• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 270
 • 93
 • 61
 • 55
 • 22
 • 11
 • 9
 • 8
 • 6
 • 4
 • 3
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • Tagged with
 • 591
 • 136
 • 132
 • 123
 • 101
 • 92
 • 89
 • 88
 • 83
 • 67
 • 66
 • 58
 • 56
 • 51
 • 49
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
41

Bluetooth information exchange network a thesis submitted to AUT University in partial fulfilment of the degree of Master of Engineering (ME), AUT University, October 2008/

Liu, Xiaoning. January 2008 (has links)
Thesis (ME--Engineering) -- AUT University, 2008. / Includes bibliographical references. Also held in print (ix, 108 leaves : ill. ; 30 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)) in City Campus Theses Collection (T 004.62 LIU)
42

An Evaluation of Network Protocols for Bluetooth Low Energy Mesh Networks / En utvärdering av nätverksprotokoll för Bluetooth Low Energy meshnätverk

Hinrichsen, Oscar January 2015 (has links)
Internet of Things (IoT) is a scenario that theorizes objects and people as potential nodes in an ever-growing wireless network. This idea pushes the development of low-cost wireless technologies that can run on portable power sources for months, or even years. One candidate technique that has shown promising results in this area thru the last years is BluetoothLow Energy (BLE). This thesis studies various techniques to enable and maintain large scale mesh networks over BLE communication. The initial study puts focus on an existing flooding based BLE mesh protocol. The thesis later presents an improved protocol that reduces power consumption with respect to the packet delivery ratio. Other enhancements which are added to the improved protocol are a self-adapting procedure and a packet routing algorithm. Simulations show that the improved protocol can save up to 50 % of the power consumption for a device, compared to the original protocol. / Sakernas Internet (IoT) är ett scenario som skisserar objekt och människor som potentiella noder i ett ständigt växande trådlöst nätverk. Denna vision driver utvecklingen av trådlösa lågkostnadsteknologier som kan köras på portabla strömkällor i flera månader. En kandiderande teknik som har visat goda resultat inom detta område är Bluetooth Low Energy (BLE). Detta uppsatsarbete studerar flera tekniker för att möjliggöra och upprätthålla storskaliga meshnätverk över BLE-kommunikation. Den inledande studien granskar ett existerande översvämningsbaserat meshprotokoll för BLE. Uppsatsarbetet presenterar därefter ett förbättrat protokoll som reducerar strömförbrukningen med avseende på kvoten mellan antalet mottagna paket genom antalet skickade paket. Ytterliggare upprustningar som tillkommer i det förbättrade protokollet är en procedur för självanpassning, samt en algorithm för dirigering av paket. Simuleringar visar att det förbättrade protokollet kan spara upp till 50 % av strömkonsumptionen för en enhet, jämfört med originalprotokollet.
43

Bluetooth network design

Liu, Changlei., 劉長雷. January 2003 (has links)
published_or_final_version / abstract / toc / Electrical and Electronic Engineering / Master / Master of Philosophy
44

Travel Time Estimations Using Bluetooth Data / Restidsuppskattningar med hjälp av Bluetoothdata

