• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 104
 • 3
 • Tagged with
 • 107
 • 57
 • 55
 • 39
 • 24
 • 23
 • 23
 • 22
 • 21
 • 21
 • 21
 • 19
 • 16
 • 14
 • 12
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Energikartläggning hos Holtab AB

Al-Masaraa, Zakaria, Rahimi, Majid January 2015 (has links)
En energikartläggning är en granskning av företagets energianvändning i förhållande till företagets behov. Syftet med energikartläggningen är att visa hur elenergin används. Syftet med detta examensarbete är att kartlägga och genomföra energimätningar på anläggningarna som finns på Holtab AB. I detta examensarbete genomförs en inledande kartläggning som skall fånga åtminstone fyra största enhetsprocesserna per byggnad samt mäta dessa med hjälp av två amperemätare med logger, Fluke 345 och två kanals Chauvin Arnoux ML912. De största enhetsprocesserna som kunde fångas var ventilation, tryckluft, elvärme och belysning. I slutet av kartläggningen och mätningarna som genomfördes hos företaget blev den totala energianvändningen på ca 820 MWh per år för de största enhetsprocesserna vilket är över 85 % av den totala förväntade elenergianvändningen.
2

Energieffektivisering bland företag : En undersökning om energikartläggningar och dess utsträckning i Halland

Mårtensson, Daniel January 2016 (has links)
The master’s dissertation has been made as an examination of the course Energy engineer atUniversity of Halmstad. Focus of the course is on renewable energy and the essay is aboutenergy audit, if it’s possible to complete in different industries.The work started with gathering of information about laws and support. After that, threecompanies got chosen to be interviewed about depth study on what measures the companyhave made on their energy audit.Besides these three companies there have also been made a survey within the master’sdissertation. The survey has been sent out to 100 companies which 45 have answered on it.The survey contains various questions about energy audit and contribution. The master’sdissertation also contains a theoretical part which gives a picture of what kind of differentmeasures can be made to give examples.On the three companies which the master’s dissertation have been made, a depth study aboutthe companies showed that the companies have completed different measures, dependent onwhat kind of operation the companies is engaged in. Since the companies is in differentindustries the energy audit shows that it can be made in different operations. The companieshave all made energy savings through measures such as, controlling of ventilation,replacement of the lightning and other non-technical measures. Two of the companies haveenergy utilization which correspond 100 MWh on each company over various amount years.On the third companies there have also been made energy utilization but they have alsoexpanded their operation so it’s hard to see how much energy utilization which have beendone. The survey has been executed to research why companies have or haven’t made anenergy audit. The survey has issues about if companies will perform an energy audit if theyget information about the subject. One question explores which measures are the mostcommon and popular to be made on an energy audit. The survey shows that the information isinadequate when it comes to sources of information, but it can be improve by evolving theinformation sources that are least used. Survey have also issues about why companies haven’tcompleted an energy audit, which have given the answers that it is because of it’s not thecompanies highest priority, lack of time and the information is inadequate about energy audit.The most popular measures which have been made according to the survey is lightning,ventilation, heating system and heat recovery. Reason for lightning became the most popularis because it is the cheapest measures.The master’s dissertation also compared the results from the three companies interviewedwith the survey and have come to the conclusion that both have the same measure as the mostpopular.Key words: Energy audit, energy usage, energy utilization / Examensarbetet har utförts som en del i utbildningen Energiingenjör-förnybar energi påHögskolan i Halmstad. Rapporten handlar om energikartläggningar huruvida det är möjligt attapplicera detta i olika branscher som till exempel, handel, jordbruk och industri.Arbetet började med insamling av information om olika lagar och stöd. Därefter valdes treföretag ut som skulle intervjuas för att kunna göra en djupgående studie om vilka åtgärder dehar genomfört för att få en effektivare energianvändning. Utöver dessa tre företag har även enenkät genomförts inom examensarbetet. Enkäten har blivit utskickad till 100 företag varav 45har svarat. Enkäten innehåller diverse frågor om energikartläggning och stöd. Examensarbetetinnehåller också en teoretisk del för att få en bild av vad de olika åtgärderna innebär.I de tre företag som examensarbetet har fördjupat sig i har företagen genomfört olika åtgärderberoende på vilken sorts verksamhet företaget sysslar med. Eftersom företagen är i olikabranscher visar de att energikartläggning går att göra på olika sorters verksamheter. Företagenhar alla gjort energibesparingar genom åtgärder såsom styrning av ventilation, byte avbelysning och andra icke tekniska åtgärder. Två av företagen har gjort effektiviseringar sommotsvarar 100 MWh per företag under en tidsperiod. På det tredje företaget har äveneffektiviseringar genomförts men syns inte eftersom de har ökat sin verksamhet på sammagång. Enkätundersökningen har utförts för att undersöka varför företag har eller inte hargenomfört en kartläggning. Enkäten innehåller även frågeställningar om huruvida företag kantänka sig att göra en energikartläggning om de får mer information om ämnet, samt en frågasom undersöker vilka åtgärder som är de vanligaste att genomföra efter en energikartläggning.Resultatet av enkätundersökningen visar att det finns bristfällig information när det kommertill informationskällor men att det kan förbättras genom att utveckla de informationskällorsom är minst använda. Undersökningen har även ställt frågan om varför företag inte hargenomfört en energikartläggning vilket har gett svaren att det är på grund av det inte ärföretagets högsta prioriteringar, tidsbrist och bristande information om energikartläggningar.De populäraste åtgärderna att genomföra enligt enkätundersökningen är belysning,ventilation, uppvärmningssystem och värmeåtervinning. Anledningen till att belysning blevden populäraste är att det är den billigaste åtgärden att genomföra och den lättaste.Examensarbetet har även jämfört resultatet från de tre intervjuade företagen medenkätundersökningen och har kommit fram till att både de intervjuade företagen ochenkätundersöknings företag har samma åtgärder som de populäraste.Nyckelord: Energikartläggning, energieffektivisering, energianvändning
3

