• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 260
 • 41
 • Tagged with
 • 301
 • 180
 • 145
 • 124
 • 97
 • 53
 • 49
 • 35
 • 35
 • 34
 • 29
 • 28
 • 25
 • 24
 • 24
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Riskhantering : Hur svenska företag hanterar risker

Ignell, Samuel, Justegård, Harald, Lindeblad, Jens January 2014 (has links)
Under det senaste decenniet har frågan om riskhantering fått ökat ge-nomslag och det har växt fram ett behov att identifiera, värdera och hantera risker. En stark drivkraft till detta har varit de företagsskandaler som har präglat 2000-talet. Det finns en ständig utveckling inom ämnet och den ligger främst i vad som företa-gen väljer att ta upp som risker och hur arbetsprocessen utformas. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur svenska börsnoterade företag går tillväga för att hantera och redovisa sina risker. Vi har använt oss av en abduktiv ansats för att uppfylla syftet med uppsat- sen. För att samla in empiri gjordes sju kvalitativa intervjuer som hade en låg grad av standardisering. Vi har kommit fram till att företagen som medverkade utgår från standar-der, men har utvecklat det till ett eget system. Det finns inget klart förhållningssätt för hur företagens riskredovisning ska se ut, vilket gör att det skiljer sig mellan före-tagen.
2

Risk i en kommunal kontext

Fasth Snödahl, Patrik, Bengtsson, Carl January 2014 (has links)
Sammanfattning I Varbergs kommun kommer ett stort infrastrukturprojekt att genomföras, vilket går under namnet stadsutvecklingsprojektet. Projektet är under planeringsfasen och innefattar tre delprojekt. Först kommer hamnprojektet, sedan kommer tunnelprojektet och sist kommer exploatering av den nya stadsdelen. Investeringar i infrastruktur ska bidra att uppfylla de mål som har ställts upp, samtidigt som resurserna ska användas ansvarsfullt och effektiv. Investeringar kräver tillgång till kapital och investeringar är beslut vars konsekvenser som sträcker sig över en lång tid. Studiens syfte är analysera och beskriva vilka risker som identifieras i planeringsfasen av stadsutvecklingsprojektet i Varberg ur ett finansiellt perspektiv. Vi har även för avsikt att belysa hur riskerna kan hanteras i en kommunal kontext. Det här en kvalitativ studie och till grund för det empiriska materialet så har vi genomfört intervjuer inom olika sektorer i Varbergs kommun. Vi har genom studiens gång tillämpat ett kundperspektiv, där kunden är kommuninvånaren. Resultatet visar att det finns ett flertal risker i stadsutvecklingsprojektet. Det visar även alternativ på hur man kan hantera risk i en kommunal kontext. Det framgår även olika syn på risk inom samma riskområde och därmed olika alternativ för hanteringen av dem. För att få ett mer utvecklat finansiellt perspektiv så skedde en återkoppling av ett fåtal utvalda risker med ekonomichefen på Varbergs kommun. Det finns olika sätt att hantera risk på i en kommunal kontext men de är inte alla som känns tillräckligt konkreta eller adekvata. Anledningen till detta beror både på den generella komplexiteten vid investeringar men även på grund av balansen mellan nytta och ekonomiska krav. Nyttan är svår att värdera vilket ger utrymme för ”tro”. Monetära resurser bör dock baseras på mer än ”tro” och ett verktyg kan vara att upprätta kalkyler. Nyckelord: Risk, Riskhantering samt Nytta & Mål / Abstract A large infrastructure project will be implemented in Varbergs Municipality, which goes under the name of urban development project. The project is in the planning phase and includes three sub-projects. The project is in the planning phase and includes three sub-projects. First, the port project , then the tunnel project and finally the exploitation of the new district. Investment in infrastructure will contribute to fulfilling the objectives that have been set while the resources are used responsibly and efficient. Investments require access to capital and investment is a decision with consequences that extend over a long period. The study aims to analyze and describe the risks identified in the planning phase of the urban development project in Varberg from a financial perspective. We also intend to illustrate how the risks can be managed in a municipal context. This is a qualitative study and the basis for the empirical data , we have conducted interviews in different sectors in the municipality of Varberg . We have through the study applied a customer perspective , where the customer is the municipality of inhabitants. The result shows that there are a number of risks in the urban development project. It also shows options on how to manage risk in a municipal context. It is also different views on risk within the risk area and therefore different options to deal with them. To get a more developed financial perspective, there was a response of a select few risks with the chief financial officer of the municipality of Varberg There are different ways to manage risk in a municipal context but there are not all that feels sufficiently specific or adequate. The reason for this is due to both the general complexity of investments but also because of the balance between benefit and economic requirements. The benefit is difficult to evaluate, which leaves room for "faith". Monetary resources should be based on more than "faith" and a tool can be to set up calculations. Keywords: Risk, Risk management and Benefit & Goal
3

