• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 260
 • 3
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 265
 • 214
 • 116
 • 57
 • 56
 • 47
 • 35
 • 26
 • 25
 • 25
 • 22
 • 21
 • 20
 • 19
 • 16
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Motyvacijos poveikis darbuotojų kūrybiškumui ir inovatyvumui / The influence of motivation on employees creativity and innovation

Žegužauskaitė, Justė 26 June 2014 (has links)
Darbo objektas. Motyvacijos poveikis darbuotojų kūrybiškumui ir inovatyvumui. Darbo tikslas. Nustatyti motyvacijos poveikį darbuotojų kūrybiškumui ir inovatyvumui. Darbo uždaviniai: 1. išskirti pagrindines motyvacijos priemones ir būdus bei jų privalumus ir trūkumus; 2. nustatyti pagrindinius kūrybiškumo ir inovatyvumo efektyvumo kriterijus; 3. sudaryti darbuotojų motyvacijos poveikio inovatyvumui ir kurybiškumui įvertinimo modelį; 4. nustatyti UAB,,Coca Cola HBC Lietuva“ darbuotojų motyvacijos poveikį kūrybiškumui ir inovatyvumui. Darbo struktūra. Darbą sudaro trys dalys. Pirmoje dalyje apžvelgiami motyvacijos, kūrybiškumo ir inovatyvumo teoriniai aspektai, bei formuojami analitinės darbo dalies darbiniai apibrėžimai. Antroji dalis skirta apžvelgti kūrybiškumo ir inovatyvumo empirinio ištyrimo lygiui. Taip pat šioje dalyje sukurtas modelis, pagal kurį atliekamas tyrimas trečioje dalyje. Trečioji dalis – motyvacijos poveikio darbuotojų kūrybiškumui ir inovatyvumui tyrimas. Šioje dalyje pristatomi bei interpretuojami motyvavimo poveikio darbuotojų kūrybiškumui ir inovatyvumui tyrimo rezultatai. Taip pat šioje dalyje aprašoma tyrimo metodika. Darbo metodai. Mokslinės ir metodinės literatūros šaltinių analizė, lyginamoji analizė, statistinė analizė bei anketinė apklausa. Darbe naudoti literatūros šaltiniai. Darbas parašytas remiantis 79 naudotos literatūros šaltiniais, kuriuos sudaro Lietuvos ir užsienio autorių parašytos monografijos ir moksliniai straipsniai bei internetiniai... [toliau žr. visą tekstą] / The theme relevance and necessity of its decision. Globalization factors - changes in the economic, social and cultural conditions can not avoid the organizational segment. Organizations are continually forced to change its guidelines to adapt to constantly changing circumstances. It appears that today, particularly characterized by intense competition in the business environment, the only constant thing is change. In a dynamic, especially in performance-oriented work culture increasingly important place is occupied by workers. Personnel are directly involved in the enterprise, but also provide for active and corporate goals, while also organizing the implementation of a rational system and that it is often stressed that the creativity and innovativeness is not only very important issues, but even the critical factors in the survival of the organization, where there competitive global business climate. The object of search work - the influence of motyvation on employees creativity and innovation. The goals of the work: 1. to distinguish the main motivation measures and methods and their strengths and weaknesses; 2. to determine and identify the key effectiveness criteria of creativity and innovativeness; 3. to create amodel of the motyvation influence on employees creativity and innovation. 4. to determine and evaluate the motyvation influence on employees creativity and innovation in JSC ,,Coca-Cola HBC Lithunia“. The structure and largeness of work. The search work consists... [to full text]
2

Nelankymo rizikos grupės mokinių mokymosi motyvacijos priklausomybė nuo lyties ir šeimos veiksnių / Risk group students’ motivation dependence upon gender and family factors