Energikartläggning i stora företag

Vallmark, Hanna January 2016 (has links)
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Sweco Systems i Umeå. Uppdraget var att ge en insikt i vad den nya lagen om energikartläggningar innebär för företag. För att förtydliga vad en energikartläggning är har en fallstudie utförts i form av en energikartläggning på Öppen gemenskaps verksamhetslokaler i Umeå.Studien kring hur stora företag tänker kring den nya lagen om energikartläggningar har varit utformad med telefonintervjuer av 11 stycken företag. Företagen har både fått omfattande och korta frågor som har sammanställts och resulterat i diagram och förklarande text. Det har visat sig att företagen är positiva till den nya lagen men att de flesta sedan innan redan arbetar med energieffektivisering. 80 % av de företag som sedan tidigare hade en uttalad strategi för energieffektivisering upplevde att energieffektiviseringsarbetet var högt prioriterat. Inget av de företagen som sa att de hade en energieffektiviseringsstrategi upplevde att den var lågt prioriterad. En majoritet upplevde att de fått tillräcklig information om vad lagen innebär för dem och ungefär 75 % av de tillfrågade företagen trodde att de skulle ha nytta av att göra en kartläggning. 73 % av de intervjuade företagen trodde att den nya lagen kommer minska energianvändningen i Sverige.För att visa mer konkret på vad lagen om energikartläggningar handlar om har en case-study utförts i form en energikartläggning. Denna kartläggning utfördes på en fastighet i centrala Umeå och mynnade ut i diagram över energiflöden och några åtgärdsförslag som fastighetsägarna kan följa för att minska sin energianvändning. Energikartläggningen omfattade tre byggnader som såg olika ut och där det bedrevs olika verksamheter. Energibalansberäkningar utfördes både separat för byggnaderna och för hela fastigheten ihopslaget. För alla byggnader tillsammans visade det sig att transmissionsförlusterna överlägset stod för den största energianvändningen, sedan stod förlusterna för ventilation, el som inte tillgodoser byggnaderna med värme, ofrivillig ventilation och tappvarmvatten. Den tillförda energin kom från fjärrvärme, el och personvärme. / This study has been developed in cooperation with Sweco Systems in Umeå. The aim of the assignment was to give insight into the new law of energy audit, and its consequences for big companies. To clarify what an energy audit is, a case study in the shape of an energy audit has been performed at the facilities of Öppen Gemenskaps in Umeå. A number of 11 big companies were interviewed to evaluate their thoughts and reactions about the new law of energy audit. The companies answered both comprehensive and concise questions, the answers of which have been processed into charts and explanatory writing.It has been made evident that companies are positive towards the new law, and that most companies are in fact already working with energy efficiency. Out of the companies that since earlier has had a clear strategy for energy efficiency, a total of 80% felt that the work around energy efficiency has a high priority. None felt that it has low priority. A majority experienced that they were sufficiently informed of what the law will entail, and approximately 75% of the interviewed companies believed that they would benefit from making an energy audit. Out of the interviewed companies, 73% believed that the new law will lower energy usage in Sweden.The energy audit comprised three different looking buildings, which accommodate different kinds of businesses. Energy flows was calculated, both separately for each building and for the entire property. In the calculations for the entire property, it was evident that the transmission losses stands for a majority of the energy usage. Then came the ventilation, non-heating electricity, accidental ventilation and hot tap water. The added energy comes from district heating, electricity and human heat.
4

