• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2235
 • 2194
 • 933
 • 822
 • 232
 • 180
 • 82
 • 64
 • 63
 • 59
 • 41
 • 28
 • 21
 • 16
 • 14
 • Tagged with
 • 8156
 • 1508
 • 1153
 • 808
 • 698
 • 660
 • 641
 • 596
 • 567
 • 561
 • 489
 • 480
 • 460
 • 450
 • 447
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
21

Das berufsständische Problem in seiner staatsrechtlichen Bedeutung : zugleich ein Beitrag zum Aufbau einer Wirtschaftsverfassung gemäss Artikel 165 RV /

Bergan, Reinhold. January 1926 (has links)
Thesis (doctoral)--Universität Hamburg.
22

International Sensations : Representationen av nationalitet i World Wrestling Entertainment

Kleiner, Jimmy January 2016 (has links)
Denna uppsats intresserar sig för professional wrestling och då specifikt bolaget World Wrestling Entertainment, WWE. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur nationalitet representeras i World Wrestling Entertainments produkt. Uppsatsens teoretiska ramverk består utav tre olika författare. Dessa tre är Michael Billig, Stuart Hall och Roland Barthes. Från Michael Billig används begreppen 'hot and banal nationalism' för att definiera nationalism. Från Stuart Hall hämtas teorier om 'representation', vad det är och hur det fungerar samt olika perspektiv på varför det är intressant att studera 'olikhet'. Slutligen använder sig uppsatsen utav Roland Barthes artikel Le monde où l'on catche, the World of Wrestling i den engelska översättningen, som analyserar wrestling på ett semiotiskt vis. Många av de teorier som Barthes presenterar i denna artikel är relevanta än idag trots att han skrev artikeln på 1950-talet. Uppsatsens frågeställning kommer att undersökas genom en multimodal analys. En multimodal analys lämpar sig väl för ett så visuellt fenomen som wrestling. Det möjliggör även för studier av de rent textuella elementen i programmen och inte bara det visuella. Materialet består utav de inledande videomontagen från två olika wrestlingmatcher. Båda matcherna är hämtade från WWEs största årliga pay-per-view Wrestlemania som gått av stapeln varje år sedan år 1985. Den ena matchen är hämtad från Wrestlemania 29 år 2013 och den andra är hämtad från Wrestlemania 31 år 2015. Båda matcherna inkluderar icke-amerikanska karaktärer. Den första matchen ser amerikanen Jack Swagger möta mexikanen Alberto Del Rio och den andra matchen ser amerikanen John Cena möta den ryske Rusev. Efter analysen kunde slutsatsen dras att vad gällde de matcher som analyserats framställdes de ickeamerikanska karaktärerna varken positivt eller negativt. Vad analysen lyckades komma fram till var att de icke-amerikanska karaktärerna var där för att reproducera en bild av den amerikanska nationella identiteten och att de icke-amerikanska karaktärernas nationaliteter egentligen inte var relevanta. Det relevanta var det faktum att de var just icke-amerikaner. Deras faktiska nationaliteter behandlades inte i någon större utsträckning i materialet. Materialet verkade mest kretsa kring USA och dess nationella identitet.
23

Lay models of personality: assessment and implications

湯旭瑜, Tong, Yuk-yue. January 2002 (has links)
published_or_final_version / Psychology / Doctoral / Doctor of Philosophy
24

Role-governed categorization

Goldwater, Micah Balser 23 August 2010 (has links)
Theories of categorization typically assume that categories are represented by some set of features that describe the properties of category members. However this view of category representation is incomplete. This dissertation lays out a framework for category representation, following Markman and Stilwell (2001), that creates a taxonomy of categories based on different components of relational structures. Relational categories are categories of entire relational systems while, role-governed categories, are represented as the roles in these systems. Lastly, thematic-relation categories group entities together that play complementary roles within a system. Four experiments are presented in support of this framework. They contrast thematic-relation categorization with role-governed categorization. Thematic-relation categorization entails categorizing objects together that play different roles within a domain, while role-governed categorization entails categorizing two entities that play the same role across domains. When the two are put in direct conflict, people prefer to form a thematic-relation category because within-domain connections are easier to find than across-domain connections. The purpose of the four experiments is to examine ways to boost the preference for role-governed categorization, thus revealing underlying processes. Here, role-governed categorization is facilitated in two ways. Experiment 1 re-frames the question of category formation as novel word extension. Natural role-governed categories have labels while thematic-relation categories do not. This pattern is reflected in the measured behavior as novel labels are extended across members of role-governed categories more readily than across members of thematic-relation categories. By claiming relational structures are critical to category representation, the framework described in this dissertation predicts that role-governed categorization and analogical reasoning share underlying mechanisms. Experiments 2-4 examine how making an analogy between the members of role-governed categories facilitates forming such categories. When making an analogy, people align the relational representations of a pair of domains, putting entities into correspondence by role, ignoring featural dissimilarities. When analogical comparison is induced, the rate of role-governed categorization is shown to double as compared to a baseline with no such analogical processes. The thesis concludes by outlining several future lines of research generated by unifying the fields of analogy and concept learning. / text
25

Pictures and pictoral works of art

Mitsui, Y. January 1983 (has links)
No description available.
26

The genus and localization of groups

O'Sullivan, Niamh Eleanor January 1996 (has links)
No description available.
27

Covering and sheaf theories on module categories

Sayer, Richard Michael Paul January 1998 (has links)
No description available.
28

The extended Euclidean distance transform

Wright, Mark William January 1995 (has links)
No description available.
29

A compositional hybrid approach to the design of manufacturing simulators

Davis, N. D. January 1996 (has links)
No description available.
30

Semi-automatic compliance checking for computer aided design

Ursu, Marian Florin January 2001 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0291 seconds