• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 544
 • 167
 • 107
 • 18
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 834
 • 333
 • 284
 • 155
 • 131
 • 108
 • 100
 • 97
 • 89
 • 89
 • 80
 • 76
 • 71
 • 55
 • 55
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
11

Ein heuristisches Dekompositionsverfahren für mehrstufige Losgrössenprobleme

Rossi, Hanjo. January 1900 (has links)
Berlin, Freie Universiẗat, Diss., 2003. / Dateiformat: zip, Dateien im PDF-Format. - Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2003.
12

Produktionsforschung zu Hochvoltspeichersystemen für die Elektromobilität (eProduction)

Bullinger, Angelika, Krause, Sabine, Wagner, Elena, Zeiner-Fink, Susann, Kaiser, Andre, Unger, Holger 26 February 2016 (has links) (PDF)
Mit dem Förderprojekt „eProduction“ wurde das Ziel verfolgt, eine sichere, robuste und nachhaltige Produktion von Elektrofahrzeugen in hohen Stückzahlen zu ermöglichen. Der Schwerpunkt lag dabei auf der Fertigung von Hochvoltbatterien als Energiespeicher für den Elektroantrieb. Auf Grund der interdisziplinären Zusammensetzung der Projektpartner und des ganzheitlichen Ansatzes bei der Entwicklung optimaler Produktionstechnologien und -prozesse leistete das Vorhaben „eProduction“ einen Beitrag zu mehreren in der Förderbekanntmachung „STROM 2010“ als bedeutend erachteten Themengebiete. Zu nennen sind hierbei die Erforschung von werkstoff- und verfahrensorientierten Schlüsseltechnologien im Bereich der Elektromobilität, die Erstellung realitätsnaher Modelle oder Demonstratoren für die praktische Erprobung von elektrischen Teilsystemen, die Sicherstellung von Zuverlässigkeit und Robustheit elektronischer Komponenten sowie primär sicherzustellenden Schutz des Lebens und der Gesundheit der Beschäftigten während des Montageprozesses von Hochvoltbatterien. Im AP 2 und 3 konnten neuartige Konzepte für Gefährdungsbeurteilungen, Qualifikationsmodelle und die virtuelle Absicherung der Aufgabenstellungen in der Montage erstellt und evaluiert werden.
13

Byggplatsnät och Utsättning - utfört av huvudentreprenören : Construvtion site network and layout - accomplished by the contractor

Forsgren, Sara January 2016 (has links)
Thanks to the advanced measuring instrument available today, the layout1 work can be carried out more precisely. This however does not guarantee that the work is done correctly. It requires a mix of skills and experience to ensure a good quality of the work performed. The purpose of this project was to create a common work process for the measuring technicians at OF Bygg KB in Umeå. After some interviews, field studies and literature studies, two documents were created. The purpose of these two documents were to guide the person responsible for establishing the primary system and the goal was to make the layout work more time-effective, quality-assured and therefore cost- effective. Understreck: Step by step template with instructions and recommendations regarding the establishing of the primary system. Checklista: Giving the measuring technician and others on the construction site an overview of the work that’s completed and it should contain valuable information regarding measuring equipment, contacts and more. / Utsättningsarbetet är en viktig del av byggprocessen. Förutom att få byggnadens placering på fastigheten att överensstämma med situationsplanen så gäller det även att byggnadens olika beståndsdelar hamnar på rätt plats. Att upprätta en byggnad efter ritningar och beskrivningar tar tid och kräver noga planering. Tack vare den avancerade mätutrustningen som finns tillfälligt i dagsläget så har utsättningsarbetet kunnat genomföras mer noggrant. Däremot garanterar detta inte att arbetet som utförs blir rätt direkt! Det krävs en blandning av kompetens och erfarenheter för att kunna säkerställa en god kvalitet på det utförda arbetet. Projektet handlade om att skapa en gemensam arbetsgång för alla utsättare på företaget OF Bygg KB i Umeå, baserat på hur de går tillväga i dagsläget. Efter intervjuer, fältstudier samt litteraturstudier skapades två dokument med syfte att vägleda den ansvarige utsättaren under upprättandet av byggplatsnät, även kallad primärnät. Målet är att dessa två dokument ska göra utsättningsarbetet tidseffektivt, kvalitetssäkert och därmed kostnadseffektivt. För att kunna uppnå detta så lades målen för mallen Understreck och Checklistan upp på följande sätt: Understreck: Steg för steg mall med hänvisningar och rekommendationer angående upprättning av byggplatsnät. Checklista: Att göra det enkelt för utsättaren samt andra på byggarbetsplatsen att se vad som genomförts än så länge samt innehålla värdefull information kring utrustning, kontakter med mera.
14