Buikienė, Ona 07 June 2005 (has links)
Ona Buikienė. Risk group students’ motivation dependence upon gender and family factors. Master thesis, supervisor - doc.dr. Ona Monkevičienė, Vilnius Pedagogical University. Vilnius, 2005, 65p. (without appendixes). Various surveys present that extent of unsucessful learning in modern sociaty are significant, one of reasons limiting success in learning process is the lack of motivation. Successful learning is dependant upon the individual peculiarities of individual, but sociodemographic factors, particularly gender, family composition and mother’s education are also relevant. The object of this work is learning motivation of risk group children. As a consequence, the purpose of this work is to evaluate learning motivation dependence upon gender and family factors. The tasks of this paper have supposed the relevant structure of this work. The first part of the work primes the reader about the concept and essence of motivation; after that the problem of risk group children leaning motivation is analysed. The second chapter of master thesis includes the analysis of former surveys, discussing the problem of motivation and gender, family factors reliance. The third part of the work includes an evaluation of learning institution to solve the problem of motivation of pupils that belong to the risk group of absence. The last, but not the least part of the work is supposed to present the results of a questionairre survey, that was accomplished seeking to show the correlation of... [to full text]
3

Personalo parinkimas ir motyvacija užsienio kapitalo įmonėje / Personnel recruitment and motivation in a foreign capital enterprise

Gerikaitė, Jurgita 08 September 2009 (has links)
Darbe analizuojamas personalo pritraukimo ir parinkimo procesas, lyginamos motyvacijos teorijos, išskiriami pagrindiniai motyvatoriai lemiantys efektyvų personalo darbą. Atliktas tyrimas, kuris padėjo įvertinti pagrindinius lūkesčius, kuriuos darbuotojai norėtų patenkinti savo darbe ir į kuriuos darbdaviai turėtų atkreipti dėmesį priimdami į įmonę naują darbuotoją. / Study analyses staff recruitment process and motivation theories. So one of this study objectives is to set the most important requirements what people want to reach in their work and give suggestions to the executives how to improve the motivation system in the firm and how to recruit reliable and qualified staff.
4

Pardavimo padalinio darbuotojų motyvacija: vidaus marketingo aspektas / Motivation of employee of sales department: internal marketing aspect

Dragūnaitė, Evelina 20 June 2014 (has links)
Aktualumas. Paslaugų organizacijose, tame tarpe pardavimo padaliniuse, paslaugų tiekėjai įgyja ypatingą svarbą, nes jie iš dalies formuoja klientų požiūrį į paslaugas teikiančią organizaciją. Ilgainiui pastebima, kad organizacijoje, kur yra taikoma darbuotojų motyvacija, yra mažesnė darbuotojų kaita, jie yra patenkinti savo darbu ir todėl geba suteikti kokybišką paslaugą. Geriausiai dirba ir naudą įmonei neša motyvuoti ir puikiai įmonėje besijaučiantys darbuotojai. Tik nedaugelis iš pardavimo padalinio darbuotojų nuo pat pirmos dienos nusiteikę siekti didelių laimėjimų, taigi daugelio jų darbo motyvacijos lygiui padidinti reikia tam tikrų stimulų. Pardavimo padalinio darbuotojų motyvavimo sistema yra vienas iš valdymo sprendimų, leidžiančių labai efektyviai siekti pardavimo tikslų. Problema. Paslaugų atsiradimas rinkoje iškėlė specifinių problemų, kurioms spręsti reikia ypatingos strategijos. Nepakankamas darbuotojų motyvavimas skatina darbuotojų nepasitenkinimą darbu ir didelę jų kaitą įmonėje. Iškyla būtinybė, kad pardavimo padalinio vadovai suvoktų, kad motyvuotas, apmokytas, turintis visas paslaugai reikalingas medžiagas ir priemones, komunikacijos priemonių dėka gavęs laiku ir tikslią informaciją, pardavimo padalinio darbuotojas suteiks visai kitokią paslaugą, negu ta, kurią suteiktų pervargęs, suirzęs bei skubantis. Todėl magistro darbe tiriama problema susijusi su darbuotojų motyvacija ir jos stiprinimu. Darbo objektas - darbuotojų motyvavimo priemonės. Darbo tikslas –... [toliau žr. visą tekstą] / This work consists of three main sections, the first two being theoretical, and the remaining one being practical. Motivational theories (Alderfer, F. Herzberg, D. McClelland) as well as motivational process (V. Vroom, Porter ir Lawler) have been described in the first section of the paper. Means of employee motivation, sales department staff incentives and main principles of personnel satisfaction measures are all described in great detail in section two. This section also deals with the various facets of employee motivational systems. Worker incentive systems with the reference to internal marketing have been explained in this section too. Sales department staff motivational research (with reference to internal marketing) has been accomplished and results were rendered in this section. Analysis of “Švyturys – Utenos alus” company employee motivational and demotivational strategies have been presented in the last section of paperwork. Recommendations about how to improve sales department staff performance and motivation are given in this section. Purpose of the work - to evaluate motivation of sales staff department with reference to internal marketing. Tasks of the work: 1.To describe facets of employee motivation analysis. 2.To present sales department personnel motivational theories. 3.To evaluate key factors which best motivates employees by conducting a research and to summarize data gathered in the process as well as to present recommendations to aforementioned company... [to full text]
5

