• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • 1
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Precisionsmarknadsföring : Framtiden ger inte utrymme för gissningar

Arvidsson, Karolina, Palmér, Anna January 2011 (has links)
SAMMANFATTNING   Titel:                     Precisionsmarknadsföring - Framtiden ger inte utrymme för gissningar                                                                                                         Författare:                                                                  Karolina Arvidsson och Anna Palmér   Handledare:                                                                  Navid Ghannad   Nivå:                                                                  Kandidatuppsats, Marknadsföring 15 Hp. VT 2011   Nyckelord:                     Precisionsmarknadsföring, beslutstöd, dataanalys   Problemformulering:                     1. Vad innebär precisionsmarknadsföring? 2. Hur används precisionsmarknadsföring i telebranschen i Sverige?   Syfte:                     Syftet med uppsatsen var primärt att få ökad förståelse kring vad precisionsmarknadsföring innebär för att sekundärt få ökad förståelse för hur det används inom de två företag i telebranschen som i störst utsträckning använder dataanalys för riktad kommunikation.                                                                  Metod:                     En kvalitativ metodansats med ett deduktivt tillvägagångssätt har använts för att besvara problemformuleringen. Intervjuer har gjorts med telebolagen.   Teoretiskt perspektiv:                     Tidigare forskning inom precisionsmarknadsföring presenterades och begreppet bröts ner i val av konsument, budskap, kommunikationskanal och tid. Beslutstöd för marknadsföringsåtgärder var en viktig del för precisionsmarknadsföring varför beslutstöd framhävdes i uppsatsen.   Empiriskt perspektiv:                     Primärdata presenterades: två respondenter från vardera telebolag: Tre och TeliaSonera samt en respondet från SAS Institute.   Slutsats:                     Precisionsmarknadsföring innebär att kommunikation riktas till specifika kundgrupper med ett relevant budskap, kommunikationskanal och tid sammanlänkat vilket identifieras utifrån affärsproblem och aktuellt beslutsunderlag. Utifrån framtagen definition används inte precisionsmarknadsföringens fulla potential i telebranschen i dagsläget.
2

Precision Marketing Management : probe into way of existence of chinese small and medium-sized enterprises (SMEs) by analyzing parker hannifin (china)

LIU, JUN January 2011 (has links)
Purpose/Research questions Aiming at the problem that the management efficiency of many Chinese small and medium-sized enterprises is generally low, the paper is to find the method in the aspect of marketing management to improve the management for the enterprise to meet challenges of globale market competition. According to the thoughts of Kotler(2006, p814), the future marketing shall be in a direction towards holistic marketing from marketing department . The paper discusses whether it is feasible for the Chinese small and medium-sized enterprises to use the precision marketing management method to optimize and integrate the resources and improve enterprises’ capacity. Research design/methodology/Approach The paper discusses the feasibility of the research subject through combination of theoretical research and case discussion. Analyze and discuss on experience of Parker Hannifin(China) to summarize ideas and implementation methods of precision marketing management to provide reference to the management of Chinese small and medium-sized enterprises. Findings Through the analysis and discussion on Parker Hannifin(China) and combination of marketing theory and value chains theory, I find that lean thinking may help the small and medium-sized enterprises inChinato utilize the limited resources in a reasonable way and improve enterprise capacity. Research limitations/implications Starting with marketing management, the paper discusses how to improve the efficiency of value delivery and thus win advantage through changing the extensive management method of enterprises. However, the small and medium-sized enterprises inChinastill have the problems such as brand resources and technological resources, etc., therefore, precision marketing can not generally improve the enterprises’ comprehensive competitive capability. Several competition methods, such as technique introduction, strategy alliance and so on are still needed to improve the enterprise’ comprehensive competitive capability, only in this way can the enterprises may win in the competition. Originality/value of the research Different from other papers, the paper, in the light of the characters of Chinese existing small and medium-sized enterprises, mainly discusses the application of precision marketing management of small and medium-sized enterprises adopting extensive management. Therefore, it has the particularity in marketing cultural environment, such as Chinese policy and customers' preference; its application shall be more specific, and has stronger pertinence.
3

Smartphones som ny marknadsföringskanal : Nya möjligheter inom precision, segmentering och relationer