Miso på gula ärtor och korngryn

James, Joel, Halling, Simon January 2013 (has links)
Trots global spridning av miso produceras den sällan på regionalt odlade grödor. Syftet med denna uppsats är att undersöka möjligheterna att producera fermenterade bönpastor med shinshu miso-karaktär på gula ärtor och korngryn. Metoden som använts i studien var litteraturstudie utförd på fyra vetenskapliga artiklar. De veteskapliga artiklarna hämtades från en databas med inriktning på måltidskunskap. Fermentering på andra grödor än de som vanligtvis används vid misoproduktion sker med goda resultat. Fermenteringstiden är avgörande för den karaktäristiska smak och färgkaraktären i miso. Gula ärtor och korngryn har ett likvärdigt näringsinnehåll med sojaböna och ris. Kort fermenteringstid ger ljus shiro miso med hög sötma, lång fermenteringstid ger mörkbrun shinshu miso med mustigare smak. Teoretisk sett borde det vara möjligt att producera långtidsfermeterade bönpastor av shinshu miso-karaktär på gula ärtor och korngryn då de har samma näringsinnehåll som sojaböna och ris. / B-uppsatser
15

Icke värdeskapande moment inom prefabricering av trähus hos Storsjöhus AB:s husfabrik. : En fallstudie

Åsengård, Marie January 2016 (has links)
Storsjöhus AB:s husfabrik ligger i Pilgrimstad, cirka 30 kilometer söder om Östersund. De tillverkar trähuskomponenter för byggnadssektorn, till kunder över hela Sverige. I dagsläget tillverkas väggelement längs med två tillverkningslinjer. Genom att bygga ut befintlig fabrik kan tillverkningen utökas med ytterligare en tillverkningslinje.   Studien vars resultat presenteras i denna rapport har två syften. Det ena är att se om det finns några icke värdeskapande moment inom prefabricering av väggelement, i trähus hos Storsjöhus AB:s husfabrik, och hur dessa kan undvikas? Det andra syftet är att utifrån ett leanperspektiv ge ett förslag på utformning av utbyggnaden av fabriken. För att minska på icke värdeskapande moment i produktionen.   Genom observationer kunde vissa icke värdeskapande moment identifieras i produktionen. Utifrån resultatet samt litteraturstudier har ett förslag på utbyggnaden tagits fram, samt förbättringsförslag vilket presenteras i denna rapport. Vissa av förbättringsförslagen medför investeringskostnader medan andra enklare förslag knappat medför några kostnader. Målet med de framtagna förbättringsförslagen är att minska på onödigt slöseri och underlätta arbetet för personalen. Ett av förbättringsförslagen som tagits fram är att på ett tydligare sätt märka upp virkesdelar innan de går vidare i produktionen. Genom att gör vissa förändringar på planerad utbyggnad kan denne planeras mer utifrån ett leanperspektiv och olika slöseri i produktionen minska. Avgränsningar som gjorts i studien är att endast se på produktionen av väggelement samt utomhusmiljön på fabriken. I studien tas ingen hänsyn till kostnader för ändringar och utbyggnad. / Storsjöhus AB’s house factory is located in Pilgrimstad, approximately 30 km south of Östersund. They manufacture house- and building components made out of wood, to customers all over Sweden. Today the factory uses two production lines where they produce mainly wall elements. By remodeling- and extending the factory, the production can be increased with another production line. The results of this study that are presented in this thesis have two purposes. One is to find out if there are any non-value creating moments within prefabrication of wall elements and how these can be prevented in buildings made out of wood at Storsjöhus AB. The other purpose is, from a Lean perspective, to give an example of how to configure the new extended factory and at the same time minimize non-value creating moments in the production.   Some of the non-value creating moments could be identified through observations. From the result and literature studies a proposition of a new extension to the factory have been developed, including suggestions for improvement, which are presented in this thesis. Some of the suggested improvements are combined with investments, some suggestions have a small or no impact on the finances. The goal with the proposed improvements is to reduce non-necessary waste and facilitate the work for the staff. One of the suggested improvements that have been proposed is to label the elements in a more efficient way before they are sent further on in the production. With some small modifications to the planned extension, it can be planned from a Lean perspective, and different kind of waste in the production can be reduced. This thesis only brings up the production of wall elements and the outdoor environmental of the factory. No consideration have been taken to costs for changes and extension of the building.
16

To innovate or not to innovate

Bullnheimer, Bernd, Dawid, Herbert, Reimann, Marc January 2000 (has links) (PDF)
In this paper we analyze the evolution of output decisions of adaptive firms in an environment of oligopolistic competition. The firm might either choose to produce one of several existing product variants or try to establish a new product variant on the market. The demand for each individual product variant is subject to a life-cycle, but aggregate demand for product variants is constant over time. Every period each firm has to decide whether to produce the product again, to introduce a new product variant itself (which generates an initial advantage on that market), or to follow another firm and change to the production of an already established product. Different firms have heterogeneous abilities to develop products respectively imitate existing designs, and therefore the effects of the decision whether to imitate existing designs or to innovate differ between firms. We examine the evolution of behavior in this market using an agent based simulation model. The firms are endowed with simple rules to estimate market potentials and market founding potentials of all firms including themselves, and make their decisions using a stochastic learning rule. Furthermore, the characteristics of the firms change dynamically due to 'learning by doing' effects. The main questions discussed are how the success and the optimal strategy of a firm depend on the interplay between characteristics of the industry and properties of the firm. / Series: Working Papers SFB "Adaptive Information Systems and Modelling in Economics and Management Science"
17

