• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 544
 • 167
 • 107
 • 18
 • 3
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 834
 • 333
 • 284
 • 155
 • 131
 • 108
 • 100
 • 97
 • 89
 • 89
 • 80
 • 76
 • 71
 • 55
 • 55
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
31

Energikartläggning av pelletsproduktion : vid Stora Enso på Gruvön / Energy survey of wood pellet production : at Stora Enso at Gruvön

Schwartz, Tommy January 2014 (has links)
Idag är fossila bränslen fortfarande de främsta energikällorna runt om i världen. Enligt många experter kommer snart inte produktionen kunna tillfredsställa efterfrågan av olja. Därför bör övergången till alternativa bränslen ske så fort som möjligt. Det biobränsle som tillverkas mest i Sverige är pellets där Stora Enso på Gruvön är en tillverkare. Det är dock energikrävande att tillverka eldningsbar pellets från fuktigt spån och Stora Enso vill därför spara energi vid tillverkningen. Målet är att analysera och kartlägga energianvändningen i varje delprocess i pelletstillverkningen. Genom en energikartläggning kan möjliga energieffektiviseringar hittas. Nyckeltal tas fram för varje energislag och delprocess för att kunna kvantifieras energianvändningen och besparingsmöjligheterna. Resultaten visar att den totala energianvändningen uppgår till 1,29 MWh/ton pellets, mätt i torrsubstans. Torkningen är den delprocess som använder mest energi, men också den process som potentiellt går att spara mest energi med värmeåtervinning. Den totala potentiella värmeåtervinningen av utflödesluft för hela processen är 1,17 MWh/ton pellets. Resultaten visar pelletstillverkningens energianvändning och vart fokus ska läggas vid eventuella energibesparande åtgärder och effektiviseringar.
32

Produktion BM/FS. Produktionsavsnitt Färdigställning : Interna Reklamationer*Process*Kostnader / Produktion and Process : Material and deficiency costs

Hållberg, Richard January 2014 (has links)
Denna rapport beskriver projektarbetet om tydliggörandet av vilka och hur mycket resurser som krävs i samband med interna reklamationer på copyprodukter samt skapandet av en beräkningsmall som tydliggör kostnaderna vid dessa reklamationer. Målet är att beräkningsmallen ska tydliggöra vilka kostnader det blir för interna reklamationer och därmed öka förståelsen för hur viktigt det är att alltid tillverka produkter med rätt kvalitet i alla processavsnitt genom hela produktionen.   För att belysa vilka och hur mycket resurser som krävs för att ta hand om interna reklamationer på copyprodukter har berörda befattningar intervjuats efter en enhetlig intervjumall. Intervjumallen belyser frågor som vad respektive befattning har för huvuduppgift i samband med interna reklamationer, hur många arbetstimmar som krävs för varje befattning och vilka kostnader som uppstår.   Resultaten av sammanställningen för interna reklamationer för copyprodukter redogörs. Beräkning av kostnader för interna reklamationer för copyprodukter tydliggörs genom tre tabeller. Kostnader för intern/extern personal och produktions-bortfall per maskin beräknas i en framtagen beräkningsmall. Kostnader för förbrukningsmaterialen redogörs. Därefter visas alla kostnader i en pivottabell. Förslag ges på hur en förbättring av kvalitén på copyprodukter kan ske för att undvika problem som interna reklamationer. / This report describes the project work on the clarification of the nature and the amound of resources required in relation to internal complaints of copy products and the creation of a culculation template that clarifies the costs of these complaints. The goal is to estmate the model is to clarify what cost it will be for internal clains and thereby increase understanding of how important it is to always produce products with the right at all process stages throughout production. To illustrate what and how much resources it takes to take care of internal complaints of copy products have been affected positions were interviewed by a single interviewer template. Interview template highlights issuses such as what each position has the primary task in the context of internal complaints, how many hours required for each position and which costs are incurred. The results of the compilation of internal complaints of copy products are described, calculating the costs of internal complaints of copy products is clarified through three tables costs of internal/external staff and loss of production per machine culculated in a developed culation template. Costs of consumable materials are described. Then all costs in a Pivottable. Suggestions are given for the improvement of the quality of copy products can be done to avoid the problems that internal complaints.
33

