• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimas coworking‘o pavyzdžiu / Creating development supporting context following an example of coworking

Kriaučiūnas, Audrius 15 June 2011 (has links)
Baigiamojo darbo tikslas yra pateikti vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimo sprendimus remiantis coworking'o fenomenu bei pokyčiais vykstančiais ekonominėje sistemoje. Teorinėje darbo dalyje analizuojami pokyčiai ekonominėje sistemoje, organizacijose, bei individualiame lygmenyje, lėmę naujo fenomeno – coworking‘o – atsiradimą. Gilinamasi į individo vystymosi šių pokyčių akivaizdoje problematiką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo pasitelktas K.Lewin jėgų lauko analizės modelis, leidęs coworking‘o centre užčiuopti jėgas skatinančias ir varžančias individų bendradarbiavimą – vystymosi katalizatorių. Projektinėje darbo dalyje pateikiami samprotavimai apie neišnaudotą individų potencialą, kuris yra suvaržytas išorinių reguliavimų. Išorinių reguliavimų mažinimas įvardijamas kaip vystymo suponavimo šaltinis ir siūlomas laikyti siekiamybe sociokultūrinėse sistemose. / The main aim of this master thesis is to give ground to coworking phenomenon as a suitable place for individual development and to give advice to organizations that are keen to correspond to today’s tendencies. The work consists of three parts: The theoretical part deals with topic of ongoing changes in economic system as well in organizations and in individual level, in order to gain understanding what has caused the appearing of the new phenomenon - coworking. Furthermore, author is reasoning about individual development issues in a presence of changes. The analytical part of the final work puts in practice K.Lewins’ forcefield analysis tool in order to obtain driving and restraining forces influencing cooperation level at the coworking center. In the designed part of work author is reasoning about unused individual potential, which is limited by extrinsic regulations. Reduction of the extrinsic regulations is regarded to be source of individual development.

Page generated in 0.0373 seconds