• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3612
 • 106
 • 71
 • 12
 • 6
 • 5
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 3816
 • 3816
 • 3727
 • 3726
 • 783
 • 520
 • 489
 • 451
 • 437
 • 357
 • 357
 • 316
 • 283
 • 253
 • 246
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

”Allt fler barn får allt sämre läsförståelse” : - en diskursanalytisk studie av hur läsförståelse framställs imediedebatten

Bengtsson, Johanna January 2017 (has links)
På senare år har läsförståelse allt oftare diskuterats i media, på grund av bland annat försämrade resultat i Pisas kunskapsmätningar. Den här studien undersöker med hjälp av kritisk diskursanalys hur läsförståelse framställs i mediedebatten genom att undersöka artiklar från debatt- och ledarsidorna i tre tidningar. Syftet är att undersöka diskursiva konstruktioner av läsförståelse och ta reda på hur försämrad läsförståelse etableras som sant och giltigt, vad som konstrueras som orsaker till sjunkande läsförståelse och vilka möjliga lösningar som föreslås. I artiklarna framträder sjunkande läsförståelse hos barn och ungdomar som en etablerad sanning, som bidrar till att skapa bilder av en skola i kris. Det som orsakar den sjunkande läsförståelsen är enligt artiklarna ojämlikhet och segregering, den tidigare utbildningspolitiken, att barn och unga läser för lite, bristande ordning och reda i skolan och en anti-pluggkultur bland pojkar. Även lärare konstrueras som en del av skolans kris. De lösningar som konstrueras är tidiga insatser, ett behov av att förändra de normer kring läsande och studier som råder framför allt bland pojkar, mer statlig kontroll över skolan, att öka lärares kompetens och status, att arbeta med lässtrategier i skolan och att förbättra barn och ungdomars läsvanor. I ett specialpedagogiskt perspektiv blir det viktigt att nyansera den smala och svartvita bild av läsförståelse och de lösningar och åtgärder som framträder i mediedebatten och en slutsats av studien är att forskning och ett vidgat perspektiv på läsförståelse behöver lyftas fram.
2

Interkulturella dokument och en monokulturell praktik : en essä om styrdokument och praktiker i skolan och på fritids kring arabisktalande nyanlända elever från förskoleklass till årskurs 3

Makdessi, Georges, Petrous, Ronny January 2017 (has links)
No description available.
3

När tre blir EN : Skolkulturens betydelse för en gemensam skolutvecklingsarena

Fogelmark, Frida January 2017 (has links)
No description available.
4

Fritidslärares berättelser om att tillvarata kulturella uttryck i fritidshemmets praktik

Jäderkvist, Adam, Hansson, Ida January 2017 (has links)
”Att vi numera lever i en mångkulturell värld är något som alla som arbetar i svensk skola har erfarenheter av” (Lorentz, 2013, s.17). Detta resulterar i att det blir många kulturmöten i skolan. Syfte med studien är att skapa kunskap om hur fritidslärare talar om att tillvarata kulturella uttryck i fritidshemmets praktik. Följande forskningsfrågor fokuserades: Vad anser fritidslärarna krävs för att arbeta med kulturella uttryck i fritidshemmets verksamhet? Hur tillvaratar fritidslärarna kulturella uttryck i fritidshemmets verksamhet? Studien utgick från en kvalitativ metod där semistrukturerade intervjuer med fritidslärare har använts för att samla in empiri. Den teoretiska utgångspunkten för studien var ett interkulturellt perspektiv. Resultatet framställdes genom transkribering och kodning av den insamlade empirin där vi tolkade fritidslärarnas svar utifrån begreppen kultur, mångkultur och interkultur. Resultatet visade att fritidslärarna ansåg att kollegor med andra kulturella uttryck är en tillgång i fritidshemmets verksamhet. Vidare nämnde fritidslärarna att tid och resurser är en förutsättning för att tillvarata kulturella uttryck i verksamheten. Fritidslärarna hävdade att det behövdes mer kunskap för att arbeta med tillvaratagande av kulturella uttryck. Sökord: Fritidshem, fritidslärare, interkulturellt perspektiv, kultur, mångkultur, interkultur
5

We don't need no education : A study on the motivational effects of cultural media in ESOL education

Erlandsson, Fredrik January 2017 (has links)
This essay poses the question of how the use of cultural media in the ESOL classroom can promote motivation with students. Building on existing theories and research within the field, this study surveys  opinions from students and teachers through interviews and questionnaires, and also includes a case study in the form of a music project conducted with students attending Swedish upper secondary school. The results point to the beneficial aspects of implementing cultural media, but also to a reluctance among teachers to use tools to which they are not accustomed. The study concludes that teacher education needs to be reformed to include a wider variety of cultural material and ways of working with it pedagogically in order to meet student needs.
6

En systematisk litteraturstudie om metakognitiva strategier hos elever i behov av särskilt stöd.

Sjöstrand, Sophie January 2017 (has links)
Syftet med denna litteraturstudie har varit att undersöka vad forskning visar när det gäller metakognitiva strategier i relation till elever i behov av särskilt stöd och om det finns metoder som lärare kan använda för att hjälpa elever i behov av särskilt stöd att utveckla sina metakognitiva strategier i syfte att nå bättre skolresultat. Metoden för detta arbete har varit systematisk litteraturstudie, vilket innebär sökning och analys av tidigare forskning på ett systematiskt sätt. Litteraturen har sökts i databaserna: ERIC, SCOPUS, artikelsök och DIVA. Mitt sökresultat resulterade i åtta vetenskapliga artiklar som ligger till grund för studien. För att utveckla metakognitiva strategier hos elever i behov av särskilt stöd visade det sig att stöd, förberedelse, samarbete, arbetsminne, självförtroende och motivation var betydelsefulla faktorer. Fler studier behöver göras för att öka kunskapen och säkra kvaliteten.   Nyckelord: metacognitive, special needs, learning strategies, special education, self regulated strategies, learning disabilities.
7

