophilic, enhances the recovery and diversity of arcobacters. Regarding the virulence of Arcobacter spp., most of them proved to be potential enteropathogens for man, as they showed the presence of virulence factors and were able to adhere and invade human intestinal cells (Caco-2). Finally, it was demonstrated that Arcobacter may be confused with Campylobacter sp., generating an underestimation of their sanitary importance. / El género Arcobacter incluye especies consideradas patógenos emergentes, ya que se han asociado con patologías gastrointestinales y bacteriemia en humanos y con diarrea, mastitis y abortos en animales. Sin embargo, aún no se ha definido completamente las rutas de transmisión, los factores de virulencia presentes en cepas patogénicas no se han determinado y los métodos de aislamiento e identificación aún son deficientes. Todo esto genera una subestimación de la importancia sanitaria de Arcobacter. En esta tesis doctoral se demostró la existencia de 5 nuevas especies de este género. Para su diferenciación se utilizó herramientas nuevas, tales como el Matrix Assisted Laser desorption Ionization Time of Flight (MALDI TOF) y un Multilocus Phylogenetic Analysis (MLPA) con 5 genes concatenados (rpoB, gyrB, hsp60, atpA y gyrA). Considerando el número de especies incluidas actualmente en el género (n=17), se evaluó si 5 de los métodos moleculares de identificación son todavía útiles para la identificación de las especies para las que se habían definido o si se generan confusiones, demostrrando que todos ellos generan algún error que osciló entre el 16,8% y 67,4% de las cepas estudiadas. En este sentido, la ampliación del método 16S rRNA-RFLP para poder identificar todas las especies resultó ser de gran utilidad. Por otra parte, en esta tesis se observó una gran diversidad de especies de este género en muestras de mariscos y aguas residuales. Ambas matrices han sido poco estudiados a pesar de su importancia epidemiológica. Más aún, se demostró que el uso en paralelo del cultivo por siembra directa y post enriquecimiento, además de incubación en aerobiosis y microaerofilia, favorece la recuperación de una mayor diversidad. Por otra parte, también se demostró que la mayoría de las especies de este género, en especial algunas cepas A. butzleri, A. cryaerophilus, A. skirrowii, A. trophiarum y A. defluvii, son potenciales enteropatógenos para el hombre, ya que presentaron factores de virulencia y fueron capaces de adherir e invadir células intestinales humanas (Caco-2). Por último, se demostró que Arcobacter puede ser confundido con Campylobacter sp., lo que puede contribuir aún más a subestimar su importancia sanitaria.
16

Estudi dels carotenoides en espècies marrons de bacteris verds del sofre: diversitat, eco-fisiologia i regulació

