• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 51
 • 6
 • Tagged with
 • 57
 • 45
 • 33
 • 27
 • 15
 • 15
 • 10
 • 8
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Nepilnamečio įtariamojo apklausos psichologiniai ir procesiniai pagrindai / The psychological and procedural basics of a minor suspect interrogation

Stanislovaitis, Arvydas 09 July 2011 (has links)
Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti nepilnamečio įtariamojo apklausos psichologinius ir procesinius pagrindus ir pateikti siūlimus jų tobulinimui. Ikiteisminio tyrimo eigoje apklausa yra svarbiausias veiksmas, nuo kurio priklausys tolimesnė tyrimo kryptis ir kuriam pasiruošti reikia nemažai laiko. Neturint specialių žinių bei pasiruošimo atsiranda psichologiniai barjerai tarp tyrėjo ir įtariamojo, iškyla sunkumų psichologinio kontakto suradimui, abejojama dėl gautų parodymų vertingumo, o juk kriminalistinis nepilnamečio įtariamojo apklausos reikšmės aspektas pasireiškia tuo, kad šio asmens parodymai yra svarbi minėtų nusikaltimų atskleidimo ir tyrimo priemonė. Tema aktuali, tačiau mažai nagrinėta ir parengta mažai metodinių rekomendacijų dėl nepilnamečio įtariamojo apklausų, o veikianti teisinė bazė nepakankamai apima šią specifinę sritį, kuri reglamentuotų nepilnamečio įtariamojo apklausą. Nors iš kitos pusės žiūrint, problema yra ne tik procesinis reglamentavimas,bet ir nepakankamas pareigūnų dirbančių su nepilnamečiais psichologinis ir pedagoginis pasiruošimas.Todėl labai svarbus yra ne tik teisinis bet ir psichologinis pasiruošimas. Nepilnamečių padarytų nusikaltimų dėmesio centre daugiau yra ne veika, o tą veiką padaręs asmuo. Tuo nepilnamečių apklausa ir yra sudėtinga, ji turi savo specifiką, sąlygotą amžiaus ypatumais, vaikų ir paauglių psichikos savitumu, kuri pasireiškia plačia įvairove, susijusia su jų nervų sistemos ypatumu, gyvenamąja aplinka, mokslo ir... [toliau žr. visą tekstą] / The main task of this master work was to explore the psychological aspects and juridical basics of a minor suspect interrogation. Interrogation of the minor suspect in the pretrial period is one of the main methods ,from which the further success of the inquest will depend on,and it takes a lot of time to prepare for this process.It is too difficult to be ready for the interrogation without special knowledge of psychology and without special readiness,because there will appear psycological barrier between minor suspect and the investigator. Now difficulties will appear in finding psychological contact ,and so the doubts in evidence value can appear. Therefore the criminalistic value of the evidences of minor suspectare very valuable,because these evidences are significant means to detect crimes they are suspected in. This theme is quite actuall, but it is too little examined an there are not enough methodic recommendations for the pretrial investigators,who work with the minor suspects. There are too little methodic recommendations concerning minor suspect interrogation procedure. Also,there is no special clause in Penal Procedural Code,that regulated the inquiring procedure of the minor suspect. The main focus of the crime ,made by the minors is not the criminal as such,but more focus on the minor suspect as a person of law(what led him to the crime,how he appreciates his behaviour).That is why the interrogation of the minors is quite difficult ,it has many specific aspects... [to full text]
2

Logistikos paslaugų vystymosi ir tobulinimo perspektyvos Lietuvoje / The prospects of development and improvement of Logistic Services in Lithuania