Nyckeln till lärande : En kvalitativ studie om anknytningens betydelse för de yngsta barnen vid inskolning i förskolan / The key to knowledge : A qualitative study about the significance of attachment for the youngest children during preschool introduction

Källström, Alexandra, Andersson, Hannah January 2017 (has links)
Studien utgår ifrån Bowlbys anknytningsteorin samt forskning som beskriver att barn med en trygg anknytning till en personal i förskolan har lättare att ta till sig nya kunskaper genom hela livet. Studien tar upp anknytning i relation till inskolningen och hur förskollärare bör arbeta för att skapa en god anknytning mellan sig och barnet. Syftet med studien är att få en större förståelse för olika inskolningsmodellerna samt undersöka ett antal förskollärares uppfattningar om anknytning vid inskolning i samband med att de yngsta barnen börjar i förskolan. Frågeställningen studien ska svara på är: hur arbetar förskollärare för att ge en trygg start för de yngsta barnen i förskolan? I studien tillämpas kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsverktyg. Totalt intervjuades fyra förskollärare. Resultatet visade att det som skiljer de olika inskolningsmodellerna åt, är själva utformandet. Det vill säga föräldrarnas roll vid inskolningen, längden på den första separationen samt betydelsen av att ha en anknytningsperson eller inte. Det framkom även att flera förskollärare saknar förutsättningar för att kunna vara lyhörda och närvarande för barnen vid inskolningen. Det som de upplevde saknades var framför allt tid, personal samt att det var för hög arbetsbelastning. / We based our study on Bowlby’s attachment theory and research, which describes how children with a secure attachment to a caregiver in preschool find it easier to acquire new knowledge throughout their lives. We discuss attachment in relation to preschool introduction and how the preschool teacher should work in order to create a good attachment between themselves and the child. We used qualitative methods and carried out semi-structured interviews with four preschool teachers. We audiorecorded and then transcribed to find different themes. We found that there were differences in the method of preschool introduction: how the introduction was designed; what the children’s parents’ role was during preschool introduction; how long the first separation was and the significance of having a person from preschool with whom to form an attachment. We also found that a number of preschool teachers lack the prerequisite resources to be responsive and present for the children during the introduction period. They lack time, staff and also feel that their work load is too high.
8

Alla barns rätt till kommunikation i förskolan : En studie med fokus på TAKK / All children´s right to communication in preschool : A study focusing on SSE

Larsson, Linn, Kjell, Sara January 2017 (has links)
Syfte Syftet med studien är att genom intervjuer ta reda på hur pedagoger på flera småbarnsavdelningar med barn i åldrarna ett till tre år arbetar med barns kommunikation, språkutveckling samt om de använder TAKK och hur de i sådana fall arbetar med det. Bakgrund/tidigare forskning Tidigare forskning kring kommunikation, språkutveckling och TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) presenteras. Många forskare nämner att en viktig del kring ämnet språk/kommunikation är allas rätt till kommunikation. Det sociokulturella perspektivet ligger till grund för studien och kommer presenteras närmare under tidigare forskning. Metod Studien grundar sig i en kvalitativ metod och intervju är det aktuella undersökningsverktyget för att få svar på syfte och frågeställningar. I studien ingick nio pedagoger från två olika förskolor. Resultat Resultatet visar hur pedagogerna arbetar med kommunikation, språkutveckling och TAKK i förskolan. Vilka olika arbetsmaterial som används i de två förskolorna och hur de använder dem. Exempelvis böcker, sånger, rim och ramsor. Det framkommer även mer specifikt hur pedagogerna arbetar med och tänker kring TAKK.
9

Sam- eller särundervisning? : En intervjustudie om flickors inställning till olika undervisningsformer

Odisho, Nenlil January 2017 (has links)
Sammanfattning Syfte Syftet med denna studie är att undersöka flickors inställning till ämnet idrott och hälsa i årskurs 9. Jag är även intresserad av att undersöka om undervisningsformerna sam- och särundervisning påverkar flickornas inställning positivt eller negativt. Jag har använt följande frågeställningar. - Vilken inställning har flickor i årskurs 9 till ämnet idrott och hälsa? - Påverkar sam - eller särundervisning flickornas inställning till ämnet idrott och hälsa? Metod Jag använde kvalitativa intervjuer. Sex flickor blev intervjuade från två olika skolor. Tre av flickorna hade särundervisning och de resterande hade samundervisning. Resultat Flickorna har en positiv inställning till ämnet idrott och hälsa och menar att ämnet har en positiv inverkan på dem. De tycker att det är kul och roligt med idrott. Flickorna påverkas både negativt och positivt av undervisningsformerna. De menar att delaktigheten sjunker för de blyga och rädda och att de flickor som är "säkra" inte utvecklas. Undervisningsformerna påverkar inte flickornas inställning utan endast deras uppfattning om delaktighet, prestationsnivå och utveckling. Slutsats Det finns fördelar och nackdelar med sam- och särundervisning. En fördel är att flickornas inställning inte påverkas av undervisningsformerna utan av andra faktorer. Nackdelen är att vissa flickor inte utvecklas i samma grad som killarna. / <p>Studiegång Idrott, fritidskultur och hälsa skolår 6-9. Ht 2014</p>
10

Utredningsarbete och åtgärdsprogram : En gruppintervjustudie baserad på tre pedagogers tankar och känslor kring processen att utföra utredningsarbete och formulera åtgärdsprogram

Alberg, Stefan January 2013 (has links)
No description available.

Page generated in 0.1005 seconds