Johansson, Martin January 2014 (has links)
Restider är alltid intressanta, för de som använder vägen och de som är ansvariga för vägen. Det finns olika tekniker för att samla in information om restider, till exempel traditionella videobaserade system och nyare system som använder Bluetooth. Bluetooth är en kostnadseffektiv metod som använder väganvändarnas olika elektroniska enheter, till exempel smartphones eller trådlösa headsets, för att samla in information om restider. Den infrastruktur som behövs för att mäta restid är två stycken Bluetooth-mottagare varav en placeras i början och en i slutet av vägsträckan samt en server som tar emot och analyserar insamlad data. Bluetooth fungerar bra för att samla in information om restider, men är tekniken möjlig att använda för att identifiera restider för specifika transportslag? I det här projektet undersöks möjligheterna att identifiera restider som hör till cyklister i Bluetooth-data från stadstrafik. För att de restider som samlas in ska vara intressanta måste de rensas på så kallade outliers, det vill säga observationer som inte representerar den faktiska restiden på vägsträckan. Projektet undersöker därför ett antal olika filtreringsalgoritmer för att kunna rensa insamlad data från outliers. Filtreringsalgoritmerna jämförs först med varandra för att se vilken eller vilka som fungerar bäst i olika trafikmiljöer. Därefter jämförs filtreringsalgoritmerna med de interna filtreringsalgoritmerna som leverantören av Bluetooth-mottagarna, BLIP Systems, använder i sitt analysverktyg för att erbjuda en helhetslösning. Projektets slutsatser är att Bluetooth fungerar bra som insamlingsteknik för restidsinformation och att de restider som ges inte är signifikant skilda från restider som samlas in med andra, mer traditionella, insamlingstekniker. Det går dock inte att dra några konkreta slutsatser vad gäller möjligheterna att identifiera cyklister i blandad stadstrafik på den vägsträcka som testas i projektet. Detta på grund av att bilar och cyklister har för lika restid på vägsträckan. Metoden som används bör dock testas på ytterligare vägsträckor innan det är möjligt att fastslå om den fungerar eller inte. Av de olika filtreringsalgoritmerna som testas är det en Box och Whisker-algoritm, som använder IQR-teknik för filtreringen, som presterar bäst på indata från stadstrafik och indata från motorväg. Indata från mellanstora vägar tas inte med i resultatet. När Box och Whisker-algoritmen jämförs med Bluetooth-mottagarnas interna filtreringsalgoritmer är resultatet att Bluetooth-mottagarnas filtreringsalgoritmer ger ett något bättre resultat än Box och Whisker-algoritmen, men att den ändå ger ett fullgott resultat.
45

Generic Bluetooth data module /

Aljuaied, Ali M. January 2002 (has links) (PDF)
Thesis (M.S. in Computer Science and M.S. in Engineering Science (EE))--Naval Postgraduate School, June 2002. / Thesis advisor(s): Xiaoping Yun, Baer Wolfgang. Includes bibliographical references (p. 57-58). Also available online.
46

Modelo de protocolo para formação de redes ad hoc bluetooth

Martins, Márcio Garcia January 2007 (has links)
Made available in DSpace on 2013-08-07T18:43:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 000423774-Texto+Completo-0.pdf: 1356397 bytes, checksum: 4c07d8d5aba7d673efbc82c220109747 (MD5) Previous issue date: 2007 / This work’s main goal is the research of protocols for ad hoc network formation, targeting the modeling of a scheme for building a new Bluetooth scatternet protocol. This protocol has as its main feature to be compliant with the requirements of interactive applications, which are more dependent on a better connection availability than on large bandwidth with low communication delay. The modeled protocol keeps the connection up, even in the events of nodes going in and out the mobile network. The protocol has been proposed targeting a Bluetooth SoC implementation for scatternet formation. Initially, the validation strategy had been conceived targeting the IP´s Fˆenix Platform. A simulation was performed in order to obtain experimental data from the proposed model for scatternet´s generation. / Este trabalho tem como principal objetivo a investigação de protocolos para formação de redes ad hoc, visando a modelagem de novo protocolo para formação de scatternets Bluetooth. Esse protocolo tem por característica principal atender os requisitos de aplicações interativas, que dependem mais de uma maior disponibilidade da conexão do que de uma conexão com largura de banda elevada e com baixo atraso de comunicação. O protocolo modelado mantém conexões funcionando mesmo na presença de eventos de entrada e saída de nós da rede móvel. O protocolo foi proposto visando a implementação de um SoC Bluetooth para a formação de scatternets. A validação inicialmente foi idealizada para utilização da plataforma Fênix do projeto Brazil IP, sendo ao final realizada uma simulação para levantamento de resultados do modelo para geração de scatternets.
47

Estudo experimental e numérico de uma antena ressoadora dielétrica baseada em CaTi 1-x (Nb 2/3 Li 1/3) xO3-δ (CNLTO) e CaTi 1-x (Nb 1/2 Ln 1/2)xO3 (Ln=Bi (CNBTO) e Fe(CNFTO)) para aplicações em bluetooth / Experimental and numerical study of based dieletric a resonator antenna in CaTi 1-x (Nb 2/3 Li 1/3)xO3- δ(CNLTO) e CaTi 1-x (Nb 1/2 Ln 1/2)xO3 (Ln=Bi (CNBTO) e Fe(CNFTO)) for applications in bluetooth

