• Refine Query
 • Source
 • Publication year
 • to
 • Language
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • Tagged with
 • 4
 • 4
 • 4
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • About
 • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
  Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

Customer value analysis of mass customization

Martinsson, Kristina, Olsson, Gustav January 2015 (has links)
Research show that customer patterns in the textile industry are changing and the degree of personalization of products is getting more important to meet personal needs and preferences. Mass customization is a strategy named to create higher customer value by customizing products through a close interaction during the design and production process, high production flexibility and efficient logistics. The lack of research on the implementation of mass customization strategies and an identified gap between customer expectations and perception (customer value) of these types of products, are the incentives to conduct this research. The thesis has the purpose of identifying the drivers of customer value of mass customized garments and assess the value chain of the company Brohall & Son from a perspective of mass customization as a strategy, and from the results draw conclusions of customer value aligned with the implementation mass customization strategies. In order to perform the research a quantitative approach, doing a customer value analysis through a self-completion questionnaire, was conducted. Attributes of price, quality, fit, service and delivery capacity were investigated to get an understanding of what drives value for the customers. In addition a qualitative method was used, doing interviews with the CEO of Brohall & Son to gain a deeper understanding of their operations and value chain. The results show that quality, fit, delivery capacity and service are the most important attributes of customer value. Price is the least important attribute and also the least correlated/dependent variable to the rest of the attributes, showing a high willingness to pay for the garments. The analysis of the value chain indicates some areas of improvements regarding logistics, design process and production process. Solutions are brought up to get the value chain to get more aligned with the strategies of mass customization.
2

Aplikace CVM v telekomunikační společnosti / CVM Application in Telco Company

Machander, Aleš January 2010 (has links)
Obsahem práce je téma Customer Value Management (CVM) v oblasti telekomunikací. Z důvodu poměrně velké saturace tohoto trhu nabývá na důležitosti navyšování tržeb plynoucí ze stávající zákaznické báze. Za hlavní cíle jsem vytyčil zpracování komplexního teoretického základu CVM a studie zabývající se nastavením efektivního retenčního procesu. V teoretické části čtenáře seznamuji se základními aspekty CVM - hodnota zákazníka (CLV), Campaign Management System, odchozí a příchozí komunikační kampaně a kontaktní strategie. Nedílnou součástí je popis Business Intelligence nástrojů -- prediktivní modely a zákaznická segmentace. Praktická část spočívá ve vypracování zmíněné studie. V reálném prostředí telekomunikační společnosti jsem analyzoval současný stav retenčního procesu a na základě zjištěných informací jsem navrhl nové CVM aktivity, které vedou ke zvýšení hodnoty zákaznické báze. Hlavními přínosy práce jsou poskytnutí teoretického základu o oblasti CVM, který slouží jako dostačující informační zdroj pro potřeby v akademickém i business prostředí a navržená studie CVM aktivit v retenčním procesu vhodná pro použití i ve společnostech mimo telekomunikační odvětví.
3

Styrning mot kundvärde : En flerfallsstudie på Atea Sverige AB och Bufab Sweden AB. / Customer value management : A multiple case study at Atea Sverige AB and Bufab Sweden AB.