Mallorquí Fernández, Noemí 11 December 2003 (has links)
El present treball es centra en l'estudi a diferents nivells dels carotenoides de les espècies marrons de Bacteris Verds del Sofre (GSB, de l'anglès Green Sulfur Bacteria). L'objectiu global ha estat el d'esbrinar quina és la funció d'aquests pigments dins l'aparell fotosintètic d'aquests microorganismes i aprofundir en el coneixement de la seva estructura i interaccions amb els altres pigments de l'aparell fotosintètic.En primer lloc es va dissenyar un nou mètode de cromatografia líquida d'alta resolució (HPLC) per analitzar de manera més ràpida i precisa els carotenoides de diferents soques de GSB (Capítol 3). Aquest mètode es basa en una purificació prèvia dels extractes pigmentaris amb columnes d'alúmina per eliminar les bacterioclorofil·les (BCls). Això va permetre analitzar amb una elevada resolució i en tan sols 45 min de carrera cromatogràfica els diferents carotenoides i els seus precursors, així com les configuracions trans i cis dels seus isòmers. El segon mètode utilitzat va consistir en una modificació del mètode de Borrego i Garcia-Gil (1994) i va permetre la separació precisa de tot tipus de pigments, procedents tant de cultius purs com de mostres de caràcter complex. Un exemple concret foren uns paleosediments de la zona lacustre de Banyoles. En aquests sediments (0,7-1,5 milions d'anys d'antiguitat) es van detectar, entre d'altres pigments, carotenoides específics de les espècies marrons de GSB, la qual cosa va permetre confirmar la presència d'aquests bacteris a la zona lacustre de Banyoles ja des del Pleistocè inferior. En aquest primer capítol també es van analitzar els carotenoides de Chlorobium (Chl.) phaeobacteroides CL1401 mitjançant cromatografia líquida acoblada a espectrometria de masses (LC-MS/MS), amb l'objectiu de confirmar la seva identificació i el seu pes molecular. A més, també es va avaluar l'efecte de la temperatura, la llum i diferents agents oxidants i reductors en la composició quantitativa i qualitativa dels carotenoides i les BCls d'aquesta espècie. Això va permetre confirmar el caràcter fotosensible de les BCls i que els isòmers trans/cis dels diferents carotenoides no són artefactes produïts durant la manipulació de les mostres, sinó que són constitutius de l'aparell fotosintètic d'aquests microorganismes.El Capítol 4 inclou els experiments de fisiologia duts a terme amb algunes espècies de GSB, a partir dels quals es va intentar esbrinar la dinàmica de síntesi dels diferents pigments de l'aparell fotosintètic (BCl antena, BCl a i carotenoides) durant el creixement d'aquestes espècies. Aquestes investigacions van permetre monitoritzar també els canvis en el nombre de centres de reacció (CR) durant el procés d'adaptació lumínica. La determinació experimental del nombre de CR es va realitzar a partir de la quantificació de la BCl663, l'acceptor primari en la cadena de transport d'electrons dels GSB. L'estimació del nombre de CR/clorosoma es va realitzar tant a partir de dades estequiomètriques i biomètriques presents a la bibliografia, com a partir de les dades experimentals obtingudes en el present treball. El bon ajust obtingut entre les diferents estimacions va donar solidesa al valor estequiomètric calculat, que fou, com a promig, d'uns 70 CR per clorosoma. En aquest capítol de fisiologia també es van estudiar les variacions en les relacions trans/cis pels principals carotenoides de les espècies marrons de GSB. Aquestes es van determinar a partir de cultius purs de laboratori i de poblacions naturals de GSB. Pel que fa als valors trobats en cultius de laboratori no es van observar diferències destacades entre el valor calculat a alta intensitat de llum i el calculat a baixa intensitat, essent en ambdós casos proper a 2. En els clorosomes aïllats de diferents soques marrons aquest quocient prengué un valor similar tant pels isòmers de l'isorenieratè (Isr) com pels del -isorenieratè (-Isr). En poblacions naturals de Chl. phaeobacteroides aquesta relació va ser també de 2 isòmers trans per cada isòmer cis, mantenint-se constant tant en fondària com al llarg del temps.Finalment, en el Capítol 5 es presenta un marcador molecular que permet la identificació específica d'espècies marrons de GSB. Malgrat que inicialment aquest marcador fou dissenyat a partir d'un gen implicat en la síntesi de carotenoides (crtY, el qual codifica per a una licopè ciclasa) la seqüència final a partir de la qual s'han aconseguit els encebadors selectius està relacionada amb la família de proteïnes de les Policètid-ceto-sintases (PKT). Tot i així, l'eina dissenyada pot ser de gran utilitat per a la discriminació d'espècies marrons de GSB respecte les verdes en poblacions mixtes com les que es troben en ambients naturals i obre la porta a futurs experiments d'ecologia microbiana utilitzant tècniques com la PCR en temps real, que permetria la monitorització selectiva de les poblacions d'espècies marrons de GSB en ecosistemes naturals. / El presente trabajo se centra en el estudio a partir de distintos niveles de los carotenoides de las especies marrones de Bacterias Verdes del Azufre (GSB, del inglés Green Sulfur Bacteria). El objetivo global ha sido el de averiguar cual es la función de estos pigmentos en estos microorganismos así como ampliar los conocimientos de su estructura y interacciones con los otros pigmentos del aparato fotosintético.En primer lugar se diseñó un método de cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para analizar de forma más precisa y rápida los carotenoides de distintas cepas de GSB (Capítulo 3). Este método se caracteriza por una purificación previa de los extractos pigmentarios mediante columnas de alúmina para eliminar las bacterioclorofilas (BCls). Esto permitió analizar con una elevada resolución y en tan sólo 45 min de carrera cromatográfica los distintos carotenoides y sus precursores, así como las configuraciones trans y cis de sus isómeros. El segundo de los métodos utilizado consistió en una modificación del método de Borrego y Garcia-Gil (1994) y permitió la separación precisa de todo tipo de pigmentos, procedentes tanto de cultivos puros como de muestras de carácter complejo. Un ejemplo concreto fueron los sedimentos antiguos de la zona lacustre de Banyoles. En estos sedimentos (0,7-1,5 millones de años de antigüedad) se detectaron, entre otros pigmentos, carotenoides específicos de las especies marrones de GSB, lo que permitió confirmar la presencia de estas bacterias en la zona lacustre de Banyoles ya des del Pleistoceno inferior.En este primer capítulo también se analizaron los carotenoides de Chlorobium (Chl.) phaeobacteroides CL1401 mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas (LC-MS/MS), con el objetivo de confirmar su identificación y su peso molecular. Además, también se analizó el efecto de la temperatura, la luz y distintos agentes oxidantes y reductores sobre la composición cuantitativa y cualitativa de los carotenoides y las BCls de esta especie. Estos experimentos permitieron confirmar el carácter fotosensible