Costa, Rodrigo Carvalho Souza 10 September 2007 (has links)
COSTA, R. C. S. Estudo experimental e numérico de uma antena ressoadora dielétrica baseada em CaTi1-x(Nb 2/3 Li 1/3)xO3-δ (CNLTO) e CaTi1-x(Nb 1/2 Ln 1/2)xO3 (Ln=Bi (CNBTO) e Fe(CNFTO)) para aplicações em bluetooth. 2007. 97 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Teleinformática) – Centro de Tecnologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007. / Submitted by Marlene Sousa (mmarlene@ufc.br) on 2016-04-05T12:26:54Z No. of bitstreams: 1 2007_dis_rcscosta.pdf: 2765779 bytes, checksum: fbff5efc28562ffdf71d7c53fb59878d (MD5) / Approved for entry into archive by Marlene Sousa(mmarlene@ufc.br) on 2016-04-06T17:23:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_dis_rcscosta.pdf: 2765779 bytes, checksum: fbff5efc28562ffdf71d7c53fb59878d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-06T17:23:41Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_dis_rcscosta.pdf: 2765779 bytes, checksum: fbff5efc28562ffdf71d7c53fb59878d (MD5) Previous issue date: 2007-09-10 / The progress of telecommunication industry is highly dependent of the fabrication of low cost, quality factor and smaller size of the individual components for commercial applications. This kind of characteristics are necessary to warranty that the signal have well suited frequency, avoiding the noise interference signals, that could affect the performance of the telecommunication systems. Dielectric ceramics have significant advantages of light weight, low cost, small size, low profile, high radiation eficiency, low production cost and ease of integration with other active or passive microwave integrated circuit. This work will provide a new ceramic material that could be used in a miniature antenna for Bluetooth applications. This work is divided in three stages. The first one is develop a new material with a good dielectric permittivity (25 < ²r < 50), high quality factor (Q > 5000) and low temperature coeficient of resonant frequency (¿f ). The second one characterize the developed material by XDR, Raman, Infrared and dielectric spectroscopy in microwave region. The last one is build and simulate the antenna made with the developed dielectric material. / O progresso da indústria de telecomunicações depende da fabricação em larga escala de circuitos de baixo custo, alto desempenho elétrico, confiabilidade e passividade de miniaturização. Estas características são necessárias para garantir que os sinais transmitidos sejam confinados a uma freqüência bem definida, evitando assim sinais que possam interferir no desempenho satisfatório de sistemas de telecomunicações. As cerâmicas dielétricas fornecem vantagens significantes em termos de compactação, peso, estabilidade térmica e custos de produção em dispositivos de micro-ondas, além de possuir uma grande facilidade de integração com outros circuitos integrados de microondas. Este trabalho consiste no desenvolvimento e caracterização de um novo tipo de material cerâmico para ser utilizado como uma antena miniatura para aplicações em Bluetooth (2.4 GHz). O trabalho está dividido em três etapas. A primeira consiste em desenvolver um novo material que possua constante dielétrica (25 < ²r < 50), um alto fator de qualidade (Q > 5000) e um coeficiente de temperatura da freqüência de ressonância (¿f ) próximo de zero. A segunda consiste em caracterizar o material desenvolvido através de Difração de Raios-X e Espectroscopias Raman, Infra-vermelho e Dielétrica. A última etapa consiste em fabricar e simular a antena feita com o material desenvolvido, comparando o desempenho teórico com o prático.
48

