• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • Tagged with
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

El títol i el text. Una tipologia dels efectes del títol en el text en poesia

Besa Camprubí, Josep 21 February 2002 (has links)
Aquesta tesi té per objectiu presentar una tipologia dels efectes del títol en el text en poesia i il.lustrar aquesta tipologia en un corpus de poemes catalans contemporanis. Per aconseguir aquest objectiu, a l'autor li ha calgut abans manifestar de manera raonada les seves pròpies assumpcions sobre el títol (capítol 2), revisar críticament algunes aproximacions bibliogràfiques al títol sense el text (capítol 3) i, sobretot, fonamentar la problematicitat de les principals tipologies de relacions entre el títol i el text existents a la bibliografia (capítol 4). El capítol 1 és un capítol introductori on es mostra la necessitat de l'estudi que s'emprèn en els capítols següents. El capítol 2 comença amb unes "aproximacions liminars" a l'objecte d'estudi en les quals es passa revista a unes quantes definicions del títol, es mostra el paral.lelisme entre l'efecte que el títol produeix en el lector i el concepte d'efecte de distanciament formulat per Bertolt Brecht, i es descriu el paper del títol en la lectura; el capítol continua examinant les conseqüències que es deriven de la consideració del títol com a paratext, d'una banda, i com a element estratègic, d'una altra; i acaba explorant les funcions tradicionalment atorgades al títol: designativa, metalingüística i seductora.El capítol 3 revisa alguns estudis de corpus de títols, és a dir, estudis que no tenen en consideració el text i, per tant, el vincle semàntic entre el títol i el text.El capítol 4 analitza set tipologies de relacions entre el títol i el text tenint en compte els principis i requisits d'una tipologia establerts per H. Isenberg i demostra que cap d'aquestes tipologies és plenament satisfactòria. El capítol 5 presenta una nova tipologia de relacions entre el títol i el text en poesia. Aquesta tipologia categoritza els efectes terminals i globals del títol en el text, criteri que permet distingir entre títols neutrals i títols no neutrals, i, a l'interior dels títols no neutrals, títols focalitzadors, temàtics, contrastius, contextualitzadors i mistificadors. Aquests diferents tipus de títol són il.lustrats en un conjunt de 48 poemes catalans contemporanis.El capítol 6, finalment, fa una recapitulació dels continguts tractats i presenta algunes possibles línies de recerca en relació amb el títol que la tesi ha deixat per cobrir. / This thesis presents a typology of the effects of the title on the text in poetry which is illustrated trough a corpus of contemporary Catalan poems. The typology proposed is based, first, on the author's assumptions about the title (chapter 2), and, second, on a critical review of various proposals about the title without the text (chapter 3), and, particularly, about the main typologies of relations between the title and the text (chapter 4).Chapter 1 shows the relevance of the work in the frame of the studies about poetry reading.Chapter 2 approaches the object showing (1) the various definitions of the title, (2) the parallelism between on the one hand the effect of the title on the reader and on the other hand the concept of Verfremdungseffekt, as proposed by Bertolt Brecht, and (3) the paper of the title in the process of reading. On the other hand, the author analyses the consequences of describing the title either as a paratext or as an strategic element. Finally, he explores the functions traditionally associated to the title: designative, metalinguistic, and seductive.Chapter 3 revises several studies of corpus of titles, that is, studies that do not take the text, or the semantic link between the title and text, into account.Chapter 4 evaluates seven typologies of relations between the title and the text taking into account the Isenberg conditions for developing a typology. It demonstrates that none of these typologies is completely satisfactory.Chapter 5 presents a typology of the terminal and global effects of the title on the text in poetry. A first distinction is given between neutral and non neutral titles. Secondly, non neutral titles are classified in several types: focussing, thematic, contrasting, contextualizing, and mystifying. 48 contemporary Catalan poems illustrate this typology.Finally, chapter 6 summarizes the contents of the previous chapters and presents some perspectives for the study about the title which have not being considered in this thesis.

Page generated in 0.0352 seconds