• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1584
 • 9
 • Tagged with
 • 1594
 • 416
 • 379
 • 271
 • 235
 • 228
 • 180
 • 175
 • 165
 • 154
 • 143
 • 142
 • 140
 • 135
 • 134
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

PATIENTENS UPPLEVELSE I VÄNTAN PÅ OPERATION : En litteraturstudie om patientens upplevelse av preoperativ vård

Liden, Pernilla, Wahlbeck, Sofia January 2015 (has links)
Bakgrund: Denna litteraturstudie utgick från det preoperativa mötet mellan patienten och sjuksköterskan. Fokus ligger på patientens preoperativa upplevelser.  Studien skulle innefatta patienter som skulle genomgå en operation där patientens upplevelse var i centrum. Syftet: Att belysa patienters preoperativa upplevelser. Metod: Tio vårdvetenskapliga artiklar samlades genom databaserna Cinahl och PsycINFO som sedan gjordes en innehållsanalys. Resultat: Tre olika teman framkom: Patientens känslor inför operationen, patientens uppfattning av information i det preoperativa mötet och personalens inverkan på patienten. Det som var mest framträdande var känslorna patienten upplevde och sjuksköterskans roll i att bemöta patienten. Slutsats: Patientens känslor och behov måste bemötas av sjuksköterskan. Sjuksköterskan måste informera och kontrollera att patientens preoperativa behov har blivit bemött.
2

”Vi sa bara förlåt och sedan blev vi sams" : En studie om konflikter och bemötande i förskolan. / We just said sorry and made up : A study of conflict and refutation in preschool.

Jademan, Jessica, Johansson, Veronica January 2016 (has links)
BakgrundI detta arbete studerar vi barns bemötande utifrån olika konfliktsituationer som kan uppstå utifrån ett barns perspektiv. Med vårt arbete vill vi belysa vikten med aktivt arbete för konflikthantering.SyfteSyftet med vår uppsats är att studera barns perspektiv på konflikter som uppstår i förskolan samt hur bemötandet barn emellan ser ut under konfliktsituationen.MetodVårt metodval består av en kvalitativ samt kvantitativ undersökning där vi valde att använda oss av intervjuer med barn och även schematiska observationsscheman. Syftet med dessa metodval är att vi skulle kunna bilda oss en uppfattning ur ett barns perspektiv.ResultatResultatet visar att konflikter är en del av förskolans vardag framför allt i förskolans innemiljö. Barnen har i det stora hela en gemensam syn att en konflikt innebär en fysisk handling. Utefter vårt resultat kan vi också konstatera hur viktigt det är att barn inom förskolans verksamhet får kunskap och möjligheter till att sätta ord på sina känslor samt kunskap om olika alternativ till att hantera en konflikt. För att ge barnen dessa förutsättningar krävs det att pedagogerna har kunskap om hur de kan arbeta dagligen men även på ett förebyggande sätt kring konflikter samt konflikthantering.
3

Att mötas i samtal : Pilotstudie om samtalets betydelse vid Samtalsbyrån

Cederqvist, Lena January 2012 (has links)
Denna uppsats har till syfte att undersöka vad som gör att människor känner sig bra bemötta och nöjda med besöket hos Samtalsbyrån. Tidigare enkätundersökning i kommunen har visat att människor generellt känner sig bra bemötta men inte anledningen till detta. Samtliga besökare, 41 personer, i tre kommuner erbjöds under en femveckorsperiod att delta anonymt i undersökningen genom att besvara en enkät. Av dessa besvarade 26 personer enkäten, ca 62 %. Ett stort bortfall av den möjliga svarsfrekvensen begränsar tolkningen av resultatet. Resultatet visar att människor som väljer att komma till Samtalsbyrån upplever sig bli bemötta med respekt, lyssnad på, känner sig delaktig och vägledda utifrån sin egen problemformulering. Enkäten föreslås bli en del av kvalitetssäkringen av Samtalsbyråns verksamhet om än i en något omarbetad form.
4

Bemötande, delaktighet och information : Patienters upplevelse av vård på en rehabiliteringsavdelning

