• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 106
 • 101
 • 90
 • 46
 • 13
 • 7
 • 7
 • 7
 • 6
 • 6
 • 6
 • 6
 • 5
 • 5
 • 4
 • Tagged with
 • 421
 • 126
 • 119
 • 73
 • 70
 • 62
 • 60
 • 49
 • 45
 • 43
 • 42
 • 35
 • 35
 • 35
 • 30
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

An examination of source credibility and word of mouth best practices for social media marketing with an emphasis on Twitter

Alexander, Lauren Elizabeth 23 July 2012 (has links)
Because social media is a relatively new digital medium and Twitter is an even newer medium, it is important for practitioners and academics to understand how to create and utilize the best messaging strategies to induce persuasion, win brand advocates and create a sustainable, credible presence for brands on social media platforms such as Twitter. The author seeks to examine the theoretical and practical relevance of social media, with an emphasis on Twitter as well as explore how the theories of source credibility and word-of-mouth can help to better understand and measure promotional message and strategy effectiveness. / text
2

YouTube and Facebook: Beneficial Tools for Today's Youths

Kazarians, Artin 17 December 2009 (has links)
Faculty of Criminology, Justice and Policy Studies
3

Vlogy jako součást tvorby české youtuberské komunity / Vlogs as a part of the Czech Youtube community's works

Beran, Matěj January 2015 (has links)
This thesis is focused on Czech YouTube vlogs, their authors and spectators. I have therefore been watching those videos and attending events in the YouTube community over a few months and also asking authors about their motivation to create videos as well as the spectator's motivation to watch them. I have categorised and analysed Czech vlogs and associated videos. I have formed an overall opinion by applying texts by various sociologists and other theoreticians with the aim of presenting an integrated view on this topic. Youtubers and vlogs have the power to influence their audience as there is such a large number of spectators, mostly children.
4

Youtube-avtalet : Hur det nya avtalet påverkar de svenska majorbolagens konkurrensfördelar och maktposition

Broström, Sanne, Östlund, Anna January 2014 (has links)
Purpose The purpose of this study is to explain what possibilities the new license between Youtube and Stim can have for Swedish artists and what impact this may have for the Swedish major record labels’ competitive advantage. Based on this, the aim is also to describe how artists' position of power against major record labels may change due to the license. Method The essay is based on an inductive approach. The authors have used a qualitative research method to gain a deeper understanding of the phenomenon investigated. Primary sources have been collected using a variety of interviews from different parts of the Swedish music industry. Conclusion The Swedish major labels still hold a strong position today both when it comes to power balance and attractiveness. However, the authors found that the major record labels attractiveness is weak for smaller artists and bands but stronger for the larger ones. During the study it has been confirmed that major record labels will retain 90 percent of revenue from Youtube, which has led to more artists now questioning whether it is worth giving up so much to be signed to a major record label. More choices for artists have led to other ways for them to build a career as there now exist substitutes for the functions that a major label has today. When barriers to entry the industry has been lower due to the new license there is also a good chance that new players will emerge with more attractive offers than the major record labels.
5

Våldets dragningskraft : att titta på våld på YouTube

Lind, Sofie January 2007 (has links)
Jag har valt att skriva om våldsbilden på nätet. Jag intresserar mig för ungdomar och deras användning av populärkulturella och egenproducerade bilder som verktyg för att bygga bilden av sig själv. I examensarbetet har jag tillåtit mig att enbart undersöka bilden av våld som verktyg. I det här fallet ungdomars egna bilder av våld filmade med kameramobil och publicerade på webbplatsen YouTube. Jag inriktar mig i mitt skriftliga arbete i huvudsak på mitt och mina informanters betraktande av och blick på detta material samt ungdomars vilja att närma sig bilder med våldsamt innehåll. I den gestaltande delen av examensarbetet återkommer jag till de populärkulturella våldsbilderna. Gestaltningen behandlar min egen process under en tioårsperiod mellan 1987 och 1997 då jag b la var högstadie- samt gymnasieelev. Jag hade ett stort intresse för film och musik och använde mig av videon på ett sätt som har påmint mig om mina informanter och deras användning av YouTube. Jag drogs främst till filmer och musik där jag kunde hitta tendenser av psykologiskt våld och mörker. Dessa filmer blev en viktig inspirationskälla i min egen kreativa process och för hur jag arbetade med bild i skolan. Den stora och markanta skillnaden mellan mitt populärkulturella material och materialet jag studerat på YouTube är att det på YouTube finns en mängd klipp som faktiskt händer i verkligheten men som ofta presenteras utan historisk bakgrund och utan sammanhang. Det kan handla enbart om ett par minuters misshandel eller en redigerad snutt av ett gängslagsmål. De filmer som jag tittade på under skolåren gav referenser och ett sug efter att få veta mer om t ex scenografitänket eller regissören. Genom att redigera videomaterial bestående av bl a skräckfilm och musikvideos som hade stor betydelse för mig tidigare, ta bort ljudet, plocka ut och sammanfoga de obehagliga bitarna vill jag efterlikna filmklippen på YouTube och se vad som händer med det material som jag känner så väl. Under arbetets gång funderade jag mycket på funktionerna att fjärma sig och att närma sig våldsbilden. Min gestaltning handlar om just detta. Så välbekanta och öppna bilder för mig men så fjärran och slutna för någon annan. / BI/Media
6

Code, Camera, Action!: How Software Developers Document and Share Program Knowledge Using YouTube