de las BCls y que los isómeros trans/cis de los distintos carotenoides no son artefactos producidos durante la manipulación de las muestras sino que son constitutivos del aparato fotosintético de estos microorganismos.El Capítulo 4 incluye los experimentos de fisiología realizados con algunas especies de GSB, centrados en elucidar los mecanismos en la dinámica de síntesis de los distintos pigmentos (BCl antena, BCl a i carotenoides) durante el crecimiento de estas especies. Estas investigaciones permitieron monitorizar también las variaciones en el número de CR durante el proceso de adaptación lumínica. A partir de la cuantificación de la BCl663, el aceptor primario en la cadena de transporte de electrones en GSB, se calculó el número de CR. La estimación de la relación CR/clorosoma se llevó a cabo, primero a partir de datos estequiométricos y biométricos presentes en la bibliografía, y luego a partir de los datos experimentales de este trabajo. El buen ajuste entre las distintas estimaciones dio solidez al valor estequiométrico calculado, el cual fue, como promedio, de unos 70 CR por clorosoma. En este capítulo de fisiología también se estudiaron las variaciones en las relaciones trans/cis entre los principales carotenoides de las especies marrones de GSB. Estas se determinaron a partir de cultivos puros de laboratorio y a partir de poblaciones naturales de GSB. Las relaciones calculadas para los cultivos no presentaron diferencias destacadas en función de las condiciones de iluminación de estos. En las dos condiciones estudiadas, alta y baja intensidad de luz, el valor de la relación trans/cis fue aproximadamente de 2. En clorosomas aislados de distintas cepas marrones de GSB la relación también fue aproximadamente de 2, tanto para el isorenierateno (Isr) como para el -isoreniearateno (-Isr). En poblaciones naturales de Chl. phaeobacteroides esta relación fue también de 2 isómeros trans por cada isómero cis, manteniéndose constante tanto en profundidad como a lo largo del tiempo. Finalmente, en el Capítulo 5 se presenta un marcador molecular que permitió la identificación específica de especies marrones de GSB. A pesar que su diseño inicial fue a partir de un gen implicado en la síntesis de carotenoides (crtY, que codifica para una licopeno ciclasa) la secuencia final a partir de la cual se han obtenido los encebadores selectivos está relacionada con la familia de proteínas de las Policétido-ceto-sintasas (PKT). A pesar de todo, la nueva herramienta puede ser de gran utilidad para la discriminación de especies marrones de GSB respecto a las verdes en poblaciones mixtas como las que se encuentran en ambientes naturales y abre las puertas a futuros experimentos de ecología microbiana utilizando técnicas como la PCR en tiempo real, que permitiría la monitorización selectiva de las poblaciones de especies marrones de GSB en ecosistemas naturales. / This study is focused on the composition, distribution and function of carotenoids in the photosynthetic antenna of brown-coloured species of Green Sulfur Bacteria (GSB).The first part of the work has focused on the development of two different reverse-phase high performance liquid chromatography (HPLC) methods to study the diversity of carotenoids from different species of GSB (Chapter 3). We also introduced a pre-treatment of samples that provides a better resolution on the separation of all carotenoids including the all-trans and cis isomers, in a run time of 45 min. For complex pigment samples, such as untreated extracts or sediment pigment samples where a high diversity of pigments is suspected, we modified an existing method (Borrego and Garcia-Gil, 1994) to achieve the complete separation of all carotenoids as well as all the different bacteriochlorophylls (BChls) homologues and algal pigments. This modification was successfully applied for the detection and identification of pigments in ancient sediments (0.7-1.5 million years-old) from a quarry located in the lacustrine area of Banyoles. The detection of signature pigments for brown-coloured GSB confirmed the presence of GSB in the lacustrine area of Banyoles at least since mid-Pleistocene.In this first part we also analyzed the carotenoids from Chlorobium (Chl) phaeobacteroides CL1401 by liquid chromatography coupled to mass spectrometry (LC-MS/MS) to confirm their identification and determine their molecular mass. Besides, several experiments were done to evaluate the effect of temperature, light and different oxidising and reducing chemical agents in the quantitative and qualitative composition of carotenoids and BCls in Chl. phaeobacteroides CL1401. These results confirmed that BCls are easily photodamaged and that the all-trans and cis isomers are constitutive components of the photosynthetic apparatus of GSB and then they are not artefacts produced during sample manipulation.Chapter 4 compiles a series of experiments carried out to elucidate the dynamics of pigment synthesis during growth of several species of GSB under different light conditions. Also these investigations allowed us to monitor the changes in the number of reaction centers (RC) during the light adaptation process. The number of RC was determined from the chromatographic quantification of BChl663, the primary acceptor in the electron transport chain in GSB. The estimation of RC per chlorosome was done according to both previous pigment stoichiometries and biometric values and from the experimental data obtained in this work. An average value of 70 RC per chlorosome was obtained. This value agrees with current models of pigment composition in the photosynthetic apparatus of GSB.In this chapter the study of the evolution of trans/cis ratios for the main carotenoids in GSB during light adaptation is also included. This ratio was calculated for different strains and chlorosomes of GSB and also from natural populations of Chl. phaeobacteroides thriving in a meromictic lake. No differences were found for the trans/cis ratio between cultures grown at saturating and limiting light conditions (trans/cis ratio of 2). Furthermore, similar values were found in isolated chlorosomes of different brown-coloured strains of GSB and in natural populations. In this case the trans/cis ratio remained fairly constant throughout the water column and also along the studied growth period of the population. Finally, in Chapter 5 we present a new molecular marker for the specific detection of brown-species of GSB. Although the designed primers originally targeted a gene involved in the biosynthetic pathway of carotenoids (CrtY that encodes a lycopene cyclase), final sequence retrieved matches with a gene related to the Polyketide ketosynthases protein family. The precise function of this protein in GSB remains hitherto unknown. However, the availability of this molecular tool opens the door for future investigations on the microbial ecology of brown-coloured species of GSB using techniques as Real-time PCR to selectively monitor populations of these microorganisms in their natural habitats.
17