Organizacijos ir darbuotojų motyvacijos derinimas / Coordination of organization and personnel motivation

Matukė, Agnė 20 June 2014 (has links)
Temos aktualumas. Perėjimas iš planinės ekonomikos į rinkos ekonomiką, globalizacija, technologijų tobulėjimas, informacinės visuomenės formavimas, visuomenės ekonominės padėties kitimas ir pan. pakeitė senas ir sukūrė naujas sąlygas Lietuvos darbo rinkai. Organizacijos nuolat kinta, jose formuojasi nauji požiūriai ne tik į pačios organizacijos veiklą, bet ir į darbuotojus, kurie tampa viena aktyviausia ir svarbiausia sistemos dalimi, apsprendžiančia organizacijos tikslų siekimą. Problema – darbuotojų ir organizacijos motyvacijos derinimo galimybės. Hipotezė. Šiandien jau neabejojama, kad organizacijos ir darbuotojų motyvacijos derinimas yra ne tik darbinės veiklos efektyvumo, bet kartu ir įmonės sėkmės garantas. Problemos ištyrimo lygis. Organizacijos ir darbuotojų motyvacijos problemas nagrinėjo: F. Tayloras, E. Mayo, D. McGregoro – jie yra ankstyvųjų motyvacijos požiūrių atstovai; bei šiuolaikinių motyvacijos požiūrių atstovai: Landy ir Beckeris, kurie daugelį šiuolaikinių požiūrių į motyvacijos teoriją bei praktiką suskirstė į penkias kategorijas: poreikių, teisingumo, lūkesčių (vilčių), pastiprinimo, tikslų nustatymo; A. Maslowas apžvelgė žmogaus motyvaciją kaip penkių poreikių hierarchiją, nuo svarbiausių poreikių – fiziologinių, iki aukščiausiųjų – savirealizacijos poreikių; G. Hofstedas savo motyvacijos bei verslo praktikos skirtumų įvairiose kultūrose tyrime priėjo išvados, jog A. Maslowo poreikių hierarchija neapibūdina universalaus žmonių motyvacijos proceso. C... [toliau žr. visą tekstą] / The work object is the coordination of organization and employees motivation. The main aim of this paper is to analyze the organizational and employees motivation at the theoretical level, form the hypothesis. The following tasks were formed: • to analyze the theory describing the aspects of organization and employees motivation; • to prepare the research’s methodology and carry out empirical research analyzing the coordination of organization and employees motivation; • to analyze organization motives and evaluate nowadays situation in the international company. The work was prepared at the following steps: the preparation of methodise analyzing secondary data; organizing of research, interview, and questionnaires. This part determines the opinion of company’s heads as well as employees concerning their approaches to motivation system, possible problems and solutions. All company’s employees took part in the research. This paper provides the analysis of motivation theories and their implementation in the organization as well as coordination possibilities of organization and employees motivation. According theoretical resources and research results there is provided conclusions and suggestions how heads of international organizations could better organize their work and motivation system that at the same time employees would be motivated and organization could reach its results.
6

Organizacinio klimato įtaka darbuotojų motyvacijai / The influence of the influence of organizational climate on employees’ motivation