Bernotas, Arūnas 06 June 2005 (has links)
During the work researches the scientific literature analysis about the Logistic Services was made, the main characteristics of the theory of the Logistic Services were assessed, the possibilities of the development of the Logistic Services were inspected in Lithuania. In the Master work the Logistic Conception is proposed, the types of the Logistic Activity are marked, the trends and the problems of the development of the Logistic Services are formulated. The most significant findings in this Study are the proposals how to improve the development of the Logistic Services in Lithuania. The Master work contains the Study of possibilities of getting financial support from EU for small and middle-sized Lithuanian enterprises of Logistics. The material proves the scientific hypothesis formulated by author, that the Logistics in Lithuania has good perspectives. Today the business of Logistic Services in Lithuania is in the stage of evaluation. The Master work in general serves to the analysis, development and improvement of the Logistic Services in Lithuania.
3

Organizacijos vystymosi valdymas (AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialo „Šiaulių geležinkelių infrastruktūra“ pavyzdžiu) / Management of Organisation Development (Based on the Example of the SC „Lithuanian Railways“ Šiauliai Branch „The Infrastructure of Šiauliai Railways“)

Kairienė, Neringa 23 May 2006 (has links)
The paper deals with problems related to organisation development management. Works and researches by Lithuanian and foreign authors on the issues of organisation management, development, administration, transformations and organisational culture have been analysed and systematized. It has been found out that deep understanding, insight and administrative competences are necessary for organisation management. The analysis shows that organisation development is not a characteristic feature of every organisation. The process of development needs understanding and administration skills otherwise the organisation does not develop. Applying theoretical solutions and methods the analysis of the stock company „Lithuanian Railways“ Šiauliai branch „The Infrastructure of Šiauliai Railways“ has been carried out and included: the assessment of the performance of the branch, the analysis of its human resources and attitudes of the managers and the staff towards the dominating type of organisational culture in the company. The model of management of organisation development is proposed: how changes implemented in its management structure and organisational culture can transform its performance to a higher level. The hypothesis formulated by the author has not been proved: organisational culture and flexible management structure are not characteristic for the branch „The Infrastructure of Šiaulai Railways“ of the stock company „Lithuanian Railways“ as a developing organisation.
4

Lietuvos kredito unijų sisteminio vystymosi perspektyvos / The systemic development perspectives of lithuanian credit unions

Igarytė, Jurgita 20 June 2014 (has links)
Pasaulyje egzistuoja gausybė kooperatinių finansinių institucijų sistemų ir jų valdymo modelių. Kiekvienoje šalyje veikiančios kooperatinės institucijos pasirenka savo vystymosi kryptį. Lietuvoje kredito unijos savo veiklą pradėjo 1995 metais su Kanados Desjardins kredito unijų judėjimo ekspertų ir užsienio donorų pagalba. Dėl šios priežasties Lietuvos kredito unijų veiklos teisinė bazė, sistemos modelis, kredito unijų vidinės procedūros didžiąja dalimi atitinka Desjardins kredito unijų sistemos modelį. 2002 m. pabaigoje buvo įsteigta Lietuvos Centrinė kredito unija (LCKU). Įsteigus Lietuvos Centrinę kredito uniją buvo sukurta dviejų lygių kredito unijų sistema, kuri įgalino plėtoti centralizacijos ir integracijos procesus Lietuvos kredito unijose. Kadangi su šiais procesais yra susijęs kredito unijų savarankiškumo mažėjimas, natūralu, kad kyla tam tikras pasipriešinimas iš kredito unijų vadovų pusės. Praėjus trims LCKU veiklos metams, kredito unijų vadovai pradėjo diskutuoti, ar dabar veikiantis kredito unijų sistemos modelis atitinka kredito unijų poreikius. Panašūs kredito unijų sistemos vystymosi procesai vyksta ne tik Lietuvoje. Kiekvienai kredito unijų sistemai tenka atsakyti į klausimą, kaip jinai įsivaizduoja savo ateitį: ar kaip finansiškai stiprią, valdančią reikšmingą aktyvų dalį finansinę instituciją, ar kaip smulkią vietinės bendruomenės instituciją, kurios veiklos perspektyvos ateityje nėra aiškios. Siekiant išsamiau susipažinti su kredito unijų plėtros... [toliau žr. visą tekstą] / The master graduation paper analyses the systemic development of Lithuanian credit unions. There are different models of cooperatives governance systems in the world. A cooperative movement in each country chooses its own way of development and success. Lithuanian credit unions started their activities in 1995 with a strong know-how support form Desjardins credit unions movement (Quebec). Following the example of Desjardins movement Lithuanian Central Credit Union (LCCU) was established at the end of 2002. The establishment of LCCU put the grounds for a two-tier credit unions system in Lithuania and enabled to develop and expand activities of credit unions in Lithuania. After some years of LCCU activity credit unions leaders began to discuss, whether the model of Lithuanian Central Credit Union is appropriate to credit unions needs. The same development issues are discussed by foreign scientists and practitioners all over the world. The purpose of the graduation paper is to find out what governance structure of Lithuanian credit unions system will correspond to the most of credit unions needs and to evaluate if this structure will let to stay competitive in the Lithuanian financial market. The object of the research is the systems of credit unions and other cooperative financial institutions in Lithuania and other foreign countries. The hypothesis of the research: the system of Lithuanian credit unions in a long term perspective will grow into financially strong financial... [to full text]
5