Antimicrobial activity in Bacillus spp. from plant environments against plant pathogens. Relationship with cyclic lipopeptide genes and products

Mora Pons, Isabel 12 December 2013 (has links)
Bacillus subtilis and related species have strong interest in agriculture because several strains are biocontrol agents of plant diseases, which have been recognized as biosafe. In this work, a selective enrichment procedure based on PCR targeting antimicrobial peptide (AMP) genes has been designed and evaluated to screen field samples and pure cultures of Bacillus spp. The procedure increased the yield of isolation of Bacillus strains compared to the standard procedure. The isolates were characterized according to the presence of six AMP genes, the capacity to produce AMPs, and their antimicrobial activity against fungal and bacterial plant pathogens. The relationships between AMP genes, products and antimicrobial activity have been established. Finally, a collection of 184 Bacillus has been obtained having multiple AMP genes simultaneously, and producing several cyclic lipopeptides, with a wide range of antimicrobial activity. It is expected that such strains would be suitable candidates to develop novel biopesticides for plant disease control / Bacillus subtilis i les espècies relacionades són de gran interès per l'agricultura, gràcies a la seva implicació en el biocontrol de malalties de plantes, i ser reconeguts com a biosegurs. En aquest treball s'ha dissenyat i avaluat un procés d'enriquiment selectiu basat en la detecció de gens relacionats amb la síntesis de pèptids antimicrobians, per tal d'analitzar mostres naturals i cultius purs de Bacillus. El procediment va permetre un increment d'aïllament de Bacillus en comparació al mètode estàndard d'aïllament. Els aïllats van ser caracteritzats segons la presencia de sis gens biosintètics, la capacitat de produir ciclolipopèptids i la seva activitat antimicrobiana contra fongs i bacteris patògens de plantes. Es van establir les relacions existents entre la presència del gens biosintètics, els productes i l'activitat antimicrobiana. Finalment, es va obtenir una col•lecció de 184 aïllats de Bacillus amb múltiple presència de gens biosintètics de pèptids antimicrobians simultàniament, productors de varis ciclolipopèptids, i amb un ampli espectre d'activitat antimicrobiana. És d'esperar que aquests aïllats resultin bons candidats per desenvolupar nous biopesticides per al control de malalties de plantes
18