Energikartläggning och utredning av alternativa energikällor för ett enfamiljshus i timmer byggt år 1850

Kapke, Holger, Gustafsson, Ingmar January 2015 (has links)
No description available.
5

Energikartläggning av Fridhemsskolan 16:2

Apell, Oscar January 2014 (has links)
Increased energy consumption in the world has created an increased supply of various fuels, especially fossil fuels. The Swedish government has set up various energy targets for 2020. To reach these goals it’s important to increase the energy efficiency in local buildings such as schools. This work illustrates the breakdown between energy supply and energy losses over the school. It also shows various suggestions to reduce the energy usage. The results shows that energy losses from transmission is definitely the greatest. Significant savings can be made by replacing windows, add insulation and install motion sensor lightning. If the proposed savings would be made, the energy consumption of the school could decrease by approximately 165MWh/year. This represent an annual saving of about 123600 SEK. / Ökad energianvändning i världen har skapat en ökad tillförsel från olika bränslen, speciellt fossila bränslen. Sveriges regering har satt upp energimål till år 2020. För att klara dessa mål är det viktigt att energieffektivisera lokalbyggnader exempelvis skolor. Fridhemsskolan är en grundskola belägen i centrala Gävle. Skolan omfattar fyra byggnader och den totala arean är 2828m2. Fridhemsskolan består av 13 ventilationsaggregat och värms med fjärrvärme från Gävle Energi. Fridhemsskolan förvaltas och ägs av Gavlefastigheter. Detta arbete åskådliggör hur fördelningen ser ut mellan Fridhemsskolans energitillskott och energiförluster samt visar på olika åtgärdsförslag för att minska energianvändningen. Resultatet visar att förluster från transmission är absolut störst. Betydande besparingar kan göras genom att byta fönster, tilläggsisolera och installera närvarostyrd belysning. Genomförs de föreslagna besparingsåtgärderna kan Fridhemsskolans energianvändning minska med cirka 165MWh/år, detta motsvarar cirka 123600 kr.
6

Energikartläggning av avfallsförbränningen i Uppsala / Energy mapping of the waste incineration plant in Uppsala