Gudžinskaitė, Neringa 26 June 2014 (has links)
GUDŽINSKAITĖ, Neringa. (2009) Organizacinio klimato įtaka darbuotojų motyvacijai. Magistro baigiamasis darbas. Kaunas: Kauno humanitarinis fakultetas, Vilniaus universitetas. 75 p. Temos aktualumas. Organizacijose daug dėmesio skiriama personalo valdymui, kadangi darbuotojai yra tas potencialas, turintis didelės reikšmės organizacijos išlikimui bei gyvavimui šiuolaikinėje dinamiškoje verslo aplinkoje. Siekiant veiklos sėkmės, išryškėja palankaus, gerą darbuotojo savijautą skatinančio, motyvacijos lygį didinančio, organizacijos klimato sudarymo svarba. Darbo objektas – organizacinio klimato įtaka darbuotojų motyvacijai. Darbo uždaviniai: 1. Remiantis mokslinės literatūros analize, išnagrinėti įvairių mokslininkų pateikiamas organizacinio klimato sąvokų interpretacijas. 2. Išanalizuoti, kokie yra išskiriami organizacinio klimato aspektai. 3. Išsiaiškinti teorines sąsajas tarp organizacinio klimato ir darbuotojų motyvacijos. 4. Išnagrinėti organizacinio klimato įtakos darbuotojų motyvacijai empirinį ištyrimo lygį. 5. Sudaryti organizacinio klimato įtakos darbuotojų motyvacijai modelį. 6. Ištirti, kaip organizacinis klimatas veikia darbuotojų motyvacijos lygį pasirinktose organizacijose. Pagrindinės išvados. Nustatyti pagrindiniai organizacinio klimato aspektai, darantys įtaką darbuotojų suvokimui, yra atlygis ir įvertinimas, savarankiškumas arba komandinis darbas bei bendradarbiavimas, vadovybės kompetencija, organizacinis aiškumas (tikslų žinomumas). Organizacinis klimatas... [toliau žr. visą tekstą] / GUDŽINSKAITĖ, Neringa. (2009) The Influence of Organizational Climate on Employees’ Motivation. MBA Graduation Paper. Kaunas: Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University. 75 p. Theme relevance. Much attention in the organization is payed to the personnel management because the employees are the potencial to survive and prosper in dinamic business environment. Trying to pursue success at contemporary conditions it is important to create conductive, positive, motivating organizational climate. The subject of this research – the influence of organizational climate on employees’ motivation. The goals of search work: 1. To study various interpretations of organizational climate concept in accordance with scientific literature. 2. To analyse what are distinguished dimensions of organizational climate. 3. To ascertain theoretical links between organizational climate and employees‘ motivation. 4. To analyse empirical level of the influence of organizational climate on employees‘ motivation. 5. To form a model which demonstrates the influence of organizational climate on employees‘ motivation. 6. To examine how organizational climate influence the level of motivation in chosen organizations. The main conclusions. Estimated key climate dimensions which influence employees‘ perceptions and are represented in various scales are rewards and appraisal, autonomy or group work and cooperation, management competence and/or support, organizational clarity. The organizational climate... [to full text]
7

Slaugytojų, dirbančių viešojoje įstaigoje ir privačiuose šeimos sveikatos priežiūros centruose, darbo apimties ir darbo motyvacijos analizė / Analysis of nurses‘, working at a Public institution and Private Family Health Supervision Centres, work extent and work motivation