Sunnanängs, Sofia, Dahl, Malin January 2015 (has links)
Background: When someone suffers a spinal cord injury, the nerve impulses between the brain, the muscles and the skin are intercepted, thereby resulting in motion and sensory loss.  During the recovery process, healthcare professionals play a vital role in ensuring that the patients have a positive experience of care, recovery and rehabilitation. Aim: The aim of this study is to determine how patients at a rehabilitation clinic in Sweden experienced the following: The patient’s experience of how well they were received by staff, the staff’s ability to explain and inform the patient of important details concerning their care and the staff’s ability to involve the patients in their own care. Method: A qualitative interview approach was used when undertaking this study. Six patients at the rehabilitation clinic were interviewed, and the interviews were later analyzed using qualitative content analysis. Result: The collected material was divided into ten categories that were sorted into three subheadings: reception of staff, information and involvement. Reception of staff, with categories: helpfulness, commitment, consideration, professionalism and reception. Information, with categories: if the patients felt well-informed. Involvement, with categories: perception of level of involvement, how encouraged they felt to participate (both on an individual level and by staff), and suggestions to increase the level of improvement. Conclusion: It became clear that the patients regarded the above three categories as important aspects of their care, and that the healthcare professionals were perceived as considerate, committed, helpful, and professional. The healthcare professionals participated in making the patients more involved, and were able to inform their patients in a relevant manner.
5

Sorg i förskolan : Att möta barn i sorg utifrån begravningsentreprenör, präst, förskollärare och anhörigas kunskaper och erfarenheter

Hallgren, Emma January 2013 (has links)
Syftet är att belysa arbetet med barn i sorg inom förskolan genom att ta del av begravningsentreprenör, präst, förskollärare samt anhörigas erfarenheter och kunskaper. Metoden är baserad på intervjuer där professionella sorgearbetare, förskollärare och anhöriga har deltagit. Resultatet visar att enligt informanterna är bemötande, ärlighet samt normalisering det viktigaste när man möter barn och vuxna i sorg. Det framkommer i resultatet att enligt informanterna är det betydelsefullt hur man bemöter människor i sorg, att låta sörjande få sörja på sitt sätt men att det är viktigt att barnen skall få bli bemötta utifrån hur de är och inte vad de har gått igenom. Att det är bra enligt förskollärarna i studien för barn att återkomma till förskolan efter ett dödsfall eftersom förskolan är deras vardag och där finns en slags trygghet för barnen.
6

Självkänsla : Från tanke till handling i förskolepedagogens vardag

Karlsson, Anna, Davidsson, Lise-Lotte January 2013 (has links)
Syftet med det självständiga arbete är att visa på hur förskolepedagogerna i studien definierar begreppet självkänsla, hur de i praktiken arbetar med detta i verksamheten och hur de upplever sig ha för förutsättningar att arbeta med barns självkänsla. Frågeställningar som används är: hur definierar förskolepedagogerna begreppet självkänsla? Hur arbetar förskolepedagogerna konkret för att stärka barns självkänsla? På vilket sätt ser förskolepedagogerna ett resultat? Vilka förutsättningar har förskolepedagogerna för att stödja barn med låg självkänsla? Denna studie utgår från en kvalitativ ansats, med muntliga intervjuer och öppna frågor. I intervjuerna medverkar tolv förskolepedagoger, samt en förskolepsykolog och en specialpedagog. De flesta definierar begreppet självkänsla i likhet med litteraturen att det handlar om varandet och det inre hos en människa. Resultatet visar att man inte reflekterar på djupet över vad man egentligen menar med självkänsla och har svårt när det gäller det konkreta arbetet i verksamheten. Det finns inte någon samstämmig bild över hur man arbetar med självkänsla. Flera av förskolpedagogerna framhöll vikten av ett respektfullt bemötande som ett konkret arbetsätt eller förhållningssätt för att stärka barns självkänsla. Att arbeta med känslor var också ett arbetssätt som lyftes fram. Andra talade mer om stödjande och berömmande av barnets "görande". Hur förskolepedagogerna upplever sig ha för kompetens kring ämnet självkänsla skiftar. Några anser sig fått mycket kunskap från sin utbildning eller genom kompetensutveckling, men en stor andel upplever sig ha sämre kunskap om självkänsla. Flera pratar om att livserfarenhet och att en samlad kunskap i arbetslaget ger dem en bra kompetens.
7

Långvarig smärta : -En systematisk litteraturstudie om patienters upplevelse av bemötande från vårdpersonal