Bitcoin : Risk eller möjlighet

Paulsen, Eric, Perchun, Simon January 2014 (has links)
Sammanfattning   Examensarbete i företagsekonomi III, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet i Kalmar, Ekonomistyrning, 2FE71E, VT 2014. Författare: Eric Paulsen, Simon Perchun Handledare och examinator: Thomas Karlsson & Petter Boye Titel: Bitcoin - Risk eller möjlighet?   Bakgrund: Den digitala kryptovalutan har idag blommat upp där Bitcoin står i fokus. Något som blivit uppmärksammat i bland annat media och genom politiska uttalanden. Detta har fått företag till att applicera Bitcoin som möjligt betalsätt utöver de vanliga betalmöjligheterna som exempelvis kortbetalningar.   Syfte: Syftet med denna uppsats är att efter insamling av empiri kunna beskriva genom vår utvalda teoretiska referensram varför företag väljer att acceptera Bitcoin som möjligt betalmedel, samt vilka möjligheter och risker som finns förenade inom företagsbranschen, och sedan förklara vidare hur företagen hanterar dessa möjligheter och risker.   Metod: För att kunna uppfylla syftet med studien så har vi utgått från en abduktiv metodsyn. Vi har samlat in empiri i form av semistrukturerade kvalitativa intervjuer från sex olika företag som mottar Bitcoin som möjligt betalsätt. Det material som samlats in förklaras sedan utifrån vår teoretiska referensram för att kunna uppfylla syftet med studien.   Slutsats: Vi kom till slut fram till att Bitcoin ger företag stora möjligheter i förhållande till den lilla risk de utsätter sig för. En ny betalmöjlighet som kan leda till konkurrensfördelar.   Nyckelord: Bitcoin, ekonomi, kryptovalutor, risk, möjligheter.
4

Riskhantering inom små till medelstora företag. Inlagd av Fredrik Barthel

Barthel, Fredrik, Larsson, Joakim, Özcan, Aydin January 2010 (has links)
Titel: Riskhantering inom små till medelstora företag. Problem: Olika sorters risker kan förekomma och påverka företag därför ställs frågan hur hanteringen av dessa risker sker inom små till medelstora företag. Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur små till medelstora företag hanterar risker. Metod: En kvalitativ undersökningsmetod ligger till grund för uppsatsen. Intervju har använts för att införskaffa nyttig information i undersökningssyfte. Intervjuer från respondenterna har sammanställts, sammanfattats och analyserats. Resultat: Företagen i uppsatsen har en god riskhantering. De risker som de själva inte kan hantera outsourcas till riskhanteringsspecialister.Problemet är att kostnaderna inte ska överstiga vinsterna med hanteringen. Företagen har dock hittat en bra balans där. Bristerna hos företagen ligger mera på dokumentationsområdet.
5

Riskhantering i projekt : Modell för uppföljning / Risk Management in projects : Methodology for monitoring risks

Ahlmark, Peter January 2010 (has links)
In April 2010 Vägverket (the Swedish National Road Agency) andBanverket (the Swedish National Railway Agency) will merge intoTrafikverket (the Swedish National Traffic Agency). Trafikverket willassume unified responsibility for the risk management that atpresent is responsibility of Vägverket and Banverket separately. Atpresent, as it will be shown in this thesis, Vägverket and Banverketshare the same theoretical background for risk management but usedifferent implementations often within the same agency. The use ofdifferent implementations results in a reduced transparency of therisk management both within and outside the agencies: this willbecome even more problematic when they will be fused intoTrafikverket. The aim of this thesis is to review the current risk managementmethodologies used at Vägverket and Banverket and to suggest aunified tool for the risk management at Trafikverket. This will bedone by focusing in particular on construction projects, one fromVägverket (Partihallsförbindelsen) and one from Banverket(Nynäsbanan). In this thesis a particular emphasis will be put on theimportance of communication for risk management within anadministration. Better bottom-up and top-down communication andfeedback will enable improvements and more transparent riskmanagement especially at higher levels in the agency such as theboard of the project managers. The tool that will be proposed in thisthesis builds on the current tools used at Vägverket and Banverketthus assuring a smooth transition towards a unified tool.
6