Šarienė, Irina 21 June 2010 (has links)
Tyrimo tikslai: Išnagrinėti ir palyginti bendruomenės slaugytojų, dirbančių Vš.Į Kauno Šilainių poliklinikoje ir privačiuose šeimos sveikatos priežiūros centruose, darbo apimtį apylinkėje ir darbo motyvaciją lemiančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: 1. Palyginti bendruomenės slaugytojų, dirbančių Vš.Į Kauno Šilainių poliklinikoje ir privačiuose šeimos sveikatos priežiūros centruose, darbo apimtį apylinkėje. 2. Palyginti svarbiausius veiksnius įtakojančius bendruomenės slaugytojų, dirbančių Vš.Į Kauno Šilainių poliklinikoje ir privačiuose šeimos sveikatos priežiūros centruose darbo motyvaciją: pasitenkinimą darbu, savirealizacijos vaidmenį bei karjeros planavimo galimybes. Tyrimo hipotezė: Vš.Į. Kauno Šilainių poliklinikoje ir privačiuose šeimos sveikatos priežiūros centruose dirbančių bendruomenės slaugytojų darbo apimtis apylinkėje ir darbo motyvacija yra skirtinga. Tyrimo metodai: Tyrimas buvo atliekamas anoniminės anketinės apklausos būdu, 2010m. sausio mėnesį VŠĮ Kauno Šilainių poliklinikoje ir privačiuose šeimos sveikatos priežiūros centruose: Vita Longa; Racevičiaus šeimos sveikatos priežiūros centre; Sargėnų šeimos sveikatos priežiūros centre bei Šilainių šeimos sveikatos priežiūros centre. Tyrimo objektas bendruomenės slaugytojai, dirbantys apylinkėse. Apklausta 32 bendruomenės slaugytojai dirbantys Vš.Į Kauno Šilainių poliklinikoje ir 31 bendruomenės slaugytojas dirbantis privačiuose šeimos sveikatos priežiūros centruose. Pirmoje anketos dalyje... [toliau žr. visą tekstą] / Topic aims: to analyse and compare decisive factors of community nurses‘, working at Public Institution Kauno Šilainių polyclinic and private Family Health Supervision centres, work extent and motivation. Topic objectives: 1. Compare work extent in the environment of the nurses, working at PI Kauno Šilainių polyclinic and private Family Health Supervision centres. 2. Compare main factors, that influence work motivation on community nurses, working at PI Kauno Šilainių polyclinic and private Family Health Supervision centres: job satisfaction, role of self-realization and career opportunities. Research thesis: work extent and work motivation is different between community nurses, working at Public Institution Kauno Šilainių polyclinic, and those, working at private Family Health Supervision centres. Research methods: the study was carried out using an anonymous questionnaire, January, 2010 at Public Institution Kauno Šilainių polyclinic and at private Family Health Supervision centres, such as Vita Longa, Racevičiaus Family health supervision centre, Sargėnų Family health supervision centre and Šilainių Family health supervision centre. The study object: community nurses working in the environment. 32 community nurses, working at Public Institution Kauno Šilainių polyclinic, and 31 community nurses, working at private family health supervision centres, were surveyed. First part of the questionnaire was composed of demograpgic index questions about the respondents‘ age... [to full text]
8

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų motyvacija darbui ir ją įtakojantys veiksniai / The resuscitation and intensive therapy unit nurses’ motivation to work and the influencing factors

Raguckaitė, Aušra 20 June 2013 (has links)
Tyrimo tikslas: Įvertinti reanimacijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų motyvaciją darbui ir nustatyti ją įtakojančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai: 1. Ištirti ir įvertinti reanimacijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų motyvaciją. 2. Išanalizuoti reanimacijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų motyvaciją veikiančius veiksnius. 3. Ištirti reanimacijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų požiūrį į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Vš. Į. Kauno klinikose taikomus motyvavimo sistemos elementus bei parengti praktines rekomendacijas slaugytojų motyvacijai didinti. Išvados. Išanalizavus tyrimo rezultatus, suformuluotos tokios išvados: 53 proc. reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose dirbančių slaugytojų yra motyvuotos darbui; 29 proc. slaugytojų pasirinkimą dirbti būtent reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose lėmė darbo specifika. Slaugytojų motyvaciją veikiantys veiksniai yra: moralinio skatinimo priemonės - slaugytojų darbo, profesinės kompetencijos vertinimas, geras socialinis – psichologinis darbo klimatas, pagarba slaugytojų darbui; prasminga, gebėjimų ir mąstymo reikalaujanti darbinė veikla; materialiniai skatinimo veiksniai. 37 proc. respondentų yra patenkinti įstaigoje taikomomis motyvacijos priemonėmis, 39 proc. - šiuo klausimu neturi aiškios nuomonės. Dažniausiai slaugytojai išskyrė dvi motyvacijos priemones, taikomas jų darbovietėje, - geras darbo sąlygas ir vadovo padėką, pagyrimą. 62 proc. respondentų... [toliau žr. visą tekstą] / The aim of the research: to evaluate the Resuscitation and Intensive therapy unit nurses' motivation to work and to identify the factors influencing it. The objectives of the research: 1. To research and evaluate the Resuscitation and Intensive therapy unit nurses' motivation. 2. To analyze affecting factors of the Resuscitation and Intensive therapy unit nurses' motivation. 3. To research the Resuscitation and Intensive therapy unit nurses' attitude towards to the elements of the motivating system in Lithuanian University of Health Sciences Kaunas hospital clinic and to develop practical recommendations to increase the nurses' motivation. Conclusions. After the research have been made the following conclusions: 53 percent of the Resuscitation and the Intensive therapy unit's nurses are motivated to work, 29 percent of nurses made their choice to work in this unit just because of the work specifics. Nurses motivating factors are: the moral incentives – nurses' work, a professional competence assessment, a good social - psychological working environment, a respect of nurses work, a special abilities and good thinking skills requiring work activity and a material promotion. 37 percent of respondents are satisfied with the methods of motivation in their working units, 39 percent – do not have a clear view on this issue. Nurses have identified the main two motivational measures for their workplace – a good working conditions and the boss' gratitude. 62 percent of respondents... [to full text]
9