Laurel und Hardy auf dem Atoll : auf den Spuren von Laurel und Hardys letztem Spielfilm /

Aping, Norbert. January 2007 (has links)
Teilw. zugl.: Hamburg, Universiẗat, Diss., 2007.
18

Utveckling och design av Långfärdsskridsko

Copp, Stephen January 2007 (has links)
<p>Idag när långfärdsskridskor tillverkas gör man en strängpressad profil i aluminium som limmas till en stålskena. Denna process görs i flera steg och profilens form har varierat över åren. Grundprincipen har dock alltid varit densamma, en överdel och en underdel i två olika material eller i alla fall olika delar som har fogats samman.</p><p>Arbetet med att montera delarna på en långfärdsskridsko är en av de största kostnader för produkten. Själva materialen i sig är ganska billiga, det är antal steg i tillverkningsprocessen som gör produkten dyr.</p><p>Idén till detta arbete uppkom när jag läste om skensläpp (stålskenan lossnar från profilen under åkning). Förr i tiden nitade man fast skenan mot profilen men detta rationaliserades bort på grund av att det blev kostsamt. Vibrationer under åkningen gjorde även att nitarna tillslut ramlande bort. Idag limmar man profil och skena mot varandra men har ändå inte riktigt kommit ifatt problemet, olika värmeutvidgningskoefficienter för stål och aluminium gör att materialen expanderar olika mycket mellan rumstemperatur och turerna på isen. Att limma olika material mot varandra ställer även det speciella krav på limmet. Idag har man hittills inte hittat rätt lim och primer som gör att limningen håller över tid. Under tiden att detta problem försöker lösas gick jag en annan väg och försökte göra en skridsko som är i ett stycke, Detta av flera anledningar, dels så slipper man problemet med att skenan kan lossna, dels så sänker man tillverkningskostnaden rejält på grund av att det blir betydligt färre moment innan man har en färdig skridsko. Den tredje orsaken till mitt försök är att skridskon får en helt ny och unik design, jag ville ifrågasätta varför man gör som man gör idag, kanske är det dags att bryta mönstret och våga tänka nytt?</p>
19

Bors E23 - Framtagning av eldriven röravklippningsmaskin

Karlsson, Johan, Ljung, Andreas January 2007 (has links)
<p>Our Bachelor´s Thesis has been performed in co-operation with Bors Automation & Tool AB.</p><p>Our task was to develop a servomotor powered tube cutting-machine with initial point from</p><p>today's hydraulic driven tube cutting machine Bors HYD 23. The purpose with the new</p><p>construction was to achieve a more power-efficient tube cutting machine which could lower</p><p>the power consumption, and also meet the market continued growing demand for</p><p>environmental-conscious production.</p><p>Bors Automation & Tool gave us relatively free hands in order to enable new thinking ideas</p><p>without following their traditional constructional solutions.</p><p>Our solution resulted in a construction based on a power source existing of a servomotordriven</p><p>rollerscrew, witch provides a more rational use of energy compared with the current</p><p>method.</p><p>Bors Automation & Tool AB has decided to fabricate a prototype of Bors E 23 during the</p><p>autumn of 2007, which they are planning to revile at the Tube 2008 exhibition in Düsseldorf,</p><p>Germany.</p><p>NOTE:</p><p>Due to an agreement signed by the authors in the beginning of this project, no appendix is published at this time.</p><p>If you want to wiew these documents, please contact the authors.</p>
20

Produktionsanalys på Efterbehandling

Sundbäck, Erik January 2010 (has links)
<p>Arvika Smide is a supplier to the automotive industry with a focus on advanced drop forgings including powertrain and bearings. The great experience and high quality is Arvika Smide’s speciality. Today's competition in the industries puts high demands on the efficiency where each company has a quest for perfection.</p><p>Arvika Smide has been through the thesis of Karlstad University, called for a situation analysis of aftertreatment whose effectiveness has not been fully desirable. The department includes the production steps blasting, quality control and packaging.</p><p>The thesis contains the results from the situation analysis and comparisons of the calculations for selected reference period Q4 2009<sup>th</sup>. The basis for the situation analysis has been carried out by extensive studies of production in close cooperation with the department's operators. For monitoring and developing of the current situation the project Bläster 2010 was started, which is an efficiency project aimed at developing 5S-work of the department and reach the goal of an e-factor of 1.0.</p><p>The Efficiency factor should work in a central part in the process which is the most important key figure.</p><p>A number of suggestions based on the current situation analysis are presented which is seen as inspiring ideas for further work.</p><p>The result reveals a number of factors affecting the cause of the current situation. The absence of a well-established production system, for example <em>Lean Production</em> together with communication, is the more abstract problems, while the mechanical defects of the blaster machines represents another significant part.</p>

Page generated in 0.0934 seconds