Patogenia experimental y caracterización molecular de hongos oportunistas emergentes y evaluación de la terapia antifúngica

Paredes Aguilar, Katihuska 30 April 2014 (has links)
The increase of opportunistic infections due to emerging species of fungi has caused difficulties in the treatment. For this reason, in this thesis we have experimentally evaluated the efficacy of different drugs against systemic infections by Candida guilliermondii, Scopulariopsis spp., and Curvularia spp. The low incidence of these infections has hampered the adoption of effective therapeutic strategies against these infections which are associated to a high mortality. Ourin vitro and in vivo studies demonstrated the efficacy of liposomal amphotericin B against C. guilliermondii and limited activity of posaconazole, voriconazole and amphotericin B against infections by the dematiaceous species studied. We have also demonstrated the importance of molecular identification of species of clinical interest, which have led to the proposal of a new species: Candida neorugosa sp. nov / El aumento de infecciones oportunistas debido a especies de hongos emergentes ha generado dificultades en el tratamiento. Por esta razón, enesta tesis hemos evaluado experimentalmentela eficacia de diferentes fármacos frente a infecciones sistémicas producidas por Candida guilliermondii, Scopulariopsisspp., y Curvulariaspp. La baja incidencia de estas infecciones ha dificultado la adopción de estrategias terapéuticas eficaces debido a lo cual estas infecciones están asociadas a una elevada mortalidad. Hemos realizado estudios in vitro e in vivo que han permitido comprobar la eficacia de anfotericina liposomal frente a C. guilliermondii y una limitada actividad de posaconazol, voriconazol y anfotericina B frente a infecciones por las especiesdematiáceas aquí estudiadas. A su vez hemos demostrado la importancia de la identificación de especies de interés clínico, mediante técnicas moleculares, lo cual nos ha llevado a la propuesta de la nueva especie: Candidaneorugosasp. nov.
19

Evaluación de la actividad in vitro y de la eficacia experimental in vivo de antibióticos antifúngicos frente a hongos oportunistas emergentes

Salas Cifuentes, Valentina Lidia 04 October 2012 (has links)
The treatment of invasive mycoses is far to be the optimal and despite advances made in the last decades these infections continue to be associated with high mortality rates. The main goal of this thesis was to evaluate the in vitro and in vivo efficacy of new therapeutical strategies against systemic infections such as candidiasis, aspergillosis and mucoramycosis. The best in vivo efficacy of echinocandins in the treatment of infections by Candida parapsilosis was only observed among those mice infected with the strains that showed the lowest MICs. Posaconazole showed good efficacy against infections by Aspergillus terreus. The voriconazole in vitro data could be useful for predicting the outcome of A. terreus infections; while A. fumigatus isolates showed important variability in their in vivo response to this drug. Amphotericin B was the most effective drug for the treatment of infections by Mucor circinelloides. Posaconazole and amphotericin B showed efficacy in the treatment of Apophysomyces variabilis infections. Posaconazole had the greatest efficacy in our model of disseminated infection by Saksenaea vasiformis. / Las terapias utilizadas en la actualidad para el tratamiento de infecciones fúngicas invasoras causadas por hongos oportunistas están lejos de ser las óptimas, y a pesar de los avances realizados en las últimas décadas, estas infecciones siguen asociadas a altas tasas de mortalidad. El objetivo principal de esta tesis ha sido contribuir al desarrollo experimental de nuevos tratamientos o a la mejora de los ya existentes frente a infecciones sistémicas como las candidiasis, aspergilosis y mucoramicosis. Para ello, se han realizado estudios in vitro e in vivo en modelos animales adecuados que han permitido comprobar la eficacia de diferentes fármacos.
20