Jung, Jonas January 2010 (has links)
<p>Vattenfall Heat Uppsala runs the waste incineration plant in Uppsala, which produces district heating, process steam, district cooling and electricity. Vattenfall Heat Uppsala has decided to introduce an energy management system with the aim to increase the energy efficiency of the plant. The basis in such a system is to make an energy mapping.</p><p>In this thesis an energy mapping has been performed at the waste incineration plant with the aim to identify and determine the size of energy flows. The investigated energy flows are used fuel, produced and used steam, produced district heating and cooling. Also the use of electricity to run the processes has been investigated. The results have also been used to look at the energy flows in the perspective of exergy to investigate how the quality of different energy forms are used in the processes.With the results of the energy mapping, potential for energy efficiency measures has been identified.</p><p>The results from the mapping shows that the use of electricity is low compared to similar plants and therefore any major actions to lower the use of electricity have not been found. Many internal processes use steam for different types of heating. The pressure of the used steam is often reduced by reducing valves, which causes a loss of exergy. Calculations show that theoretically about 30 GWh of electricity could be produced if the steam instead expands in turbines to reduce its pressure.</p>
7

Energikartläggning av avfallsförbränningen i Uppsala / Energy mapping of the waste incineration plant in Uppsala

Jung, Jonas January 2010 (has links)
Vattenfall Heat Uppsala runs the waste incineration plant in Uppsala, which produces district heating, process steam, district cooling and electricity. Vattenfall Heat Uppsala has decided to introduce an energy management system with the aim to increase the energy efficiency of the plant. The basis in such a system is to make an energy mapping. In this thesis an energy mapping has been performed at the waste incineration plant with the aim to identify and determine the size of energy flows. The investigated energy flows are used fuel, produced and used steam, produced district heating and cooling. Also the use of electricity to run the processes has been investigated. The results have also been used to look at the energy flows in the perspective of exergy to investigate how the quality of different energy forms are used in the processes.With the results of the energy mapping, potential for energy efficiency measures has been identified. The results from the mapping shows that the use of electricity is low compared to similar plants and therefore any major actions to lower the use of electricity have not been found. Many internal processes use steam for different types of heating. The pressure of the used steam is often reduced by reducing valves, which causes a loss of exergy. Calculations show that theoretically about 30 GWh of electricity could be produced if the steam instead expands in turbines to reduce its pressure.
8

Energikartläggning och energieffektivisering av Trinnliden 7:5 : Simulering av energibesparande åtgärder i "IDA Indoor Climate and Energy"

Lindmark, Jonas January 2015 (has links)
On behalf of GATE Intelligent Support AB an energy audit has been conducted in the spring of 2015. The project was to develop an energy audit at an industrial premise in Vännäs municipality. Vännäs Fastigheter AB is the owner of this venue and has recently received complaints from tenants about an cold indoor climate in the property. Furthermore, it emerged that the property's future energy supply of heating is uncertain. Therefore a separate project to find an alternative heating sources solution has been initialized. This report will place great emphasis on changes, which lead to an improved indoor climate as to energy savings. To achieve this plan and to make it more understandable the simulation program IDA ICE has been used throughout the whole paper. Additionally, economic calculations for an LCC-analysis including repayment time has been done to compare the measures easier. Results from this project have demonstrated that this industrial premise can when all energy saving measures are carried out, reduce their energy consumption from 299 MWh per year to 129 MWh per year. This means a total decrease of 56.9%. The inspection of the property reveals shortcomings in the existing heating system. The current radiator system was configured wrong which resulted in a significant reduction of the heat outcome. This was not just done by changing settings of the radiator system but as well by adjusting the ventilationsystem to the business conditions of the property.
9

Energiflöden i Motorprovceller : Kartläggning av energiflöden i motorprovceller vid Scania ABs motorproduktion i Södertälje / Energyflow in Engine test cells : A mapping of energyflows in engine test cells at Scanias engine production in Södertälje

