• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 544
 • 167
 • 107
 • 18
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 834
 • 333
 • 284
 • 155
 • 131
 • 108
 • 100
 • 97
 • 89
 • 89
 • 80
 • 76
 • 71
 • 55
 • 55
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Platform concepts for the systems business : design and development of global product platforms /

Gunzenhauser, Martin. January 2008 (has links) (PDF)
ETH, Diss.--Zürich, 2008.
2

Produktionsoptimering av tillverkningslinje för hörselproppar

Kämpe, Oskar, Öquist, Fredrik January 2009 (has links)
<p>Examensarbetet har haft som syfte att öka produktionseffektiviteten på SwedSafe AB i Höör. Detta har skett genom en omkonstruktion av den del som begränsar tillverkningsprocessen.</p><p>Genom observationer, samtal och enkäter genomfördes en nulägesanalys av företaget i syfte att finna flaskhalsen i produktionen. När denna lokaliserats togs en kravspecifikation fram för den omkonstruktion som behövdes. Principlösningar upprättades för konstruktionen som därefter viktades efter krav och önskemål från företaget. Därefter utformades en primärkonstruktion av de valda principlösningarna.</p><p>Resultatet blev en ny konstruktion färdig att använda för företaget, vilken installerades i tillverkningslinjen i slutet av april. Denna möjliggjorde en förväntad ökning av tillverkningshastigheten med genomsnittligt ca 10 %.</p>
3

Analys och produktionsförbättring på monteringslinan Vensafe

Ringström, Pontus, Landegren Hagen, Adam January 2010 (has links)
<p>This study is preformed at Westbaltic Components placed in Töcksfors Sweden. Themain target in this study is to make one of the company’s assembly lines better andmore effective. The assembly line constructs vending machines for different stores allover Europe.It will contain tobacco, snuff, cigarettes and shaving blades and many more similarproducts.The first step in our study is to locate the daily problems and find out a good way toreduce them and make them disappear. A good way to do this job easier was toconstruct a visualizing board. This board became one of our main tools in this study.The whole study is based on the Lean production philosophies.The visualizing board is the main tool, which will help us to solve the problems in theassembly line. During the study some variance in the construction appeared. Ourgoal was to make the vending machines similar to each other. To standardize thework some assembly instruction was developed.In a more competitive world the importance of a production in developing crucial. Thevending machines struggles with the reducing cost and to match this it is importantthe work is more effective and reduce the building time.The introducing of OEE will helping the assembly line to perform a better witch leadsthe company to better quality. When the visualizing board is filled with information willthe work with the 7 QC – tools begin. The 7 QC – tools is the start of the newdevelopment process for the company.</p>
4

Hur använder RedOne rytmisering? : På albumet MoveMeant / How Does RedOne Use Rythm? : On The Album, MoveMeant

Basson, Benton January 2013 (has links)
No description available.
5

Produktionsoptimering av tillverkningslinje för hörselproppar

Kämpe, Oskar, Öquist, Fredrik January 2009 (has links)
Examensarbetet har haft som syfte att öka produktionseffektiviteten på SwedSafe AB i Höör. Detta har skett genom en omkonstruktion av den del som begränsar tillverkningsprocessen. Genom observationer, samtal och enkäter genomfördes en nulägesanalys av företaget i syfte att finna flaskhalsen i produktionen. När denna lokaliserats togs en kravspecifikation fram för den omkonstruktion som behövdes. Principlösningar upprättades för konstruktionen som därefter viktades efter krav och önskemål från företaget. Därefter utformades en primärkonstruktion av de valda principlösningarna. Resultatet blev en ny konstruktion färdig att använda för företaget, vilken installerades i tillverkningslinjen i slutet av april. Denna möjliggjorde en förväntad ökning av tillverkningshastigheten med genomsnittligt ca 10 %.
6

Analys och produktionsförbättring på monteringslinan Vensafe

Ringström, Pontus, Landegren Hagen, Adam January 2010 (has links)
This study is preformed at Westbaltic Components placed in Töcksfors Sweden. Themain target in this study is to make one of the company’s assembly lines better andmore effective. The assembly line constructs vending machines for different stores allover Europe.It will contain tobacco, snuff, cigarettes and shaving blades and many more similarproducts.The first step in our study is to locate the daily problems and find out a good way toreduce them and make them disappear. A good way to do this job easier was toconstruct a visualizing board. This board became one of our main tools in this study.The whole study is based on the Lean production philosophies.The visualizing board is the main tool, which will help us to solve the problems in theassembly line. During the study some variance in the construction appeared. Ourgoal was to make the vending machines similar to each other. To standardize thework some assembly instruction was developed.In a more competitive world the importance of a production in developing crucial. Thevending machines struggles with the reducing cost and to match this it is importantthe work is more effective and reduce the building time.The introducing of OEE will helping the assembly line to perform a better witch leadsthe company to better quality. When the visualizing board is filled with information willthe work with the 7 QC – tools begin. The 7 QC – tools is the start of the newdevelopment process for the company.
7