Väderskydd – Dimensionering och jämförande analys

Lindholm, Adam January 2014 (has links)
I tidigare projekt så har man kunnat påvisa att väderskyddets intäkter ofta är i samma storleksordning som kostnaden den tillför. Det har dessutom varit tydligt att fördelarna med ett väderoberoende byggande ofta långt överväger nackdelarna. Trots detta så kan det vara svårt för byggentreprenören att få med väderskydd i kalkylen och vinna upphandling då väderskyddet ej ingår i förfrågningsunderlaget. I detta examensarbete så var tanken att förändra detta. Först så genomfördes en studie av branschen för att återge en bild över hur den ser ut idag. Vidare har ett väderskydd dimensionerats och använts som exempel i en jämförelse i ett byggprojekt. Byggprojektet genomfördes med enklare väderskydd i Umeå under 2013:s andra hälft. Vad gäller beslutsfattandet om väderskydd så finns ett tidigare förslag för ett rättvist beslutsfattande som tar hänsyn till projektspecifika samt långsiktiga fördelar. Detta arbete har utgått från denna modell. Som resultat så har ett verktyg utformats som kan vara till hjälp för entreprenörer, underentreprenörer och byggherrar. Med hjälp av detta verktyg så kan man kvantifiera kostnader, intäkter samt fördelar och nackdelar som en väderoberoende produktion skulle innebära. Om man tittar på fördelarna som väderskyddet ger så är det ofta fler än en part som vinner på dem. Även om att väderskyddet står för en stor kostnadspost i ett mindre byggprojekt ställt mot hela produktionskostnaden så har det i min kalkyl visat sig att besparingen i stort sett är lika stor. / In previous projects, it has been shown that the encapsulation systems revenues often are of the same magnitude as the cost it adds. It has also been clear that the benefits of a weather-independent building sight often far outweigh the disadvantages. Despite this, it can be difficult for the general contractor to get the encapsulation in the calculation and win contracts when weather protection is not included in the specifications. In this thesis, the idea was to change this. First, a study was conducted in order to give a picture of how the industry looks today. Moreover, a protective encapsulation was designed. This was used as an example in a comparison to a construction project which was carried out with simpler protection in Umeå in 2013's second half. With regard to decision-making about the weather protection theres an earlier proposal for an equitable decision-making that takes the project-specific and long-term benefits into account. This rapport have been based on this model. As a result, a model have been developed that can be helpful for contractors, sub-contractors and builders. Using this model, one can quantify the costs, benefits, advantages and disadvantages a weather independent production would entail. If you look at the benefits of real weather protection, it is often more than one party that benefits from it. Although the weather protection represents a major cost in a small building project set against the entire production, it has in this calculation been shown that the savings it can provide is about the same.
34

Operative Exzellenz in der pharmazeutischen Industrie : ein Referenzmodell /

Kickuth, Michael. Unknown Date (has links)
St. Gallen, University, Diss., 2005.
35

Essays on productive efficiency, shadow prices, and human capital /

Marklund, Per-Olov, January 2004 (has links)
Diss. (sammanfattning) Umeå : Univ., 2004. / Härtill 5 uppsatser.
36

Product and process design for successful remanufacturing /

Sundin, Erik, January 2004 (has links)
Diss. (sammanfattning) Linköping : Univ., 2004. / Härtill appendix + 8 uppsatser.
37

Essays on land lease markets, productivity, biodiversity, and environmental variability /

Bezabih, Mintewab, January 2007 (has links)
Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2007.
38

Strategische Disposition : Konzept zur Bewältigung des Spannungsfeldes Kundennähe, Komplexität und Effizienz im Leistungserstellungsprozess /

Köster, Oliver. January 1998 (has links)
Universiẗat, Diss.--St. Gallen, 1998.
39

Knowledge-based quality control in manufacturing processes with application to the automotive industry

Rashidy, Haitham January 2008 (has links)
Zugl.: München, Techn. Univ., Diss., 2008
40

Des contrôles dans l'exploitation avec application dans l'industrie mécanique.

Lang, Jean-Louis. January 1954 (has links)
Diss. rer. pol. Bern 1954.

Page generated in 0.0975 seconds