Co-Channel Interference In Bluetooth Piconets

Lynch, Jamel Pleasant 18 December 2002 (has links)
Bluetooth™ is an emerging short-range RF wireless voice and data communication technology expected to spread widely in a couple of years. The open specification technology eliminates the need for cables to connect mobile phones, portable computers and countless other devices to each other from all different manufacturers. This thesis provides an overview of the emerging Bluetooth™ technology and investigates the performance of Bluetooth™ data networks in various network topologies simulated from actual usage scenarios. Using a typical office environment, the study examines the probability and effects of Co-Channel interference as Bluetooth™ ad-hoc networks are formed in adjacent offices. A computer aided simulation tool, MATLAB simulates a low to highly dense interfering Bluetooth™ environment which provides the parameters to evaluate the bluetooth co-channel interference and performance. Several metrics are identified to predict Bluetooth™ performance in a piconet after a collision has occurred: data through put, the probability of frequency collision, transmitter - receiver distance, and power received. Next, to predict Bluetooth performance we also need to define what constitutes a lost packet. Finally, a Bluetooth™ network simulation is developed to measure the metrics, given occurrence of the lost packets. / Master of Science
49

Design och utvärdering av programvara för en Bluetoothkommunicerande lågenergienhet

Larsson, Ante, Fölster, Niclas January 2020 (has links)
Syftet med projektet var att utveckla en programvara för ett strömsnålt smartarmband som kommunicerar med sin användare på ett nytt sätt, via vibrationer i morsekod. Programvaran använder sig av Bluetoothteknik för att skicka och ta emot information i realtid från en smartphone-applikation. Kravet var att programvaran inte bara ska fungera utan även uppnå en viss standard. Standarden var definierad av en kravspecifikation och ett antal mål; robusthet, prestanda, energieffektivitet, begriplighet och förvaltningsbarhet. Allt detta krävdes för att programvaran skulle vara tillräckligt funktionell för att kunna användas i verkligheten.Den utvecklade programvaran har i huvudsak tre delar;    En som styr Bluetoothkommunikationen mellan systemet och smartphone-applikation.    En som hanterar knapptryckningarna på armbandet.    En som styr armbandets vibrationsmotorer.    För att bestämma vilken programstruktur som bäst skulle uppfylla kraven utvärderades flera olika ramverk systematiskt. Av dessa valdes det ramverk bäst lämpad för de uppsatta målen. Systemet använder ett realtidsoperativsystem som ger en stabil grund och hanterar alla uppgifter på ett smidigt sätt. Det är dessutom väletablerat och dokumenterat, vilket förenklade utvecklingen. För att validera att programvaran uppnått målen utfördes flertalet anpassade tester.    Projektet resulterade i en fullt fungerade programvara som uppfyllde uppsatta mål. Några viktiga lärdomar som har dragits av detta projekt är bland annat att satsningen på test-fokuserad evaluering har varit ett mycket lyckat val. Det har resulterat i att det är lätt och tydligt att se om kraven som ställts har uppnåtts. En annan del som har varit till stor hjälp är de avgränsningar som lagts på projektet. Att ha satt tydliga mål och specificerat att andra icke-relevanta aspekter är utanför ramarna av projektet har varit en stor fördel. / The purpose of this project was to develop a firmware for a low-energy smartwristband that communicates with the user in a new way through vibrations in Morse-code. It uses Bluetooth technology to send and receive information in real-time, from a smartphone application. The firmware did not only have to be functional, it had to reach a certain standard as well. This standard was defined by a set of goals: robustness, performance, power efficiency, comprehensibility and maintainability. All these are required for the program to be viable in practice.    The firmware has three main parts:    One which controls Bluetooth communication between the system and the smartphone application.    One that handles the button presses on the wristband.    One that controls the vibration motors on the wristband.To find the right structure for the firmware, several different frameworks were systematically evaluated with the requirements in mind. The system uses a realtime operating system which provides a strong foundation and handles all tasks in an easily manageable way. It is also well established and documented, which facilitated development. Several tests were performed to validate goal achievement.The project resulted in a fully functioning firmware which fulfilled the set goals. Some important lessons that was taught from this project is firstly that the focus on test-based evaluation was a very good choice. It makes it very clear and easy to see if requirements were fulfilled. Another part which has helped a lot was the delimitations set on the project. To specify the scope has been very important part of the projects success.
50

A Modular, Wireless EEG Platform Design

Witt, Tyler S. 13 October 2014 (has links)
No description available.

Page generated in 0.0597 seconds