Didelio ir mažo meistriškumo krepšininkių ir lengvaatlečių (moterų) sportinės veiklos motyvacijos lyginamoji analizė / Comparative analysis of high and low mastership basketball players and athletes (women) motivation of sports activity

Akelaitytė, Kristina 20 May 2005 (has links)
Motives are the stimuli of activity, related with meeting individual’s requirements. Sphere of motives for each sportsman varies considerably: their composition, hierarchy, intensity and stability are different. Many factors have influence for the stability and intensity of motivation: social life, purposeful upbringing of the maturating sportsman’s personality. Motivation is the specific state of sportsman’s personality, which shapes itself as an outcome of intercourse between one’s needs and possibilities with the results of sport activity. The aim of the research was to study and compare the motives of sports activities of high and low mastership basketball players and athletes (women). The methods of the research: 1. The study and analysis of literary sources. 2. Questionnaire. 3. Mathematical statistics. The subjects and the organization of the research. The research using the method of questionnaires was carried out in 2004-2005. The subjects consisted of high and low mastership basketball players and athletes(women). The subjects included 83 sportsmen. The subjects were to fill in the standardized F. Herzberg’s questionnaire consisting of 56 questions aimed at establishing the following eight motives of activities: financial, recognition and gratitude, responsibility, relations with chief, career, achievements, nature of activities, and cooperation. Maximum estimation of each motive was set at 28 points. The data obtained as a result f research carried out were... [to full text]
10

Meno srities studentų kūrybiškumo ir motyvacijos ryšių struktūriniai bei dinaminiai ypatumai / Structural and dynamic peculiarities of creativity and motivation coherence among art department students

Žutautienė, Eglė 25 May 2005 (has links)
Creation and motivation structures, their development and existing correlation has been analyzed in this master’s degree work. It was defined that every creative motion is promoted by inner and outside motivations - sometimes inner, sometimes outside is dominating. Both sorts of motivation stimulate development of creation process. At the same time motivation is promoted by systematic artistic education; artistically prosperous environment; clearly defined creative targets and realization of final results; planning of each creative stage; control over creative process and self-control (latter is of more importance), as well as evaluation of creative process and its results. The research was performed among Vilnius College and Vilnius Pedagogic University exploratory objects (n=165) according to E. P. Torrance creative thinking research methodology and questionnaire compiled using E. Neck’s batching of inner creativity motives. It revealed that both – inner and outside motivations influence the development of creativity. Artistic environment, formation and training of creative skills induce motivation and creativity development (esp. originality and particularity). Such people become more creative and motivated in the future as well as they carry higher self-evaluation of their creative powers. Some respective differences were revealed in the research process between junior and senior students. Senior students are stronger inner and outside motivated, more creative and... [to full text]

Page generated in 0.0265 seconds