• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 2
 • Tagged with
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

”Ja, antagligen sökte jag på FtM” : Om unga transpersoners användning av videodagböcker och digitalaberättelser på Youtube / ”I probably searched for FtM ” : transgender youth using video diaries and digitalstorytelling on Youtube

Schyberg, Klara January 2011 (has links)
Abstract Jag har genomfört en kvalitativ studie med etnografiskt inspirerade metodverktyg. Arbetet undersöker, utifrån intervjuer, hur unga transpersoner använder sig av videodagböcker och digitala berättelser på Youtube. Genom videodelningssajten skapas möjligheter till sökande och delande av information, identifikation, och en plats för berättelser som annars inte ges plats. Undersökningen fokuserar på hur de som tittar använder sig av videoklippen på olika sätt; som ett informationsverktyg, som en del i ett självstärkande arbete, och i det egna identitetsarbetet. Med hjälp av etnografiskt inspirerad metod så undersöks och analyseras den betydelse informanterna ger sitt tittande. Youtube ses som ett verktyg för kunskapsdelande enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Videornas inslag av kunskap- och informationsdelning och synliggörande av den egna gruppen, ses som en medveten aktivistisk strategi. I det gestaltande arbetet vänds istället uppmärksamheten mot själva videoklippen på Youtube. Med min gestaltning vill jag lyfta några exempel från Youtube och visa upp lite av den av mångfald av personer och berättelser som finns där ute. Istället för att endast synliggöra informanternas berättelser, får några av personerna som gör videobloggar och deras tankar om Youtube som medium för kommunikation och aktivism, ta plats. Filmen fokuserar på kommunikation, möjligheterna till identifikation och kraften i den personliga berättelsen.
2

"Asså is this actually happening jag får ju stress" : Om kodväxling på YouTube

Gustavsson, Josefine January 2018 (has links)
I denna uppsats undersöks svensk-engelsk kodväxling i vloggar publicerade på videoplattformen YouTube mellan november 2017 och april 2018. Syftet är att undersöka kodväxlingarnas struktur, funktion och interna skillnader mellan olika youtubers. Det transkriberade materialet har samlats in från åtta vloggar publicerade av fyra olika youtubers mellan november 2017 och april 2018. För att uppnå studiens syfte och besvara frågeställningarna skapades fyra korpusar där kodväxlingarna kategoriserades enligt struktur, funktion och sedan jämfördes sinsemellan. Den vanligaste typen av kodväxling är ettordsväxlingar medan en majoritet av kodväxlingarna har en fatisk funktion. Den komparativa delen av uppsatsen visar att kodväxling förekommer olika mycket hos olika youtubers, men även att det finns vissa skillnader både när det gäller vilka kodväxlingsfunktioner och vilka typer av kodväxling som används av respektive videoskapare.

Page generated in 0.0247 seconds