Carlsson, Peter January 2015 (has links)
SammanfattningInom svensk industri och produktion sker ständigt utredningar och projekt som har till syfte att öka ekonomiska intäkter samt minska ekonomiska utgifter. Vid Scanias produktionsanläggningar sker detta med stort fokus på hållbarhet, kvalité och miljö.Avdelningen Energi &amp; Media på företaget Scania Industrial Maintenance AB, i Södertälje, har till uppgift att utreda och genomföra åtgärder för att effektivisera energianvändningen vid Scanias produktion. En effektiviserad energianvändning har ofta stor potential att leda till minskade kostnader samt en mindre påverkan på den miljö vi lever i. Företaget vill därför tydliggöra energianvändningen vid motortesterna, som är en del av motorproduktionskedjan.En energikartläggning har därmed utförts på motorprovningen i hus b150 i Södertälje, i syfte att tydliggöra och härleda energiflöden i motorprovcellerna. Kartläggningen har utgått från systemanalys, mätningar och insamlad data, som senare legat till grund för beräkningar och sammanställning av ett resultat.Utöver kartläggningen önskar företaget även skapa ett underlag för vidare analys och kartläggning av andra motorprovceller inom Scania, därför arbetades även ett beräkningsverktyg fram. Beräkningsverktyget resulterade i en Excel-baserad kartläggningsmall där indata från respektive energiflöde efter inmatning snabbt genererar en sammanställning av motorprovcellens energibehov som enkelt kan användas för att selektera ut flöden som kan bli föremål för vidare energiutredning.Resultatet av energikartläggningen av motorprovcellerna vid motorprovningen b150 presenterar tydligt vilka energiflöden som strömmar till och från motorprovcellerna samt underlag att för energiflödena enkelt beräkna kostnad över vald period. Tillräckligt med underlag bedöms även presenteras / Abstract Within the Swedish production and industrial enterprises there are constant projects with the aim to increase economical profit and decrease economical losses. At Scania AB’s production facilities these projects are carried out with a great awareness about sustainability, quality and environment.The department of Energy &amp; Media, at Scanias affiliate company Scania Industrial Maintenance AB, have as their main task to investigate and execute projects to increase the efficiency of any energy application at Scanias production sites. A more effective energy use often comes with the potential to cut economical expenses, as well as decrease the environmental impact of the world we live in. As a part of their goal the company wants to clarify the energy flows and use at the engine test cells, which is a final step in most of their engine production.A energy mapping has there for been carried out at the engine testing site in house b150, with the purpose to derive and clarify the energy flows in the test cells there. The mapping is based on gathered data, energy measurements and system analysis, that later have served as a base to the final energy calculations and result compilation.In addition to the energy mapping, the company also wanted to create a substrate for future analysis and mapping of other engine test cells. There for a calculation tool was created to meet this request, which resulted in an Excel-based mapping-template where input data fast generates the test cells energy balance and further can be used for energy investigation.The result of the energy mapping of the test cells in house b150 is presented as a distinct balance of the energy flows, to and from the test cells. Sufficient data is presented to easily derive the energy demand to economical costs and also select those energy flows that can be objects for further energy investigation and hopefully increased efficiency of the test cells.
10

Energikartläggning av pelletsproduktion : vid Stora Enso på Gruvön / Energy survey of wood pellet production : at Stora Enso at Gruvön

Schwartz, Tommy January 2014 (has links)
Idag är fossila bränslen fortfarande de främsta energikällorna runt om i världen. Enligt många experter kommer snart inte produktionen kunna tillfredsställa efterfrågan av olja. Därför bör övergången till alternativa bränslen ske så fort som möjligt. Det biobränsle som tillverkas mest i Sverige är pellets där Stora Enso på Gruvön är en tillverkare. Det är dock energikrävande att tillverka eldningsbar pellets från fuktigt spån och Stora Enso vill därför spara energi vid tillverkningen. Målet är att analysera och kartlägga energianvändningen i varje delprocess i pelletstillverkningen. Genom en energikartläggning kan möjliga energieffektiviseringar hittas. Nyckeltal tas fram för varje energislag och delprocess för att kunna kvantifieras energianvändningen och besparingsmöjligheterna. Resultaten visar att den totala energianvändningen uppgår till 1,29 MWh/ton pellets, mätt i torrsubstans. Torkningen är den delprocess som använder mest energi, men också den process som potentiellt går att spara mest energi med värmeåtervinning. Den totala potentiella värmeåtervinningen av utflödesluft för hela processen är 1,17 MWh/ton pellets. Resultaten visar pelletstillverkningens energianvändning och vart fokus ska läggas vid eventuella energibesparande åtgärder och effektiviseringar.

Page generated in 0.0902 seconds