Estudo de Paramyxovirus, Mycoplasma e de bacilos Gram-negativos no trato respiratório de serpentes Crotalus durissus terrificus /

Nogueira, Márcia Furlan. January 2004 (has links)
Resumo: Serpentes Crotalus durissus terrificus foram avaliadas em três ocasiões: assim que retiradas da natureza e entregues ao Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP) da UNESP, Campus de Botucatu, após um período de quarentena e depois da permanência por aproximadamente 90 dias em uma baia externa. Foram colhidas amostras de sangue para realização de hemograma e sorologia para Paramyxovirus Ofídico (OPMV), swab de glote e lavado traqueopulmonar, para avaliação citológica e pesquisa de OPMV, Mycoplasma e bacilos Gram-negativos. Nos animais que foram a óbito realizaram-se necropsias e pesquisas dos microrganismos citados em traquéia e pulmão. Cepas de Salmonella, Pseudomonas e Aeromonas isoladas foram submetidas a testes de susceptibilidade a drogas. Na primeira colheita (n = 51), os títulos ao teste de inibição da hemaglutinação foram considerados inespecíficos e duas serpentes foram positivas para o OPMV, ao nested PCR. Na quarentena, nove exemplares vieram a óbito, duas das quais mostraram-se positivas para o OPMV. Na segunda colheita (n = 42), os títulos mantiveram-se, porém nove serpentes foram positivas para o OPMV, duas das quais ao teste de hemaglutinação da cultura de células VERO, tornando-se este o primeiro relato do isolamento do OPMV a partir de um animal vivo. Na baia externa, 24 animais foram a óbito, dos quais 23 foram positivos para o OPMV. Na terceira colheita (n = 18), os títulos variaram de 160 a 5.120, e amostras de todas as serpentes foram positivas para o OPMV. Na avaliação citológica, estes lavados apresentaram elevada celularidade com características de processo inflamatório de misto a macrofágico. Salmonella e Pseudomonas foram isoladas a partir de todas as colheitas, porém Aeromonas apenas de amostras de órgãos. Dentre as drogas testadas, os três gêneros de interesse... (Resumo completo, clicar acesso eletrônico abaixo). / Abstract: Crotalus durissus terrificus snakes were evaluated in three occasions: as soon as they were captured from nature and delivered at the Centro de Estudos de Venenos e Animais Peçonhentos (CEVAP) - UNESP, Botucatu, SP, Brazil; after quarantine; and after spent nearly 90 days in an outside enclosure. Blood samples were collected for hematology and Ophidian Paramyxovirus (OPMV) serology, and glottis swabs and tracheal washings for cytological evaluation, OPMV, Mycoplasma and Gramnegative bacilli search. Dead animals were necropsied and the abovementioned microorganisms investigated in trachea and lung. Salmonella, Pseudomonas and Aeromonas isolated strains were submitted to antimicrobial susceptibility tests. In the first sampling (n = 51), the titles to the hemagglutination inhibition test were considered negative and two snakes were nested PCR positives to OPMV. During quarantine, nine specimens died, and two of them were positives to OPMV. In the second sampling (n = 42), titles had no change, but nine snakes turned positive to OPMV, two of them in the hemagglutination test of the VERO cells culture, what is the first report of the OPMV isolation from a live animal. In the external enclosure, 24 animals died, with 23 revealing to be OPMV positive. In the third sampling (n = 18), serological titles ranged from 160 to 5,120, and samples from all snakes were OPMV positives. In the cytological evaluation, these washings showed to be highly cellular with features of mixed cell to macrophagic inflammation. Salmonella and Pseudomonas strains were isolated in all three samplings, but Aeromonas only from trachea and lung samples. Among all the tested drugs, the three bacterial genera were susceptible to amikacin, gentamicin and enrofloxacin. The isolation of Mycoplasma was not obtained. Nematodes of the genus Rhabdias were observed in the tracheal washings. OPMV was the microorganism isolated in... (Complete abstract, click electronic address below). / Orientador: Carlos Alberto de Magalhães Lopes / Coorientador: João Pessoa Araújo Junior / Doutor

Page generated in 0.0406 seconds