Definition of investment in International Centre for Settlement of Investment Disputes: criterion of the contribution to the economic development of the host state / Investicijos sąvoka ICSID tarptautiniame arbitraže: prisidėjimo prie ekonominio valstybės vystymosi kriterijus

Randis, Justas 03 June 2014 (has links)
The Master Thesis are dedicated to the analysis of the interrelationship of the term „investment“ of Article 25(1) of the ICSID convention and criterion of the contribution to the development of the host state, which is argued to be part of the definition of investment. The aim of this paper is to draw a map for a legal practitioner, of ways of application and non-application of the criterion of the contribution to the development of the host state. Analysis provided in the Master Thesis explaines how and why the criterion of the contribution to the development of the host state may be applied or not applied within the three divergent approachres to the term „investment“ Article 25(1) of the ICSID convention: the subjective approach, the autonomous objective approach and the autonomous intuitive approach. / Paradoksalu, tačiau net po beveik penkiasdešimties metų sėkmingo veikimo Pasaulio banko įsteigtame tarptautiniame užsienio investicijų apsaugos režime vis dar nesutariama dėl pačios termino „investicija“ sąvokos. 1965 m. Konvencijos dėl valstybių ir kitų valstybių piliečių ginčų investicijų srityje sprendimo (toliau – ICISD konvencija) 25(1) straipsnis įtvirtina investicijos terminą kaip jurisdikcinį kriterijų, tačiau jo neapibrėžia. Tai sąlygoja skirtingą termino „investicija“ interpretavimą tarp jį taikančių arbitražinių tribūnolų. Nagrinėjant investicijos terminą įdomu tai, jog tarp įvairių šiam terminui apibrėžti taikytų kriterijų yra vienas kriterijus išsiskiriantis savo kontraversiškumu. Tai prisidėjimo prie ekonominio valstybės vystymosi kriterijus. Atsižvelgus į šį kontroversiškumą, šio baigiamojo magistro darbo tikslu tapo noras sukurti aktualų žemėlapį, kuriame atsispindėtų būdai įtraukti arba pašalinti minėtą potencialų investicijos kriterijų iš investicijos termino sąvokos.
6

Ekologinių prekių ženklų panaudojimo aplinkosauginėje politikoje galimybės Lietuvoje / The possibility of using eco-labeling in development of environmental policy of lithuanian

