• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 3
 • Tagged with
 • 3
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

”Ja, antagligen sökte jag på FtM” : Om unga transpersoners användning av videodagböcker och digitalaberättelser på Youtube / ”I probably searched for FtM ” : transgender youth using video diaries and digitalstorytelling on Youtube

Schyberg, Klara January 2011 (has links)
Abstract Jag har genomfört en kvalitativ studie med etnografiskt inspirerade metodverktyg. Arbetet undersöker, utifrån intervjuer, hur unga transpersoner använder sig av videodagböcker och digitala berättelser på Youtube. Genom videodelningssajten skapas möjligheter till sökande och delande av information, identifikation, och en plats för berättelser som annars inte ges plats. Undersökningen fokuserar på hur de som tittar använder sig av videoklippen på olika sätt; som ett informationsverktyg, som en del i ett självstärkande arbete, och i det egna identitetsarbetet. Med hjälp av etnografiskt inspirerad metod så undersöks och analyseras den betydelse informanterna ger sitt tittande. Youtube ses som ett verktyg för kunskapsdelande enligt ett socialkonstruktionistiskt synsätt. Videornas inslag av kunskap- och informationsdelning och synliggörande av den egna gruppen, ses som en medveten aktivistisk strategi. I det gestaltande arbetet vänds istället uppmärksamheten mot själva videoklippen på Youtube. Med min gestaltning vill jag lyfta några exempel från Youtube och visa upp lite av den av mångfald av personer och berättelser som finns där ute. Istället för att endast synliggöra informanternas berättelser, får några av personerna som gör videobloggar och deras tankar om Youtube som medium för kommunikation och aktivism, ta plats. Filmen fokuserar på kommunikation, möjligheterna till identifikation och kraften i den personliga berättelsen.
2

Digitala berättelser : Ett mångsidigt verktyg för dokumentation inom förskolan

Karlsson, Ann-Christine, Hjerth, Heléne January 2010 (has links)
Sammanfattning ___________________________________________________________________________ Digitala berättelser Ett mångsidigt verktyg för dokumentation inom förskolan   Digital stories A versatile tool for documentation within pre-school ___________________________________________________________________________   Vårt syfte är att undersöka i vilka sammanhang förskolan använder sig av digitala berättelser för att dokumentera verksamheten. Vi vill undersöka på vilket sätt digitala berättelser kan bli ett pedagogiskt verktyg inom förskolan och hur denna dokumentation används. Vi använder oss av en kvalitativ metod där en digital enkät besvaras av pedagoger inom förskolan. Digitala berättelser visar sig vara ett utmärkt verktyg för att dokumentera inom förskolan och digital kompetens förespråkas i våra styrdokument för förskolan. Det visar sig i våra teoretiska utgångspunkter och i vår resultatredovisning att det finns många olika användningsområden beroende på vilket syfte som finns. Pedagogerna i vår studie använder digitala berättelser och anser att detta är ett pedagogiskt verktyg. Vårt resultat visar enligt oss att digitala berättelser är ett mångsidigt verktyg som bland annat kan användas vid föräldramöten, som pedagogisk dokumentation, i kvalitetsredovisningar samt för att synliggöra verksamheten, det enskilda barnet och läroplanen för förskolan.
3

Digitala berättelser : Ett mångsidigt verktyg för dokumentation inom förskolan

Karlsson, Ann-Christine, Hjerth, Heléne January 2010 (has links)
<h2>Sammanfattning</h2><p><strong>___________________________________________________________________________ </strong></p><h2>Digitala berättelser</h2><p>Ett mångsidigt verktyg för dokumentation inom förskolan</p><p> </p><h2>Digital stories</h2><p>A versatile tool for documentation within pre-school</p><p><strong>___________________________________________________________________________ </strong></p><p><strong> </strong></p><p>Vårt syfte är att undersöka i vilka sammanhang förskolan använder sig av digitala berättelser för att dokumentera verksamheten. Vi vill undersöka på vilket sätt digitala berättelser kan bli ett pedagogiskt verktyg inom förskolan och hur denna dokumentation används. Vi använder oss av en kvalitativ metod där en digital enkät besvaras av pedagoger inom förskolan.</p><p>Digitala berättelser visar sig vara ett utmärkt verktyg för att dokumentera inom förskolan och digital kompetens förespråkas i våra styrdokument för förskolan. Det visar sig i våra teoretiska utgångspunkter och i vår resultatredovisning att det finns många olika användningsområden beroende på vilket syfte som finns. Pedagogerna i vår studie använder digitala berättelser och anser att detta är ett pedagogiskt verktyg. Vårt resultat visar enligt oss att digitala berättelser är ett mångsidigt verktyg som bland annat kan användas vid föräldramöten, som pedagogisk dokumentation, i kvalitetsredovisningar samt för att synliggöra verksamheten, det enskilda barnet och läroplanen för förskolan.</p>

Page generated in 0.0731 seconds