Jakobsson, Elin January 2013 (has links)
Syftet med den här litteraturstudien är att beskriva hur patienter med långvarig smärta upplever bemötandet från vårdpersonal. Långvarig smärta kan vara svårbehandlad (Shaw & Lee, 2010; Shaw, 2006) och den drabbade kan tvingas leva med smärtan livet ut (Magnusson & Mannheimer, 2008). I den här systematiska litteraturstudien inkluderades medelålders patienter mellan 44-64 år med långvarig smärta. Analysen skedde genom en kvalitativ innehållsanalys utifrån ett induktivt arbetssätt där sju kvalitativa veteskapliga artiklar användes. Patienter med långvarig smärta beskrev sex områden; upplevelse av att bli missförstådd, att bli förminskad som människa, upplevelse av vanmakt, att vara till besvär, förväntningar på ett bra bemötande och utvecklingsmöjligheter för vården. Patienters positiva upplevelser av bemötande från vårdpersonal var faktorer som att exempelvis bli sedd ur ett helhetsperspektiv, bli lyssnad till, få beskriva sin smärta och att göras delaktig i sin vård i samarbete med vårdpersonal. Slutsatsen blev att när patienten inte fick ett korrekt bemötande ledde det till upplevelser som påverkade dennes livsvärld och därmed självbilden som på sikt skulle kunna skada dennes identitet. Positiva aspekter av ett bemötande var när patienter kände sig bekräftade i sin smärta och i sitt lidande när de blev sedda ur ett helhetsperspektiv.
8

Kompetensutveckling : En kvalitativ studie av personalens upplevelse efter att ha gått Taktipro grundutbildning i en LSS-verksamhet

Johannesson, Susanne January 2014 (has links)
The study reported has been conducted in care service guided by the Swedish law LSS( LSS- act concerning support and service for the disabled). The aim of this study is to examine the experiences of the personnel who have attended the Taktipro introductory course with special focus on how they describe the possible effects this may have had on their daily attendance to their special needs users. The method used is a qualitative method of enquiry, based on interview questions sent by mail to all the participants of the Taktipro introductory course. The result shows that the personnel have a positive view on skills in progress and that this program has facilitated the contact between personnel and their special needs users. An awareness about the importance of physical contact has also been revealed as well as an awareness of their own impact on situations at work. The result also indicates that the personnel feel that they have been able to improve the well being for the special needs users.
9

Vårdpersonalens syn på att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt för äldre personer med demenssjukdom

Norberg, Birgitta, Österlind, Ewa January 2014 (has links)
Syfte: Att beskriva om och hur undersköterskor och vårdbiträden arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt i omvårdnaden av äldre personer med demenssjukdom. Metod: En deskriptiv kvalitativ intervjustudie genomfördes med tio semistrukturerade intervjuer med deltagare som arbetade på boenden för personer med demenssjukdom. Intervjuerna spelades in och dataanalysen bearbetades med en kvalitativ manifest innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att på de demensboenden som ingick i studien arbetade omvårdnadspersonalen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. De hade kunskap, erfarenhet och strategier då det gällde bemötande och omvårdnad av personer med demenssjukdom. Det största hindret för att kunna arbeta personcentrerat upplevdes vara besparingar som leder till neddragningar i personalgrupperna. Samtliga deltagare hade en önskan om regelbunden handledning och kompetensutveckling. I stöd och handledning var det kommunens demensvårdsutvecklare som de hade mest hjälp av, sjuksköterskan och chefen upplevdes inte ha den tiden i samma utsträckning. Slutsats: Resultatet visar hur viktigt det är att kommunens organisation och ledning ger verktyg till personalen så att de kan fortsätta att arbeta personcentrerat. vilket i den här patientgruppen är nödvändigt för att känna trygghet. En tillåtande organisation där personalen har rätt till handledning och kompetensutveckling obeeroende av budgetläge.
10

Bemötande av patienter med fibromyalgi

Åslund, Maria, Wikberg, Charlotte January 2014 (has links)
Background: Fibromyalgia is a disease wich involve cronic pain and fatigue. The disease has appeared for a long time, but it has resently become possible to diagnose. It is still unclear what cause the disease, and the treatment of it is therefore still diffuse. The lack of knowledge leads to a lot of discussions and the diagnosis is questioned. Purpose: To study how patients with fibromyalgia experineces the attitudes from staff in hospitals and health centers. Method: The study has a qualitativ, descriptive design and has been carried out by interviews.  Six persons diagnosed with fibromylagia participated. The interview where transcribed and analysed on the basis of Granheim and Lundman and their content analysis (2004). Result: The participants described unsatisfied attitudes with disbelief, ignorance, lack of knowledge, comprehensive view and coordination. Some of the participants described experiences of good attitude with staff taking initiative and showing empathy. The unsatisfied attitudes leed to suffering and make the participants feel insecure, a struggle on their own and a feeling of resignation. Conclusion: The attitudes against patientes with fibromyalgia is not satisfied and does not correspond to the meeting as a concept in nursing theory

Page generated in 0.0559 seconds