Vinokurova, Justina 26 June 2014 (has links)
Europos Komisija ieško būdų mažinti gaminių daromą poveikį aplinkai, vertinant visą jų būvio ciklą. Siekiant šio tikslo taikomos ekologinio projektavimo ir būvio ciklo vertinimo priemonės saugesnių aplinkos atžvilgiu gaminių gamybai ir ekonominės (pvz., mokesčių diferenciacija, gamintojo atsakomybė) bei informacinės (pvz., ekoženklinimas) priemonės tokių gaminių paklausos kūrimui. Yra daug veiksnių, skatinančių ūkio subjektus taikyti ekoženklinimą. Viena iš paprastų priežasčių – aplinkos apsaugos (ar darnaus vystymosi) pokyčiai, vykstantys visuomenėje. Darbo tikslas – atlikti ekologinių, prekių ženklų panaudojimo plėtros aplinkosauginėje politikoje galimybių tyrimą Lietuvoje. Šio tikslo bus siekiama atliekant tokius uždavinius: 1.Remiants užsienio ir lietuvių mokslininkų teoriniais ir empiriniais darbais išnagrinėti aplinkosauginių, socialinių ir etinių ženklų vaidmenį aplinkosauginėje politikoje 2.Išanalizuoti ekologinių ženklų vaidmenį įgyvendinat ES aplinkosauginę politiką bei kitų šalių patirtį, diegiant ekologinius prekių ženklus; 3.Išanalizuoti apinkosauginę Lietuvos politiką ir Lietuvoje naudojamus aplinkosauginės politikos instrumentus, taikant SSGG analizę; 4.Aprašyti ekologinius ir kt. prekių ženklus taikomus Lietuvoje, bei išnanalizuoti jų plėtros tendencijas ir palyginti su kitų šalių; 5.Nustatyti ekologinių ženklų panaudojimo perspektyvas, kliūtis ir skatinimo priemones Lietuvoje; 6.Parengti rekomendacijas Lietuvai dėl ekologinių ženklų plėtros. Darbo objektas –... [toliau žr. visą tekstą] / European Commission is constantly looking for ways of reducing the whole product life cycle impact on environment. Means of ecological engineering and valuation of product’s life cycle are being implemented in order to produce environmentally friendly products together with economical and media tools for creation of demand for such products. There are many factors stimulating economical entities to use eco-labelling. Environment protection change taking place in the society is one of those factors. Demand for ecological products is one of the main factors forcing companies to produce such products, taking into consideration influence on environment through the all stages of production. The aim of this paper – is to analyze the possibility of using eco-labeling in development of environmental policy of Lithuania. Such tasks have been formulated in order to reach this aim: •To analyze the role of social, ethical and ecological labeling for environmental policy based on works of foreign and Lithuanian authors. •To analyze the role of eco-labeling in EU environmental policy and the experience of other countries in usage of eco-labeling. •To analyze environmental policy and its instruments in Lithuania, by using SWOT analyze. •To describe ecological and other labeling used in Lithuania, and its development tendencies and compare it with experience of other countries. •To prepare recommendations of eco-labeling development in Lithuania. The object of this work is the possibility of... [to full text]
7

Įmonės transformavimo į darnią įmonę strateginio valdymo procesas / Strategic management process of business transformation into sustainable business