Lager Andersson, Nathalie, Wiberg, Elin January 2022 (has links)
Bakgrund och problem: Värdeskapande är ett uttryck som funnits länge och det är en grundläggande faktor för att företag ska nå framgång i dagens konkurrenssituation. För att vara konkurrenskraftig behöver företag utgå från vad kunden efterfrågar och värderar. Kundvärde är således individuellt och bestäms utifrån kunden och det gör att det kan skapas på olika sätt. Det kan däremot vara en utmaning att veta vad kunden anser är värde innan produkten eller tjänsten är nyttjad. För att hela organisationen ska arbeta mot kundvärde på liknande sätt behövs en god styrning där syftet är att de anställda ska förstå vad som förväntas av dem. För att det ska vara möjligt behövs bra kommunikation. Enligt litteraturen finns det delade meningar kring hur kundvärde uppnås och hur det kan identifieras. Det finns begränsat med forskning kring hur företagen i praktiken arbetar med styrning mot kundvärde. Det är företag som skapar värde för kunden och det är av betydelse att de förstår kundvärde, vad det är, hur det skapas och hur det styrs i verksamheten. Kundens krav är det som företag utgår ifrån, men i slutändan är det företaget som måste uppfylla kraven för att skapa kundvärde. Det är därför av intresse att studera företags syn på kundvärde och hur de arbetar med styrning mot kundvärde för att möta kundens krav.  Syfte: Syftet med studien är att skapa en förståelse för företags syn på kundvärde och hur de arbetar med styrning mot kundvärde. Det genom att undersöka kundvärde, vad det är, hur det skapas samt betydelsefulla områden som bidrar till kundvärde.  Metod: Studiens forskningsdesign är en kvalitativ studie som innefattar en flerfallsstudie samt en abduktiv ansats. Flerfallsstudien består av två fallföretag: Atea Sverige AB och Bufab Sweden AB. Den teoretiska datainsamlingen är framför allt hämtad från OneSearch samt Google Scholar som presenterar tidigare forskning. Den empiriska datainsamling gjordes genom semistrukturerade intervjuer med fem respondenter från respektive fallföretag.  Slutsats: Det finns inget definitivt svar på hur kundvärde skapas utan det är något som växer fram genom företagets processer och genomsyrar allt ett företag gör. Genom mjuk styrning kan företag skapa och styra mot kundvärde, det innebär att det är mjuka värden och faktorer som påverkar kundvärdet. Framgångsfaktorer för att styra mot kundvärde genom mjuk styrning är engagerade och kompetenta medarbetare, tydlig kommunikation samt inkludering av hållbarhetsarbete. Fokuserar företag på dessa områden har de goda förutsättningar att leverera värde till sina kunder. / Background and problem: Value creation is an expression that has been around for a long time and it’s a fundamental factor for companies to achieve success in today's competitive situation. In order to be competitive, companies need to ensure what the customer demands and values. Customer value is individual and determined based on the customer, which means that it can be created in different ways. Therefore it can be a challenge to know what the customer considers to be value before the product or service is used. In order for the entire organization to work towards customer value in a similar way, good management is needed where the purpose is for the employees to understand what is expected of them. In order for this to be possible, good communication is needed. According to the literature, there are divided opinions about how customer value is achieved and how it can be identified. There is limited research on how companies in practice work with customer value management. It is the company that creates value for the customer and it is important that they understand customer value, what it is, how it is created and how it is managed in the business. It is based on the customer's requirements that the company creates the offer, but in the end it is the company that must meet the requirements to create customer value. It is therefore of interest to study companies' views on customer value and how they work with customer value management to meet customer requirements. Purpose: The purpose of the study is to create an understanding of companies' views on customer value and how they work with customer value management. This by examining customer value, what it is, how it is created and significant areas that contribute to customer value. Method: The study's research design is a qualitative study that includes a multiple case study and an abductive approach. The multiple case study consists of two case companies: Atea Sverige AB and Bufab Sweden AB. The theoretical data collection is primarily taken from OneSearch and Google Scholar, which presents previous research. The empirical data collection was done through semi-structured interviews with five respondents from each case company. Conclusion: There is no definitive answer to how customer value is created, but it is something that grows through the company's processes and permeates everything a company does. Through soft management, companies can create and steer towards customer value, which means that it is soft values and factors that affect customer value. Success factors for customer value through soft management are committed and competent employees, distinct communication as well as the inclusion of sustainability work. If companies focus on these areas, they are well placed to deliver value to their customers.
4

Information Technology Application on Customer Relationship Management for Steel Industry, an example of Sheng Yu Steel Co., Ltd.

Huang, Nelson 18 April 2001 (has links)
The procedures of the study are mainly through the review on the relevant reference documents related to the subject of those have been published domestically and internationally, meanwhile to get a better understanding on the most recent development on Information Technology and its associated models which are being applied to the customer relationship management by the organizations and/or business units in the world. Then, through the investigation and review on steel industries to understand the real situations domestically and internationally, specifically to focus on the Sheng Yu Steel Co., Ltd. As an example, for which to plan the implementation of Extranet System for the improvement of Customer Relationship Management (CRM) by using Information Technology, what problems it will be faced and how is the best strategyfor this implementation. Then after the completion of the study, to make a constructive recommendation to the Sheng Yu Steel Co., Ltd as an useful reference when the Extranet system to be planned and implementedfor. In Chapter-1 ¡©Introduction¡ª¡Ato descibe the backgroud, purposes, procedures and the limitation related to the study¡Fin Chapter-2, the major is concentrate on the review and understand on the relevant documents of the subject related¡Fin Chapter-3, specifically to focus on the existing situations of the steel industries and the Sheng Yu Steel Co., Ltd. how it is the current situation to the subject issue¡Fin Chapter-4, to have further investigation on recent situations for the use of Information Technology in Sheng Yu Steel Co., Ltd. to make a recommendation for their reference whn they plan for the implementation of Extranet System for the improvement of Customer Relationship Management¡Fand finally, in Chapter-5, to describe the findings and issues for whicht to be expected to have further study in the future to come up a generalized model for which can be applied to all companies not only for steel industies but also to all conventional enpterprises as an important and valuable reference guideline.

Page generated in 0.1532 seconds