Fohlin, Louise, Franzén, Emelie January 2011 (has links)
Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att öka förståelsen för hur samhällets och teknikens senaste utveckling har bidragit med nya marknadsföringskanaler och vad detta innebär för företags marknadsföringsstrategier. Med detta syfte som utgångspunkt har tre forskningsfrågor formulerats för att avgränsa forskningen än mer: Hur kan smartphones som marknadsföringskanal hjälpa företag att precisera sin marknadsföring till kunden? På vilket sätt har den nya mobila tekniken, i form av smartphones, påverkat företags segmenteringsmöjligheter? Hur kan ett företag använda sig av smartphones, som ett verktyg för att hantera kundrelationer? Metod: Uppsatsen är resultatet av en kvalitativ studie med en huvudsaklig induktiv inriktning. Primärdatainsamlingen har skett genom kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Slutsats: Efter att ha undersökt detta ämne har vi dragit slutsatsen att valet av smartphones som kanal kan hjälpa företag att precisera sin marknadsföring genom att telefonen är tillgänglig och personlig för kunden. Därför menar vi att kunders integritet och acceptans kommer att vara avgörande faktorer och viktiga att beakta. Timing är en väsentlig del av precisionsmarknadsföringen och vi har därför presenterat två nya begrepp; företagsstyrd timing och kundstyrd timing. Smartphones har även bidragit med nya möjligheter för företag att segmentera marknaden där vi framhållit slutsatsen att plats och kontext torde vara nya segmenteringsvariabler för företag att beakta. Vår slutsats är även att smartphones är en fördelaktig kanal när det kommer till byggande och hantering av kundrelationer och vi har sett tendenser till att kunden umgås med varumärket på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Vi introducerar ett nytt begrepp, interaktionsintensiva kommunikationsenheter, där smartphones ses som den ledande enhetstypen idag. Nyckelord: Mobilmarknadsföring, smartphones, precisionsmarknadsföring, kundstyrd timing[1], segmentering, kontext, relevans, integritet, kundrelationer, interaktionsintensiva kommunikationsenheter[2] [1]Begreppet är av oss introducerat och utgör en del av en egengjord modell. Se s 58, kapitel 5.1.1 [2]Vi har valt att introducera detta begrepp som ett samlingsnamn för en ny typ av marknadsföringskanal. Se s. 63, kapitel 5.1.3 / Purpose: The purpose of this study is to gain understanding of how the development of the society, as well as the technology, has increased the numbers of marketing channels and how they affect companies’ marketing strategies. In order to investigate this subject we have formulated three main questions: How can smartphones as a marketing channel help companies pinpoint their communication to the customer? How do smartphones affect companies' ability to segment the market? How can a company use smartphones, as a tool to manage customer relationships? Approach: We have done a qualitative study with an inductive approach. Primary data has been collected through seven qualitative semi-structured interviews with persons from different companies. Conclusions: After investigating this subject we have come to the conclusion that using smartphones as a marketing channel can help companies to pinpoint their marketing because of the device’s availability and because that the phone is personal to the customer. We mean that customers’ acceptance and integrity is very important to take into consideration and will be of great importance in how well companies will succeed in its use of smartphones as a marketing channel. Timing is another important question and we have therefore presented two new concepts; business-driven timing and customer-driven timing. Smartphones has also contributed with new strategies when it comes to market segmentation. We suggest place and context as new market segmentation variables so that companies could be able to find their customer in right place and in right time. We have also come to the conclusion that smartphones as a marketing channel is advantageous when it comes to building relationship to the customer and we have also seen tendencies that the customer socialize with the brand in a way that they has not been done before. We have also introduced a new concept, interactive communication devices, which is a name for a new type of marketing channels and where smartphones is the leading device today. Keywords: Mobile marketing, precision marketing, customer driven timing[3], market segmentation, context, relevance, integrity, brand, customer relationship, high interactive communication devices[4] [3]This is a new concept that we have introduced and is a part of a model that we have created. See page 58, chapter 5.1.1 [4]This is a new concept that we have introduced and is a concept for a new type of marketing channel, see page 63, chapter 5.1.3.

Page generated in 0.0728 seconds