• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Låsning/Indexering av vändskär

Andersson, Tommy, Börjeson, Gustav, Nordén, Niklas January 2002 (has links)
No description available.
2

Låsning/Indexering av vändskär

Andersson, Tommy, Börjeson, Gustav, Nordén, Niklas January 2002 (has links)
No description available.
3

Automatiserad fotografering av verktygsförslitning med robot / Automated photography of tool wear using a robot

Mörk, Albin January 2023 (has links)
Vid skärande bearbetning av material för att framställa olika produkter med önskade egenskaper orsakas förslitningar av verktygen som är viktiga att fotografera och analysera för att uppskatta livslängden. Detta kräver erfaren personal med precision som är svår att upprepa där automation kan vara en lösning för att avlasta personal från ett monotont arbete.  Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur man kan fotografera förslitningen av verktyg med hjälp av automation och ge förslag på en lösning. För att komma med ett lösningsförslag har en nulägesanalys genomförts med hjälp av observationer och intervjuerhos Sandvik Coromant, litteratursökning för att undersöka vad som gjorts inom området redan och simuleringar.  Resultatet blev ett konstruktionsförslag för en kamerafixtur och cykeltider för att fotografera samtliga förslitningsområden för de testade verktygen i ett simuleringsprogram. Om lösningsförslaget ska implementeras i verkligheten kommer den behöva testas för att med säkerhet kunna fotografera med tillräckligt bra fokus och ljussättning samt att kamerafixturen inte blir för skakig vid rörelse med roboten. / The use of cutting tools in cutting processing cause tool wear which need be analysed and photographed to predict tool life. To analyse the tool wear you need technicians with experience with precision that is hard to repeat in which automation could be a solution.  The purpose of this study is to contribute with knowledge on how you could photograph tool wear using automation and suggest a solution. This was done with a current situation analysis with the use of observation and interview of the technicians at Sandvik Coromant. A literature study was conducted to gather information about what has been done earlier in this field. Later a suggestion on the design of the camera fixture was made and simulated in a simulation program with the robotic cell to ensure it is possible to implement in real life.  The result from the study suggests that the camera fixture with the current robotic cell is capable of automatically photograph the tool wear of the tested tools. If the suggested camera fixture should be implemented in real life it needs to be tested with the camera to confirm it gets good enough focus and lightning inside the CNC-machine. It also needs to be tested so it does not wobble to much with the usage of the robot.

Page generated in 0.0454 seconds