Riskhantering inom små till medelstora företag. Inlagd av Fredrik Barthel

Barthel, Fredrik, Larsson, Joakim, Özcan, Aydin January 2010 (has links)
<p>Titel: Riskhantering inom små till medelstora företag.</p><p>Problem: Olika sorters risker kan förekomma och påverka företag därför ställs frågan hur hanteringen av dessa risker sker inom små till medelstora företag.</p><p>Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera hur små till medelstora företag hanterar risker.</p><p>Metod: En kvalitativ undersökningsmetod ligger till grund för uppsatsen. Intervju har använts för att införskaffa nyttig information i undersökningssyfte. Intervjuer från respondenterna har sammanställts, sammanfattats och analyserats.</p><p>Resultat: Företagen i uppsatsen har en god riskhantering. De risker som de själva inte kan hantera outsourcas till riskhanteringsspecialister.Problemet är att kostnaderna inte ska överstiga vinsterna med hanteringen. Företagen har dock hittat en bra balans där. Bristerna hos företagen ligger mera på dokumentationsområdet.</p>
7

Riskhantering i projekt : Modell för uppföljning / Risk Management in projects : Methodology for monitoring risks

Ahlmark, Peter January 2010 (has links)
<p>In April 2010 Vägverket (the Swedish National Road Agency) andBanverket (the Swedish National Railway Agency) will merge intoTrafikverket (the Swedish National Traffic Agency). Trafikverket willassume unified responsibility for the risk management that atpresent is responsibility of Vägverket and Banverket separately. Atpresent, as it will be shown in this thesis, Vägverket and Banverketshare the same theoretical background for risk management but usedifferent implementations often within the same agency. The use ofdifferent implementations results in a reduced transparency of therisk management both within and outside the agencies: this willbecome even more problematic when they will be fused intoTrafikverket.</p><p>The aim of this thesis is to review the current risk managementmethodologies used at Vägverket and Banverket and to suggest aunified tool for the risk management at Trafikverket. This will bedone by focusing in particular on construction projects, one fromVägverket (Partihallsförbindelsen) and one from Banverket(Nynäsbanan). In this thesis a particular emphasis will be put on theimportance of communication for risk management within anadministration. Better bottom-up and top-down communication andfeedback will enable improvements and more transparent riskmanagement especially at higher levels in the agency such as theboard of the project managers. The tool that will be proposed in thisthesis builds on the current tools used at Vägverket and Banverketthus assuring a smooth transition towards a unified tool.</p>
8

Härdsmälta eller riskarbete? : En studie av ISO 31000 och dess riskhanteringsprocess

Björkstrand, Anette, Riis, Sebastian January 2012 (has links)
Fokuset på riskhantering har ökat markant sedan mitten av 1990-talet till följd av företagskollapser. Orsakerna bakom användandet av diverse riskhanteringsramverk är dock omtvistat, då vissa anser att riskhanteringsarbetet bygger på andra anledningar än att hantera risk effektivt, såsom legitimitetssökande. Det finns även farhågor att riskhanteringsarbetet riskerar att förlora fokus och leda till en ond cirkel som skapar risker snarare än behandla redan existerande. Uppsatsens syfte är att studera vilka effekter införandet av ISO 31000 får på riskhanteringsprocessen inom energibranschen. Detta gör vi genom att studera energiföretaget E.ON Sverige AB och dess dotterbolag, och hur de använder sig av riskhanteringsramverket ISO 31000. Undersökningen skedde genom intervjuer med riskansvariga på företaget och även genom kontroll av dokument. Vi finner att införandet av ISO 31000 inte medfört så stora förändringar i riskhanteringsprocessen. Detta kan vara hänförligt till en brist av engagemang från ledningen och svårigheten att förändra styrsystem samt ett behov av legitimitet snarare än behovet av ramverk.
9

Towards integrating agile development and risk management /

Nyfjord, Jaana, January 2008 (has links)
Diss. (sammanfattning) Stockholm : Stockholms universitet, 2008. / Härtill 8 uppsatser.
10

Innovation- och säkerhetsvetenskap : en fruktbar syntes /

Torsne, Tommy, January 2008 (has links)
Lic.-avh. Västerås : Mälardalens högskola, 2008. S. 109-117: Bibliografi.

Page generated in 0.1719 seconds