Fabrikslayout för kort genomloppstid vid montering av ventilationsaggregat hos VoltAir System

Lindh, Erik January 2014 (has links)
Sammanfattning Denna rapport innefattar ett examensarbete individuellt utfört av Erik Lindh, studerande på Karlstads universitet. Projektet är ett obligatoriskt moment i högskoleingenjörsprogrammet med inriktning maskinteknik.Examensarbetet har utförts under våren 2014. Projektet har utförts på företaget VoltAir System i Torsby, där Johan Brekke varit handledare. Företaget producerar, levererar samt monterar luftbehandlingssystem som är marknadens energieffektivaste. Företaget har under slutet av 2013 börjat tillverka en ny produkt. Marknadsundersökningar har visat att dagens produktions hastighet inte är tillräcklig inför framtida behov av den nya produkten.Syftet med examensarbetet är att redovisa dagens kapacitet samt ge förslag på en effektivare fabrikslayout vilken tillåter en ökad efterfrågan med en lönsammare produktion.Målet med uppgiften är att ta fram en layout vilken tillåter en produktion på 16 aggregat per vecka. Men framför allt att ta fram en layout vilken så effektivt som möjligt utnyttjar dagens fabriks lokal.Nulägesanalys bestående av en tidsstudie samt ett flödesschema genomfördes. Detta för att identifiera områden med förbättringspotential. Vid nulägesanalysen analyserades främst tillvägagångssättet vid montage av aggregat.Idégenereringen ledde till sex stycken layoutförslag för en framtida fabrik. Genom ett systematiskt konceptval togs sedan den för ändamålet bästa layouten fram. Examensarbetet resulterade i en fabrikslayout vilken möjliggör en produktion av ca 11 aggregat per vecka med en genomloppstid på 38 timmar istället för dagens 78 timmar, men som också lämpar sig väl att växa i.För att kunna nå en produktion av 16 aggregat per vecka så krävs en utbyggnad av dagens lokal av ytterligare 300m2. Den framtagna layouten lämpar sig bra för en sådan eventuell utbyggnad. / Abstract This report includes a project degree individually carried out by Erik Lindh, student at Karlstad University. The project is a mandatory for the Bachelor of Science programme in mechanical Engineering.The project degree was carried out in spring 2014. The project has been performed at the company VoltAir System in Torsby, there Johan Brekke was supervisor. The company produces, delivers and assembles air treatment systems which are also the most energy efficient on the market. The company has at the end of 2013 started manufacturing a new product. Market research has shown that the current production rate is not sufficient for future needs of the new product.The purpose of this study is to report the current capacity and provide suggestions on an efficient plant layout which allows an increase in demand with a profitable production.The goal of the task is to design a layout which allows a production of 16 units per week. But above all, to develop a layout which is as efficient as possible will use today´s manufacturing local.Status analysis consisting of a time study and a flow chart was performed. This is to identify areas of potential improvement. At baseline analysis were analyzed mainly approach when installing assembly.Idea generation led to six layout proposals for a future factory. Through systematic concept selection was then purpose-best layout front.The project degree was resulted in a factory layout which enables a production of about 11 units per week, with a transit time of 38 hours instead of the current 78 hours, but that also lends itself well to grow in.In order to reach a production of 16 units per week required an expansion of the current premises of the further 300m2. The designed layout is well suited for such a possible expansion.
8

Laurel & Hardy auf dem Atoll : auf den Spuren von Laurel und Hardys letztem Spielfilm

Aping, Norbert January 2007 (has links)
Teilw. zugl.: Hamburg, Univ., Diss., 2007
9

International production mandates of subsidiaries conceptual framework and empirical evidence from German MNEs

Breitschwerdt, Dirk January 2008 (has links)
Zugl.: Vallendar, WHU, Otto Beisheim School of Management, Diss., 2008
10

Ein heuristisches Dekompositionsverfahren für mehrstufige Losgrössenprobleme

Rossi, Hanjo. January 1900 (has links)
Berlin, Freie Univ., Diss., 2003. / Dateiformat: zip, Dateien im PDF-Format. - Erscheinungsjahr an der Haupttitelstelle: 2003. Computerdatei im Fernzugriff.

Page generated in 0.0916 seconds