MacLeod, Laura 30 April 2015 (has links)
Creating documentation is a challenging task in software engineering and most techniques involve the laborious and sometimes tedious job of writing text. This thesis explores an alternative to traditional text-based documentation, the screencast, which captures a developer’s screen while they narrate how a program or software tool works. This thesis presents a study investigating how developers produce and share developer-focused screencasts using the YouTube social platform. First, a set of development screencasts were identified and analyzed to determine how developers have adapted to the medium to meet the demands of development-related documen- tation needs. These videos raised questions regarding the techniques and strategies used for sharing software knowledge. Second, screencast producers were interviewed to understand their motivations for creating screencasts, and to uncover the perceived benefits and challenges in producing code-focused videos. From this study a theory was developed describing the techniques used by devel- opers in screencasts. This thesis also discusses YouTube’s role in the social developer ecosystem, and presents a list of best practices for future screencast creators. This work lays the groundwork for future studies exploring how screencasts can play a role in sharing software development knowledge. / Graduate / 0984 / lmacleod@uvic.ca
7

"Vi är vanliga människor" : En studie av hur YouTube-kändisar framställer sig själva för att lyckas med sitt kändisskap

Stiglund, Sara January 2017 (has links)
I det samhälle vi idag lever i ses offentlighet som statussymbol och värdemätare vilket gjort att människor, för att lyckas, måste skapa personliga varumärken. Internet har förenklat skapandet och spridandet av dessa personliga varumärken eftersom det på sociala medier finns verktyg att använda för att skapa en publik personlighet. Den här uppsatsen handlar om hur skapandet av den publika personligheten gett upphov till ett nytt slags kändisskap med primärt fokus på det kändisskap som är sprunget ur arbetet med personliga YouTube-kanaler och marknadsföring i sociala medier. Uppsatsens syfte är att undersöka det kändisskap som kan uppstå genom användandet av personliga YouTube-kanaler utifrån tre frågeställningar vilka är vad karakteriserar YouTube-kändisskapet, hur framställer YouTubers sig själva samt hur ser relationen mellan YouTuber och följare ut. Genom observationer av två av Sveriges största YouTube-kanaler kan denna studie visa hur YouTube-profilerna skapat en publik personlighet för andra att konsumera och hur de använder sig av intrycksstyrning och självpresentation för att lyckas med det. Det visar sig också att den publika personligheten ska vara en äkta och autentisk bild av deras vanliga jag. YouTubers använder sig av intrycksstyrning för att uppfattas som vanliga människor som utan ansträngning fått en stor publik men i studien framgår också hur medveten marknadsföring är en del av kändisskapet. Vidare kan studien också visa hur YouTuberns relation till sina följare är viktig för kändisskapet i stort eftersom den utgör kändisskapets vara eller icke-vara. Slutligen har studien kunnat beskriva hur YouTubers genom sitt kändisskap uppnått unika livsmöjligheter tack vare sin offentlighet.
8

Measurement and Method for Receiver Buffer Sizing in Video Streaming

Mastoureshgh, Sahel 01 May 2012 (has links)
Video streaming has become increasingly popular with commercial video streaming applications such as YouTube accounting for a large quantity of Internet traffic. While streaming video is sensitive to bandwidth jitter, a receiver buffer can ameliorate the effects of jitter by adjusting to the difference between the transmission rate and the playback rate. Unfortunately, there are few studies to determine the best size of the receiver buffer for TCP streaming. In this work, we investigate how the buffer size of video streaming applications changes with respect to variation in bandwidth. We model the video streaming system over TCP using simulation to develop our buffering algorithm. We propose using a dynamic client buffer size based on measured bandwidth variation to achieve fewer interruptions in video streaming playback. To evaluate our approach, we implement an application to run experiments comparing our algorithm with the buffer size of commercial video streaming.
9

El videoensayo como género periodístico. Un análisis del canal de Youtube The Nerdwriter. / The videoessay as a journalistic genre. Analysis of the Youtube channel The Nerdwriter

Fernández Argote, Sebastián 03 December 2019 (has links)
El presente trabajo analiza los videoensayos del canal de Youtube The Nerdwriter de Evan Puschak para tratar de definir sus características e identificar similitudes con el periodismo. El videoensayo es uno de los nuevos géneros audiovisuales surgidos en la plataforma de Youtube. Por ello, el análisis de los videos de The Nerdwriter, uno de los canales pioneros en el género, puede ayudar a determinar cuáles son sus características y si el periodismo, en particular el interpretativo y el cultural, forma parte significativa de esta nueva corriente audiovisual en internet. / This paper analyzes the video essays of the YouTube channel The Nerdwriter by Evan Puschak. to try to define its characteristics and identify similarities with journalism. The video essay is one of the new audiovisual genres that have emerged on the YouTube platform. Therefore, the analysis of videos by The Nerdwriter, one of the pioneering channels in the genre, can help determine what their characteristics are and if journalism, particularly interpretive and cultural, is a significant part of this new online audiovisual trend. / Trabajo de investigación
10

Komunikace na YouTube. YouTubeři jako nový fenomén. / Youtube communication skills, the phenomenon of bloggers.

VĚTROVCOVÁ, Eliška January 2017 (has links)
The diploma thesis deals with specific features of spoken communication in videos of so-called YouTubers that are available on the website YouTube. The aim of the presented diploma thesis is to show the state of the Czech YouTube production from the point of view of language. The theoretical part of the thesis deals with differentiation of national language and especially with slang. The empirical part consists of a short dictionary that shows the main principles of YouTube videos. In the following text different kinds of these videos are introduced and then three categories are analyzed in details: spoken form, slang terms, and language means. The diploma thesis is supported with a wide range of examples.

Page generated in 0.0609 seconds