Grunda, Rokas 20 June 2014 (has links)
Žmonija naudoja žemės išteklius bei teikiamas paslaugas kur kas greičiau, nei natūralūs procesai gali juos atkurti. Globalios ekonominės sistemos pereksploatuoja natūralius išteklius, nesumoka tikros atliekų bei taršos tvarkymo kainos. Tuo pat metu socialinis ir ekonominis atotrūkis tarp turtingųjų ir vargšų platėja, o sveikatos ir skurdo problemos tampa opesnės visoje planetoje. Tai tik keletas didžiausių globalių problemų, dėl kurių taip padidėjo mokslinės ir akademinės visuomenės susirūpinimas. Norint išspręsti šias problemas pradėta pasaulyje diskutuoti apie darną, darnų vystymąsi bei įvairias darnos strategijas. Jos įgyvendinamos įvairiuose lygiuose: tiek atskirose įmonėse, nepelno organizacijose, tiek savivaldybėse, valstybėse ir globaliniame lygyje, kur pasirašomi įvairūs tarptautiniai susitarimai. Literatūroje galima surasti daug ir įvairių įmonėms skirtų priemonių, strategijų, modelių bei koncepcijų, kurias jos yra skatinamos taikyti siekiant darnos. Tačiau vis didėjant šiai įvairovei trūksta visas šias koncepcijas apjungiančio požiūrio, kuris sukurtų bendrą vaizdą apie atskirų koncepcijų tarpusavio ryšius. Literatūroje dažniau kalbama apie vieną ar keletą koncepcijų, išryškinant kiekvienos jų naudą įmonėms, tuo tarpu neatkreipiamas dėmesys į atskirų koncepcijų ryšius. Šiame darbe ir bandoma sujungti visas darnaus verslo koncepcijas panaudojant pokyčių strateginio valdymo procesą. Problemos ištyrimo lygis: Lietuvoje teoriniu lygiu apie darnaus vystymosi koncepciją... [toliau žr. visą tekstą] / GRUNDA, Rokas. (2007) Strategic Management Process of Business Transformation into Sustainable Business. MBA Graduation Paper. Kaunas: Kaunas Faculty of Humanities, Vilnius University. 70 p. Humanity is using the Earth’s services in a way, that they cannot renew naturally, economic systems are overexploiting the natural resources, the gap between the poor and the rich is widening, and these are the main global and local problems, fostering the discussion of business role in the world’s sustainable development. As these global issues become more and more significant, the number of business sustainable development tools, strategies, models, methods and concepts is constantly increasing, while the researchers tent to focus only on the limited number of these tools. Because of this, there is a need to develop a holistic approach, which would try to embrace all the available solutions for businesses to move towards sustainable development, in other words an approach to help business manage transformation towards sustainable business. Object: applicability of business sustainable development tools, strategies, models, methods and concepts in business strategic change management process. Aim: to structure business sustainable development tools, strategies, models, methods and concepts according to business strategic change management process. Tasks: 1. To reveal the essence of sustainable development. 2. To define the conception of sustainable business. 3. To form a broad-brush... [to full text]
8

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos komunikacija skatinant buitinių atliekų rūšiavimą / Communication of lithuanian ministry of environment in promoting domestic waste sorting

Kascėnienė, Asta 25 November 2010 (has links)
Magistro darbo objektas – buitinių atliekų rūšiavimas Lietuvoje. Darbo tikslas – išanalizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos komunikaciją skatinant buitinių atliekų rūšiavimą darnaus vystymosi kontekste. Darbo uždaviniai: atskleisti atliekų rūšiavimo svarbą darnaus vystymosi kontekste; išsiaiškinti pagrindinius atliekų tvarkymo politikos principus, buitinių atliekų tvarkymo ir rūšiavimo ypatumus Lietuvoje ir užsienio šalyse; išnagrinėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos viešųjų ryšių komunikaciją, atliekų rūšiavimo skatinimo iniciatyvas; ištirti visuomenės informavimo ir švietimo apie aplinką galimybes bei perspektyvas, visuomenės dalyvavimo – teisės į aplinkos informaciją užtikrinimą bei jos interesą aplinkos apsaugos ir buitinių atliekų rūšiavimo klausimais; išanalizuoti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos buitinių atliekų rūšiavimo skatinimo komunikacinę veiklą. Naudojantis aprašomuoju, analitiniu, istoriniu, literatūros ir šaltinių analizės metodais, prieita prie išvados, kad atliekų surinkimas ir jų tvarkymas pripažįstama bene aktualiausia ir sudėtingiausia aplinkos apsaugos sritimi – tai svarbi Europos Sąjungos aplinkos apsaugos politikos dalis, šiam sektoriui teikiamas pirmumas ir Lietuvoje. Vertinant, kad daugumoje Europos Sąjungos šalių atliekos rūšiuojamos, perdirbamos ir panaudojamos vėl energijai, šilumai ir kitoms medžiagoms, atliekų rūšiavimas darnaus vystymosi kontekste svarbus tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu. Rūšiuojant... [toliau žr. visą tekstą] / In the second half of the twentieth century begun a new phase of human relationship with nature – o global ecological crisis. Waste collection and management is recognized as the most important and difficult in environment. Master's research object – domestic waste sorting in Lithuania. The aim – to analyze Lithuania's Ministry's of Environment communication to promote domestic waste sorting in a context of sustainable development. The tasks: to reveal the importance of waste sorting in the context of sustainable development; to clarify the basic principles of waste management policies, domestic waste management and sorting features in Lithuania and foreign countries; to examine the Lithuania's Ministry's of Environment communications of the public relations, waste sorting promotion iniciatives; to investigate public awareness and education in the environment opportunities and prospects, public participation - the right to environmental information and ensuring its interest in environmental protection and in domestic waste sorting issues; analyze the Lithuania's Ministry's of Environment communications in promotion activities of the domestic waste sorting. Using a descriptive, analytical, historical and literary sources and methods of analysis leads to the conclusion that waste collection and processing is recognized as most recent and most sophisticated sector of environmental protection and is very important in European Union's environmental policy, priority is given to... [to full text]
9

Vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimas coworking‘o pavyzdžiu / Creating development supporting context following an example of coworking

Kriaučiūnas, Audrius 15 June 2011 (has links)
Baigiamojo darbo tikslas yra pateikti vystymąsi palaikančio konteksto organizacijose formavimo sprendimus remiantis coworking'o fenomenu bei pokyčiais vykstančiais ekonominėje sistemoje. Teorinėje darbo dalyje analizuojami pokyčiai ekonominėje sistemoje, organizacijose, bei individualiame lygmenyje, lėmę naujo fenomeno – coworking‘o – atsiradimą. Gilinamasi į individo vystymosi šių pokyčių akivaizdoje problematiką. Analitinėje baigiamojo darbo dalyje buvo pasitelktas K.Lewin jėgų lauko analizės modelis, leidęs coworking‘o centre užčiuopti jėgas skatinančias ir varžančias individų bendradarbiavimą – vystymosi katalizatorių. Projektinėje darbo dalyje pateikiami samprotavimai apie neišnaudotą individų potencialą, kuris yra suvaržytas išorinių reguliavimų. Išorinių reguliavimų mažinimas įvardijamas kaip vystymo suponavimo šaltinis ir siūlomas laikyti siekiamybe sociokultūrinėse sistemose. / The main aim of this master thesis is to give ground to coworking phenomenon as a suitable place for individual development and to give advice to organizations that are keen to correspond to today’s tendencies. The work consists of three parts: The theoretical part deals with topic of ongoing changes in economic system as well in organizations and in individual level, in order to gain understanding what has caused the appearing of the new phenomenon - coworking. Furthermore, author is reasoning about individual development issues in a presence of changes. The analytical part of the final work puts in practice K.Lewins’ forcefield analysis tool in order to obtain driving and restraining forces influencing cooperation level at the coworking center. In the designed part of work author is reasoning about unused individual potential, which is limited by extrinsic regulations. Reduction of the extrinsic regulations is regarded to be source of individual development.
10

Darnaus miesto vystymo(-si) daugiatikslė selektonovacija / Multi-Attribute Evaluation and Modelling of Sustainable Urban Development

Šaparauskas, Jonas 05 October 2004 (has links)
Analysis, planning and management of urban development is a complicated, complex, multi-aspect objective, which could be solved using modern scientific knowledge, technology and experience only. Meeting today challenges, adequate decisions must be taken, appropriate politics undertaken, various programs implemented. For this reason, comprehensive, objective information is required, prognoses must be structured, various decision variants must be analysed and discussed. All interested groups, seeking compromise among business, population and nature interests, must participate in decision-making process, important for the city. The aim of the dissertation is evaluation of urban sustainability and urban development in the future with the help of multi-attribute decision making methods.

Page generated in 0.0491 seconds